Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Noroclav Vet

   200 mg/50 mg tabletter till hund

   2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

   1 tablett innehåller:

   Aktiva substanser:

   Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) 200 mg

   Klavulansyra 50 mg (som kaliumklavulanat) 200 mg

   Azorubin (E 122) 1,225 mg

   3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

   Norbrook Laboratories Limited

   Station Works

   Camlough Road

   Newry Co. Down,

   BT35 6JP

   Nordirland

   4. DJURSLAG

   Hund

   5. INDIKATION(ER)

   Behandling av följande infektioner orsakade av betalaktamasproducerande bakteriestammar som är känsliga för amoxicillin i kombination med klavulansyra:

   • Hudinfektioner (inkluderande ytlig och djup pyodermi) orsakade av känsliga stafylokocker.

   • Urinvägsinfektioner orsakade av känsliga stafylokocker eller Escherichia coli.

   • Luftvägsinfektioner orsakade av känsliga stafylokocke

   • Tarminfektioner orsakade av känsliga Escherichia coli.

   Det rekommenderas att ett känslighetstest utförs innan behandlingen påbörjas. Behandlingen bör endast fortsätta om känslighet påvisas för kombinationen.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Administrering sker peroralt. Doseringen är 10 mg amoxicillin och 2,5 mg klavulansyra per kg kroppsvikt 2 gånger dagligen. Detta motsvarar en tablett 40 mg/10 mg per 4 kg kroppsvikt. Tabletterna kan krossas och blandas med lite foder.

   Nedanstående tabell är avsedd som en vägledning för dosering av läkemedlet vid en standarddosering av 10 mg amoxicillin och 2,5 mg klavulansyra per kg kroppsvikt 2 gånger dagligen.

   Kroppsvikt

   Antal 200 mg/50 mg tabletter 2 gånger dagligen

   19-20

   1

   21-30

   1,5

   31-40

   2

   41-50

   2,5

   Tyngre än 50

   3

   Behandlingstid:

   Akuta fall: Flertalet fall svarar på 5-7 dagars behandling.

   Kroniska eller svåra fall: I de fall då det föreligger väsentlig vävnadsskada kan en längre behandlingstid krävas så att tillräcklig tid ges för läkning av skadan.

   8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Tabletterna tas via munnen. De kan krossas och blandas med lite foder.

   9. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas till djur med känd överkänslighet mot penicillin eller andra substanser i betalaktamgruppen.

   Skall ej användas till kaniner, marsvin, hamstrar eller ökenråttor.

   Skall ej användas till djur med kraftigt nedsatt njurfunktion förenad med liten eller ingen urinavgång.

   Skall ej användas när resistens mot läkemedlet kan förväntas.

   10. BIVERKNINGAR

   Överkänslighetsreaktioner som är oberoende av hur stor dos som intagits kan uppträda med dessa substanser.

   Symtom från mag-tarmkanalen (diarré, kräkningar) kan förekomma.

   Allergiska reaktioner (t ex hudreaktioner, anafylaxi, dvs snabb, allvarlig och allmän överkänslighetsreaktion) kan förekomma.

   Om allergisk reaktion uppträder ska behandlingen avbrytas.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   11. KARENSTIDER

   Ej relevant.

   12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras vid högst 25 ºC. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

   13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Felaktig användning av läkemedlet kan öka förekomsten av bakterier som är resistenta mot kombinationen amoxicillin/klavulansyra.

   Hos djur med lever- och njurinsufficiens bör doseringen noggrant utvärderas.

   Användning av läkemedlet bör baseras på känslighetstest och följa allmänna och lokala riktlinjer för antibiotikabehandling. Antibiotika med smalt spektrum skall vara förstahandsmedel när känslighetstest indikerar lika bra effekt med sådan behandling.

   Ges ej till hästar eller idisslare.

   Inga teratogena effekter har visats i studier på laboratoriedjur. Används först efter risk-/nytta-bedömning av ansvarig veterinär.

   Hänsyn bör tas till risken för allergisk korsreaktion med andra penicilliner.

   Penicilliner kan öka effekten av aminoglykosider.

   Försiktighet bör iakttagas vid behandling av små växtätare andra än de angivna under kontraindikationer.

   Kloramfenikol, makrolider, sulfonamider och tetracykliner kan hämma den antibakteriella effekten av penicilliner beroende på en snabbt insättande bakteriostatisk effekt.

   Varningar till användaren

   Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighet (allergi) efter injektion, inhalation, intag eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner med cefalosporiner och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan ibland vara allvarliga.

   Personer som är överkänsliga för amoxicillin och/eller klavulansyra eller har blivit avrådda att arbeta med sådana preparat, bör undvika kontakt med läkemedlet.

   Produkten skall hanteras med stor försiktighet enligt gällande säkerhetsföreskrifter för att undvika exponering.

   Om symptom såsom hudutslag uppträder skall läkare kontaktas och bipacksedeln framvisas. Svullnader i ansikte, läppar eller ögon eller svårigheter att andas är allvarliga symptom och kräver omedelbar medicinsk behandling.

   Tvätta alltid händerna efter hantering av läkemedlet.

   14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Datum för senaste översyn av bipacksedeln

   2012-10-24

   16. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Resistens mot många antibiotika orsakas av beta-laktamas enzym som förstör antibiotikasubstansen innan den kan verka på bakterier. Klavulansyran i Noroclav förhindrar denna nedbrytning genom inaktivering av betalaktamas, resulterande i att bakterierna förblir känsliga för amoxicillinets snabba bakteriedödande effekt, vid koncentrationer som lätt uppnås i kroppen.

   In vitro är potentierat amoxicillin verksamt mot ett brett spektrum av kliniskt betydelsefulla aeroba och anaeroba bakterier såsom:

   Grampositiva:

   Stafylokocker (inklusive betalaktamasproducerande stammar)

   Klostrider

   Streptokocker

   Gramnegativa:

   Escherichia coli (inklusive de flesta betalaktamasproducerande stammarna)

   Campylobacter spp

   Pasteurellae

   Proteus spp

   Förpackningsstorlekar

   HDPE-burkar av polyetylen med skruvlock av polypropen innehållande 100 eller 250 tabletter . Varje behållare innehåller en påse med torkmedel.

   Produkten levereras också i ytterkartonger innehållande 2, 4, 10, 20 och 50 blister med 5 tabletter per blister (aluminium/aluminium).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel,kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   N-vet AB

   Uppsala Science Park

   S-751 83 Uppsala

   Tel: 018-572430

   info@n-vet.se

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Noroclav Vet

  Tablett 200 mg/50 mg 20 styck Blister

  • Varunummer: 020006
  • Tillverkare: N-vet AB

  141 kr

  Jämförpris: 7,05 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?