Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

   Intervet International B.V.

   P.O. Box 31

   5830 AA Boxmeer

   Nederländerna

   Ombud:

   Intervet AB

   Box 6195

   102 33 Stockholm

   Telefon: 08-522 216 60

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Nobilis Rismavac + CA126 vet. koncentrat och vätska för injektionsvätska, suspension

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Nobilis Rismavac + CA126 är ett kombinerat levande vaccin mot Mareks sjukdom.

   Båda virus är cellassocierade och finns i en suspension av virushaltiga embryofibroblaster från SPF ägg.

   1 ml vaccin koncentrat innehåller:

   Levande kycklingherpesvirus, stam CVI-988 ≥3,0 log10 pfu per dos och levande kalkonherpesvirus, stam FC-126 ≥3,0 log10 pfu per dos

   Hjälpämnen:

   Kalvserum 0,10 ml, dimetylsulfoxid 0,075 ml

   Spädningsvätska:

   1 ml innehåller sukros 50,0 mg, kasein, enzymdigererat 13,9 mg, monobasisk kaliumfosfat 1,1 mg, fenolsulfonftalein 0,02 mg och vatten för injektionsvätskor till 1,0 ml.

   4. INDIKATION(ER)

   Vaccination av daggamla kycklingar mot Mareks sjukdom (hönsförlamning). Används vid förekomst av mycket virulenta MDV-stammar (vvMDV).

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga kända.

   6. BIVERKNINGAR

   Inga kända.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Kyckling.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Injicera 0,2 ml av den spädda lösningen per daggammal kyckling under huden i nacken eller i muskeln i låret.

   Flaskan med vaccin skall förvaras i isbad och utan att tagas upp ur isbadet, omskakas med jämna mellanrum.

   Upplöst vaccin ska användas inom 2 timmar.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Vaccinet får inte blandas med andra vacciner.

   Skyddseffekten reduceras vid samtidig vaccination mot rheovirusinfektion.

   Behållare med flytande kväve och vaccin bör endast hanteras av kunnig personal. Säkerhetsreglerna för hantering av flytande kväve och material vid mycket låg temperatur måste beaktas. Ampullerna kan explodera vid plötsliga temperatursvängningar, därför bör vaccinatören använda handskar och ansiktsmask.

   Sterilisera vaccinationsutrustningen genom kokning i vatten i 20 minuter eller genom autoklavering (15 minuter vid 121oC). Använd inte kemiska desinfektionsmedel.

   Spädningsschema:

   Ampuller med:

   Spädes med:

   1000 doser

   200 ml spädningsvätska

   2000 doser

   400 ml spädningsvätska

   4000 doser

   800 ml spädningsvätska

   5000 doser

   1000 ml spädningsvätska

   OBSERVERA Använd bara vaccin, som upptinats omedelbart före vaccination.

   1. Innan vaccinet tages ur behållaren med flytande kväve, bör man ta på sig handskar med långa ärmar och ansiktsmask eller skyddsglasögon. Det kan hända olyckor antingen med kvävet eller med vaccinampullerna. När ampullen tas ut ur röret hålles den bort ifrån kropp och ansikte.

   2. När man avlägsnar röret med ampullerna från behållaren med flytande kväve, bör man endast ta ut den ampull, som skall användas omedelbart. Använd endast en ampull åt gången. När ampullen har tagits ut, lägges röret med de resterande ampullerna omgående tillbaka i behållaren med flytande kväve.

   3. Ampullens innehåll upptinas snabbt (inom 1 minut), när det läggs i tempererat vatten (15-25oC). Får inte upptinas i varmt eller iskallt vatten.

    OBSERVERA. Det har förekommit att ampuller exploderat vid plötsliga temperatursvängningar.

    Torka ampullen och skaka den så att innehållet löses. Bryt sedan av ampullens hals och använd vaccinet omedelbart enligt nedanstående anvisning.

   4. Drag upp innehållet i ampullen i en steril 5 eller 10 ml spruta, monterad med en steril 1 mm (18 gauge) kanyl.

   5. Stick kanylen igenom proppen på flaskan/påsen med spädningsvätska. Vaccinet löses omedelbart genom att man långsamt fyller sprutan med en del spädningsvätska.

    OBSERVERA. Spädningsvätskan skall ha uppnått rumstemperatur (15-25oC) innan upplösning.

   6. Den fyllda sprutans innehåll sprutas tillbaka till resten av spädningsvätskan. Det är viktigt, att det sker långsamt, så att vaccinet kan rinna ned längs sidan av flaskan/påsen. Skaka flaskan/påsen långsamt, medan vaccinet blandas. Sug upp en del av det spädda vaccinet i sprutan och skölj igenom ampullen med detta. Spruta sedan tillbaka innehållet i flaskan/påsen. Avlägsna sprutan.

   7. En i förväg steriliserad automatspruta fylles enligt fabrikantens anvisningar, och doseringen inställes på 0,2 ml

   Vaccinet är nu klart att använda.

   10. KARENSTIDER

   Slakt: Noll dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   AMPULL: Ampullen förvaras fryst i flytande kväve tills vaccinet skall användas.

   BEHÅLLARE: Behållare med flytande kväve skall förvaras säkert i upprätt ställning på ett torrt, och väl ventilerat ställe. Får inte förvaras i närheten av inkubatoröppningar eller kycklingboxar.

   SPÄDNINGSVÄTSKA: Förvaras vid högst 25oC.

   Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

   Upplöst vaccin skall användas inom två timmar efter upplösning.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Vaccinatören bör vara uppmärksam på säkerhetsreglerna för hantering av flytande kväve och material vid mycket låg temperatur. Ampullerna kan explodera vid plötsliga temperatursvängningar, därför bör vaccinatören använda handskar och ansiktsmask.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Desinficera oanvända produkter och förstör överblivet vaccin som varit upplöst mer än två timmar genom bränning eller kokning.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-03-16

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Ampuller innehållande 1000, 2000, 4000 eller 5000 doser.

   Glasflaskor innehållande 200 eller 400 ml spädningsvätska.

   Polyetenpåsar innehållande 200, 400, 800 eller 1000 ml spädningsvätska.

   Påsar av flerskiktsplast innehållande 200, 400, 800 eller 1000 ml spädningsvätska.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nobilis® Rismavac + CA126 vet.

  Koncentrat och vätska till injektionsvätska, suspension 1000 dos(er) Ampull

  • Varunummer: 002488
  • Tillverkare: Intervet AB

  596,50 kr

  Jämförpris: 0,60 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?