Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Intervet International B.V.

   Wim de Körverstraat 35

   5831 AN Boxmeer

   Nederländerna

   Representerat i medlemsstaterna av nationella ombud.

   Tillverkare:

   Intervet International B.V.

   Wim de Körverstraat 35

   5831 AN Boxmeer

   Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Nobivac Ducat vet.

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Per dos om 1 ml rekonstituerat vaccin:

   Levande, försvagat felint rinotrakeitvirus, stam G2620A minst 4,8 log10 TCID50*.

   Levande, försvagat felint calicivirus, stam F9 minst 4,6 log10 PFU**.

   *tissue culture infectious dose

   **plackbildande enheter

   4. INDIKATION(ER)

   För aktiv immunisering av katter mot felint rinotrakeitvirus (felint herpesvirus typ 1) och felin calicivirusinfektion. Vaccineringen minskar kliniska symptom orsakade av dessa virusinfektioner.

   Immunitetens insättande: 4 veckor.

   Immunitetens varaktighet: 1 år.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas under dräktighet eller laktation eftersom produktens säkerhet inte har fastställts under dräktighet och laktation.

   6. BIVERKNINGAR

   En lätt, övergående och ibland ömmande svullnad (≤ 5 mm) vid injektionsstället kan ses under 1 dygn. En lätt, övergående höjning av rektaltemperaturen kan förekomma och i enstaka fall kan en övergående slöhet iakttas under det första dygnet efter vaccination.

   I sällsynta fall kan vaccinet orsaka överkänslighetsreaktioner (klåda, andnöd, kräkning, diarré och kollaps).

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Katt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Tillåt den sterila spädningsvätskan som tillhandahålls med vaccinet att anta rumstemperatur.

   Rekonstituera det frystorkade pulvret aseptiskt med 1 ml av spädningsvätskan. Skaka vaccinet noga efter det att spädningsvätskan tillsatts.

   1 ml av det upplösta vaccinet skall ges som subkutaninjektion.

   – Grundvaccination: Katter från 8 veckors ålder ges två vaccinationer med 3-4 veckors intervall.

   – Revaccination: Årligen.

   Under grundvaccinationsperioden kan Intervets vaccin som innehåller rabiesantigen, stam Pasteur RIV, användas för att rekonstituera Nobivac Ducat vet., vid den vaccination som görs vid 12 veckors ålder (under förutsättning att denna produkt och kombinationsbehandling är godkänd).

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Vaccinet skall användas inom 30 minuter efter rekonstituering.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Vaccin: Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC). Får ej frysas. Ljuskänsligt.

   Spädningsvätska: Kan förvaras vid 15–25°C om den förvaras avskilt från vaccinet.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Vaccination vid 6 veckors ålder har visat sig säkert.

   Endast friska djur skall vaccineras. Vid vaccination bör man se till att det inte bildas aerosol eftersom vaccinet kan, om det hamnar i kattens näsborrar eller mun, orsaka kliniska symtom i luftvägarna, t.ex. trötthet och illamående. Av samma orsak bör man hindra katten från att slicka injektionsstället.

   Data avseende säkerhet och effekt då detta vaccin används tillsammans med något annat saknas, förutom för Intervets vaccin som innehåller rabiesantigen, stam Pasteur RIV, under de förutsättningar då denna produkt och kombinationsbehandling är godkänd.

   Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

   Vid överdos kan en övergående svullnad (≤ 5 mm) uppträda vid injektionsstället under 4–10 dagar. En övergående kroppstemperaturhöjning (< 40,8°C) kan förekomma och i enstaka fall kan slöhet iakttas under det första dygnet efter vaccination.

   Vaccinet skall inte blandas med något annat vaccin eller immunologisk produkt förutom den spädningsvätska som tillhandahålls med produkten eller med Intervets vaccin som innehåller rabiesantigen, stam Pasteur RIV, (under förutsättning att denna produkt och kombinationsbehandling är godkänd).

   Vid oavsiktlig självinjektion uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Avfall skall förstöras genom kokning, förbränning eller nedsänkning i lämpligt – av behörig myndighet godkänt – desinfektionsmedel.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2010–03–19

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar: 5 x, 10 x, 25 x och 50 x 1 dos vaccin och spädningsvätska.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nobivac® Ducat vet.

  Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 5 x 1 dos(er) Injektionsflaska

  • Varunummer: 111669
  • Tillverkare: Intervet AB

  305,50 kr

  Jämförpris: 61,10 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?