Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Nolvadex

   10 mg och 20 mg tabletter
   tamoxifen

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Nolvadex är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Nolvadex
   3. Hur du tar Nolvadex
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Nolvadex ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Nolvadex är och vad det används för

   Vissa tumörer är beroende av hormonet östrogen för sin tillväxt. Nolvadex är en så kallad anti-östrogen som hindrar det naturliga östrogenets verkan.

   Nolvadex används vid bröstcancer.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Nolvadex

   Använd inte Nolvadex

   • om du är överkänslig (allergisk) mot tamoxifen eller mot någon av övriga innehållsämnen i Nolvadex.

   • om du ammar.

   Varningar och försiktighet

   Förändringar kan uppstå i livmoderslemhinnan (endometriet), och vissa av dem kan vara allvarliga förändringar, eller till och med cancer. Kontakta din läkare genast om du får någon ovanlig blödning genom slidan eller andra gynekologiska symtom (till exempel smärta eller tryck över bäckenet) när du tar eller har tagit Nolvadex.

   I början av behandlingen kan vissa sjukdomsyttringar bli sämre, till exempel kan smärtan tillta och/eller den sjuka vävnaden öka i storlek. Om du dessutom är starkt illamående och kräks bör du kontakta din läkare. Orsaken kan vara att kalciumhalten i blodet har ändrats, och din läkare måste då ta vissa blodprover.

   Tala med din läkare om du tror att du har något av dessa eller andra problem med din medicin.

   Sluta ta Nolvadex och kontakta din läkare genast om du får något av följande symptom (angioödem):

   • Du får svårt att andas

   • Du får svullnad i ansiktet, läpparna, tungan och/eller svalget vilket kan försvåra sväljning

   • Du får nässelutslag

   Om du blir intagen på sjukhus, meddela sjukvårdspersonalen att du tar Nolvadex.

   Nolvadex kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symptom såsom feber med kraftigt försämrat allmänstillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du informerar om din medicinering.

   Vid så kallad sen bröstrekonstruktion (operation som görs en tid efter den första bröstoperationen för att återskapa ett bröst) flyttas vävnad till bröstet från något annat ställe på kroppen. Användning av Nolvadex kan då öka risken för blodpropp i de små kärlen i den flyttade vävnaden, vilket kan leda till komplikationer.

   Andra läkemedel och Nolvadex

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Det är särskilt viktigt att du informerar läkaren om att du tar:

   • paroxetin, fluoxetin (mot depression)

   • bupropion (mot depression eller för rökavvänjning)

   • kinidin (används bl a vid behandling av hjärtarytmier)

   • cinacalcet (för behandling av sjukdomar i bisköldkörteln)

   Samtidig användning av dessa läkemedel bör undvikas, eftersom effektekten av Nolvadex kan minska.

   Informera även läkaren om du tar:

   • warfarin (blodförtunnande medel mot blodproppar)

   • fenytoin (mot epilepsi)

   • cytostatika (mot cancer)

   • rifampicin (mot tuberkulos)

   Samtidig användning av dessa läkemedel kan göra att läkaren behöver höja eller sänka dosen.

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Använd inte Nolvadex under graviditet. Det finns en viss risk att fostret påverkas. Innan du börjar behandlingen måste graviditet uteslutas. Du bör inte heller bli gravid medan du tar Nolvadex eller inom 2 månader efter att behandlingen avslutats. P-piller bör ej användas som preventivmedel. Kontakta din läkare genast om du tror att du är gravid.

