Bipacksedel - Nicotinell Tropisk frukt

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Nicotinell Tropisk frukt

2 mg och 4 mg medicinskt tuggummi

nikotin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till din läkare eller apotekspersonal om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD NICOTINELL TROPISK FRUKT TUGGUMMI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER NICOTINELL TROPISK FRUKT TUGGUMMI
3. HUR DU ANVÄNDER NICOTINELL TROPISK FRUKT TUGGUMMI
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR NICOTINELL TROPISK FRUKT TUGGUMMI SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD NICOTINELL TROPISK FRUKT TUGGUMMI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Nicotinell Tropisk Frukt tillhör en grupp läkemedel som används för att göra det lättare för dig att sluta röka.

Nicotinell Tropisk frukt tuggummi innehåller den aktiva substansen nikotin, ett av de ämnen som finns i tobak. Vid tuggning avges nikotin långsamt och tas upp av slemhinnan i munnen. Detta läkemedel används för att minska nikotinbegäret och abstinensbesvären hos nikotinberoende personer. Det kan därigenom:

 • motverka återfall till rökning hos rökare som är motiverade att sluta, eller

 • underlätta rökreduktion hos rökare som inte kan eller är ovilliga att sluta röka.

Råd och stöd förbättrar vanligtvis chansen med att lyckas sluta röka.

Nicotinell Tropisk frukt är till för rökare över 18 år.

2. INNAN DU ANVÄNDER NICOTINELL TROPISK FRUKT TUGGUMMI

Använd inte Nicotinell Tropisk frukt:

 • om du är allergisk mot nikotin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du är icke-rökare.

Var särskilt försiktig med Nicotinell Tropisk frukt

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Nicotinell Tropisk frukt om du har

 • hjärtproblem, såsom nyligen haft en hjärtinfarkt, oregelbunden hjärtrytm, hjärtsvikt eller bröstsmärta (kärlkramp, bl.a. Prinzmetal’s angina). Om du får ökade hjärtproblem medan du använder denna produkt bör användningen minskas eller avbrytas.

 • fått en stroke

 • högt blodtryck

 • problem med blodcirculationen

 • diabetes, du ska kontrollera dina blodsockernivåer oftare än vanligt när du börjar använda nikotintuggummin. Ditt behov av insulin eller medicinsk behandling kan förändras.

 • överaktiv sköldkörtel (hypertyreos)

 • binjuretumör (feokromocytom)

 • nedsatt njur- och/eller leverfunktion

 • inflammation i matstrupen (esofagit), magkatarr (gastrit) eller magsår

 • haft epilepsi


Om du har något av dessa tillstånd kanske det inte är lämpligt att du använder Nicotinell Tropisk frukt.


Personer som har problem med leden i käken eller använder tandproteser kan ha svårt att tugga tuggummit. I dessa fall rekommenderas därför att du använder andra former av nikotinersättningsmedel än tuggummi.


När du använder Nicotinell Tropisk frukt ska du inte röka eftersom det kan leda till att nikotinkoncentrationen blir så hög att du mår dåligt.


Vid tuggning kan Nicotinell Tropisk frukt lossa fyllningar eller tandimplantat.


Barn och ungdomar

Nicotinell Tropisk frukt ska inte användas av personer mellan 12-17 år utan recept från hälso- och sjukvårdspersonal.

Nikotindoser som tolereras av vuxna rökare under behandling kan orsaka allvarliga förgiftningssymptom hos små barn och leda till dödsfall. Därför är det viktigt att Nicotinell Tropisk frukt alltid förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Nicotinell Tropisk frukt ska inte användas av barn under 12 år.


Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana, och att du håller på att sluta röka.


Det är inte känt att Nicotinell Tropisk frukt tuggummi skulle påverka eller påverkas av intag av andra läkemedel. Effekten av andra läkemedel kan dock påverkas av att man slutar röka. Detta är särskilt viktigt om man använder läkemedel som innehåller

 • teofyllin (används vid behandling av astma)

 • takrin (används vid behandling av Alzheimers sjukdom)

 • olanzapin och klozapin (används vid behandling av schizofreni).

Intag av Nicotinell Tropisk frukt med mat och dryck

Kaffe, syrliga drycker och läskedrycker kan minska upptaget av nikotin. Du bör därför undvika dessa drycker 15 minuter före användning av Nicotinell Tropisk frukt tuggummi. Ät eller drick inte medan du har ett tuggummi i munnen.

