Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Norditropin NordiFlex

   10 mg/1,5 ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innrhåller information som är viktig för dig,

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD NORDITROPIN NORDIFLEX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER NORDITROPIN NORDIFLEX
   HUR DU ANVÄNDER NORDITROPIN NORDIFLEX
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR NORDITROPIN NORDIFLEX SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD NORDITROPIN NORDIFLEX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Norditropin NordiFlex innehåller ett biosyntetiskt humant tillväxthormon kallat somatropin. Det är identiskt med det tillväxthormon, som produceras naturligt i kroppen. Barn behöver tillväxthormon för att växa, men även vuxna behöver det för att må bra.

   Norditropin NordiFlex används för att behandla tillväxtstörning hos barn:

   • om de saknar eller har mycket låg produktion av tillväxthormon (tillväxthormonbrist)

   • om de har Turners syndrom (rubbning i arvsanlagen som kan påverka tillväxten)

   • om de har nedsatt njurfunktion

   • om de är korta till växten och födda små i förhållande till fostertidens längd (SGA).


   Norditropin NordiFlex används som tillväxthormonersättning hos vuxna:

   Hos vuxna används Norditropin NordiFlex för att återställa nivån av tillväxthormon om produktionen har varit för låg ända sedan barndomen eller om den upphört i vuxen ålder på grund av tumör, tumörbehandling eller genom sjukdom som påverkat den körtel som producerar tillväxthormon. Om du har behandlats för tillväxthormonbrist i barndomen, blir du åter testad efter att du slutat växa. Om tillväxthormonbrist fastställs, bör behandlingen fortsätta.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER NORDITROPIN NORDIFLEX

   Använd inte Norditropin NordiFlex

   • om du är allergisk mot somatropin, mot fenol, eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har gått igenom en njurtransplantation

   • om du har en aktiv tumör (cancer). Tumörer måste vara inaktiva och du måste ha avslutat cancerbehandlingen innan du börjar behandling med Norditropin NordiFlex

   • vid ett akut kritiskt tillstånd i samband med t ex öppen hjärtkirurgi eller bukoperation, komplicerade kroppsskador (p g a olycksfall) eller vid akut nedsatt andningsförmåga

   • om du har slutat växa (slutna epifyser) och du inte har tillväxthormonbrist.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Norditropin NordiFlex

   • om du har diabetes

   • om du har haft cancer eller annan tumörform

   • om du har återkommande huvudvärk, synstörningar, illamående eller om du får kräkningar

   • om du har störd sköldkörtelfunktion

   • om du börjar halta eller får smärta i nedre delen av ryggen, då detta kan tyda på krökt ryggrad (skolios)

   • om du är över 60 år eller har fått behandling med somatropin som vuxen i mer än 5 år, då erfarenheten hos dessa grupper är begränsad

   • om du har en njursjukdom, då din njurfunktion bör följas upp av läkare.

   Andra läkemedel och Norditropin NordiFlex

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel

   • Glukokortikoider (kortison) eller könssteroider (t ex anaboliska steroider och östrogen), då din längd som vuxen kan påverkas om du använder Norditropin NordiFlex och glukokortikoider eller könssteroider samtidigt

   • Ciklosporin (hämmar immunförsvaret), då din dos kan behöva justeras

   • Insulin, då din dos kan behöva justeras

   • Sköldkörtelhormon, då din dos kan behöva justeras

   • Gonadotropin (hormon som reglerar könskörtlar), då din dos kan behöva justeras

   • Epilepsiläkemedel, då din dos kan behöva justeras.

   Graviditet och amning

   Läkemedel som innehåller somatropin rekommenderas inte till kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel.

   • Graviditet. Avbryt behandlingen och kontakta din läkare om du blir gravid medan du behandlas med Norditropin NordiFlex

   • Amning. Du ska inte använda Norditropin NordiFlex om du ammar, eftersom somatropin kan gå över i modersmjölken.


   Körförmåga och användning av maskiner:

   Norditropin NordiFlex påverkar inte användningen av maskiner eller din körförmåga.


   HUR DU ANVÄNDER NORDITROPIN NORDIFLEX

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos

   Dos till barn beror på deras kroppsvikt och kroppsyta. Senare i livet beror dosen på längd, vikt, kön och kroppens förmåga att svara på tillväxthormon och justeras tills rätt dos uppnås.


   • Barn med låg produktioneller brist på växthormon:

    Vanlig dos är 0,025-0,035 mg per kilo kroppsvikt och dag eller 0,7–1,0 mg per m2 kroppsyta och dag.

   • Barn med Turners syndrom:

    Vanlig dos är 0,045-0,067 mg per kilo kroppsvikt och dag eller 1,3–2,0 mg per m2 kroppsyta och dag.