   Det är inte känt om Nolvadex passerar över i bröstmjölk. Nolvadex ska inte användas vid amning. Tala därför med läkare före användning av Nolvadex under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Nolvadex påverkar sannolikt inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Trötthet har dock rapporterats i samband med användning av Nolvadex och medan tröttheten kvarstår måste försiktighet iakttas när man kör bil eller sköter maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Nolvadex innehåller laktos

   Nolvadex tabletter innehåller laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Nolvadex

   Ta alltid Nolvadex enligt läkarens anvisningar. Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig. Vanlig daglig dos är 20-40 mg som tas 1 gång per dag, eller som delas på 2 doseringstillfällen. Ta medicinen vid samma tidpunkt varje dag. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Om du har tagit för stor mängd av Nolvadex

   Överdosering kan ge anti-östrogena effekter. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid din läkare, närmaste sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Nolvadex

   Om du glömmer en dos, ta den så snart du komme rihåg den och ta sedan nästa dos vid rätt tidpunkt. Ta inte 2 doser samtidigt.

   Om du slutar att ta Nolvadex

   Sluta inte att ta din medicin om inte läkare råder dig att upphöra med den.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Nolvadex orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

   Blodvallningar, vätskeansamling, menstruationsliknande blödning, vaginalflytning, illamående, hudutslag, trötthet.

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   Huvudvärk, yrsel, onormala känselförnimmelser (t.ex. förändring av hur saker smakar samt stickande/pirrande känsla i huden), blodbrist, blodpropp (även i små blodkärl), kräkningar, diarré, förstoppning, håravfall, underlivsklåda, förändringar i livmoderslemhinnan, försämrad blodtillförsel till hjärnan, kramp i benen, förhöjda levervärden, förhöjda halter av fett i blodet, överkänslighetsreaktioner, syn- och ögonförändringar, onormalt hög fettinlagring i levern, muskelvärk.

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   Cancer i livmoderslemhinnan, muskelknutor i livmodern, ökad blödningsrisk på grund av minskat antal blodplättar (trombocyter), minskat antal vita blodkroppar (leukopeni), inflammation i bukspottkörteln (smärta eller ömhet i övre delen av buken), nässelutslag, leverförtvining, inflammation i lungorna med andfåddhet och hosta, förhöjda kalciumvärden i blodet.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   Övergående svullnad av äggstockarna, livmodercancer, äggstockscystor, obehag och/eller inflammationsliknande besvär i tumörområdet, hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga), kärlinflammation, minskat antal vita blodkroppar (neutropeni, agranulocytos), gallstopp, leverinflammation, levercellskada, leversvikt, levercelldöd. Endometrios som kan ge smärta i magen och menstruationsliknande blödning. Synnervssjukdom och synnervsinflammation (som i fåtal fall lett till blindhet). Svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter så kallat angioödem, se Var särskilt försiktig med Nolvadex.

   Följande biverkningar har rapporterats som sällsynta med andra tamoxifenpreparat: Aptitlöshet, trötthet, förstoppning, oro, depression, förvirring, livmodercancer.

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

   Hudsjukdom med utslag och rodnad (tillstånd som kallas kutan lupus erythematosus). Porphyria cutanea tarda vilken är en typ av ämnes­omsättnings­sjukdomen porfyri som kan ge symtom som till exempel hudreaktioner och över­känslighet mot solljus. Hudinflammation med rodnad, svullnad och/eller blåsor på huden efter strålbehandling så kallad stråldermatit.

   Uppsök omedelbart läkare vid plötsligt påkommen svaghet och/eller förlamning i armar eller ben, plötslig svårighet att prata, gå, svårighet att hålla i saker eller svårighet att tänka. Dessa symtom kan inträffa på grund av försämrad blodtillförsel till hjärnan och vara tecken på en stroke.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Nolvadex ska förvaras

   Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är tamoxifencitrat motsvarande tamoxifen 10 mg respektive 20 mg.

   Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, gelatin, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 300, färgämne (titandioxid E 171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletten är vit, märkt NOLVADEX 10 respektive NOLVADEX 20

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, tel 08 - 553 260 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-10-26


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nolvadex®

  Tablett 20 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 081349
  • Tillverkare: AstraZeneca AB

  235,50 kr

  Jämförpris: 2,36 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?