Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Nimotop

   30 mg filmdragerade tabletter
   Nimodipin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Nimotop är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Nimotop
   3. Hur du tar Nimotop
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Nimotop ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Nimotop är och vad det används för

   Den aktiva substansen i Nimotop tabletter är nimodipin. Nimodipin är en kalciumantagonist, d.v.s. ett medel som minskar inflödet av kalciumjoner till vissa celler. Genom att minska inflödet av kalciumjoner förhindras sammandragningar av blodkärl och därmed syrebrist.


   Nimotop tabletter används för att förebygga eller behandla symtom på syrebrist på grund av sammandragningar av blodkärl (vasospasm) som uppkommit efter en så kallad subaraknoidalblödning (blödning i det vätskefyllda hålrum som omger hjärnan) orsakad av pulsåderbråck.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Nimotop

   Ta inte Nimotop

   • om du är allergisk mot nimodipin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • samtidigt med rifampicin (mot tuberkulos).

   • samtidigt med fenobarbital, fenytoin, karbamazepin (mot epilepsi) eller johannesört.

   Varningar och försiktighet

   Du bör rådgöra med din läkare innan behandlingen påbörjas om:

   • du har nedsatt leverfunktion

   • du har onormalt lågt blodtryck

   • du har vätskeansamling eller ökat tryck i hjärnan

   • du har en viss sorts kärlkramp (instabil angina) eller har haft en hjärtattack någon gång under de senaste 4 veckorna

   • du tar vissa andra läkemedel se ’Andra läkemedel och Nimotop’.

   Andra läkemedel och Nimotop

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Nimotop om de tas samtidigt. Exempel är läkemedel som innehåller:

   • rifampicin (mot tuberkulos)

   • cimetidin (mot sur mage)

   • fenobarbital, fenytoin, karbamazepin och valproinsyra (mot epilepsi)

   • fluoxetin, nefazodon, nortriptylin (mot depression)

   • johannesört (naturläkemedel mot depression)

   • kinopristin, dalfopristin (mot infektion)

   • erytromycin och antibiotika av makrolidklass (mot infektion)

   • telitromycin, klaritromycin (mot bakterieinfektion)

   • ketokonazol, intrakonazol, flukonazol, posakonazol, vorikonazol (mot svampinfektion)

   • ritonavir och nelfinavir, zidovudin (mot HIV).

   • verapramil, diltiazem (mot hjärtsjukdomar)

   • aprepitant (mot illamående vid cancerbehandling)

   Nimotop tabletter kan förstärka effekten av andra blodtrycksmediciner som används samtidigt.

   Nimotop med mat och dryck

   Samtidigt intag av grapefruktjuice och Nimotop tabletter kan leda till förhöjda koncentrationer av läkemedlet i blodet. Du bör därför undvika samtidigt intag av Nimotop tabletter och grapefrukt eller grapefruktjuice.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Det finns risk för att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Nimotop tabletter under graviditet.


   Amning

   Nimodipin passerar över i modersmjölk och det är möjligt att barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Nimotop tabletter under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   På grund av risken för yrsel kan reaktionsförmågan nedsättas då man tar Nimotop tabletter. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs t.ex. vid bilkörning.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Nimotop

   Ta alltid Nimotop tabletter enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vanlig dos är 2 tabletter 6 gånger dagligen. Tabletterna bör sväljas hela tillsammans med vätska och kan tas oberoende av måltider. Tiden mellan doserna bör vara minst 4 timmar.


   Behandling med Nimotop inleds ofta på sjukhus som infusion under upp till 14 dagar. Därefter ges tabletter under cirka 7 dagar enligt läkarordination.

   Användning för barn och ungdomar

   Säkerhet och effekt för Nimotop för barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts.

   Om du har tagit för stor mängd av Nimotop

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Nimotop tabletter orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Minskat antal blodplättar, allergiska reaktioner, utslag, huvudvärk, snabb puls, blodtrycksfall, illamående.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Långsam puls, tarmvred, förändrade levervärden.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Nimotop ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är nimodipin 30 mg per tablett.

   • Övriga innehållsämnen är povidon, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, krospovidon, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 4000, titandioxid (färgämne E 171), gul järnoxid (färgämne E 172).

   Importör

   Medartuum AB, Göteborg


   Tillverkare

   Bayer-koncernen


   Ompackare

   Munro Wholesale Medical Supplies Ltd., Glasgow, Skottland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-03-16


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nimotop

  Filmdragerad tablett 30 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 095189
  • Tillverkare: Medartuum AB

  482,92 kr

  Jämförpris: 4,83 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?