Graviditet och Amning

Graviditet

Det är väldigt viktigt att sluta röka under graviditet eftersom det kan resultera i dålig tillväxt av ditt barn. Det kan också leda till för tidig födsel och dödfödsel. Det bästa är om du kan sluta röka helt utan användning av läkemedel som innehåller nikotin. Om du inte klarar av detta, ska Nicotinell Tropisk frukt endast användas efter kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal.

Amning

Nicotinell Tropisk frukt bör undvikas under amning eftersom nikotin passerar över i bröstmjölken och kan påverka ditt barn. Om hälso-och sjukvårdspersonal har rekommenderat dig att använda Nicotinell Tropisk frukt under amning, bör tuggummit tuggas strax efter amningen eller senast två timmar före amning.


Fertilitet

Rökning ökar risken för infertilitet hos kvinnor och män. Effekterna av nikotin på fertilitet är inte känd.


Körförmåga och användning av maskiner

Nicotinell Tropisk frukt tuggummi har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner om man använder det enligt doseringsanvisningarna. Kom ihåg att rökavvänjning kan påverka beteendet.

Nicotinell Tropisk frukt innehåller sorbitol, butylhydroxitoluen och natrium

Nicotinell Tropisk frukt tuggummi innehåller sorbitol, som är en källa till fruktos. Om du inte tål vissa sockerarter, eller om du har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.


Ett tuggummi innehåller 0,1 g sorbitol, vilket omvandlas till 0,02 g fruktos i kroppen.


Kalorivärdet för ett tuggummi är 1,0 kcal (Nicotinell Tropisk frukt 2 mg) respektive 0,9 kcal (Nicotinell Tropisk frukt 4 mg).


Tuggummit innehåller butylhydroxitoluen (E 321) vilket kan ge irritationer i munslemhinnan.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tuggummi, d.v.s. det är nästintill ”natriumfritt”.


3. HUR DU ANVÄNDER NICOTINELL TROPISK FRUKT TUGGUMMI

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Tuggummistyrkan skall väljas med utgångspunkt från ditt nikotinberoende. Använd Nicotinell Tropisk frukt 4 mg tuggummi om

 • du är rökare med starkt nikotinberoende

 • du tidigare misslyckats med att sluta röka efter att ha använt tuggummi med styrkan 2 mg. I övriga fall ska Nicotinell Tropisk frukt 2 mg tuggummi användas.


Se tabell för optimal styrka:


Nicotinell dosering

Om du upplever biverkningar efter att ha börjat med en hög dos (4 mg), använd en lägre dos (2 mg).


För att undvika obehag (t.ex. hicka eller halsbränna) är det viktigt att tuggummit tuggas på rätt sätt.

Bruksanvisning:


Svälj inte tuggummit.

 1. Tugga 1 tuggummi tills en kraftig smak förnims.

 2. Låt sedan tuggummit vila mellan kinden och tandköttet.

 3. Börja tugga igen när smaken mattas av.

 4. Upprepa detta förfaringssätt under cirka 30 minuter.


Undvik att dricka kaffe, sura drycker eller läsk 15 minuter innan tuggummit används eftersom det kan minska absorptionen av nikotin. Ät eller drick inte när du har tuggummit i munnen.


Dosering för vuxna över 18 år

Ta ett tuggummi när du känner starkt behov av att röka.


Vid behandlingens början kan vanligen 1 tuggummi tas varje till varannan timme. I de flesta fall är 8-12 tuggummin per dag tillräckligt, oavsett tuggummits styrka. Största dygnsdos vid användning av 2 mg medicinskt tuggummi är 24 tuggummin och av 4 mg medicinskt tuggummi 15 tuggummin. Använd inte mer än ett tuggummi per timme.


Rökavvänjning:

Behandlingen är individuell, men vanligtvis pågår den i minst 3 månader. Därefter minskas gradvis antalet tuggummin per dag. Behandlingen bör avbrytas när dosen minskats till 1-2 tuggummin per dag.


Nicotinell Tropisk frukt ska inte användas mer 12 månader utan att kontakta hälso- och sjukvårdspersonal.


Rådgivning ökar chanserna för att lyckas sluta röka.


Rökreduktion:


Nicotinell Tropisk frukt används mellan rökperioder för att förlänga de rökfria perioderna och i syfte att dra ned på rökningen så mycket som möjligt. Om du inte lyckats dra ned på antalet cigaretter per dag efter 6 veckor bör du söka professionell hjälp. Försök att sluta röka så snart du känner dig redo, men inte senare än 6 månader efter behandlingens början. Om du inte lyckats göra ett allvarligt försök att sluta röka inom 9 månader efter behandlingens början bör du söka professionell hjälp.


