Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Noresmea

   1 mg/0,5 mg filmdragerade tabletter
   estradiol/noretisteronacetat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Noresmea är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Noresmea
   3. Hur du tar Noresmea
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Noresmea ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Noresmea är och vad det används för

   Noresmea är ett preparat som används för kontinuerlig hormonell substitutionsbehandling (Hormone Replacement Therapy, HRT). Det innehåller två kvinnliga könshormon; östrogen och gestagen. Noresmea används till kvinnor vars menstruation har upphört (menopaus), minst 1 år efter deras sista naturliga menstruation.

   Noresmea används för att:

   • Lindra symtom under och efter övergångsåldern

    När menstruationen upphör (menopaus) sjunker kvinnans östrogen. Det kan ge besvär som svettningar och värmevallningar. Noresmea lindrar dessa symtom efter menopaus. Noresmea ska bara användas om besvären ger problem i det dagliga livet.

   • Förebygga benskörhet

    Efter menopaus drabbas vissa kvinnor av benskörhet. Diskutera alla tänkbara möjligheter med din läkare.

    Om du har ökad risk för frakturer (benbrott) och andra läkemedel inte passar för dig kan du använda Noresmea för att förebygga benskörhet efter menopaus.

   Noresmea ordineras till kvinnor som har sin livmoder kvar och som haft sin sista menstruation för mer än ett år sedan.

   Erfarenheten av behandling av kvinnor äldre än 65 år med Noresmea är begränsad.

   Estradiol och noretisteronacetat som finns i Noresmea kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek- eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Noresmea

   Ta inte Noresmea

   Medicinsk bakgrund och regelbundna kontroller

   Användningen av HRT innebär risker som ska beaktas vid beslutet att påbörja behandling eller fortsätta en pågående behandling.

   Erfarenheten är begränsad för behandling av kvinnor där menstruationen upphört i förtid (då äggstockarna slutat fungera eller livmodern opererats bort). Om du tillhör den gruppen kan riskerna med HRT vara annorlunda. Tala med din läkare.

   Innan du påbörjar behandling (eller återupptar behandling) kommer din läkare att fråga om din egen, och din familjs, medicinska bakgrund. Läkaren kommer kanske att göra en allmän medicinsk och gynekologisk undersökning, som också omfattar undersökning av brösten.

   När du påbörjat behandling med Noresmea ska du gå på regelbundna läkarkontroller, minst en gång per år. Vid dessa kontroller ska du diskutera med läkaren om fördelar och risker med fortsatt behandling.

   Gör regelbundna undersökningar av brösten enligt läkarens rekommendationer.

   Ta inte Noresmea

   om något av följande gäller dig. Tala med din läkare innan du tar Noresmea om du är osäker.

   • Om du har eller har haft bröstcancer eller det finns misstanke att du kan ha det.

   • Om du har eller har haft östrogenberoende cancer, såsom cancer i livmoderslemhinnan (endometriet) eller om det finns misstanke om sådan cancer.

   • Om du har oväntad underlivsblödning som inte har utretts av läkare.

   • Om du har endometriehyperplasi (kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan) och inte behandlas för det.

   • Om du har eller har haft blodpropp i en ven (venös tromboembolism), i benen (djup ventrombos) eller i lungorna (lungemboli).

   • Om du har koagulationsrubbning, ett tillstånd med ökad risk för blodpropp (brist på protein C, protein S eller antitrombin).

   • Om du har eller nyligen har haft en sjukdom orsakad av blodpropp i artärerna, som hjärtinfarkt, stroke (slaganfall) eller kärlkramp.

   • Om du har eller har haft någon leversjukdom och fortfarande har onormala levervärden.

   • Om du har porfyri, en sällsynt ärftlig blodsjukdom.