   • Barn med njursjukdom: Vanlig dos är 0,050 mg per kilo kroppsvikt och dag eller 1,4 mg per m2 kroppsyta och dag.

   • Barn födda små i förhållande till fostertidens längd (SGA):

    Vanlig dos är 0,035 mg per kilo kroppsvikt och dag eller 1,0 mg per m2 kroppsyta och dag tills slutlängd uppnåtts. (I kliniska prövningar på korta barn med SGA har doser på 0,033 och 0,067 mg per kilo kroppsvikt och dag använts.)

   • Vuxna med låg produktion eller brist på tillväxthormon: Om din tillväxthormonbrist kvarstår efter att du slutat växa, bör behandlingen fortsätta. Vanlig startdos är 0,2–0,5 mg. Dosen justeras tills du får rätt dos. Om din tillväxthormonbrist uppkommit i vuxen ålder, är vanlig startdos 0,1–0,3 mg/dag. Din läkare kommer att öka denna dos varje månad tills du är uppe i den dos du behöver. Maximal dos är vanligtvis 1,0 mg/dag.


   När på dagen Norditropin NordiFlex ska användas

   Injicera din dagliga dos under huden (subkutant) varje kväll strax innan du går och lägger dig.


   Hur Norditropin NordiFlex ska användas

   Norditropin NordiFlex tillväxthormonlösning tillhandahålls i en 1,5 ml förfylld flerdos injektionspenna, som kastas när den är tom.

   Fullständig bruksanvisning för Norditropin NordiFlex pennan finns på omstående sida, men här är några viktiga punkter:

   • Kontrollera lösningen före användning genom att vända injektionspennan upp och ner ett par gånger. Använd inte injektionspennan om lösningen är grumlig eller missfärgad

   • Norditropin NordiFlex är utformad för att användas med NovoFine eller NovoTwist injektionsnålar för engångsbruk med en längd av högst 8 mm

   • Använd alltid en ny injektionsnål vid varje injektion

   • Variera injektionsstället, så att inte din hud skadas

   • Kontrollera flödet av tillväxthormon före den första injektionen med en ny Norditropin NordiFlex penna för att säkerställa att du får rätt dos och inte injicerar luft. Använd inte pennan om inte en droppe tillväxthormonlösning syns på nålspetsen

   • Dela inte din Norditropin NordiFlex penna med någon annan.


   Hur länge du behöver få behandling

   • Barn med tillväxtstörning på grund av Turners syndrom, njursjukdom eller SGA: Läkaren kommer att rekommendera att du fortsätter behandlingen tills du slutat växa

   • Barn eller ungdomar med tillväxthormonbrist : Läkaren kommer att rekommendera att du fortsätter behandlingen upp i vuxen ålder

   • Sluta inte att använda Norditropin NordiFlex utan att först ha rådgjort med läkaren.

   Om du har tagit för stor mängd av Norditropin NordiFlex

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Överdosering under lång tid kan orsaka onormal tillväxt och grövre ansiktsdrag.

   Om du har glömt att ta Norditropnin NordiFlex

   Ta nästa dos som vanligt vid normal tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Norditropin NordiFlex

   Sluta inte att använda Norditropin NordiFlex, utan att först diskutera detta med läkaren.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Biverkningar hos barn och vuxna (ingen känd frekvens):

   • Utslag; rosslande andning; svullna ögonlock, ansikte eller läppar; fullständig kollaps. Dessa symtom kan vara tecken på allergisk reaktion

   • Huvudvärk, synstörningar, illamående och kräkningar. Detta kan vara tecken på tryckstegring inne i hjärnan

   • Blodnivån av tyroxin (sköldkörtelhormon) kan minska

   • Blodnivån av glukos kan öka (hyperglykemi).

   Om du får någon av dessa biverkningar ska du snarast kontakta din läkare. Använd inte Norditropin NordiFlex utan vänta tills din läkare säger att du kan fortsätta behandlingen.


   Utveckling av antikroppar mot somatropin har i sällsynta fall observerats vid behandling med Norditropin.

   Ökade nivåer av leverenzymer har rapporterats.

   Leukemi och återfall av hjärntumör har rapporterats hos personer som behandlats med somatropin (aktivt innehållsämne i Norditropin NordiFlex), men det finns inte några belägg för att de har orsakats av somatropin.

   Om du tror att du har någon av dessa sjukdomar ska du kontakta din läkare.


   Ytterligare biverkningar hos barn:


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 barn):

   • Huvudvärk

   • Rodnad, klåda och smärta på injektionsstället.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av  1 000 barn):

   • Utslag

   • Muskel- och ledsmärta

   • Svullna händer och fötter på grund av vätskeansamling.

