Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Niontix

   100%, medicinsk gas, flytande
   Dikväveoxid (medicinsk lustgas)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. De kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Niontix är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Niontix
   3. Hur du använder Niontix
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Niontix ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Niontix är och vad det används för

   Niontix är en gas (dikväveoxid, lustgas) som används genom inandning. Den har en svag sötaktig smak och lukt och är färglös. Den tillhandahålls i gasflaska som har en ventil för att kontrollera utflödet av gas. Gasflaskan innehåller ren Niontix under ett så högt tryck att gasen är flytande.


   Effekterna av Niontix

   Niontix ger narkoseffekter - (sövande effekter) och kommer vid inandning göra dig avslappnad och trött och den kan göra att du somnar – sövs. Niontix har en smärtstillande effekt, minskar smärtupplevelsen och höjer smärttröskeln. Niontix ger också en avslappnande och lätt rogivande effekt. Dessa effekter framkallas genom att lustgasen påverkar signalsubstanser i ditt nervsystem.


   Vad används Niontix för?

   Niontix används som en del av narkosen vid kirurgi, eller när snabbt insättande och snabbt avklingande smärtstillande/lugnande effekter önskas och när intensiteten i smärtan som behandlas är mild till måttlig och kortvarig.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Niontix

   Använd inte Niontix

   Du får Niontix endast när du är på sjukhus eller läkarmottagning och under övervakning av sjukvårdspersonal. Tala om för sjukvårdspersonalen om du har några andra sjukdomar.


   Innan du använder Niontix ska du informera din läkare om du har följande sjukdomar/symptom/tillstånd:

   • Gasfyllda hålrum eller gasbubblor

    Om du på grund av sjukdom eller av något annat skäl kan tänkas ha luft i lungsäcken eller gasbubblor i blodet eller i något annat organ, tex om du har dykt med dykutrustning, eller om du nyligen behandlats för ögonbesvär med injektion av gas i ögat tex på grund av näthinneavlossning eller liknande.. Dessa gasbubblor kan växa under tillförseln av Niontix och orsaka skada.

   • Hjärtsjukdom

    Om du har hjärtsjukdom t ex hjärtsvikt. Niontix kan framkalla en svag dämpning av hjärtfunktionen som kan ge en ytterligare försämring av din hjärtfunktion.

   • Skada i centrala nervsystemet

    Om du har ökat tryck i hjärnan som en effekt av t.ex. en hjärntumör eller hjärnblödning, då lustgas kan ge ytterligare något ökat tryck i hjärnan med risk för skada.

   • Vitaminbrist

    Om du har konstaterad men obehandlad vitamin B12-brist eller folsyrebrist, då användningen av lustgas kan förvärra symptomen orsakade av brist på vitamin B12 och folsyra

   • Tarmvred

    Om du har uttalade besvär från magen: (symptom som skulle kunna vara tarmvred), då Niontix ytterligare kan öka utspänningen av tarmarna.

   Varningar och försiktighet

   Informera även din läkare eller sjuksköterska om du har någon av följande besvär/symptom/tillstånd.

   • Vitaminbrist

    Vid misstanke om att du har vitamin B12-brist eller folsyrebrist, då användningen av Niontix kan förvärra symptomen orsakade av brist på vitamin B12 och folsyra.

   • Öronbesvär

    som t ex öroninflammation, då Niontix kan öka trycket i mellanörat

   • Påverkad hjärtfunktion

   Din läkare bedömer om det är lämpligt att Niontix används

   Andra läkemedel och Niontix

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   • Metotrexat för behandling av ledgångsreumatism. Använder du Niontix tillsammans med metotrexat kan det påverka din blodbild.

   • Om du tar andra läkemedel som påverkar hjärnan eller hjärnans funktioner t.ex. benzodiazepiner (lugnande) eller morfinliknande läkemedel skall du upplysa din läkare om detta. Niontix kan förstärka effekterna av dessa läkemedel. Niontix i kombination med andra rogivande, eller andra läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet ökar risken för biverkningar från dessa läkemedel

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.

   Rekommendationen är att undvika användning av Niontix under de första sex månaderna av graviditeten eftersom det finns en möjlig risk att skada fostret. Niontix kan användas under graviditetens tre sista månader och under förlossning. Används Niontix nära tidpunkten för förlossningen ska barnet övervakas med avseende på möjliga biverkningar. Tala därför om för din läkare om du är gravid

   Lustgas kan användas under amningsperioden, men ska inte användas vid själva amningstillfället.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om du bara har fått Niontix tillsammans med medicinsk syrgas, utan andra läkemedel bör du av säkerhetsskäl undvika att köra bil, använda maskiner eller utföra komplicerade uppgifter tills dess att du är fullt återhämtad (i minst 30 minuter).

   Se alltid till att sjukvårdspersonalen ger dig råd när det är säkert för dig att köra bil.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Niontix

   Niontix tillförs alltid i närvaro av sjukvårdspersonal som bestämmer vilken dos du får. Du ska alltid följa sjukvårdspersonalens instruktioner då du andas gasen.


   Niontix ges alltid i en gasblandning som innehåller minst 21% syrgas för att undvika risken för syrebrist, s k hypoxi. Niontix används normalt i doser – koncentrationer - varierande mellan 35 och 75 volymprocent av den inandade gasen.


   Du andas vanligen Niontix genom en ansiktsmask eller näsmask. Antingen andas du själv – du ”spontanandas” eller så får du hjälp att andas av en respirator/ventilator, som vid narkos.

