Bild på Niferex
 • Läkemedel
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Vad innehåller läkemedlet?

   Niferex är en form av järn som tas upp genom munnen för behandling av, eller för att förhindra , järnbrist.

   Järn är väsentligt för syretransport och för överföring av energi i kroppen.Niferex används vid behandling av järnbrist

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1 ml (ca 20 droppar ) innehåller :

   Verksamt ämne:Ferroglycinsulfatkomplex 170 mg motsvarande 30 mg tvåvärt järn (Fe2+)

   Övrigt innehållsämnen:

   Sackarinnatrium, sorbitol (E420), svavelsyra, smakämne (apelsin),renat vatten

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

   Niferex är en grön-gul till ljusbrun klar lösning.

   Niferex finns förpackningsstorleken 30 ml (brun glasflaska med droppinsats)

   Innehavare av godkännande för försäljning

   UCB Pharma GmbH

   Alfred Nobelstraße 10

   40770 Monheim

   Tyskland

   Tillverkare

   Aesica Pharmaceutical GmbH

   Alfred Nobelstraße 10

   40789 Monheim

   Tyskland

   Information lämnas av:

   Erol AB

   St Johannesgatan 2

   211 46 Malmö

   Tfn: 040-6880969

   1. VAD ÄR LÄKEMEDLET OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Niferex är en form av järn som tas genom munnen för behandling av, eller för förhindra järnbrist. Järn är väsentligt för syretransport och för överföring av energi i kroppen.Niferex används vid behandling av järnbrist

   2. INNAN DU ANVÄNDER LÄKEMEDLET

   Använd inte läkemedlet:

   - om du är allergisk mot järn eller något annat innehållsämne i detta läkemedel( anges i avsnitt 6).

   - om du lider av en ärftlig blodsjukdom som ger förhöjt järnvärde (hemakromatos) eller andra sjukdomar som ger förhöjt järnvärde

   - om du får regelbundna blodtransfusioner.

   - till nyfödda som väger 2 kg eller mindre

   Var särskilt försiktig med läkemedlet:

   -Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Niferex.

   - Om du har mag- eller tarm sjukdomar såsom ,känslig tarm(IBS) inflammatorisk tarmsjukdom,magkatarr eller mag- eller tarmsår

   - Om du har en allvarlig och kronisk njursjukdom som behandlas med erytropoeitin

   -Om du har nedsatt leverfunktion eller alkoholproblem

   - Om du har blod- eller järnbrist utan känd orsak

   Järnpreparat kan orsaka förgiftningar speciellt hos barn. Var särskilt försiktig om andra kosttillskott och /eller järnpreparat används.

   Tänderna kan missfärgas när du tar Niferex . Om missfärgningen inte försvinner när du slutar ta Niferex måste den tas bort med en slipande tandkräm eller genom professionell tandrengöring.

   Viktig information om något(ra) av innehållsämnena i läkemedlet:

   Niferex innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

   Ökning av biverkningar

   - Smärtstillande medel och medel mot reumatism ( ex. salicylater och fenylbutazon): kan leda till en förstärkning av irritation på tarmslemhinnan som kan orsakas av Niferex

   Minskning av effekt

   -Vissa antibiotika(tetracykliner) eller läkemedel(bisfonater) för behandling av skelettsjukdomar (osteoporosis): om du tar också tar Niferex , minskar både absorption av järn och absorption av teracykliner eller bisfonater.Detta betyder att effekterna av alla dessa mediciner minskas. Fråga din läkare om du behöver öka dosen av dessa läkemedel.


   -Läkemedel som innehåller kalcium , magnesium eller aluminium, t.ex. antacida,kalcium- och magnesiumsalter för substitution:dessa mediciner reducerar eller förhindrar järnupptaget från Niferex. Du kan behöva öka mängden av Niferex som du tar.

   -Läkemedel för artrit såsom penicillamin och orala guldföreningar, läkemedel mot Parkinsons sjukdom såsom L-metyldopa,levedopa och L-tyroxin som används för behandling av sköldkörtelsjukdom: dessa mediciner absorberas sämre när du tar Niferex med järn.

   -Behandlingar av infektioner (antibiotika) i en grupp läkemedel som kallas fluorokinoler,såsom ciprofloxacin, levofloxacin,norfloxacin och ofloxacin: järn minskar kraftigt absorptionen av dessa läkemedel. Du bör berätta för din läkare att du tar Niferex innan du börjar ta dessa mediciner.

   Vid intag av Niferex och teracykliner ska tidsintervallet vara minst 3 timmar.

   Tidsintervallet mellan intag av Niferex och någon av de övriga ovan nämnda läkemedlen bör vara minst 2 timmar

   - Du ska inte ta doxycyklin och Niferex tillsammans, eftersom doxycyklin kan hindra absorptionen och cirkulationen av Niferex.

   De nu vanligt förekommande tester för upptäckt av blod i avföringen kan vara falsk positiva under behandling med Niferex.