   I sällsynta fall har barn som behandlas med Norditropin NordiFlex upplevt smärta i höft eller knä eller börjat halta. Orsaken kan vara en sjukdom som påverkar övre delen av lårbenet (Legg-Calvé Perthes sjukdom) eller uppstå på grund av att lårbenets benända har glidit ifrån brosket (epifysglidning i caput femoralis) och behöver inte vara orsakat av Norditropin NordiFlex.


   Hos barn med Turners syndrom har ett fåtal fall av ökad tillväxt av händer och fötter i jämförelse med längd noterats i kliniska prövningar.


   En klinisk prövning av barn med Turners syndrom visade att höga doser av Norditropin möjligtvis kan öka risken för öroninfektioner.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal, då du kan behöva en lägre dos.


   Ytteligare biverkningar hos vuxna:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 vuxna):

   • Svullna händer och fötter på grund av vätskeansamling.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 vuxna):

   • Huvudvärk

   • Myrkrypningar och domningar eller smärta huvudsakligen i fingrar

   • Ledsmärta och stelhet; muskelsmärtor.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 vuxna):

   • Typ 2 diabetes

   • Karpaltunnelsyndrom (stickningar och smärta i fingrar och händer)

   • Klåda (ibland intensiv) och smärta vid injektionsstället

   • Muskelstelhet.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR NORDITROPIN NORDIFLEX SKA FÖRVARAS


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter “Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Norditropin NordiFlex pennor, som inte tagits i bruk, förvaras i kylskåp (2°C–8°C) i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Får ej frysas eller utsättas för värme.


   Under tiden du använder Norditropin NordiFlex 10 mg/1,5 ml kan du antingen:

   • förvara den i upp till 4 veckor i kylskåp (2°C–8°C) eller

   • förvara den i upp till 3 veckor vid rumstemperatur (högst 25°C).

   Fortsätt inte att använda en Norditropin NordiFlex penna som har frusit eller varit utsatt för extrem värme.

   Använd inte Norditropin NordiFlex pennor om tillväxthormonlösningen är grumlig eller missfärgad.

   Förvara alltid Norditropin NordiFlex utan injektionsnål.

   Förvara alltid Norditropin NordiFlex med huven ordentligt påsatt, när du inte använder den.

   Använd alltid en ny injektionsnål vid varje injektion.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållavfall.. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


   Innehållsdeklaration

   • Det aktiva innehållsämnet är somatropin

   • Övriga innehållsämnen är mannitol, histidin, poloxamer 188, fenol, vatten för injektionsvätskor, saltsyra och natriumhydroxid.


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Norditropin NordiFlex är en klar och färglös injektionsvätska i 1,5 ml förfylld flerdos injektionspenna, som kasseras när den är tom.


   1 ml lösning innehåller 6,7 mg somatropin.

   1 mg somatropin motsvarar 3 IE somatropin.


   Norditropin NordiFlex finns i tre styrkor:

   5 mg/1,5 ml, 10 mg/1,5 ml, 15 mg/1,5 ml (motsvarande 3,3 mg/ml, 6,7 mg/ml resp. 10 mg/ml).


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Novo Nordisk A/S

   Novo Allé

   DK-2880 Bagsværd

   Danmark


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


   Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Portugal, Sverige, Storbritannien: Norditropin NordiFlex 10 mg/1,5 ml


   Frankrike: Norditropine NordiFlex 10 mg/1,5 ml


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-06-26

   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats.   Översikt av penna


   Norditropin NordiFlex 10 mg/1,5 ml


   Hur du använder Norditropin NordiFlex pennan


   Läs igenom instruktionerna innan du använder Norditropin NordiFlex.


   • Norditropin NordiFlex 10 mg/1,5 ml är en flerdos förfylld injektionspenna med en lösning av humant tillväxthormon

   • Norditropin NordiFlex är utformad för att användas med NovoFine eller NovoTwist injektionsnålar för engångsbruk med en längd av högst 8 mm.

   • Använd bara injektionspennan om tillväxthormonlösningen är klar och färglös

   • Kontrollera alltid flödet före den första injektionen med en ny penna, se punkt 3

   • Du kan med dosväljaren ställa in doser från 0,05 mg till 3,00 mg – din läkare bestämmer lämplig dos till dig

   • Dela inte din Norditropin NordiFlex penna med någon annan.


   Drag av pennhuven.


   1. Kontrollera lösningen


   • Dra av pennhuven [A]

   • Kontrollera lösningen inne i pennan genom att vända den upp och ner ett par gånger

   • Använd bara Norditropin NordiFlex pennan om lösningen är klar och färglös.


   Skruva fast injektionsnålen ordentligt på injektionspennan.


   2. Sätt på injektionsnålen


   • Använd alltid en ny injektionsnål för engångsbruk vid varje injektion för att få rätt dos och förhindra förorening

   • Ta fram en ny injektionsnål och ta av skyddspappret

   • Sätt på injektionsnålen rakt på injektionspennan och vrid fast den [B].