   • Om du är allergisk mot estradiol, noretisteronacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Om något av ovanstående drabbar dig för första gången när du använder Noresmea ska du sluta ta Noresmea och omedelbart kontakta läkare.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare om du har eller har haft något av följande problem innan du påbörjar behandlingen. De kan återkomma eller förvärras under behandling med Noresmea. Om det skulle inträffa ska du göra tätare kontroller hos läkare.

   • Om du har någon sjukdom med påverkan på livmoderslemhinnan, samt muskelknutor (myom), endometrios eller har haft endometriehyperplasi (kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan)

   • Om du har en ökad risk att få blodpropp (se nedan ”Blodproppar i en ven (trombos)”)

   • Om någon nära släkting har haft bröstcancer eller annan östrogenberoende cancer

   • Högt blodtryck

   • Leversjukdom t ex leveradenom (godartad tumör)

   • Diabetes

   • Gallstenssjukdom

   • Om du får migrän eller kraftig huvudvärk

   • Om du har systemisk lupus erythematosus (SLE) - en autoimmun sjukdom som angriper många organ i kroppen

   • Epilepsi

   • Astma

   • Otoskleros (förbening av mellanörat som leder till hörselbortfall)

   • Hypertriglyceridemi (förhöjd nivå av blodfetter)

   • Vätskeansamling som beror på hjärt- eller njursjukdom.

   • Laktosintolerans.

   Du ska omedelbart kontakta läkare och avbryta behandlingen med Noresmea om något av nedanstående inträffar:

   • något av det som nämns i avsnittet ’Ta inte Noresmea’

   • om hud eller ögonvitor blir gulfärgade (gulsot); det kan vara symtom på leversjukdom

   • om ditt blodtryck stiger kraftigt (symtom kan vara huvudvärk, trötthet eller yrsel)

   • om du för första gången får migränliknande huvudvärk

   • om du blir gravid

   • om du får symtom på blodpropp, som

    • smärtsam svullnad och rödfärgning av benen

    • plötslig bröstsmärta

    • andningssvårigheter.

   För ytterligare information, se nedan ”Blodproppar i en ven (trombos)”.

   Observera: Noresmea är inget preventivmedel. Om det är mindre än 12 månader sedan din sista menstruation, eller om du är under 50 år, kan du fortfarande behöva använda preventivmedel för att undvika graviditet. Rådfråga din läkare.

   HRT och cancer

   Kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) och cancer i livmoderslemhinnan (endometriecancer)

   Användning av HRT med enbart östrogen ökar risken för kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan och cancer i livmoderslemhinnan.

   Gestagen som finns i Noresmea skyddar dig mot denna extra risk.

   Oregelbundna blödningar

   Oregelbundna småblödningar eller stänkblödningar kan förekomma under de första 3–6 månaderna du tar Noresmea.

   Men om blödningarna

   • pågår längre än 6 månader

   • börjar efter att du tagit Noresmea i 6 månader

   • fortsätter efter att du slutat ta Noresmea

    bör du snarast uppsöka läkare.

   Bröstcancer

   Uppgifter tyder på att behandling med kombinerad östrogen-gestagen, och möjligen även med enbart östrogen, ökar risken för bröstcancer. Risken beror på behandlingstiden. Den extra risken beror på hur länge du tar HRT. Den ökade risken ses inom några år, men återgår till den normala inom några år (högst 5 år) efter att behandlingen upphört.

   Jämförelse

   För kvinnor i åldern 50–79, som inte tar HRT, kommer i genomsnitt 9–17 av 1 000 att få diagnosen bröstcancer under en 5 årsperiod.

   För kvinnor i åldern 50–79 som tar östrogen-gestagen HRT under 5 år, kommer 13–23 av 1 000 användare att få diagnosen (d v s 4–6 extra fall).

   Kontrollera dina bröst regelbundet. Kontakta läkare om du upptäcker förändringar som:

   • indragningar eller gropar

   • förändringar av bröstvårtan

   • knölar du kan se eller känna.

