Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Norbrook Laboratories Limited

   Station Works

   Camlough Road

   NEWRY

   Co. Down, BT35 6JP

   Nordirland och Storbritannien

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats

   Norbrook Laboratories Limited

   105 Armagh Road

   Newry

   County Down

   BT35 6PU

   Nordirland,och Storbritannien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Norocarp 100 mg tabletter till hund, karprofen

   DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En gul rund tablett med 8 mm diameter, stansad med ”100” på ena sidan och en brytskåra på andra sidan.

   Aktiv substans

   Karprofen 100 mg

   Hjälpämnen

   Tartrazin (E102) 1,2 mg

   En tablett kan delas i två lika stora halvor

   ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   Behandling av inflammatoriska och smärtsamma tillstånd i muskulatur, leder och skelett samt uppföljande behandling av smärta efter operation, hos hund.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas till katt.

   Skall inte användas till dräktiga eller lakterande tikar.

   Skall inte användas till valpar yngre än 4 månader.

   Skall inte användas till djur med känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

   Skall inte användas till hundar som lider av hjärt-, lever- eller njursjukdom eller där det föreligger risk för gastrointestinalulceration eller blödning eller där bloddyskrasi misstänks föreligga.

   6. BIVERKNINGAR

   Typiska biverkningar av NSAID som kräkningar, lös avföring/diarré, fekalt ockult blod, avsaknad av aptit och letargi har rapporterats. Biverkningarna uppträder som regel under första behandlingsveckan och är som regel övergående och upphör när behandlingen avbryts. I sällsynta fall kan biverkningarna vara allvarliga eller fatala.

   Om biverkningar uppträder bör behandlingen avbrytas och veterinär konsulteras.

   Som vid användning av andra NSAID föreligger en viss risk för biverkningar i form av njurskador eller idiosynkratisk hepatit.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund.

   DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   För oraladministrering.

   4 mg karprofen per kg kroppsvikt per dag.

   En initialdos av 4 mg karprofen per kg kroppsvikt som engångsdos eller delad i två lika doser. Den dagliga dosen kan reduceras beroende på klinisk respons.

   Durationen av behandlingen är avhängigt klinisk respons. Vid långtidsbehandling bör regelbunden undersökning av veterinär ske.

   I syfte att förlänga den analgetiska och anti-inflammatoriska effekten kan post-operativ parenteral behandling med karprofen följas upp med Norocarp vet tabletter vid dosering 4 mg per kg kroppsvikt per dag upp till 5 dagar.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Överskrid inte rekommenderad dosering.

   Lägg tillbaka halverade tabletter i originalförpackningen och använd dessa vid nästa doseringstillfälle.

   Halverade tabletter som blir över efter sista doseringstillfället skall kasseras.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C

   Förvaras torrt

   Ljuskänsligt

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på blisterförpackningen {utg.dat }

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Användning till äldre hundar kan medföra ökad risk.

   Om sådan användning inte kan undvikas bör beaktas att behandling av sådana djur kan kräva reduceraddos och noggrann klinisk övervakning.

   Undvik behandling av dehydrerade, hypoproteinemiska, hypovolemiska eller hypotensiva hundar eftersom det föreligger en potentiell risk för ökad njurtoxicitet.

   NSAID kan orsaka inhibering av fagocytos och därför bör vid behandling av inflammationer förknippade med infektion samtidig antimikrobiell behandling övervägas.

   Använd inte samtidigt andra NSAID eller glukocortikosteroider eller inom 24 timmar. Vissa NSAID preparat kan bindas höggradigt till plasmaproteiner och konkurrera med andra höggradigt bindande substanser, vilket i sin tur kan medföra toxiska effekter.

   Samtidig behandling med potentiellt nefrotoxiska läkemedel bör undvikas.

   Säkerheten för detta veterinärmedicinska läkemedel har inte fastställts för användande under dräktighet eller laktation. Använs ej till dräktiga eller lakterande tikar.

   Överskrid inte angiven dosering. Det finns ingen specifik antidot för överdosering av karprofen utan generellt understödjande terapi, i likhet med vad som allmänt praktiseras vid överdosering av NSAID, bör sättas in.

   Varning till användaren:

   Vid oavsiktlig självmedicinering/intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Tvätta händerna efter hantering av produkten.

   SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar..

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2011-06-21 (Norocarp tabletter 20 och 50 mg). 2015-10-21 (Norocarp tabletter 100 mg).

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   N-vet AB
   Uppsala Science Park
   751 83 Uppsala
   Tel: 018-57 24 03

   Burkar av polypropen med polyetenlock:

   20 mg: 100 och 500 tabletter

   50 mg: 100 och 500 tabletter

   Blister av PVC/aluminium

   20 mg: 10, 20 och 100 tabletter

   50 mg: 10, 20, 100 och 500 tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Norocarp

  Tablett 50 mg 10 styck Blister

  • Varunummer: 022257
  • Tillverkare: N-vet AB

  77,50 kr

  Jämförpris: 7,75 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?