Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Nimenrix

   pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
   Vaccin mot grupp A-, C-, W135- och Y-meningokockinfektion, konjugerat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta vaccin har ordinerats enbart åt dig eller ditt barn. Ge det inte till andra.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna information har man antagit att det är personen som får vaccinet som även läser informationen, men eftersom vaccinet kan ges både till vuxna och barn kan det också tänkas att du läser informationen för ditt barn.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Nimenrix är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Nimenrix
   3. Hur Nimenrix ges
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Nimenrix ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Nimenrix är och vad det används för

   Vad Nimenrix är och vad det används för

   Nimenrix är ett vaccin som hjälper till att skydda mot infektioner orsakade av bakterier som kallas för "Neisseria meningitidis" typ A, C, W-135 och Y.

   "Neisseria meningitidis" -bakterier typ A, C, W-135 och Y kan orsaka allvarliga sjukdomar som t.ex.:

   • hjärnhinneinflammation (meningit) – en infektion i hinnorna som omger hjärnan och i ryggmärgen

   • blodförgiftning (sepsis) – en infektion i blodet

   Dessa infektioner överförs lätt mellan personer och kan orsaka dödsfall om de inte behandlas.

   Nimenrix kan ges till vuxna, ungdomar, barn och spädbarn över 6 veckors ålder.

   Hur Nimenrix verkar

   Nimenrix hjälper kroppen att producera sitt eget skydd (antikroppar) mot bakterierna. Dessa antikroppar hjälper till att skydda dig mot sjukdomarna.

   Nimenrix skyddar endast mot infektioner som orsakas av "Neisseria meningitidis"-bakterier typ A, C, W-135 och Y.

   2. Vad du behöver veta innan du får Nimenrix

   Nimenrix ska inte ges:

   • om du är allergisk mot den aktiva substansen eller något av övriga innehållsämnen i detta vaccin (anges i avsnitt 6). Tecken på en allergisk reaktion kan bland annat vara kliande hudutslag, andfåddhet och svullnad av ansikte eller tunga. Sök omedelbart läkare om du märker något av dessa tecken.

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får Nimenrix om du känner dig osäker.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får detta vaccin om:

   • du har en infektion med hög feber (över 38 °C). Om detta gäller dig, skjuts vaccinationen upp tills du känner dig bättre. En lindrig infektion som en förkylning bör inte vara något problem. Tala dock först med läkaren eller sjuksköterskan.

   • du har blödningsrubbningar eller lätt får blåmärken.

   Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker) ska du tala med läkaren eller sjuksköterskan innan du får Nimenrix.

   Nimenrix ger eventuellt inte fullt skydd åt alla som är vaccinerade. Om du har svagt immunsystem (t.ex. på grund av HIV-infektion eller läkemedel som påverkar immunsystemet) får du eventuellt inte full nytta av Nimenrix.

   Svimning kan förekomma (främst hos ungdomar) efter, eller till och med före, all nålinjektion. Tala därför om för läkaren eller sjuksköterskan om du eller ditt barn svimmat vid tidigare injektion.

   Andra läkemedel och Nimenrix

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även andra vacciner och receptfria läkemedel.

   Nimenrix verkar eventuellt inte lika bra om du tar läkemedel som påverkar ditt immunsystem.

   Från 1 års ålder och uppåt, kan Nimenrix ges samtidigt med något av följande vacciner: hepatit A (HAV) och hepatit B (HBV) vaccin, mässling-påssjuke-röda hund-vaccin (MMR), mässling-påssjuke-röda hund-vattkopps-vaccin (MMRV), 10-valent konjugerat pneumokockvaccin eller vaccin mot säsongsinfluensa utan adjuvans.

   Under det andra levnadsåret, kan Nimenrix även ges samtidigt med kombinerad difteri - stelkramp - acellulärt pertussis (DtaP) vacciner, inklusive kombinations DtaP vacciner med hepatit B, inaktiverat poliovirus eller Haemophilus influenzae typ b (HBV, IPV eller Hib) såsom DTaP-HBV-IPV / Hib-vaccin, och 13-valent konjugerat pneumokockvaccin.

   Hos individer i åldern 9 till 25 år kan Nimenrix ges samtidigt med vaccin mot humant papillomvirus [typ 16 och 18] och kombinerat vaccin mot difteri (reducerat antigeninnehåll), stelkramp och acellulär kikhosta.

