Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Norditropin SimpleXx

   5 mg/1,5 ml Injektionsvätska, lösning i cylinderampull

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD NORDITROPIN SIMPLEXX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER NORDITROPIN SIMPLEXX
   3. HUR DU ANVÄNDER NORDITROPIN SIMPLEXX
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR NORDITROPIN SIMPLEXX SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD NORDITROPIN SIMPLEXX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Norditropin SimpleXx innehåller ett biosyntetiskt humant tillväxthormon kallat somatropin. Det är identiskt med det tillväxthormon, som produceras naturligt i kroppen. Barn behöver tillväxthormon för att växa, men även vuxna behöver det för att må bra.

   Norditropin SimpleXx är en lösning i cylinderampull, klar att injicera efter att cylinderampullen satts in i den tillhörande injektionspennan NordiPen.

   Norditropin SimpleXx används för att behandla tillväxtstörning hos barn:

   • om de saknar eller har mycket låg produktion av tillväxthormon (tillväxthormonbrist)

   • om de har Turners syndrom (rubbning i arvsanlagen som kan påverka tillväxten)

   • om de har nedsatt njurfunktion

   • om de är korta till växten och födda små i förhållande till fostertidens längd (SGA).

   Norditropin SimpleXx används som tillväxthormonersättning hos vuxna:

   Hos vuxna används Norditropin SimpleXx för att återställa nivån av tillväxthormon om produktionen har varit för låg ända sedan barndomen eller om den upphört i vuxen ålder på grund av tumör, tumörbehandling eller genom sjukdom som påverkat den körtel som producerar tillväxthormon. Om du har behandlats för tillväxthormonbrist i barndomen, blir du åter testad efter att du slutat växa. Om tillväxthormonbrist fastställs, bör behandlingen fortsätta.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER NORDITROPIN SIMPLEXX

   Använd inte Norditropin SimpleXx

   • om du är allergisk mot somatropin, mot fenol eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har gått igenom en njurtransplantation

   • om du har en aktiv tumör (cancer). Tumörer måste vara inaktiva och du måste ha avslutat cancerbehandlingen innan du börjar behandling med Norditropin SimpleXx

   • vid ett akut kritiskt tillstånd i samband med t ex öppen hjärtkirurgi eller bukoperation, komplicerade kroppsskador (p g a olycksfall) eller vid akut nedsatt andningsförmåga

   • om du har slutat växa (slutna epifyser) och du inte har tillväxthormonbrist.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Norditropin SimpleXx

   • om du har diabetes

   • om du har haft cancer eller annan tumörform

   • om du har återkommande huvudvärk, synstörningar, illamående eller om du får kräkningar

   • om du har störd sköldkörtelfunktion

   • om du börjar halta eller får smärta i nedre delen av ryggen, då detta kan tyda på krökt ryggrad (skolios)

   • om du är över 60 år eller har fått behandling med somatropin som vuxen i mer än 5 år, då erfarenheten hos dessa grupper är begränsad

   • Om du har en njursjukdom, då din njurfunktion bör följas upp av läkare.

   • om du har en ersättningsbehandling med glukokortikoider ska du regelbundet kontakta din läkare, eftersom du kanske behöver justera din glukokortikoiddos.

   Andra läkemedel och Norditropin SimpleXx

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Informera särskilt din läkare om du tar eller nyligen har tagit något av följande läkemedel. Din läkare kan behöva justera dosen Norditropin SimpleXx eller andra läkemedel:

   • Glukokortikoider (kortison), då din längd som vuxen kan påverkas om du använder Norditropin SimpleXx och glukokortikoider eller könssteroider samtidigt

   • Ciklosporin (hämmar immunförsvaret), då din dos kan behöva justeras

   • Insulin, då din dos kan behöva justeras

   • Sköldkörtelhormon, då din dos kan behöva justeras

   • Gonadotropin (hormon som reglerar könskörtlar), då din dos kan behöva justeras

   • Epilepsiläkemedel, då din dos kan behöva justeras.

   • Östrogen som tas via munnen eller andra könshormoner.

   Graviditet och amning

   Läkemedel som innehåller somatropin rekommenderas inte till kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel.

   • Graviditet. Avbryt behandlingen och kontakta din läkare om du blir gravid medan du behandlas med Norditropin SimpleXx

   • Amning. Du ska inte använda Norditropin SimpleXx om du ammar, eftersom somatropin kan gå över i modersmjölken.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Norditropin SimpleXx påverkar inte användningen av maskiner eller din körförmåga.


