Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Nitroglycerin BioPhausia

   1 mg/ml infusionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning
   glyceryltrinitrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Nitroglycerin BioPhausia är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Nitroglycerin BioPhausia
   3. Hur Nitroglycerin BioPhausia ges
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Nitroglycerin BioPhausia ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Nitroglycerin BioPhausia är och vad det används för

   Nitroglycerin BioPhausia innehåller glyceryltrinitrat och är ett kärlvidgande läkemedel med snabb effekt för intravenös infusion (injektion i en ven). Nitroglycerin BioPhausia används vid syrebrist i hjärtmuskeln, hjärtsvikt, akut högt blodtryck och vid operationer för att på ett kontrollerat sätt hålla blodtrycket på en låg nivå.

   Glyceryltrinitrat som finns i Nitroglycerin BioPhausia kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du får Nitroglycerin BioPhausia

   Använd inte Nitroglycerin BioPhausia

   Din läkare kommer inte ge dig Nitroglycerin BioPhausia:

   • om du är allergisk mot glyceryltrinitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du använder läkemedel som innehåller sildenafil (mot impotens)

   • om du har vätska i hjärtsäcken (perikardiell tamponad)

   • om du har hjärtsäcksinflammation (konstriktiv perikardit)

   Varningar och försiktighet

   När du ges detta läkemedel kommer läkaren att ta hänsyn till:

   • om du har lågt blodtryck

   • om du har någon sjukdom i hjärnans blodkärl

   • om du har ökat tryck i hjärnan

   • om du har förträngningar i hjärtklaffarna

   • om du har blodbrist

   • om du har hjärtmuskelförtjockning

   • om du har bristande syresättning av blodet

   • om du har nedsatt sköldkörtelfunktion

   Andra läkemedel och Nitroglycerin BioPhausia

   Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Nitroglycerin BioPhausia ska inte användas tillsammas med medel som innehåller sildenafil (används t.ex. mot impotens). Du kan drabbas av allvarligt blodtrycksfall, hjärtinfarkt och cirkulationsstörningar som kan orsaka permanent skada i hjärtat och hjärnan.

   Nitroglycerin BioPhausia kan påverka effekten av andra läkemedel:

   • heparin, ett blodförtunnande medel

   • kärlvidgande eller blodtryckssänkande medel

   • alteplas, ett läkemedel mot blodproppar

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du får detta läkemedel.

   Graviditet

   Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet.

   Amning

   Det är okänt om Nitroglycerin BioPhausia går över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Eftersom du kan bli yr när du behandlas med Nitroglycerin BioPhausia kan din reaktionsförmåga påverkas. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Nitroglycerin BioPhausia innehåller alkohol och natrium

   Nitroglycerin BioPhausia 1 mg/ml innehåller 12 vol% etanol (alkohol), dvs. upp till 331 mg per dos, motsvarande ca 8,4 ml öl (5 vol%) eller ca 3,5 ml vin (12 vol%) per dos.

   Detta kan vara skadligt för personer som lider av alkoholism. Det ska också uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


   3. Hur Nitroglycerin BioPhausia ges

   Läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig Nitroglycerin BioPhausia i en ven (intravenöst). Din läkare kommer bestämma rätt dos för dig och när och hur injektionen ska ges.

   Om du har fått för stor mängd av Nitroglycerin BioPhausia

   Det är inte sannolikt att läkaren eller sjuksköterskan ger dig för stor mängd läkemedel. Läkaren och sjuksköterskan kommer övervaka din behandling.

   Tala om för sjukvårdspersonalen om du upplever något av följande symptom som kan inträffa om du mot förmodan skulle få för mycket Nitroglycering BioPhausia:

   huvudvärk, upprymdhet, hudrodnad, kallsvett, kräkning, yrsel, svimning, hjärtrytmrubbning, hjärtklappning och blodtrycksfall.

   Det är inte sannolikt att detta sker eftersom du får läkemedlet på sjukhus.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): huvudvärk, yrsel, hjärtklappning, lågt blodtryck, hudrodnad

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): illamående

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): methemoglobinemi (blodsjukdom), svimning

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Nitroglycerin BioPhausia ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är glyceryltrinitrat. 1 ml infusionsvätska och infusionskoncentrat innehåller 1 mg glyceryltrinitrat.

   • Övriga innehållsämnen är etanol, saltsyra, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   10 ml i klara injektionsflaskor (glas, typ I): förpackning om 10 injektionsflaskor.

   50 ml i klara injektionsflaskor (glas, typ I): förpackning om 1 injektionsflaska.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   BioPhausia AB

   Nybrokajen 7

   111 48 Stockholm

   Tillverkare

   Apoteket, Produktion & Laboratorier AB

   Formvägen 5B

   906 21 Umeå


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-01-19


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Hantering

   Lösningen kan ges outspädd med sprutpump eller spädas i 5% glukos eller fysiologisk koksaltlösning. Andra läkemedel skall ej tillsättas lösningen.

   Färdigberedd infusionslösning bör av mikrobiologiska skäl användas omedelbart, dock senast inom 12 timmar.

   För större volymer av svagare lösning rekommenderas användning av Nitroglycerin BioPhausia infusionskoncentrat 5 mg/ml för administrering med volympump. Nitroglycerin adsorberas till plastmaterial av t ex PVC, men ej till polyeten (PE) varför sprutor och slangar av PE bör användas. Slangar av andra plastmaterial skall invändigt vara belagda med PE för att förhindra risk för materialbrott.

   Dosering

   Doseringen och behandlingstiden är individuell och skall styras av det kliniska svaret, artärblodtryck och vid behov invasivt uppmätta fyllnadstryck.

   Nitroglycerin BioPhausia ges som intravenös infusion.

   Vuxna: Initial infusionshastighet är 0,2-0,5 mikrogram/kg/minut, vid kontrollerad hypotension eventuellt högre, varefter doseringen är individuell och baseras på kontinuerlig kontroll av blodtryck och puls. Avvakta alltid puls- och blodtryckssvar i cirka 5 minuter före nästa dosökning. Om blodtryck och hjärtfrekvens är stabila efter 5 minuter ökas infusionshastigheten var 5:e minut tills klinisk effekt uppnås eller biverkan uppträder, eller tills blodtrycket sjunkit cirka 10-15%. Infusionsdoser överstigande 2,5 mikrogram/kg/minut krävs sällan vid angina pectoris eller hjärtsvikt och för kontrollerad hypotension krävs sällan mer än 10 mikrogram/kg/minut. Efter tillförsel av höga doser och lång infusionstid finns risk för reboundfenomen (d v s ett snabbt återkommande av de initiala symtomen, t ex smärta) framför allt i koronarcirkulationen.

   Doseringstabell:


   Koncentrationer

   1 mg/ml


   0,2 mg/ml

   Dos mikrogram/kg/minut

   Infusionshastighet ml/kg/timme

   Infusionshastighet ml/kg/timme

   0,2

   0,5

   2,5

   10

   0,01

   0,03

   0,15

   0,60

   0,06

   0,15

   0,75

   3,00

   Utsättande av preparatet bör ske successivt.

   Spädningstabell för administrering med sprutpump:


   Koncentrationer

   1 mg/ml


   0,2 mg/ml

   Nitroglycerin BioPhausia 1 mg/ml

   NaCl/Glukos

   50 ml

   -

   10 ml

   40 ml

   Totalt

   50 ml

   50 ml

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nitroglycerin BioPhausia

  Infusionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml 50 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 054342
  • Tillverkare: BioPhausia AB

  579,50 kr

  Jämförpris: 11,59 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?