Rådgivning ökar chanserna för att lyckas sluta röka.

Om du har använt för stor mängd av Nicotinell Tropisk frukt

Vid användning av för många tuggummin kan man få samma symtom som vid för mycket rökning. Symtom på överdosering är svaghetskänsla, blekhet, svettning, ökad salivutsöndring, halsbränna, illamående, kräkningar, diarré, magsmärta, syn- och hörselstörningar, huvudvärk, hjärtklappning eller andra störningar i hjärtrytmen, andnöd, yrsel, skakningar och förvirring.


Vid stora överdoser kan dessa symtom följas av utmattning, lågt blodtryck, cirkulationskollaps, koma, svårigheter att andas och krampanfall.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Kontakta omedelbart läkare om ett barn misstänks vara förgiftat. Även små mängder nikotin är farliga och eventuellt livshotande för barn och kan leda till allvarliga symtom eller död.

Om du har glömt ta Nicotinell Tropisk frukt

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor kring användandet av denna produkt, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Symtom som kan uppträda under de första dagarna är yrsel, huvudvärk och sömnstörningar. Dessa kan vara abstinenssymtom som hör ihop med rökavvänjningen och kan bero på för låg tillförsel av nikotin. Andra möjliga abstinenssymtom kan vara sömnlöshet, hosta, svaghet, trötthet, allmän sjukdomskänsla eller influensaliknande symtom.


Sluta använda Nicotinell Tropisk frukt och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom på allvarlig allergisk reaktion (angioödem eller anafylaktiskreaktion)

 • svullnad av ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårigheter att svälja, nässelutslag eller andningssvårigheter. Dessa biverkningar är sällsynta.

Andra biverkningar


Mycket vanliga (kan förekomma hos mer än 1 av 10 användare)

 • illamående 

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) 

 • inflammation i munslemhinnan, obehag i munnen

 • ont i halsen

 • kräkningar

 • obehag i magen, magsmärta

 • diarré

 • matsmältningsbesvär/halsbränna

 • väderspänning

 • hicka

 • förstoppning

 • yrsel och huvudvärk

 • sömnlöshet

 • hosta

 • muntorrhet

 • värk i munnen, halsen och käkmusklerna

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 1 00 användare)

 • hjärtklappning 

 • rodnad i huden (erytem) och

 • kliande hudutslag (nässelutslag).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • störningar i hjärtrytmen

 • överkänslighetsreaktioner

Ingen känd frekvens

 • ökad salivutsöndring

 • sväljsvårigheter

 • rapningar

 • skakningar

 • inflammation i munslemhinnan

 • andnöd

 • svaghet

 • trötthet

 • allmän sjukdomskänsla

 • influensaliknande symptom


Munsår kan uppträda när man försöker sluta röka, men sambandet med nikotinbehandling är oklar.


I mycket sällsynta fall kan tuggummit fastna i tandproteser eller tandbryggor och skada dem.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. HUR NICOTINELL TROPISK FRUKT TUGGUMMI SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter “Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25 °C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Nicotinell Tropisk frukt medicinskt tuggummi finns i två styrkor.


Den aktiva substansen är nikotin.

Ett Nicotinell Tropisk frukt tuggummi innehåller 2 mg eller 4 mg nikotin (motsvarande av 10 mg eller 20 mg nikotinpolakrilin (1:4)).


Övriga innehållsämnen är

Tuggummibas (innehållande butylhydroxitoluen (E321)), xylitol, kalciumkarbonat (E170), sorbitol (E420), mannitol (E421), vattenfritt natriumkarbonat, natriumvätekarbonat, naturlig mintsmak, polakrilin, glycerol, sukralos, levomentol, mangosmak, gelatin, titandioxid (E171), acesulfamkalium (E950), karnaubavax och talk.


Nicotinell Tropisk frukt medicinskt tuggummi är sockerfritt.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar utseende

Det dragerade tuggummit har benvit färg och är rektangulärt.

Tuggummina är förpackade i blisterförpackningar med 12 tuggummin i varje. Blisterkartorna förpackas i kartonger som innehåller 12, 24, 48, 84, 96 respektive 204 tuggummin.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Innehavare av godkännande för försäljning

Haleon Denmark ApS

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand

Danmark


Tel: 020-10 05 79

E-mail: mystory.nd@haleon.com


Tillverkare

FAMAR S.A., 48th km National Road Athens-Lamia, 19011, Avlonas, Attiki, Grekland

Fertin Pharma A/S, Dandyvej 19, DK-7100 Vejle, Danmark

Denna bipacksedel godkändes senast: 2023-07-04