Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Nootrop

   1200 mg filmdragerad tablett
   piracetam

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Nootrop är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Nootrop
   3. Hur du använder Nootrop
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Nootrop ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Nootrop är och vad det används för

   Nootrop tillhör en grupp läkemedel som kallas GABA-analoger.

   Nootrop innehåller den aktiva substansen piracetam.

   Nootrop tabletter används för behandling av muskelryckningar (myoklonier) hos vuxna.

   Den exakta verkningsmekanismen vid behandling av muskelryckningar är inte känd.

   Läkemedlet har flera effekter på det centrala nervsystemet.


   Piracetam i Nootrop kan användas för behandling av andra sjukdomar än de som nämns i denna bipacksedel. Om du har ytterligare frågor, kontakta läkare, apotekspersonal eller annan sjukvårdspersonal och följ alltid deras instruktioner.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Nootrop

   Använd inte Nootrop

   • om du är allergisk (överkänslig) mot piracetam, andra pyrrolidonderivat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du tidigare har haft hjärnblödning

   • om du har njursjukdom i slutstadiet

   • om du lider av Huntingtons korea

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Nootrop om du

   • är äldre

   • har en njursjukdom

   • har problem med blodkoagulationen eller riklig blödning

   • står på saltfattig kost

   • ska genomgå kirurgiska operationer

   Om något av ovanstående berör dig ska du diskutera med läkaren innan behandlingen startar.

   Andra läkemedel och Nootrop

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Samtidig användning av andra läkemedel kan påverka effekten av Nootrop tabletter och därför bör läkaren informeras om alla andra läkemedel du tar, innan behandlingen med Nootrop startar.


   Ett fall av förvirring, irritation och sömnproblem har rapporterats under samtidig behandling med tyreoideaextrakt.


   Nootrop kan förstärka effekten av läkemedel som hindrar blodkoagulering och hopklumpning av blodplättar.

   Nootrop med mat och dryck

   Du kan ta Nootrop med eller utan mat. Samtidigt intag av alkohol har inte visat någon påverkan på effekten av Nootrop men du bör ändå undvika alkohol när du använder Nootrop.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Nootrop under graviditet.


   Läkemedlet går över i modersmjölk. Läkaren måste besluta om det är bäst att upphöra med amning eller att avstå från behandling med Nootrop genom att värdera fördelen med amning för barnet respektive fördelen med behandling för kvinnan.

   Körförmåga och användning av maskiner

    Eftersom känsligheten är olika för olika individer kan vissa patienter i början av behandlingen eller vid dosökning uppleva lätt sömnighet och andra symtom som kan påverka koncentrationsförmågan. Därför rekommenderas försiktighet hos dessa patienter vid t ex bilkörning eller hantering av maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Nootrop innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller omkring 2 mmol (c:a 46 mg) natrium per 24 g piracetam. Detta bör tas i beaktande av patienter med saltrestriktioner i kosten.


   3. Hur du använder Nootrop

   Använd alltid Nootrop enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Läkaren bestämmer dosen individuellt för patienten. Följ läkarens instruktioner även när dosen ändras av någon anledning.


   Dosen börjar vanligtvis med 7,2 gram piracetam per dag (6 tabletter). Den dagliga dosen kan ökas med 4,8 gram piracetam var tredje dag (4 tabletter). Den maximala dagliga dosen är 24 gram (20 tabletter). Den dagliga dosen delas upp på 2–3 tillfällen. Tabletterna tas med ett glas vatten och ska inte tuggas eller krossas. Tabletterna kan tas med eller utan mat.

   Om du har använt för stor mängd av Nootrop

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta förpackningen med dig.

   Symtomen vid en överdos är desamma som biverkningarna men värre. De vanligaste symtomen är diarré, sömnlöshet, nervositet och depression.

   Om du har glömt att använda Nootrop

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett och fortsätt behandlingen genom att ta nästa tablett som vanligt.

   Om du slutar att använda Nootrop

   Plötsligt avbrytande av behandlingen ska undvikas då detta kan orsaka kramper. När behandlingen ska avslutas eller dosen minskas bör dosen minskas gradvis med 1,2 gram (1 tablett) varannan dag, detta för att förhindra uppkomsten av kramper. Diskutera alltid med läkaren innan du slutar ta tabletterna eller ändrar dosen.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Nootrop orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar har rapporterats under kontrollerade kliniska prövningar och efter godkännandet:

   • Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Viktökning, onormalt stor eller sjuklig rörelseaktivitet, nervositet.

   • Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Depression, sömnighet, kraftlöshet.

   • Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Blödningar, buksmärtor, diarré, illamående, kräkningar, allergiska reaktioner och andra överkänslighetsreaktioner, försämrad koordination av rörelserna, försämrad balans, försämring av epilepsi, huvudvärk, sömnlöshet, yrsel, upphetsning, oro, förvirring, hallucinationer, hudutslag, klåda, nässelfeber, svullnad i ansiktet, på läppar, tungan och i halsen eventuellt med andningssvårigheter.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26 751 03

   Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Nootrop ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är piracetam. Varje tablett innehåller 1200 mg piracetam.

   • Övriga innehållsämnen är makrogol 6000 och 400, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, kroskarmellosnatrium, hypromellos och titandioxid (E171). För mer information om några av innehållsämnena, se avsnitt 2. "Nootrop innehåller natrium".

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Importör/Information lämnas av:

   Omnia Läkemedel AB, Box 1106, 251 11 Helsingborg, Sverige


   Ompackare:

   Prespack Jacek Karoński, 38, Sadowa Str., 60-185 Skórzewo, Polen eller

   Orifice Medical AB, Aktergatan 4, 271 55 Ystad, Sverige


   Tillverkare:

   UCB Pharma S.A. , Braine-l’Alleud, Belgien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-01-25


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nootrop

  Filmdragerad tablett 1200 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 413064
  • Tillverkare: Omnia Läkemedel AB

  341,95 kr

  Jämförspris: 3,42 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?