   Om möjligt bör Nimenrix och ett TT innehållande vaccin, såsom DTaP-HBV-IPV / Hib-vaccin administreras samtidigt eller så bör Nimenrix adminsitreras minst en månad före det TT innehållande vaccinet.

   Olika injektionsställen används för varje vaccin.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, måste du tala om det för läkaren innan du får Nimenrix.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Nimenrix påverkar sannolikt inte din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner. Du ska dock inte köra bil eller använda maskiner om du inte känner dig bra.


   3. Hur Nimenrix ges

   Nimenrix ges av en läkare eller sjuksköterska.

   Nimenrix injiceras alltid i en muskel, vanligen i överarmen eller låret.

   Spädbarn från 6 veckors till 12 veckors ålder

   2 injektioner ges med två månaders mellanrum vid t.ex. 2 och 4 månaders ålder (den första injektionen kan ges från 6 veckors ålder).

   Vid 12 månaders ålder ges ytterligare en injektion (påfyllnadsdos).

   Du kommer att meddelas när barnet ska komma tillbaka för att få nästa injektion. Om barnet missar en planerad injektion är det viktigt att du bokar en ny tid.

   Försäkra dig om att barnet slutför hela vaccinationsserien.

   Barn över ett års ålder, ungdomar och vuxna:
   En dos av vaccinet ska administreras 

   Tala om för din läkare om du tidigare har fått en injektion med ett annat meningokockvaccin än Nimenrix.

   Din läkare kommer att meddela dig om och när du behöver ytterligare en dos Nimenrix, särskilt om du eller ditt barn:

   • fick den första dosen i åldern 12–23 månader och kan löpa risk att få en infektion orsakad av Neisseria meningitidis typ A, C, W-135 eller Y

   • var över 2 år när den första vaccinationen gavs och kan löpa risk att få en infektion orsakad avNeisseria meningitidis typ A.

   Om du har ytterligare frågor om detta vaccin, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel:

   Mycket vanliga (dessa kan inträffa med fler än 1 av 10 doser av vaccinet):

   • feber

   • trötthet

   • huvudvärk

   • dåsighet

   • aptitförlust

   • irritationskänsla

   • svullnad, smärta och rodnad där injektionen ges.

   Vanliga (dessa kan inträffa med upp till 1 av 10 doser av vaccinet):

   • blåmärke (hematom) där injektionen ges

   • mag- och matsmältningsproblem som t.ex. diarré, kräkning och illamående

   • Hudutslag (spädbarn).

   Ovanliga (dessa kan inträffa med upp till 1 av 100 doser av vaccinet):

   • utslag

   • gråt

   • klåda

   • yrsel

   • muskelvärk

   • smärta i armar eller ben

   • allmän sjukdomskänsla

   • sömnsvårigheter

   • minskad känsel eller känslighet, speciellt i huden

   • reaktioner där injektionen ges, t.ex. klåda, värmekänsla eller domningskänsla eller en lokal förhårdnad.

   Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

   • svullnad och rodnad vid injektionsstället; detta kan påverka en stor del av den vaccinerade kroppsdelen.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Nimenrix ska förvaras

   • Förvara detta vaccin utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).

   • Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   • Får inte frysas.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är:

    • Efter beredning innehåller 1 dos (0,5 ml):
     Neisseria meningitidis grupp A polysackarid1 5 mikrogram
     Neisseria meningitidis grupp C polysackarid1 5 mikrogram
     Neisseria meningitidis grupp W-135 polysackarid1 5 mikrogram
     Neisseria meningitidis grupp Y polysackarid1 5 mikrogram
     1konjugerat till bärarprotein av tetanustoxoid 44 mikrogram

   • Övriga innehållsämnen är:

    • I pulvret: sackaros och trometamol

    • I spädningsvätskan: natriumklorid och vatten för injektionsvätskor

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Nimenrix pulver och en vätska till injektionsvätska, lösning.

   Nimenrix levereras i form av ett vitt pulvereller kaka i en engångsinjektionsflaska av glas och en klar och färglös spädningsvätska i en förfylld spruta.

   Dessa måste blandas före användning. Det färdigberedda vaccinet är en klar, färglös lösning.

   Nimenrix finns i förpackningar om 1 och 10, med eller utan nålar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Pfizer Europe MA EEIG

   Boulevard de la Plaine 17

   1050 Bruxelles

   Belgien

   Tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats:

   Pfizer Manufacturing Belgium N.V.

