Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Nitrolingual

   0,4 mg/dos sublingualspray
   Glyceryltrinitrat (nitroglycerin)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER NITROLINGUAL
   3. HUR DU ANVÄNDER NITROLINGUAL
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR NITROLINGUAL SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Nitrolingual är en munspray med nitroglycerin som aktiv substans. Nitrolingual utvidgar blodkärlen och minskar på så sätt belastningen på hjärtat och hjärtats syrebehov. Nitroglycerin tas snabbt upp av blodet genom munslemhinnan och effekten inträder snabbt.

   Nitrolingual används vid:

   Behandling av tillfällig kärlkramp (angina pectoris) och förebyggande av angina som orsakas av ansträngning, t ex fysisk ansträngning eller någon annan situation som tidigare kunnat orsaka angina. Symtomlindring vid akut hjärtsvikt eller hjärtinfarkt. Kramp i hjärtats kranskärl under hjärtoperation (angiografi).

   2. INNAN DU ANVÄNDER NITROLINGUAL

   Använd inte Nitrolingual

   • om du är allergisk (överkänslig) mot glyceryltrinitrat (nitroglycerin) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), eller mot andra läkemedel innehållande nitrater

   • om du har hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (en sjukdom i hjärtmuskeln som orsakar blodflödeshinder)

   • vid förhöjt tryck i hjärnan (t.ex. skallskada, hjärnblödning)

   Om du använder Nitrolingual ska du inte samtidigt använda medel mot manlig impotens eller pulmonell hypertension som innehåller så kallade fosfodiesterashämmare typ 5 (t ex sildenafil, tadalafil, vardenafil) eftersom detta kraftigt ökar Nitrolinguals blodtryckssänkande effekt, vilket kan kan ge allvarliga biverkningar (svimning, hjärtinfarkt).

   Var särskilt försiktig med Nitrolingual

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Nitrolingual om något av följande stämmer in på dig:

   • om du har hjärtsjukdom, exempelvis cirkulationsproblem, förträngning i hjärtklaffarna, hjärtsäcksinflammation eller högt tryck på hjärtat som orsakas av vätskeansamling i hjärtsäcken.

   • om du lider av allvarligt lågt blodtryck (när det övre (systoliska) blodtrycket är under 90 mmHg)

   • om du har hjärnsjukdom som kan härledas till sjukdom i blodkärlen som försörjer hjärnan.

   • om du har lungsjukdom (risk för förvärrad syresättning)

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Nitrolingual sänker blodtrycket. Denna effekt kan förstärkas om läkemedlet används tillsammans med

   • kärlvidgande medel

   • blodtryckssänkande medel (t.ex. betablockerare, kalciumblockerare, medel som främjar urinproduktion (diuretika), ACE-hämmare)

   • vissa läkemedel som generellt används mot psykiska eller känslomässiga störningar (neuroleptika, tricykliska antidepressiva läkemedel)

   • alkohol

   • saptopterin, ett läkemedel för behandling av fenylketonuri (PKU)

   • fosfodiesterashämmare typ 5 (t.ex. sildenafil, vardenafil eller liknande läkemedel) för behandling av impotens eller högt blodtryck i lungorna. Om en patient som behandlas med sådana läkemedel har ett akut anginaanfall måste han/hon omedelbart läggas in på sjukhus, innan behandling med Nitrolingual sätts in.

   N-acetylcystein kan förstärka Nitrolinguals kärlvidgande effekt.

   Om du tar andra organiska nitrater (t.ex isosorbiddinitrat, isosorbid-5-mononitrat) kan en högre dos Nitrolingual behövas för att uppnå den önskade effekten på cirkulationen.

   Nitrolingual kan påverka följande läkemedel:.

   • dihydroergotamin (ett läkemedel som används för behandling av migrän) kan motverka effekten av Nitrolingual och höja ditt blodtryck mer än vanligt.

   • heparin. Om du använder sprayen tillsammans med heparin kan koagulationsförmågan försämras och blödningsrisken öka. Heparindosen kan behöva justeras.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Det är okänt om Nitrolingual eller dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. En risk för barn som ammas kan inte uteslutas.

   Det finns inget som tyder på en skadlig effekt med avseende på fertilitet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Nitrolingualkan påverka reaktionsförmågan. Bilkörning och annat maskinellt arbete bör därför undvikas strax efter sprayning med Nitrolingual.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Nitrolingual

   Nitrolingual innehåller små mängder alkohol (etanol), mindre än 10 mg per dos.


   3. HUR DU ANVÄNDER NITROLINGUAL

   Använd alltid Nitrolingual enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Patienterna bör informeras om att sitta ner när det är möjligt vid intag av sublingualt glyceryltrinitrat.

