Bild på Nicorette Pepparmint
 • Sugtablett med nikotin
 • Läkemedel
 • Pepparmint. Använd 2 mg vid lågt beroende.
 • Passar om du rökt oregelbundet över dygnet. Använd rätt sugteknik.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Nicorette Pepparmint

   2 mg och 4 mg komprimerade sugtabletter
   nikotin

   Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Detta läkemedel är receptfritt. Nicorette Pepparmint måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   • Du rekommenderas att söka professionell rådgivning om du efter 9 månader fortfarande har svårt att avstå från att röka utan hjälp av Nicorette Pepparmint.   För att öppna förpackningen
   För att stänga

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Nicorette Pepparmint är och vad det används för
   2. Innan du tar Nicorette Pepparmint
   3. Hur du tar Nicorette Pepparmint
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Nicorette Pepparmint ska förvaras
   6. Övriga upplysningar

   1. Vad Nicorette Pepparmint är och vad det används för

   Detta läkemedel används för att lindra abstinensbesvär och minska det nikotinbegär som du känner när du försöker att sluta röka eller trappa ned på rökningen i samband med rökavvänjning. Behandlingen är avsedd för vuxna rökare över 18 år.


   Nicorette Pepparmint 2 mg sugtabletter är lämpliga för rökare med ett lågt nikotinberoende, t.ex. de som antingen röker dagens första cigarett mer än 30 minuter efter uppvaknandet eller röker färre än 20 cigaretter om dagen.


   Nicorette Pepparmint 4 mg sugtabletter är lämpliga för rökare med ett högt nikotinberoende, t.ex. de som röker dagens första cigarett inom 30 minuter efter uppvaknandet eller röker fler än 20 cigaretter om dagen.


   Detta läkemedel kan hjälpa dig att sluta röka tvärt eller att trappa ned på rökningen innan du slutar helt. Om du tror att du kan sluta röka tvärt, bör du göra det. Men om du känner att detta är ett allför stort steg, kan du som ett första steg vilja försöka att trappa ned antalet cigaretter som du röker innan du slutar helt. Se avsnitt 3 ”Hur du använder Nicorette Pepparmint” för mer information.


   Nicorette Pepparmint lindrar abstinensbesvär, däribland nikotinbegär, som uppträder vid rökstopp. När kroppen plötsligt inte längre får nikotin från tobak, drabbas du av olika obehagskänslor som kallas abstinensbesvär, t.ex. irritation, ilska eller nedstämdhet, oro, rastlöshet, dålig koncentrationsförmåga, ökad aptit eller viktökning, röksug (begär), nattliga uppvaknanden eller sömnrubbningar. Nikotinet i Nicorette Pepparmint kan bidra till att förhindra eller lindra sådana obehagskänslor och rökbegär.


   Sök också råd och andra former av stöd för att förbättra förutsättningarna att lyckas med rökavvänjningen.

   2. Innan du tar Nicorette Pepparmint

   Använd inte Nicorette Pepparmint om:

   • du är allergisk (överkänslig) mot nikotin eller mot något av övriga innehållsämnen i sugtabletten

   • du är under 12 år

   • du aldrig har rökt

   Var särskilt försiktig med Nicorette Pepparmint:

   Du behöver diskutera med din läkare innan du använder Nicorette Pepparmint om du har något av följande tillstånd:

   • nyligen har haft en hjärtinfarkt eller stroke

   • bröstsmärta (instabil angina) eller angina i vila

   • hjärtsjukdom som påverkar hjärtfrekvensen eller hjärtrytmen (arytmi)

   • högt blodtryck som inte behandlas med läkemedel

   • hjärtsvikt eller problem med blodcirkulationen

   • någonsin har haft allergiska reaktioner i form av svullnad i läppar, ansikte och hals (angioödem) eller kliande hudutslag (nässelutslag). Användning av nikotinläkemedel kan ibland utlösa denna typ av reaktion

   • svår eller måttligt svår leversjukdom

   • svår njursjukdom

   • diabetes

   • överaktiv sköldkörtel

   • tumör i binjuren (feokromocytom)

   • sår i magsäcken eller tolvfingertarmen

   • inflammation i matstrupen

   Detta läkemedel ska inte användas av personer som aldrig har rökt eller av barn under 12 år.