   Det rekommenderas också att du deltar i mammografiundersökning när du kallas till det. Vid mammografin är det viktigt att du talar om för sjuksköterskan/sjukvårdspersonalen som gör undersökningen att du använder HRT, eftersom detta läkemedel kan öka tätheten i brösten. En ökad täthet i brösten kan göra det svårare att upptäcka knölar på mammografibilderna.

   Äggstockscancer (ovarialcancer)

   Äggstockscancer är sällsynt - mycket mer sällsynt än bröstcancer. Användning av HRT med enbart östrogen eller kombinerat östrogen-gestagen har förknippats med en lätt förhöjd risk för äggstockscancer.

   Risken för äggstockscancer varierar med åldern. Diagnosen äggstockscancer kommer exempelvis att ställas på omkring 2 kvinnor av 2000 i åldern 50 till 54 år som inte tar HRT under en 5-årsperiod. För kvinnor som har tagit HRT i 5 år kommer det att finnas omkring 3 fall per 2000 användare (dvs. omkring 1 extra fall).

   Hur HRT påverkar hjärta och blodcirkulation

   Blodproppar i en ven (trombos)

   Risken för blodpropp i venerna är 1,3–3 gånger högre för kvinnor som tar HRT än för de som inte gör det, speciellt under det första behandlingsåret.

   Blodproppar kan vara allvarliga. Om en blodpropp hamnar i lungorna kan den ge bröstsmärta, andnöd, kollaps eller till och med leda till döden.

   Det är mer sannolikt att du får blodpropp i en ven om något av följande gäller dig. Informera din läkare om något av följande gäller dig:

   • du har inte kunnat gå eller stå under en längre tid på grund av en större operation, skada eller sjukdom (se även avsnitt 3, ”Om du behöver opereras”)

   • du är kraftigt överviktig (BMI över 30 kg/m2)

   • du har en koagulationsrubbning som kräver långtidsbehandling med läkemedel som förebygger blodproppar

   • om någon nära släkting har haft blodpropp i ben, lunga eller annat organ

   • du har SLE (systemisk lupus erythematosus)

   • du har cancer.

   Symtomen för blodpropp finns beskrivet i avsnittet ”Du ska omedelbart kontakta läkare och avbryta behandlingen med Noresmea om något av nedanstående inträffar”.

   Jämförelse

   För kvinnor i 50 årsåldern, som inte tar HRT, förväntas under en 5 årsperiod i genomsnitt 4–7 av 1 000 att få en blodpropp i en ven.

   För kvinnor i 50 årsåldern som tagit HRT med östrogen-gestagen i mer än 5 år, förväntas 9–12 av 1 000 användare att få en blodpropp i en ven (d v s 5 extra fall).

   Hjärtsjukdom (hjärtinfarkt)

   Det finns inga bevis för att HRT förebygger hjärtinfarkt.

   För kvinnor över 60 år som tar HRT med östrogen-gestagen är risken för att utveckla hjärtsjukdom något högre än de som inte tar HRT.

   Stroke (slaganfall)

   Risken för stroke är cirka 1,5 gånger högre för de som tar HRT jämfört med de som inte gör det. Risken för stroke är åldersberoende, därför ökar antalet fall av stroke på grund av användning av HRT med stigande ålder.

   Jämförelse

   För kvinnor i 50 årsåldern, som inte tar HRT, förväntas under en 5 årsperiod i genomsnitt 8 av 1 000 att få stroke.

   För kvinnor i 50 årsåldern som tar HRT i mer än 5 år, förväntas 11 av 1 000 användare att få stroke (d v s 3 extra fall).

   Andra tillstånd

   Användning av HRT förhindrar inte minnesförlust. Risken för minnesförlust kan vara något högre hos kvinnor som börjar använda HRT efter fyllda 65 år. Rådgör med din läkare.