   3. HUR DU ANVÄNDER NORDITROPIN SIMPLEXX

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos

   Dos till barn beror på deras kroppsvikt och kroppsyta. Senare i livet beror dosen på längd, vikt, kön och kroppens förmåga att svara på tillväxthormon och justeras tills rätt dos uppnås.

   • Barn med låg produktion eller brist på växthormon: Vanlig dos är 0,025-0,035 mg per kilo kroppsvikt och dag eller 0,7–1,0 mg per m2 kroppsyta och dag.

   • Barn med Turners syndrom: Vanlig dos är 0,045-0,067 mg per kilo kroppsvikt och dag eller 1,3–2,0 mg per m2 kroppsyta och dag.

   • Barn med njursjukdom: Vanlig dos är 0,050 mg per kilo kroppsvikt och dag eller 1,4 mg per m2 kroppsyta och dag.

   • Barn födda små i förhållande till fostertidens längd (SGA): Vanlig dos är 0,035 mg per kilo kroppsvikt och dag eller 1,0 mg per m2 kroppsyta och dag tills slutlängd uppnåtts. (I kliniska prövningar på korta barn med SGA har doser på 0.033 och 0,067 mg per kilo kroppsvikt och dag använts.)

   • Vuxna med låg produktion eller brist på tillväxthormon: Om din tillväxthormonbrist kvarstår efter att du slutat växa, bör behandlingen fortsätta. Vanlig startdos är 0,2–0,5 mg. Dosen justeras tills du får rätt dos. Om din tillväxthormonbrist uppkommit i vuxen ålder, är vanlig startdos 0,1–0,3 mg/dag. Din läkare kommer att öka denna dos varje månad tills du är uppe i den dos du behöver. Maximal dos är vanligtvis 1,0 mg/dag.

   När på dagen Norditropin SimpleXx ska användas

   Injicera din dagliga dos under huden (subkutant) varje kväll strax innan du går och lägger dig.

   Hur Norditropin SimpleXx ska användas

   • Norditropin SimpleXx är en lösning i cylinderampull med en färgkodad kapsyl och är klar att användas i tillhörande NordiPen med samma färgkod. Om den tillhörande NordiPen inte används kommer dosen att bli felaktig. I bruksanvisningen för NordiPen står hur du ska använda cylinderampullerna i injektionspennan

   • Kontrollera varje ny cylinderampull innan du tar den i bruk. Använd den inte om den är skadad eller sprucken.

   • Använd inte Norditropin SimpleXx cylinderampull om lösningen i den är grumlig eller missfärgad

   • Variera injektionsstället, så att inte din hud skadas

   • Dela inte din Norditropin SimpleXx cylinderampull med någon annan.

   Hur länge du behöver få behandling

   • Barn med tillväxtstörning på grund av Turners syndrom, njursjukdom eller SGA: Läkaren kommer att rekommendera att du fortsätter behandlingen tills du slutat växa

   • Barn eller ungdomar med tillväxthormonbrist: Läkaren kommer att rekommendera att du fortsätter behandlingen upp i vuxen ålder

   • Sluta inte att använda Norditropin SimpleXx utan att först ha rådgjort med läkare.

   Om du har tagit för stor mängd av Norditropin SimpleXx

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Överdosering under lång tid kan orsaka onormal tillväxt och grövre ansiktsdrag.

   Om du har glömt att ta Norditropin SimpleXx

   Ta nästa dos som vanligt vid normal tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Norditropin SimpleXx

   Sluta inte att använda Norditropin SimpleX, utan att först diskutera detta med läkaren.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningar hos barn och vuxna (ingen känd frekvens):

   • Utslag; rosslande andning; svullna ögonlock, ansikte eller läppar; fullständig kollaps. Dessa symtom kan vara tecken på allergisk reaktion

   • Huvudvärk, synstörningar, illamående och kräkningar. Detta kan vara tecken på tryckstegring inne i hjärnan

   • Blodnivån av tyroxin (sköldkörtelhormon) kan minska

   • Blodnivån av glukos kan öka (hyperglykemi)..

   Om du får någon av dessa biverkningar ska du snarast kontakta din läkare. Använd inte Norditropin SimpleXx utan vänta tills din läkare säger att du kan fortsätta behandlingen.