   Rijksweg 12 
   B-2870 Puurs 
   Belgien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta vaccin:

   België/Belgique/Belgien
   Luxembourg/Luxemburg

   Pfizer S.A./N.V.

   Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

   Lietuva

   Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

   Tel. + 370 52 51 4000

   България

   Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон Бьлгария

   Teл: +359 2 970 4333

   Magyarország

   Pfizer Kft
   Tel: +36 1 488 3700

   Česká Republika

   Pfizer PFE, spol. s r.o.

   Tel: +420-283-004-111

   Malta

   Vivian Corporation Ltd.

   Tel: +35621 344610

   Danmark

   Pfizer ApS

   Tlf: +45 44 201 100

   Nederland

   Pfizer BV

   Tel: +31 (0)10 406 43 01

   Deutschland

   Pfizer Pharma GmbH

   Tel: +49 (0)30 550055-51000

   Norge

   Pfizer Norge AS

   Tlf: +47 67 526 100

   Eesti

   Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

   Tel: +372 666 7500

   Österreich

   Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

   Tel: +43 (0)1 521 15-0

   Ελλάδα

   Pfizer Ελλάς A.E.
   Τηλ.: +30 210 6785 800

   Polska

   Pfizer Polska Sp. z o.o.

   Tel:+48 22 335 61 00

   España

   Pfizer, S.L.

   Télf: +34914909900

   Portugal

   Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

   Tel: +351 21 423 5500

   France

   Pfizer

   Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

   România

   Pfizer Romania S.R.L

   Tel: +40 (0) 21 207 28 00

   Hrvatska

   Pfizer Croatia d.o.o.

   Tel: + 385 1 3908 777

   Slovenija

   Pfizer Luxembourg SARL

   Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

   farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

   Tel.: + 386 (0) 1 52 11 400

   Ireland

   Pfizer Healthcare Ireland

   Tel: 1800 633 363 (toll free)

   +44 (0)1304 616161

   Slovenská republika

   Pfizer Luxembourg SARL,

   organizačná zložka

   Tel: + 421 2 3355 5500

   Ísland

   Icepharma hf

   Simi: +354 540 8000

   Suomi/Finland

   Pfizer Oy

   Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

   Italia

   Pfizer S.r.l.

   Tel: +39 06 33 18 21

   Sverige

   Pfizer Innovations AB

   Tel:+46 (0)8 550 520 00

   Kύπρος

   Pfizer Ελλάς A.E(Cyprus Branch)

   Τηλ: +357 22 817690

   United Kingdom

   Pfizer Limited,

   Tel: +44 (0) 1304 616161

   Latvijā

   Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

   Tel.: + 371 670 35 775   Denna bipacksedel ändrades senast

   12/2018


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Vaccinet är endast avsett för intramuskulär användning. Får inte administreras intravaskulärt, intradermalt eller subkutant.

   Om Nimenrix ges samtidigt med andra vacciner ska olika injektionsställen användas.

   Nimenrix ska inte blandas med andra vacciner.

   Anvisningar för beredning av vaccinet med spädningsvätska i förfylld spruta:

   Nimenrix bereds genom att all spädningsvätska i den förfyllda sprutan överförs till injektionsflaskan med pulver.

   Bilden visar hur nålen fästs på sprutan. Den spruta som medföljer Nimenrix kan dock skilja sig något (utan skruvgäng) från den spruta som ses på bilden. I så fall ska nålen fästas utan att skruvas.

   1. Håll sprutcylindern med en hand (undvik att hålla i sprutans kolvstång), skruva av skyddslocket genom att vrida det moturs.

   Nimenrix spruta

   2. Fäst nålen på sprutan genom att skruva nålen medurs tills den låses fast (se bild).

   Nimenrix nålskydd

   3. Ta bort nålskyddet som ibland kan sitta hårt.

   4. Tillsätt spädningsvätskan till pulvret. Skaka därefter blandningen väl tills pulvret är helt upplöst i spädningsvätskan.

   Det färdigberedda vaccinet är en klar, färglös lösning.

   Det färdigberedda vaccinet skall inspekteras visuellt med avseende på främmande partiklar och/eller fysikaliska förändringar före administrering. Om något av detta iakttas ska vaccinet kasseras.

   Vaccinet ska användas omedelbart efter beredning.

   En ny nål ska användas för administrering av vaccinet.

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nimenrix

  Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 0,5 milliliter Injektionsflaska och förfylld spruta

  • Varunummer: 121444
  • Tillverkare: Pfizer Innovations AB

  424,50 kr

  Jämförpris: 424,50 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?