Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats::


   Intervet International B.V.

   Wim de Körverstraat 35

   5831 AN Boxmeer

   Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Nobilis IB 4–91, frystorkat pulver till suspension för kycklingar

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Levande försvagat infektiöst bronkitvirus, variantstam 4-91 ≥ 3,6 log10 EID50 *


   * EID50 - 50% embryo infective dose: Det virustitervärde som behövs för att producera infektion i 50% av inokulerade embryon.

   4. INDIKATION(ER)

   Aktiv immunisering av kycklingar för att minska respiratoriska symptom på infektiösbronkit orsakade av variantstam IB 4-91.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   I laboratorieförsök och fältstudier:

   Vaccination med Nobilis IB 4-91 kan i mycket vanliga fall medföra lindriga tecken på sjukdom från luftvägarna som kan kvarstå ett par dagar beroende på kycklingarnas hälsa och kondition.

   Observationer efter godkännande:

   I mycket sällsynta fall har lindriga tecken på sjukdom från luftvägarna rapporterats.


   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)


   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.


   7. DJURSLAG

   Kycklingar.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)


   Okulonasal administrering eller administrering via dricksvatten.


   Minst 3,6 log10 EID50 (1 dos) per djur antingen via sprayvaccination, dricksvatten eller intranasal/okulär administrering. Om antalet kycklingar ligger mellan två standarddoser bör den närmast högre dosen väljas.


   Broiler: Vaccinet kan administreras till daggamla kycklingar och äldre kycklingar via stordroppig spray eller intranasal/okulär administrering. Vaccinet kan administreras till 7 dagar gamla och äldre kycklingar via dricksvattnet.


   Blivande äggläggande djur och avelsdjur: Vaccinet kan administreras till daggamla, blivande äggläggande djur och avelsdjur via intranasal/okulär administrering och stordroppig spray. Vaccinet kan administreras till 7 dagar gamla och äldre kycklingar via dricksvatten. För att förlänga immuniteten bör kycklingarna revaccineras var 6:e vecka efter den första vaccinationen.


   Spraymetod: Vaccinet bör helst lösas i destillerat vatten alternativt i kallt, rent vatten. Relevant antal injektionsflaskor ska öppnas under vatten. Mängden vatten som används till upplösning ska vara tillräcklig för att säkra en jämn distribution när den sprayas på kycklingarna. Denna varierar med åldern hos kycklingarna som skall vaccineras och på driftsystemen, men 250 till 400 ml vatten per 1000 doser rekommenderas. Vaccin-vattenblandningen sprayas jämnt på det korrekta antalet kycklingar på 30-40 cm avstånd med en spray med en grov spridare, helst när kycklingarna sitter tillsammans i dunkel belysning. Sprayaggregatet ska vara fritt från bottenfällning, frätning och rester av desinfektionsmedel och bör helst bara användas till vaccination.


   Dricksvatten: Injektionsflaskorna öppnas under vatten. Använd kallt, rent vatten att lösa vaccinet med. För administrering av vaccinet gäller som generell norm att 1000 doser löses i en liter vatten gånger kycklingarnas ålder räknat i dagar upp till en maximal volym på 20 liter per 1000 doser. Till tunga raser eller vid varmt väder kan vattenmängden ökas upp till 40 liter per 1000 doser. Genom att tillsätta ca 2 gram skummjölkspulver eller 20 ml flytande skummjölk per liter vatten bevaras virusets aktivitet längre.

   Säkerställ att hela vaccin-vattenblandningen konsumeras inom 1-2 timmar. Vaccinet bör ges tidigt på morgonen eftersom det är då kycklingarna dricker mest eller under den svala delen av en varm dag. Foder ska finnas tillgängligt under vaccinationen. Vatten ska uteslutas före vaccination så att kycklingarna blir törstiga. Hur länge vatten ska uteslutas beror i hög grad på klimatet. Uppehållet bör hållas så kort som möjligt men vara minst en halvtimme. Det är viktigt att det finns tillräckligt antal vattenbehållare för att säkra plats att dricka. Vattenbehållarna ska vara rena och fria från rester av rengörings- och desinfektionsmedel.

   Vrid på vattenledningen när hela vaccin-vattenblandningen har använts.


   Intranasal/okulär administrering:

   Vaccinet upplöses i fysiologisk koksaltlösning eller i sterilt destillerat vatten (vanligtvis 30 ml per 1000 doser, 75 ml per 2500 doser) och administrera genom en standardiserad droppanordning. En droppe appliceras på en näsborre eller ett öga. Kontarollera att nasaldroppen inhaleras av fågeln innan den släpps fri.


   Okulär/intranasal administrering, eller spray med grov spridare ger det bästa resultatet, och bör väljas speciellt vid vaccination av unga kycklingar.