   Andra läkemedel och Noresmea

   Vissa läkemedel kan påverka effekten av Noresmea, vilket kan leda till oregelbundna blödningar. Det gäller följande:

   • läkemedel mot epilepsi (t ex fenobarbital, fenytoin och karbamazepin)

   • läkemedel mot tuberkulos(t ex rifampicin och rifabutin)

   • läkemedel mot HIV-infektion (t ex nevirapin, efavirenz, ritonavir och nelfinavir)

   • naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum)

   • läkemedel mot hepatit C infektioner (såsom telaprevir).

   Andra läkemedel kan öka effekten av Noresmea:

   • läkemedel som innehåller ketokonazol(medel mot svampinfektioner).

   Noresmea kan påverka ciklosporin vid samtidig användning.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har  tagit andra läkemedel, även receptfria läkemedel och naturläkemedel.

   Resultat från blodprovsanalyser

   Om du behöver ta blodprov ska du informera läkaren, eller den som tar blodprovet, att du tar Noresmea eftersom det kan påverka resultatet av vissa tester.

   Noresmea med mat och dryck

   Tabletterna kan tas med eller utan mat och dryck.

   Graviditet och amning

   • Graviditet

    Noresmea är avsett för kvinnor vars menstruation har upphört. Om du skulle bli gravid ska du sluta ta Noresmea och kontakta läkare.


   • Amning

    Du ska inte använda Noresmea om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Noresmea har ingen känd påverkan på körförmågan eller användningen av maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Noresmea innehåller laktosmonohydrat

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar Noresmea.


   3. Hur du tar Noresmea

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ta en tablett dagligen vid ungefär samma tidpunkt utan uppehåll mellan tablettkartorna 

   När du börjar ta Noresmea ska du ta den första tabletten där dagens veckodag anges på tablettkartan. Följ sedan pilarnas rikting från den första tabletten och ta en tablett varje dag, tills tablettkartan är slut. När du tagit alla 28 tabletterna i kalenderförpackningen fortsätter du direkt utan uppehåll med nästa förpackning.

   Du kan börja behandlingen med Noresmea på vilken dag som helst. Men om du byter från ett HRT-preparat när du har din månatliga blödning ska du börja behandlingen direkt efter det att blödningen upphört.

   Läkaren strävar efter att du ska ta den lägsta dosen, som ger dig symtomlindring och att du ska använda Noresmea under kortast möjliga tid. Tala med din läkare om du inte får någon lindring av symtomen, eller upplever att dosen skulle vara för hög.

   Om du behöver opereras

   Om du ska opereras, ska du meddela den opererande läkaren att du tar Noresmea. Du kan behöva göra uppehåll från att ta Noresmea under 4 till 6 veckor före operationen för att undvika risk för blodpropp (se avsnitt 2, ”Blodproppar i en ven (trombos)). Fråga läkaren när det är lämpligt att börja ta Noresmea igen.

   Om du har tagit för stor mängd av Noresmea

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Överdos av Noresmea kan ge illamående och kräkningar.

   Om du har glömt att ta Noresmea

   Om du glömt att ta din tablett bör du ta den inom 12 timmar från den vanliga tidpunkten. Om det har gått mer än 12 timmar hoppar du över denna dos och tar nästa tablett som vanligt nästa dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.   Att glömma en dos kan öka sannolikheten för genombrottsblödning och stänkblödning om du fortfarande har kvar din livmoder.

   Om du slutar att ta Noresmea

   Om du vill sluta att ta Noresmea, ska du först diskutera detta med din läkare. Läkaren kommer att förklara vad det innebär att sluta ta tabletterna samt informera om andra alternativ.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Överkänslighet/allergi (mindre vanlig: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   Även om det är mindre vanligt kan överkänslighet/allergi uppträda och omfatta ett eller flera av följande symtom: nässelutslag, klåda, svullnad, andningssvårigheter, lågt blodtryck (blek kall hud, hjärtklappning), yrsel, svettningar. Dessa kan vara tecken på s k anafylaktisk reaktion/chock. Om du får något av de uppräknade symtomen, sluta genast att ta Noresmea och kontakta läkare omedelbart.