   Andra eventuella biverkningar

   - Testresultat för upptäckt av blod i avföringen kan vara falskt negativa under behandling med Niferex vid samtidigt intag av C-vitamin

   Niferex med mat och dryck

   Dropparna skall tas med tillräckligt intervall från måltiderna (t.ex. på fastande mage på morgonen eller mellan två huvudmål) eftersom upptaget av järn kan minskas av innehållsämnen i maten.

   Grönsaker , mjölkprodukter, kaffe och te kan minska upptaget av järn, därför bör tidsintervallet mellan intag av Niferex och dessa livsmedel vara minst 2 timmar.

   Graviditet,amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Det finns inga kända risker vid användning av Niferex i samband med graviditet och amning

   Körförmåga och användning av maskiner

   Niferex påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

   Niferex innehåller sorbitol

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin

   3. HUR DU ANVÄNDER LÄKEMEDLET

   Doseringsanvisning

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos:

   Vuxna: och ungdomar:

   Kroppsvikt 50-65 kg: början av behandlingen 35 droppar 3-4 gånger dagligen under 1-2 veckor och därefter 35 droppar en eller två gånger dagligen

   Kropppsvikt ≥65 : I början av behandlingen 35 droppar 4–6 gånger dagligen under 1-2 veckor och därefter 35 droppar en eller två gånger dagligen

   Niferex bör ej användas längre tid än en månad utan läkares ordination.

   Nyfödda:och små barn

   Kroppsvikt 2 kg: 2 droppar 2-4 gånger dagligen

   Kroppsvikt 3 kg: 3 droppar 2-4 gånger dagligen

   Kroppsvikt 4 kg: 4 droppar 2-4 gånger dagligen

   Kroppsvikt 5 kg: 5 droppar 2-4 gånger dagligen

   Kroppsvikt 10 kg-20 kg: 10 droppar 2-4 gånger dagligen

   Använd inte Niferx till barn under 12 år utan läkares ordination.

   Administrering

   Administreringssätt

   Dropparna ska tas med tillräckligt intervall från måltiderna, t.ex. på fastande mage på morgonen eller mellan två huvudmåltider, eftersom upptaget av järn kan minskas av innehållsämnen i maten.

   Dropparna bör spädas ordentligt med vatten och sväljas genom ett sugrör för att förhindra missfärgning av tänderna. När dropparna ges till nyfödda och små barn kan de spädas med vatten eller fruktsaft eller blandas med fruktkräm direkt före intag.

   Om du använder mer av läkemedlet än du borde:

   Om du har fått i dig stor mängd Niferex eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag , kontakta alltid läkare ,sjukhus eller Giftinformationscentralen(tel 112) för bedömnuing av risken samt rådgivning.

   En överdos ka orsaka förgiftning speciellt hos barn.

   Symptom som kan uppstå är till exempel rastlöshet, magont,illamående,kräkning,diarre, chock och medvetslöshet. Avföringen kan bli mörkfärgad,kräkningar kan innehålla blod

   Om du glömt att ta läkemedlet:

   Ta inte dubbla dosen för att ersätta den glömda dosen.Om du har glömt att ta en eller flera doser av Niferex , fortsätt bara att ta dropparna lite längre

   Effekter som kan uppträda när behandling med läkemedlet avslutas:

   Inga speciella åtgärder behöver göras när behandlingen med Niferex avslutas.

   Om du har ytterligare frågor kring användningen av denna produkt ,fråga läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Niferex orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga ( förekommer hos 1av 10 personer):

   -Obehagskänslor i mage och tarm

   -halsbränna

   -kräkningar

   -diarré

   -illamående

   -förstoppning

   -mörkfärgad avföring

   Sällsynta (förekommer hos 1 av 1000 personer):

   - missfärgning av tänder ( se också under avsnitt 2 “Varningar och försiktighet)

   -överkänslighetsreaktioner i huden t.ex. hudutslag, urtikaria(nässelutslag) eller exantem(sjukdomar med hudutslag och hudrodnad)

   Har rapporterats(förekommer hos okänt antal personer)

   -buksmärta, smärta i övre delen av buken

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar,tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt(se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar

   kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webplats: www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV LÄKEMEDLET

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen.efter Utg. dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Hållbarheten i bruten förpackning är 3månader vid högst 25 º C

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Denna bipacksedel godkändes senast den

   Bipacksedeln reviderad : 2016-12-21

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Niferex

  Orala droppar, lösning 30 mg/ml 30 milliliter Flaska

  • Varunummer: 024830
  • Tillverkare: Erol AB

  79,50 kr

  Jämförpris: 2,65 kr / milliliter

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/niferex-orala-droppar-losning-30-mg-per-ml-30-milliliter-flaska-219220/ 219220 Niferex https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/024830s.jpg 79.50 79.50 SEK Niferex OutOfStock Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Orala droppar, lösning 30 mg/ml 30 milliliter Flaska