   Om du använt för stor mängd av Niontix

   Du ska alltid följa sjukvårdspersonalens anvisningar då du andas Niontix. Om du upplever att du fått för mycket Niontix och drabbats av lufthunger (fått för lite syre i blodet) gör personalen uppmärksam på detta och gör ett uppehåll med tillförseln av Niontix. Beroende på omständigheterna kommer du att få andas vanlig frisk luft eller så tillförs du extra syrgas. Din syrgashalt i blodet kommer att kontrolleras kontinuerligt med hjälp av en s k pulsoximeter.


   Säkerhetsanvisning

   • Rökning och öppen eld är absolut förbjudet i rum där lustgasbehandling pågår.

   • Niontix (medicinsk lustgas) är endast avsett för medicinskt bruk.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:

   • Yrsel, berusningskänsla samt illamående och kräkningar.


   Mindre vanliga kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare:

   • Lock för öronen. Det beror på att Niontix ökar trycket i mellanörat.

   • Uppblåsthet i magen pga att Niontix långsamt ökar gasvolymen i tarmarna.


   Mycket sällsynta kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare/Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • Påverkan på benmärg och nervfunktioner.


   Det beror på att Niontix påverkar mängden vitamin B12 i kroppen. Detta är dock ytterst ovanliga biverkningar och ju kortare användning desto mindre risk för dessa sidoeffekter. Om du tillförs Niontix under en längre tidsperiod eller om du får Niontix vid upprepade tillfällen med mindre än 4 dagars mellanrum, är det troligt att din läkare kommer att ta blodprover för att kontrollera din blodbild.

   • Psykiska effekter såsom psykos


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Niontix ska förvaras

   Detta läkemedel kräver inga speciella förvaringsanvisningar, annat än de som gäller för gasbehållare och gas under tryck (se nedan).


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvara flaskan i ett låst utrymme reserverat för medicinska gaser.

   Sörj för god ventilation.

   Får inte utsättas för stark värme. Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.

   Föres i säkerhet vid brandfara. Rökning förbjuden.

   Hanteras varsamt. Se till att flaskan inte utsätts för stötar och fall. Håll flaskan ren, torr och fri från olja och fett.

   Förvaras och transporteras stående med stängd ventil samt påsatt skyddspropp och kåpa där sådan förekommer.


   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på flaskan

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Det aktiva innehållsämnet är dikväveoxid (lustgas) 100% (Kemisk beteckning: N2O).

   • Niontix innehåller inga övriga innehållsämnen


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Gasflaskans skuldra är märkt med blå färg (dikväveoxid). Gasflaskans kropp är vit (medicinsk gas).

   I Finland kan gasflaskans kropp även vara turkos.


   Förpackningsstorlekar i liter

   2,5

   4

   5

   10

   20

   40

   50

   450


   Förpackningsstorlekar i liter

   12x27

   9x50

   12x40

   12x50


   Eventuellt kommer inte alla förpackningstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   AGA AB

   181 81 Lidingö


   Tillverkare

   AGA Gas AB

   Rotevägen 2

   SE-192 78 Sollentuna

   ISAGA ehf

   Breiðhöfða11

   IS-110 Reykjavík


   Information lämnas av

   Linde Healthcare (division inom AGA AB)

   Tel: 08-731 1000


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Danmark:NIONTIX, 100%, medicinsk gas, flydende

   Estland: NIONTIX, 100%, meditsiiniline veeldatud

   Finland: NIONTIX, 100%, lääkkeellinen kaasu, nesteytetty

   Island: NIONTIX, 100%, lyfjagas, fljótandi

   Lettland: NIONTIX, 100%, medicīniskā gāze, sašķidrināta

   Litauen: NIONTIX, 100%, medicininės dujos, suskystintos

   Norge: NIONTIX, 100%, medisinsk gass, flytende


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-08-25


   Övriga informationskällor

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelverkets webbplats:

   www.lakemedelsverket.se

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Säkerhetsanvisningar

   • Särskilda försiktighetsåtgärder ska vidtas när man jobbar med lustgas. Lustgas ska administreras enligt lokala riktlinjer.

   • Niontix skall endast användas i utrymmen med god ventilation och/eller där speciell utrustning tar hand om överskottsgas/utandad lustgas. Detta för att undvika för höga koncentrationer av lustgas i omgivningsluften, vilket skulle kunna påverka personal eller andra personer i närheten. Det finns nationella riktlinjer för den koncentration av lustgas som inte bör överstigas, s k ”hygieniska gränsvärden”.

   • Gasflaskan med Niontix bör alltid hållas upprätt med ventilen uppåt. Trots att Niontix är en gas då den lämnar flaskan är den p g a trycket en vätska inuti flaskan. Om flaskan används liggande kan vätska läcka ut och ge upphov till bla frostskador.

   • Ventilen skall öppnas långsamt och försiktigt för att undvika att flytande lustgas kommer ut.

   • Stäng av utrustningen vid brand eller om den inte används.

   • När flaskan används bör den vara fastsatt i ett lämpligt stöd.

   • När en liten mängd gas finns kvar i gasflaskan, skall flaskventilen stängas. Det är viktigt att lämna kvar en litet tryck i flaskan för att skydda från att föroreningar kommer in i flaskan.

   • Efter användning skall flaskventilen stängas med normal handkraft. Tryckavlasta regulatorn eller anslutningen.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Niontix

  Medicinsk gas, flytande 100 % 2,5 liter Gasflaska

  • Varunummer: 047424
  • Tillverkare: AGA AB

  740,50 kr

  Jämförspris: 370,25 kr / liter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?