   Nicorette Pepparmint sugtabletter är sockerfria.

   Användning av andra läkemedel

   Vissa kemiska ämnen i tobaksrök kan påverka hur andra läkemedel bryts ned i kroppen. När en rökare slutar att röka, med eller utan Nicorette Pepparmint, kan detta leda till en långsammare nedbrytning och därmed till att blodkoncentrationen av sådana läkemedel ökar.


   Din läkare kan behöva justera dosen om du tar något av följande läkemedel: Astmamedicin (teofyllin, salbutamol), antidepressiva läkemedel (imipramin, klomipramin, fluvoxamin), smärtstillande läkemedel (pentazocin, fenacetin), läkemedel mot inflammation (fenylbutazon), läkemedel vid demens (Alzheimers sjukdom) (takrin), läkemedel mot schizofreni (olanzapin, klozapin), läkemedel mot oregelbunden eller snabb hjärtrytm (flekainid), diabetesläkemedel (insulin), läkemedel mot Parkinsons sjukdom (ropinirol), hjärtläkemedel (prazosin, propanolol, isoprenalin) eller läkemedel innehållande koffein.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Intag av Nicorette Pepparmint med mat och dryck

   Drick eller ät inte när du har sugtabletten i munnen. Drycker som gör munhålan sur, som kaffe, juice och läskedrycker, kan försämra absorptionen av nikotin. För att så mycket nikotin som möjligt ska tas upp i munhålan ska du undvika dessa drycker i upp till 15 minuter innan du tar sugtabletten.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid är det mycket viktigt att du slutar röka eftersom rökning kan leda till låg födelsevikt eller missfall. Det bästa är om du kan sluta röka utan att använda läkemedel som innehåller nikotin. Om du inte klarar det, ska du endast använda Nicorette Pepparmint efter att du rådgjort med din läkare. Läkaren kan föreslå att du använder Nicorette plåster eftersom det kan vara ett bättre alternativ än sugtabletter om du mår illa under graviditeten.


   Eftersom nikotin passerar över till bröstmjölken och kan påverka ditt barn, ska detta läkemedel endast användas under amning efter att du rådgjort med din läkare. Om din läkare har rekommenderat dig att använda Nicorette Pepparmint, ska sugtabletten tas direkt efter amning och inte inom två timmar före amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner har observerats.


   3. Hur du tar Nicorette Pepparmint

   Personer under 18 år ska inte använda detta läkemedel annat än på ordination av läkare. Anvisningarna om hur Nicorette Pepparmint ska användas beror på om du:


   (a) slutar röka tvärt

   (b) slutar röka med nedtrappning


   Ta alltid Nicorette Pepparmint enligt anvisningarna i den här bipacksedeln. Rådfråga hälso- och sjukvårdspersonal om du är osäker. Ungdomar mellan 12 och 17 år ska inte använda Nicorette Pepparmint annat än efter ordination av läkare.


   Detta läkemedel används i munhålan. Sugtabletten ska stoppas i munnen där den får lösas upp och frisätta nikotin som tas upp genom munslemhinnan till kroppen.

   Du ska alltid använda detta läkemedel genom att stoppa en sugtablett i munnen och med jämna mellanrum flytta den från ena sidan av munnen till den andra, till dess att den har lösts upp helt. Detta tar vanligen mindre än 20 minuter. Tugga inte sugtabletten och svälj den inte hel. Ta inte fler än 15 sugtabletter om dagen. Om du efter 9 månaders behandling fortfarande känner ett behov av att använda detta läkemedel, ska du rådfråga läkare.


   (a) Tvärt rökstopp

   Tanken är att sluta röka tvärt och att använda sugtabletten för att minska röksuget.