   Vaccinationsprogram:

   Veterinären fastställer det optimala vaccinationsprogrammet med hänsyn tagen till den lokala situationen.


   Administreringssätt när vaccinet används tillsammans med Nobilis IB Ma5:

   Följ instruktionerna såsom det beskrivs ovan för beredning av respektive vaccin och för den efterföljande administreringen, vid spray och intranasal/okulär administrering. Använd samma volymer som när enskilt vaccin används.


   Hållbarhet efter beredning enligt anvisning: 2 timmar.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Eftersom hållbarheten av IBV i upplöst vaccin kan vara begränsad på grund av känslighet för höga temperaturer och föroreningar, bör vattnet som används för att upplösa det frystorkade vaccinet med vara kallt och av bra kvalitet. Genom att tillsätta skummjölk i dricksvattnet bevaras virusets aktivitet längre. Enbart skummjölk bör användas eftersom fettet i helmjölk kan täppa till den automatiska vattningsanläggningen och reducera vaccinets effekt.

   10. KARENSTIDER

   Noll dygn.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras i kylskåp (2°C -8oC). Ljuskänsligt. Får ej frysas.

   Hållbarhet efter beredning enligt anvisning: 2 timmar.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Vaccinera endast friska djur.

   Vaccinviruset kan spridas från vaccinerade kycklingar till ovaccinerade kycklingar och lämplig åtgärd bör vidtas för att separera vaccinerade djur från ovaccinerade djur.

   Tvätta och desinficera händer och vaccinationsutrustning efter vaccinationen för att förhindra spridning av viruset.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Nobilis IB 4-91 är endast avsett att skydda kycklingar mot respiratoriska symptom på sjukdom orsakade av IBV-variantstam 4-91 och får inte användas som ersättning för andra IBV-vacciner. Vaccinet ska bara användas i regioner där IBV-variantstam 4-91 är epidemiologiskt relevant. Försiktighet ska iakttagas så att introduktion av variantstammen förhindras i regioner där den inte finns.

   Försiktighet ska iakttagas så att spridning av vaccinvirus från vaccinerade kycklingar till fasaner förhindras.


   Äggläggning:

   Nobilis IB 4-91 har visats vara oskadligt för äggläggande djur och avelsdjur under äggläggning.


   Andra läkemedel och Nobilis IB 4-91:

   Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan blandas och administreras tillsammans med Nobilis IB Ma5 som spray- eller intranasal /okulär administrering till kycklingar från det att de är daggamla och framåt. När vaccinerna blandas är immunitetens insättande 3 veckor och immunitetens varaktighet 6 veckor för skydd mot Massachusetts och IBV-variantstam 4-91. Säkerhetsparametrarna skiljer sig inte vid blandning från de som beskrivits då vaccinerna administreras separat. Samtidig användning av båda vaccinerna ökar risken för rekombination av virus och potentiell uppkomst av nya varianter. Men risken för att en allvarlig händelse inträffar uppskattas som mycket låg och minimeras genom att rutinmässigt vaccinera alla kycklingar i besättningen samtidigt samt att rengöring och desinficering görs efter varje produktionsomgång. Se produktinformationen för Nobilis IB Ma5 före användning.


   Nobilis IB 4-91 som ges till daggamla kycklingar kan negativt påverka effekten av Turkey Rhinotracheit (TRT) vaccination given inom 7 dagar.


   Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.


   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Tio gånger maximal dos har visats vara säkert för det aktuella djurslaget vid alla rekommenderade administreringssätt och administreringsvägar.


   Blandbarhetsproblem:

   Blanda inte med något annat läkemedel förutom med Nobilis IBMa5 som rekommenderas för användning tillsammans med detta läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Fråga veterinären hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-11-28

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Aktiv immunisering mot aviär infektiös bronkitvirus, variantstam IB 4-91 som orsakar infektiösbronkit hos kycklingar.


   Förpackningar:
   Kartong med 1 eller 10 flaskor om 500 doser.

   Kartong med 1 eller 10 flaskor om 1000 doser.

   Kartong med 1 eller 10 flaskor om 2500 doser.

   Kartong med 1 eller 10 flaskor om 5000 doser.

   Kartong med 1 eller 10 flaskor om 10000 doser.

   Kartong med 10 bägare om 1000 doser.

   Kartong med 10 bägare om 2500 doser.

   Kartong med 10 bägare om 5000 doser.

   Kartong med 10 bägare om 10000 doser.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nobilis®IB 4-91

  Frystorkat pulver för suspension 10 x 2500 dos(er) Flaska

  • Varunummer: 096956
  • Tillverkare: Intervet AB

  2.866 kr

  Jämförpris: 0,11 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?