Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Intervet International B.V.

   P.O. Box 31

   NL-5830 AA Boxmeer

   Nederländerna.

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Nobilis IB Ma5 vet., frystorkat pulver till oral lösning för suspension

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 dos innehåller:

   Aktiv substans:

   Frystorkat, levande infektiöst bronkitvirus, stam Ma5 minst 3,0 log10 EID50 i stabilisator

   Frystorkat pulver

   Flaska: vitaktig/krämfärgad pellet

   Bägare: vitaktig, övervägande sfärformad pellet

   Hjälpämnen:  

   Sorbitol

   Hydrolyserat gelatin

   Pankreasdigererat kasein

   Dinatriumfosfatdihydrat

   Vatten för injektionsvätskor

   4. INDIKATION(ER)

   Vaccin mot infektiösbronkit hos kycklingar.

   Vaccinet kan användas för primär eller sekundär vaccination.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Vaccination med Nobilis IB Ma5 kan medföra lindriga tecken på sjukdom från andningsvägarna, som kan fortsätta i ett par dagar, beroende på kycklingarnas hälsotillstånd.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Kycklingar

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   1 dos per djur ges enligt nedan:

   Grundvaccination:

   Slaktkycklingar: 1 dos som spray till daggamla djur

   Avelskycklingar: 1 dos som spray till daggamla djur

   Revaccination:

   Vid 6 veckors ålder som spray eller via dricksvattnet

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Vaccinet levereras som en frystorkad pellet i en glasflaska eller som frystorkade tabletter i bägare. I fallet med den senare läkemedelsformen kan bägarna innehålla från 3 upp till 100 tabletter beroende på de doser som behövs samt på produktionsavkastning. När det gäller bägarna ska vaccinet inte användas om innehållet är brunaktigt och fastnar på behållaren, eftersom detta tyder på att förpackningen kan vara bruten. Använd hela innehållet i en behållare omedelbart efter öppnande.

   För samtliga administreringsmetoder ska flaskorna öppnas under vatten, alternativt ska innehållet i bägarna hällas i vattnet. I båda fall ska vattnet som innehåller vaccinet blandas väl före användning. Använd kallt, rent vatten (järn- och klorfritt). Suspensionen ska ha ett klart utseende efter blandning.

   Sprayvaccination

   Djuren ska vara friska vid vaccinationstillfället. Vattenkvalitén (eventuellt avmineraliserat) ska kontrolleras: Inga rester av syror eller desinfektionsmedel får förekomma. Sprayutrustning, som endast används till vaccination och plastbehållare ska vara rena. Använd rena handskar och andningsskydd.

   Sprayutrustningen ska förvaras dammfritt.

   Gör en kontrollsprutning med rent vatten före vaccination. Samla fåglarna i områden längs väggarna. Dämpa belysningen maximalt (använd eventuellt en pannlampa) och stäng av ventilationen.

   Använd grov spray vid grundvaccination (det ska falla som ett fint regn). Använd fin spray (aerosol) till äldre djur och vid revaccination (dimma).

   Vaccinationens utförande:

   Avlägsna krympringen av aluminium från injektionsflaskan med vaccin. Ta bort gummiproppen under det att injektionsflaskan är nedsänkt i vatten i en ren plastbehållare. Fyll injektionsflaskan till hälften med vatten, sätt på gummiproppen igen och skaka om för att lösa eventuella rester av vaccinet (pulvret). Häll över innehållet i plastbehållaren och rör om. Häll vaccinblandningen i sprutan.

   Mängden vatten beror på valet av metod:

   Sprayvaccination

   1 liter vatten till1000-2000 kycklingar: Stora droppar, större än 100 mikrometer, ska falla som ett fint regn. Administrera med hjälp av en handsprayflaska eller med en ryggspruta.

   Används både till grund- och revaccination.

   Aerosolvaccination:

   1 liter vatten till 6000 kycklingar: Små droppar, som ska vara omkring 50 mikrometer. Administrera med hjälp av aerosolgenerator eller sprayflaska.

   Används företrädesvis vid revaccination och inte till helt unga djur. Då en dimma kan ses kring munstycket rör det sig om en aerosol.

   Mindre droppar tränger sig djupare ned i luftvägarna. På så sätt uppnås en god effekt, men också en kraftigare vaccinreaktion.

   För att bestämma vattenmängden kan proceduren prövas först med rent vatten.

   Avståndet till kycklingarna ska vara cirka 40 cm. För kycklingar i bur cirka 20 cm.

   Efter vaccinationen är det viktigt att slå på ventilationen och att rengöra sprayutrustningen med rent vatten.

   Vaccination via dricksvatten

   Djuren ska vara friska vid vaccinationstillfället. Registrera vatten- och foderförbrukning noggrant dagarna för vaccination.

   Skölj igenom bevattningsanläggningen och medicinblandaren med rent vatten, eventuellt med tillsats av skummjölk dagen före vaccination.

   Kontrollera utrustningen för vaccinationen. Använd en ren hink för beredning av stamlösning samt rena gummihandskar.

   Stäng av vattentillförseln omkring två timmar (vid varmt väder en timme) före vaccinationen. Vattentillförseln ska avbrytas då djuren vilar.

   Beredning av stamlösning:

   Den mängd vätska som vaccinet ska lösas i beräknas utifrån kycklingarnas vattenförbrukning under två timmar och den procentandel som medicinblandaren är inställd på (normalt mellan 1% och 3%). Se exempel nedan.

   Vaccination görs i två på varandra följande tvåtimmarsintervall.