   Följande sjukdomar är vanligare hos kvinnor som tar HRT än de som inte gör det:

   • bröstcancer

   • kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) eller cancer i livmoderslemhinnan (endometriecancer)

   • äggstockscancer (ovarialcancer)

   • blodpropp i vener i ben eller lungor (venös tromboembolism)

   • hjärtsjukdom

   • stroke (slaganfall)

   • trolig minnesförlust, om behandling med HRT påbörjas efter 65 års ålder.

    Se avsnitt 2 för mer information om dessa biverkningar.

   Följande biverkningar har observerats under behandling med de aktiva substanserna i Noresmea:

   Mycket vanliga biverkningar: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   • bröstsmärta eller ömhet i brösten

   • vaginalblödning.

   Vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • svampinfektion i slidan

   • inflammation i slidan

   • viktuppgång på grund av ansamling av vätska i kroppen

   • depression eller försämring av nuvarande depression

   • huvudvärk

   • migrän eller försämring av nuvarande migrän

   • illamående

   • ryggvärk

   • bröstförstoring eller spändhet i brösten (bröstödem)

   • uterin fibroid (godartad tumör), försämring eller ny förekomst av tumör

   • svullna armar och ben (perifert ödem)

   • viktökning.

   Mindre vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   • allergisk reaktion

   • nervositet

   • ytlig veninflammation (ytlig tromboflebit)

   • buksmärta, spändhet eller obehagskänsla i magen, väderspänning

   • håravfall, ökad hårväxt på kropp och ansikte, acne

   • klåda

   • nässelfeber (urtikaria)

   • utebliven effekt

   • kramp i benen.

   Sällsynta biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

   • blodproppar i benens eller lungornas blodkärl (djup ventrombos, lungemboli).

   Mycket sällsynta biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

   • cancer i livmoderslemhinnan (endometriecancer), kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi)

   • sömnlöshet

   • ångest

   • förändrad sexlust

   • yrsel

   • synstörningar

   • ökat blodtryck eller försämring av högt blodtryck

   • hjärtinfarkt och stroke

   • halsbränna

   • kräkning

   • sjukdom i gallblåsan

   • gallsten, försämring eller ny förekomst av gallsten

   • stark utsöndring av talg

   • hudutslag

   • akut eller återkommande ödem (angioneurotiskt ödem)

   • klåda i underlivet

   • viktminskning.

   Följande biverkningar har rapporteras för andra HRT med östrogen-gestagen:

   • sjukdom i gallblåsan

   • olika hudsjukdomar:

    • mörka hudfläckar, speciellt på ansikte och hals, så kallade ”graviditetsfläckar” (kloasma)

    • smärtande rödlila knölar på huden (erythema nodosum)

    • ringformade rodnande eller såriga utslag (erythema multiforme)

    • röda eller lila missfärgningar på huden och/eller slemhinnor (vaskulär purpura).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Noresmea ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på blistret och ytterkartongen efter ”EXP”. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25°C.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är: estradiol 1 mg (som estradiolhemihydrat) och noretisteronacetat 0,5 mg.

   • Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, majsstärkelse, copovidon, talk och magnesiumstearat.

   • Filmdrageringen innehåller: hypromellos, hydroxipropylcellulosa, talk, hydrogenerad bomullsfröolja och titandioxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Noresmea filmdragerade tabletter är vita, runda och bikonvexa med en diameter på 6 mm.

   Tabletterna är förpackade i genomskinliga PVC/Aluminium blisterförpackningar.

   Förpackningsstorlekar:

   1x28 och 3x28 (84) filmdragerade tabletter i kalenderförpackning.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

   Tillverkare

   Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-02-16


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Noresmea

  Filmdragerad tablett 1 mg/0,5 mg 3 x 28 tablett(er) Kalenderförpackning

  • Varunummer: 479216
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  221,32 kr

  Jämförpris: 2,63 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?