Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Nitisinone MDK

   2 mg, 5 mg, 10 mg Hårda kapslar
   nitisinon

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska>.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Nitisinone MDK är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Nitisinone MDK
   3. Hur du använder Nitisinone MDK
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Nitisinone MDK ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Nitisinone MDK är och vad det används för

   Den aktiva substansen i Nitisinone MDK är nitisinon. Detta läkemedel används vid behandling av en sällsynt sjukdom som kallas hereditär tyrosinemi typ 1 hos vuxna, ungdomar och barn (i alla åldersspann).

   Vid denna sjukdom kan inte din kropp bryta ned aminosyran tyrosin helt (aminosyror är våra proteiners byggstenar), vilket gör att skadliga ämnen bildas. Dessa ämnen ansamlas i din kropp.

   Nitisinone MDK blockerar nedbrytningen av tyrosin och därför bildas inte de skadliga ämnena.

   Du måste hålla en speciell diet när du tar detta läkemedel eftersom tyrosin kommer att finnas kvar i din kropp. Denna speciella diet har låg halt av tyrosin och fenylalanin (en annan aminosyra).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Nitisinone MDK

   Använd inte Nitisinone MDK

   -  om du är allergisk mot nitisinon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Amma inte medan du tar detta läkemedel, se avsnittet ”Graviditet och amning”.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Nitisinone MDK

   -  om dina ögon blir röda eller uppvisar andra tecken på påverkan. Kontakta i så fall din läkare omedelbart för att få ögonen undersökta. Ögonproblem kan vara ett tecken på otillräcklig dietkontroll, se avsnitt 4.

   Under behandlingen kommer blodprov att tas för att din läkare ska kunna kontrollera att behandlingen är tillräcklig och för att säkerställa att den inte har biverkningar som orsakar blodrubbningar.

   Din lever kontrolleras regelbundet eftersom sjukdomen påverkar levern.

   En uppföljande undersökning bör ske var 6:e månad av din läkare. Om du upptäcker biverkningar rekommenderas kortare intervall mellan undersökningarna.

   Andra läkemedel och Nitisinone MDK

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Nitisinone MDK med mat, dryck och alkohol

   Om du påbörjar behandling med att ta Nitisinone MDK tillsammans med mat, bör du fortsätta med det under hela behandlingen.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Säkerheten för detta läkemedel har inte studerats hos gravida och ammande kvinnor.

   Kontakta din läkare om du planerar att bli gravid. Om du blir gravid bör du omedelbart kontakta din läkare.

   Amma inte medan du tar detta läkemedel, se avsnittet ”Ta inte Nitisinone MDK”.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om du upplever biverkningar som påverkar synen ska du dock inte framföra fordon eller använda maskiner förrän synen är normal igen (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).


   3. Hur du använder Nitisinone MDK

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Behandling med detta läkemedel ska inledas och övervakas av läkare med erfarenhet av behandling av sjukdomen (hereditär tyrosinemi typ 1).

   Rekommenderad total dygnsdos är 1 mg/kg kroppsvikt som ges oralt. Din läkare kommer att anpassa dosen individuellt. Dosering en gång dagligen rekommenderas. På grund av begränsade data för patienter med kroppsvikt <20 kg, rekommenderas emellertid att den totala dygnsdosen delas upp på två dagliga dostillfällen för dessa patienter.

   Om du har problem med att svälja kapslar kan du öppna dem och blanda pulvret i en liten mängd vatten eller dietprodukt i flytande form precis innan du tar medicinen.

   Om du använt för stor mängd av Nitisinone MDK

   Om du har tagit mer av medicinen än du borde ska du kontakta din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt.

   Om du har glömt att använda Nitisinone MDK

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer att ta en dos, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

   Om du slutar att använda Nitisinone MDK

   Kontakta din läkare, om du upplever att effekten av läkemedlet är för stark eller svag. Ändra inte dosen eller avsluta behandlingen utan att tala med din läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om du lägger märke till biverkningar som påverkar ögonen bör du rådgöra med din läkare omedelbart för att få ögonen undersökta. Behandling med nitisinon leder till högre tyrosinnivåer i blodet vilket kan orsaka ögonrelaterade symtom. Vanliga ögonrelaterade biverkningar (kan påverka fler än 1 av 10 patienter) som orsakas av högre tyrosinnivåer är inflammation i ögat (konjunktivit), grumling och inflammation i hornhinnan (keratit), ljuskänslighet (fotofobi) och ögonsmärta. Inflammation i ögonlocket (blefarit) är en mindre vanlig biverkning (kan påverka upp till 1 av 100 patienter).

   Andra vanliga biverkningar 

   -  Minskat antal blodplättar (trombocytopeni) och vita blodkroppar (leukocytopeni), brist på vissa vita blodkroppar (granulocytopeni).

   Andra mindre vanliga biverkningar 

   -Ökat antal vita blodkroppar (leukocytos),

   -klåda (pruritus), hudinflammation (exfoliativ dermatit), hudutslag.

   5. Hur Nitisinone MDK ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2 °C- 8°C). Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är nitisinon.

   Nitisinone MDK 2 mg: Varje kapsel innehåller 2 mg nitisinon.

   Nitisinone MDK 5 mg: Varje kapsel innehåller 5 mg nitisinon.

   Nitisinone MDK 10 mg: Varje kapsel innehåller 10 mg nitisinon.

   • Övriga innehållsämnen:

   Kapselns innehåll: pregelatiniserad majsstärkelse

   Kapselskal: gelatin, titandioxid (E 171)

   Tryckbläcket: svart järnoxid (E 172), shellacköverdrag

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Kapslarna är 15,7 mm långa, vita, ogenomskinliga och tillverkade av hård gelatin. De är märkta med ”Nitisinone” och styrkan ”2 mg”, ”5 mg” eller ”10 mg” i svart. Kapslarna innehåller ett vitt till benvitt pulver.

   Kapslarna är förpackade i plastburkar. Varje burk innehåller 60 kapslar och varje kartongförpackning innehåller en burk.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   MendeliKABS Europe Limited

   The Light Box

   111 Power Rd, Unit G.07, Chiswick London, W4 5PY, Storbritannien

   Tillverkare

   Elara Pharmaservices Limited

   Iron Farm

   7 Grimes Gate, Diseworth

   Leicestershire, DE74 2QD

   Storbritannien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-05-14


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nitisinone MDK

  Kapsel, hård 10 mg 60 kapsel/kapslar Burk

  • Varunummer: 082190
  • Tillverkare: Anthrop Pharmaceuticals AB

  23.395,29 kr

  Jämförpris: 389,92 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?