   Vuxna (över 18 år)

   • Börja med att använda 8-12 sugtabletter om dagen. Låt en sugtablett lösas upp i munnen så snart du känner röksug.

   • Använd sugtabletterna på detta sätt i upp till 6 veckor, och trappa sedan gradvis ned antalet sugtabletter du tar per dag.

   • När du bara använder 1 eller 2 sugtabletter om dagen, slutar du att ta dem helt. Efter att du har slutat med tabletterna kan du ibland känna ett plötsligt röksug. Om det händer kan du använda en sugtablett igen.


   (b) Rökstopp med nedtrappning

   Tanken är att börja genom att gradvis ersätta några av cigaretterna med sugtabletten. När du har lyckats med det, slutar du att röka helt samtidigt som du använder sugtabletten. Så småningom slutar du med sugtabletten.


   Vuxna (över 18 år)

   Stilla begäret med en Nicorette Pepparmint sugtablett istället för en cigarett när du känner ett starkt röksug. Trappa ned antalet cigaretter som du röker per dag så mycket som möjligt. Prata med hälso- och sjukvårdspersonal om du inte har lyckats att trappa ned din dagliga cigarettförbrukning efter 6 veckor.

   Så snart att du känner att du klarar det, ska du sluta att röka helt. Följ anvisningarna om tvärt rökstopp ovan. Gör detta så snart som möjligt. Prata med hälso- och sjukvårdspersonal om ditt försök att sluta röka inte lyckats inom 6 månader från behandlingsstart med det här läkemedlet.


   Ta inte mer än den angivna dosen. Följ anvisningarna noga och ta inte fler än 15 sugtabletter om dagen (24 timmar).

   Du ska inte äta eller dricka medan du har en sugtablett i munnen (se Intag av Nicorette Pepparmint med mat och dryck).


   Barn och ungdomar mellan 12 och 17 år

   Nicorette Pepparmint ska endast användas efter ordination av läkare.


   Barn under 12 år

   Detta läkemedel ska inte användas av barn under 12 år.


   Om du är frestad att börja röka igen

   Prata med hälso- och sjukvårdspersonal om du

   • är orolig för att du kanske börjar röka igen

   • tycker att det är svårt att helt sluta använda sugtabletterna

   Om du börjar röka igen, kan du få råd om hur du får bästa resultat av nästa behandling med nikotinläkemedel.

   Om du har tagit för stor mängd av Nicorette Pepparmint

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig den här bipacksedeln.Om du har tagit för många Nicorette Pepparmint sugtabletter kan du uppleva samma symtom som vid för mycket rökning: blekhet, kallsvettning, illamående, ökad salivutsöndring, brännande känsla i halsen (halsbränna), kräkning, magsmärta, diarré, huvudvärk, yrsel, hörsel- och synrubbningar, darrningar, förvirring och matthet.

   Om du röker samtidigt som du tar Nicorette Pepparmint kan du få i dig en överdos av nikotin.


   Vid höga doser kan ovanstående symtom följas av lågt blodtryck, svag och oregelbunden puls, andningssvårigheter, extrem trötthet, kollaps och kramper.

   Sugtabletterna är inte lämpliga för barn under 12 år eller personer som aldrig har rökt. Om sugtabletterna används av barn eller personer som aldrig har rökt, kan de uppvisa tecken på överdosering av nikotin. Kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus om ett barn tar det här läkemedlet. Nikotindoser som tolereras av vuxna rökare under behandling kan hos små barn framkalla allvarliga förgiftningssymtom och kan ha dödlig utgång.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Nicorette Pepparmint orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Rökstopp kan i sig orsaka symtom som yrsel, huvudvärk, sömnrubbningar, hosta och förkylningssymtom. Biverkningarna beror i allmänhet på hur stor dos du tar. Symtom som depression, irritation, oro, rastlöshet, ökad aptit och sömnlöshet kan också bero på abstinensbesvär på grund av rökstopp.


   Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 användare av 10):

   • illamående, irritation i mun/hals och tunga.


   Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av 100):

   • hosta, halsont

   • yrsel, huvudvärk

   • irritation, oro, sömnrubbningar, inklusive onormala drömmar

   • kräkning, diarré, magtarmbesvär, gasbildning, hicka, halsbränna, dyspepsi (matsmältningsbesvär)


   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av 1 000):

   • nervositet, depression

   • hjärtklappning, ökad hjärtfrekvens

   • hudutslag

   • trötthet, allmän sjukdomskänsla, bröstsmärta


   Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000):

   • snabb och oregelbunden hjärtrytm, som kan behandlas med lämpliga läkemedel


   Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 användare av 10 000):

   • Överkänslighet (inklusive allergi och anafylaktiska reaktioner), svullnad i ansikte och mun (angioödem)


   Om du märker någon av följande allvarliga biverkningar ska du sluta att ta Nicorette Pepparmint och omedelbart kontakta läkare, eftersom de kan vara tecken på svår allergi:

   • nässelutslag (en hudåkomma som karakteriseras av kliande upphöjda eller röda fläckar)

   • svullet ansikte, tunga eller svalg

   • andningssvårigheter

   • svårigheter att svälja


   De flesta biverkningarna uppträder i början av användningen. Under de första behandlingsdagarna kan irritation i mun och hals uppträda, men de flesta användare vänjer sig vid fortsatt användning.

   5. Hur Nicorette Pepparmint ska förvaras

   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på behållaren och ytterförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • I behållare av polypropen: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   • I blister: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   • Återanvänd inte behållaren till något annat eftersom den kan innehålla tablettdamm som kan täcka föremål som läggs i burken med en fin beläggning.

   • Kasta behållaren på ett förnuftigt sätt. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är nikotin (i form av nikotinresinat). Varje sugtablett innehåller 2 mg eller 4 mg nikotin.


   Övriga innehållsämnen är

   Tablettkärna: mannitol (E421), xantangummi, Winterfresh RDE4-149 (gummi arabicum (E414), pepparmint-, mentol- och eucalyptussmak), vattenfritt natriumkarbonat (E500)(i), sukralos (E955), acesulfamkalium (E950), magnesiumstearat (E470b)

   Dragering: hypromellos (E464), Winterfresh RDE4-149 (pepparmint-, mentol- och eucalyptussmak), titandioxid (E171), sukralos (E955), Sepifilm Gloss (hypromellos (E464), mikrokristallin cellulosa (E460), kaliumaluminiumsilikat (E555), titandioxid (E171)), acesulfamkalium (E950), polysorbat 80 (E433).


   Nicorette Pepparmint sugtabletter är sockerfria.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   En oval, vit till benvit tablett präglad med ett ”n” på ena sidan och ”2” eller ”4” på den andra sidan.

   Förpackningsstorlekar:

   Varje plastbehållare innehåller 20 sugtabletter. Förpackningar kan innehålla en, fyra eller åtta behållare.

   Varje kartong innehåller 2 blisterkartor med 12 sugtabletter. Med och utan etui.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning:


   McNeil Sweden AB

   Solna

   Tel: 08-503 385 00

   Med-info@its.jnj.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-07-18


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nicorette Pepparmint

  Komprimerad sugtablett 2 mg 20 tablett(er) Tablettburk

  • Varunummer: 563273
  • Tillverkare: McNeil Sweden AB

  79 kr

  Jämförspris: 31,60 kr / tablett(er)

  Lägg i varukorg

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/nicorette-pepparmint-komprimerad-sugtablett-2-mg-20-tabletter-tablettburk-248108/ 248108 Nicorette Pepparmint https://www.apoteket.se/produktbilder/opv/563273s.jpg 79.00 79.00 SEK NICORETTE InStock Sugtablett med nikotin Meny Meny/Hälsa & levnadsvanor Meny/Hälsa & levnadsvanor/Sluta röka Beredningsform Beredningsform/Sugtablett Populära varumärken Populära varumärken/Nicorette Utan kampanj Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Komprimerad sugtablett 2 mg 20 tablett(er) Tablettburk