Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Intervet International B.V.

   Wim de Körverstraat 35

   NL-5831 AN Boxmeer

   Nederländerna

   Ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Intervet International B.V.

   Wim de Körverstraat 35

   NL-5831 AN Boxmeer

   Nederländerna

   Information lämnas av:

   Intervet AB

   Box 6195

   102 33 Stockholm

   Tel: 08-522 216 60

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Nobivac Tricat Novum vet

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Per dos om 1 ml rekonstituerat vaccin:

   - levande, försvagat felint calicivirus stam F9: minst 4,6 log10 PFU (Plaque Forming Units);

   - levande, försvagat felint herpesvirus typ 1 stam G2620A: minst 5,2 log10 PFU;

   - levande, försvagat felint panleukopenivirus stam MW-1: minst 4,3 log10 CCID50 (cell culture infective dose 50%).

   Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension.

   Det frystorkade pulvret är benvitt.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För aktiv immunisering av katter från 8-9 veckors ålder för att reducera kliniska symptom orsakade av infektion med felint calicivirus (FCV)och felint herpesvirus typ 1 (FHV, felint rhinotrakeitvirus) och för att förebygga kliniska symptom, virusutskiljning och leukopeni orsakad av felint panleukopenivirus (FPLV).

   Immunitetens insättande är fyra veckor mot FCV och FHV komponenterna och tre veckor mot FPLV komponenten.

   Immunitetens varaktighet är ett år mot FCV och FHV komponenterna och tre år mot FPLV komponenten.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas under dräktighet eller laktation, eftersom läkemedlet ej har undersökts hos dräktiga eller lakterande katter. Levande FPL-virus kan ge upphov till dräktighetsstörningar hos den dräktiga katten eller medfödda defekter hos avkomman.

   6. BIVERKNINGAR

   En lätt, ömmande svullnad vid injektionsstället kan ses under 1 – 2 dygn. En lätt, övergående kroppstemperaturhöjning (upp till 40ºC) kan förekomma under 1 – 2 dygn. I vissa fall kan nysning, hosta, nosflöde och en viss slöhet eller minskad aptit iakttas upp till två dygn efter vaccination. I mycket sällsynta fall kan vaccinet orsaka överkänslighetsreaktioner (pruritus, dyspné, kräkningar, diarré och kollaps).

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Katt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Minst 4,6 log10 pfu av FCV stam F9, 5,2 log10 pfu av FVR, stam G2620A och 4,3 log10 TCID50 av FPLV, stam MW-1 i 1,0 ml spädningsvätska.

   Som grundvaccination ges två doser, som subkutaninjektion, med ett intervall av 3-4 veckor. Den första vaccinationen ges från en ålder av 8-9 veckor och den andra från en ålder av 12 veckor.

   Nästa vaccination: En engångsdos (1 ml) enligt följande schema:

   Nästa vaccination mot felint calicivirus och felint herpesvirus typ 1 skall ges årligen (med vaccin som innehåller stammarna F9 och G2620 om tillgängliga).

   Nästa vaccination mot felint panleukopenivirus kan göras vart tredje år (med stam MW-1 såsom i Nobivac Tricat Novum vet., om tillgängligt).

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Späd det frystorkade pulvret med medföljande spädningsvätska omedelbart före användning. Injicera spädningsvätskan i injektionsflaskan med det frystorkade pulvret och skaka försiktigt tills den frystorkade pulvret är helt upplöst. Låt vaccinet anta rumstemperatur och ge 1 ml färdigberett vaccin som subkutaninjektion till varje djur.

   Använd endast steril injektionsutrustning men undvik kontakt med vaccinet och desinfektionsmedel.

   Färdigberett vaccin skall användas inom 30 minuter.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Frystorkad fraktion: Förvaras i kylskåp (2oC-8oC). Ljuskänsligt.

   Spädningsvätska: Kan förvaras vid högst 25oC om den förvaras avskilt från den frystorkade fraktionen. Får ej frysas.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Endast friska djur skall vaccineras.

   Antikroppar från moderdjuret, vilka kan dröja kvar upp till 9 – 12 veckors ålder, kan ha negativ inverkan på vaccinationseffekten. I närvaro av antikroppar från moderdjuret förebyggs kliniska symptom, leukopeni och virusutskiljning inte helt efter en infektion med FPLV. I de fall då en hög nivå av antikroppar från moderdjuret förväntas, bör vaccinationsschemat anpassas därefter.

   Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

   Vid oavsiktlig självinjektion uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

   Vid en tiofaldig överdos kan en lätt ömmande svullnad vid injektionsstället uppträda under 4 - 10 dagar. En lätt, övergående temperaturhöjning (upp till 40,8 ºC) kan uppträda under 1 – 2 dagar. I sällsynta fall kan nedsatt välbefinnande, hosta, nysning, övergående trötthet och nedsatt aptit iakttas under några dagar efter vaccinationen.

   Skall inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Avfall förstörs genom kokning, förbränning eller nedsänkning i lämpligt - av behörig myndighet godkänt - desinfektionsmedel.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-03-16

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar: 5x 10x, 25x eller 50x 1 dos vaccin och spädningsvätska.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nobivac® Tricat Novum vet.

  Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 25 x 1 dos(er) Injektionsflaska

  • Varunummer: 127674
  • Tillverkare: Intervet AB

  1.449 kr

  Jämförpris: 57,96 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?