   Den första portionen stamlösning bereds omedelbart före vaccinationen. Blanda denna med hälften av vaccinet och anslut till medicinblandaren. Så snart den första portionen förbrukats (under det första tvåtimmarsintervallet) ska en ny stamlösning beredas och vaccinationens andra intervall genomföras.

   Injektionsflaskorna med vaccin ska öppnas och sköljas var för sig under vatten för att säkerställa maximal upplösning av vaccinet. Glas och proppar ska sköljas efteråt med vatten för att få med allt vaccininnehåll. Avsluta med en grundlig omröring. Vaccinet ska användas inom två timmar efter upplösning. Vid beräkning av mängden vaccin ska hänsyn tas till att upp till 10% av vaccinvattnet kommer att finnas kvar i bevattningssystemets ”döda” ändar. Om antalet kycklingar ligger mellan två standarddoser ska den närmast högre dosen väljas.

   Exempel på beräkning av mängden stamlösning till 40 000 kycklingar som är 17 dagar gamla:

   Vattenförbrukningen under 24 timmar är här 5620 liter. Vattenförbrukningen under två timmar är 5620 dividerat med 12 dvs 467 liter.

   Om medicinblandaren är inställd på 1% ska 4,67 liter användas, vilket motsvarar 5 liter vätska till varje stamlösning. Om medicinblandaren är inställd på 2% ska 9,34 liter användas, vilket motsvarar 9,5 liter vätska till varje stamlösning.

   Till varje portion stamlösning tillsätts vaccin till 20 000 kycklingar. För att skydda det levande vaccinet mot nedbrytning är det tillrådligt att tillsätta 1 liter skummjölk per 20 000 doser. I ovanstående två exempel ska således stamlösningen bestå av 1 liter skummjölk och 4 liter vatten, respektive 1 liter skummjölk och 8,5 liter vatten.

   Vaccinationens utförande:

   Lyft vattenledningarna, så att kycklingarna inte kan nå nipplarna. Anslut medicinblandare och vatten.

   Tappa ur rent vatten från anslutningsröret (fördelningskranen) och från samtliga vattenledningar. När vattnet får ett mjölkaktigt utseende stoppas urtappningen.

   Den första gången vaccinering sker på detta sätt rekommenderas att blå färgindikator används (High light tablets) i vaccinet, detta för att underlätta bedömningen av hur mycket vatten som ska tappas ur anläggningen. När det avtappade vattnet får en blå färgton stoppas avtappningen och den avtappade mängden noteras. Färgtabletter kan rekvireras från Intervet AB (Tel. 08-522 216 60) i samband med användning av företagets vacciner.

   Sänk vattenledningarna och börja vaccinationen. Släpp på vattnet, då djuren druckit vaccinblandningen.

   Administreringssätt när vaccinet används tillsammans med Nobilis IB 4-91 eller Nobilis IB Primo QX:

   Följ instruktionerna såsom det beskrivs ovan för beredning av respektive vaccin och för den efterföljande administreringen vid sprayning. Använd samma volymer som när enskilt vaccin används.

   Hållbarhet efter beredning enligt anvisning: 2 timmar.

   10. KARENSTIDER

   Kött och slaktbiprodukter: Noll dagar.

   Ägg: Noll dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras i kylskåp (2 ºC - 8 ºC).

   Hållbarhet efter spädning enligt anvisning: 2 timmar.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Endast friska djur ska vaccineras.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Ej relevant.

   Andra läkemedel och Nobilis IB Ma5 vet.:

   Får ej blandas med eller ges tillsammans med andra produkter.

    Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan blandas och ges tillsammans med Nobilis IB 4-91 eller Nobilis IB Primo QX 5 som spray-administrering till kycklingar, från det att de är daggamla och framåt. När vaccinerna blandas är immunitetens insättande 3 veckor. Vid blandning med Nobilis IB 4-91 är immuniteten varaktig 6 veckor för skydd mot Massachusetts och IBV-variantstam 4-91. Vid blandning med Nobilis IB Primo QX är immuniteten varaktig 8 veckor för skydd mot Massachusetts och QX-liknande stammar av IBV. Säkerhetsparametrarna skiljer sig inte vid blandning från de som beskrivits då vaccinerna ges separat. Samtidig användning av två vacciner ökar risken för rekombination av virus och potentiell uppkomst av nya varianter. Men risken för att en allvarlig händelse inträffar uppskattas som mycket låg och minimeras genom att rutinmässigt vaccinera alla kycklingar i besättningen samtidigt samt att rengöring och desinficering görs efter varje produktionsomgång. Se produktinformationen för Nobilis IB 4-91 eller Nobilis IB Primo QX före användning.

   Överdosering (symptomsymtom, akuta åtgärder, motgift):

   Inga symtom.

   Blandbarhetsproblem:

   Blanda inte med något annat vaccin eller immunologisk produkt. , förutom med Nobilis IB 4-91 eller Nobilis IB Primo QX som rekommenderas för användning tillsammans med detta läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Överblivet vaccin destrueras genom bränning eller kokning

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-02-08

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Vaccinet innehåller levande virus som inaktiveras i kontakt med desinfektionsmedel.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   Intervet AB

   Box 6195

   102 33 Stockholm

   Telefon: 08-522 216 60

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nobilis® IB Ma5 vet.

  Frystorkat pulver för suspension 10 x 1000 dos(er) Flaska

  • Varunummer: 152041
  • Tillverkare: Intervet AB

  931 kr

  Jämförpris: 0,09 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?