   Utveckling av antikroppar mot somatropin har i sällsynta fall observerats vid behandling med Norditropin.

   Ökade nivåer av leverenzymer har rapporterats.

   Leukemi och återfall av hjärntumör har rapporterats hos personer som behandlats med somatropin (aktivt innehållsämne i Norditropin SimpleXx), men det finns inte några belägg för att de har orsakats av somatropin.

   Om du tror att du har någon av dessa sjukdomar ska du kontakta din läkare.

   Ytterligare biverkningar hos barn:

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 barn):

   • Huvudvärk

   • Rodnad, klåda och smärta på injektionsstället.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av  1 000 barn):

   • Utslag

   • Muskel- och ledsmärta

   • Svullna händer och fötter på grund av vätskeansamling.

   I sällsynta fall har barn som behandlas med Norditropin SimpleXx upplevt smärta i höft eller knä eller börjat halta. Orsaken kan vara en sjukdom som påverkar övre delen av lårbenet (Legg-Calvé Perthes sjukdom) eller uppstå på grund av att lårbenets benända har glidit ifrån brosket (epifysglidning i caput femoralis) och behöver inte vara orsakat av Norditropin SimpleXx.

   Hos barn med Turners syndrom har ett fåtal fall av ökad tillväxt av händer och fötter i jämförelse med längd noterats i kliniska prövningar.

   En klinisk prövning av barn med Turners syndrom visade att höga doser av Norditropin möjligtvis kan öka risken för öroninfektioner.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal, då du kan behöva en lägre dos.

   Ytterligare biverkningar hos vuxna:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 vuxna):

   • Svullna händer och fötter på grund av vätskeansamling.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 vuxna):

   • Huvudvärk

   • Myrkrypningar och domningar eller smärta huvudsakligen i fingrar

   • Ledsmärta och stelhet; muskelsmärtor.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 vuxna):

   • Typ 2 diabetes

   • Karpaltunnelsyndrom (stickningar och smärta i fingrar och händer)

   • Klåda (ibland intensiv) och smärta vid injektionsstället

   • Muskelstelhet.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. HUR NORDITROPIN SIMPLEXX SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter “Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Norditropin SimpleXx cylinderampuller, som inte tagits i bruk, förvaras i kylskåp (2°C–8°C) i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Får ej frysas eller utsättas för värme.

   Under tiden du använder Norditropin SimpleXx 5 mg/1,5 ml kan du antingen:

   • förvara den i pennan i upp till 4 veckor i kylskåp (2°C–8°C) eller

   • förvara den i pennan i upp till 3 veckor vid rumstemperatur (högst 25°C).

   Fortsätt inte att använda en Norditropin SimpleXx cylinderampull som har fryst eller varit utsatt för extrem värme.

   Kontrollera varje ny cylinderampull innan du tar den i bruk. Använd den inte om den är skadad eller sprucken.

   Använd inte en Norditropin SimpleXx cylinderampull om lösningen i den är grumlig eller missfärgad..

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Det aktiva innehållsämnet är somatropin

   • Övriga innehållsämnen är mannitol, histidin, poloxamer 188, fenol, vatten för injektionsvätskor, saltsyra och natriumhydroxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Norditropin SimpleXx är en klar och färglös injektionsvätska i en 1,5 ml cylinderampull klar för injicering med injektionspennan NordiPen.

   1 ml lösning innehåller 3,3 mg somatropin.

   1 mg somatropin motsvarar 3 IE somatropin.

   Norditropin SimpleXx finns i tre styrkor:

   5 mg/1,5 ml, 10 mg/1,5 ml och 15 mg/1,5 ml (motsvarande 3,3 mg/ml, 6,7 mg/ml resp. 10 mg/ml).

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Novo Nordisk A/S

   Novo Allé

   DK-2880 Bagsværd, Danmark

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Finland, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Slovakien, Slovenien, Sverige, Storbritannien: Norditropin SimpleXx® 5 mg/1,5 ml

   Frankrike: Norditropine™ SimpleXx® 5 mg/1,5 ml


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2018-05-15

   Övriga informationskällor

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Norditropin® SimpleXx®

  Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 5 mg/1,5 ml 1,5 milliliter Cylinderampull, kassett

  • Varunummer: 580936
  • Tillverkare: Novo Nordisk Scandinavia AB

  1.239,65 kr

  Jämförpris: 619,83 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?