   Injektionsnålen har två nålskydd. Du måste ta av båda:

   • Dra av det yttre nålskyddet och behåll det till senare när du kasserar nålen

   • Ta bort det inre nålskyddet genom att dra i spetsen i mitten och kassera det.


   Ställ in 0,05 mg. Det är ett ”klick” efter 0.0 på dosväljaren i ena ändan av pennan.


   3. Kontrollera flödet


   • Innan du använder en penna för första gången, måste du kontrollera flödet, för att säkra att du får rätt dos och inte injicerar luft:

   • Ställ in 0,05 mg [C]. Det är ett ”klick” efter 0.0 på dosväljaren i ena ändan av pennan.


   Håll Norditropin NordiFlex pennan så att injektionsnålen pekar uppåt och knacka lätt med ett finger på cylinderampullen några gånger.


   • Håll Norditropin NordiFlex pennan så att injektionsnålen pekar uppåt och knacka lätt med ett finger på cylinderampullen några gånger [D].


   Håll Norditropin NordiFlex pennan med injektionsnålen riktad uppåt och tryck in tryckknappen i botten av pennan helt.


   • Håll Norditropin NordiFlex pennan med injektionsnålen riktad uppåt och tryck in tryckknappen i botten av pennan helt [E]

   • Upprepa steg C till E tills en droppe tillväxthormonlösning syns på injektionsnålens spets

   • Använd inte Norditropin NordiFlex pennan om inte en droppe lösning syns på injektionsnålens spets

   • Kontrollera alltid flödet före den första injektionen med en ny Norditropin NordiFlex penna. Kontrollera flödet igen om din penna har tappats eller stötts mot något hårt underlag eller om du inte är säker på att den fungerar som den ska.


   Kontrollera att dosväljaren är inställd på 0.0. Ställ in det antal milligram som din läkare rekommenderat dig.


   4. Ställa in dosen


   • Kontrollera att dosväljaren är inställd på 0.0. Ställ in det antal milligram som din läkare rekommenderat dig [F]

   • Du kan korrigera dosen uppåt eller neråt genom att vrida på dosväljaren åt det ena eller andra hållet. När du vrider bakåt ska du vara försiktig så att du inte trycker på tryckknappen, för då sprutar det ut tillväxthormon. Du kan inte ställa in en dos som är större än mängden lösning som finns kvar i pennan.


   Stick in injektionsnålen i huden. Injicera dosen genom att trycka in tryckknappen helt. Var noga med att bara trycka på tryckknappen när du ska injicera.


   5. Injicera lösningen


   • Använd den injektionsteknik som man visat dig

   • Variera injektionsstället, så att inte din hud skadas

   • Stick in injektionsnålen i huden. Injicera dosen genom att trycka in tryckknappen helt. Var noga med att bara trycka på tryckknappen när du ska injicera [G]

   • När dosen är injicerad, håll kvar injektionsnålen under huden i minst 6 sekunder och dra sedan ut den. Tryckknappen ska vara helt intryckt ända tills injektionsnålen dragits ut. Detta säkrar att hela dosen injicerats.


   Sätt tillbaka det yttre nålskyddet och skruva loss injektionsnålen. Kassera den på ett sådant sätt att ingen kommer till skada.


   6. Ta loss injektionsnålen


   • Sätt tillbaka det yttre nålskyddet och skruva loss injektionsnålen. Kassera den på ett sådant sätt att ingen kommer till skada [H]

   • Använd alltid en ny injektionsnål vid varje injektion och ta alltid loss den använda injektionsnålen direkt efter varje injektion. Om du inte tar loss nålen omedelbart, kan det komma in luft i cylinderampullen och göra att nästa dos blir felaktig

   • När Norditropin NordiFlex är tom, kassera den på ett säkert sätt med injektionsnålen borttagen

   • Fråga apotekspersonal hur du ska kassera använda nålar och tomma Norditropin NordiFlex pennor. Vårdgivare ska vara försiktiga när de tar loss och kasserar injektionsnålar, för att minska risken för skada.


   7. Skötsel


   • Var rädd om din Norditropin NordiFlex penna, så att den fortsätter att fungera exakt och säkert. Skydda den mot damm, smuts och direkt solljus och situationer där den kan komma till skada

   • Du kan rengöra utsidan av Norditropin NordiFlex pennan genom att torka av den med bomull som fuktats med alkohol. Du ska aldrig doppa ner den i alkohol, tvätta den eller smörja in den, eftersom detta kan skada den.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Norditropin NordiFlex®

  Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 10 mg/1,5 ml 1 x 1,5 milliliter Förfylld injektionspenna

  • Varunummer: 016810
  • Tillverkare: Novo Nordisk Scandinavia AB

  2.433,05 kr

  Jämförspris: 1.216,53 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?