   Rekommenderad dos är: 1-2 sprayningar (0,4-0,8 mg) i munnen under tungan, utan att andas in, vid början av ett anginaanfall eller omedelbart före någon känd ansträngning som orsakar angina. Fler än tre doser åt gången rekommenderas inte.

   Om smärtan inte går över kan ytterligare en dos ges efter 10 minuter. Om smärtan fortfarande inte försvinner ska du omedelbart söka läkarvård.

   Användning för barn

   Det finns inga data tillgängliga från användning av Nitrolingual hos barn.

   Bruksanvisning

   1. Flaskan behöver inte skakas före användandet.
   Tag av plasthatten (enligt figur A).

   2. Innan du använder sprayen första gången ska
   du testspraya 2 gånger i luften.

   (Om sprayflaskan legat oanvänd mer än 14 dagar
   bör du upprepa test-proceduren.)

   3. Under sprayning - håll dosflaskan med huvudet
   uppåt och med munstycket så nära munnen som möjligt.

   4. Spraya föreskrivet antal doser in i munnen -
   under tungan (figur B), utan inandning. Stäng munnen direkt efter sprayningen.

   5. Sätt tillbaka plasthatten efter användandet.

   Bruksanvisning

   Då mynningen är lätt att känna, kan flaskan lätt användas även i mörker. Spraya ej mot öppen eld.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen på telefonnummer 112 för bedömning av risken samt rådgivning. Svimning och uttalade biverkningar listade nedan kan vara symptom på överdosering.  

   Om du har glömt att ta Nitrolingual

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Nitrolingual orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningar grupperas enligt följande frekvenser:

   Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 patienter):

   • Huvudvärk kan vara vanligt i början av behandlingen, men blir ofta bättre med fortsatt användning.

   • Blodtrycksfall och/eller blodtrycksfall när man reser sig till stående (ortostatisk hypotension). Detta kan särskilt förekomma när glyceryltrinitrat används för första gången eller efter en doshöjning.

   • Ökad hjärtfrekvens (takykardi)

   • Svaghet (asteni)

   • Sömnighet och yrsel

   Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1000 patienter):

   • Angina pectoris-symtom kan förstärkas (paradoxal nitratreaktion) om ett kraftigt blodtrycksfall förekommer.

   • Kollapstillstånd (kardiovaskulär kollaps), emellanåt med långsamma och oregelbundna hjärtslag (bradyarytmi) och svimning har observerats.

   • Illamående, kräkningar

   • Ansiktsrodnad

   • Blå läppar och hud (cyanos)

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 användare av 10 000):

   • Allvarlig inflammation i huden (exfoliativ dermatit)

   • Minskat blodflöde till hjärnan (cerebral ischemi)

   • Andningssvårighet

   • Rastlöshet

   • Läkemedelsutslag

   • Förhöjd nivå av methemoglobin i blodet (Methemoglobinemi)

   När du använder Nitrolingual spray kan blodflödet till mindre ventilerade områden i lungorna omfördelas. Detta kan leda till en minskad syrehalt i artärblodet. Om kranskärlens blodflöde störs får hjärtat eventuellt inte tillräckligt med syre.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR NITROLINGUAL SKA FÖRVARAS

   Förvaras vid högst 25 oC. Pumpsprayen ska skyddas mot höga temperaturer.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. 

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är: glyceryltrinitrat (nitroglycerin).

   1 spraydos innehåller: 0,4 mg/dos.

   Övriga innehållsämnen är: Medellångkedjiga triglycerider, vattenfri etanol 9,60 mg/dos, medellångkedjiga glycerider, pepparmyntolja, natrium-(S)-laktatlösning, (S)-mjölksyra, vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Nitrolingual 0,4 mg/dos sublingual spray är en klar, färglös till svagt gul lösning i en glasflaska, med eller utan genomskinlig röd plastbeläggning, med doseringspump och kork. Flaskan innehåller ca 200 eller 215 doser.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG

   Kieler Str. 11, 25551 Hohenlockstedt, Tyskland

   Tel.: +49 (0) 4826 59 0

   Fax: +49 (0) 4826 59 109

   e-post: info@pohl-boskamp.de

   Ombud: Navamedic AB, Box 24032, 400 22 Göteborg

   E-post: infose@navamedic.com


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2018-03-06

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nitrolingual®

  Sublingualspray 0,4 mg/dos 200 dos(er) Flaska

  • Varunummer: 422162
  • Tillverkare: Navamedic AB

  145,27 kr

  Jämförpris: 0,73 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?