Webb-pris
Bild på Nezeril®
 • Nästäppa vid förkylning
 • Läkemedel
 • Ger en avsvällande effekt vilket minskar nästäppan och gör det lättare att andas. Från10 år. Effekt inom några minuter.
 • Ska inte användas längre än 10 dagar i följd. Fri från konserveringsmedel.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Nezeril

   0,25 mg/ml näsdroppar, lösning, endosbehållare; 0,5 mg/ml näsdroppar, lösning, endosbehållare
   oximetazolinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Nezeril är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Nezeril
   3. Hur du tar Nezeril
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Nezeril ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Nezeril är och vad det används för

   Nezeril har en snabbt avsvällande effekt vilket minskar nästäppan och därmed underlättas andningen. Effekten kommer inom några minuter.

   Nezeril används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning.

   Oximetazolinhydroklorid som finns i Nezeril kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Nezeril

   Ta inte Nezeril

   • om du är allergisk mot oximetazolinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Barn

   Använd ej till barn under 2 år.

   Andra läkemedel och Nezeril

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet: Inga skadliga effekter hos foster har visats.

   Amning: Eftersom inga studier har utförts vet man inte om Nezeril passerar över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier har gjorts, men hittills finns det inget som tyder på att Nezeril skulle påverka förmågan att framföra fordon eller att använda maskiner.


   3. Hur du tar Nezeril

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är:

   Näsdroppar 0,25 mg/ml

   Barn 2-7 år: 2 droppar i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn.

   Barn 7-10 år: 1 endosbehållare töms i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn.

   Näsdroppar 0,5 mg/ml

   Vuxna och barn från 10 år: 1 endosbehållare töms i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn.

   Nezeril ska inte användas mer än 10 dagar i följd. Vid användning under lång tid kan Nezeril ge nästäppa.

   Bruksanvisning

   Öppna endosbehållaren genom att vrida av vingen.

   Bruksanvisning barn:

   1. Ta loss en endosbehållare. Skaka ner innehållet i endosbehållarens botten. Håll endosbehållaren upprätt och öppna den genom att vrida av vingen (se figur).

    OBS! Om dosen är 2 droppar trycker du först ut 1 droppe som inte ska användas.

    Upprepa med en ny endosbehållare, så att två stycken är klara för användning.

   2. Rengör barnets näsa försiktigt.

   3. Lägg barnet på rygg med bakåtböjt huvud eller luta barnets huvud bakåt.

   4. Töm en endosbehållare i vardera näsborren.

   5. Vrid försiktigt barnets huvud omväxlande åt höger och vänster några gånger, så sprids dropparna över näsans slemhinna.

   Bruksanvisning vuxna och barn från 10 år:

   1. Snyt ur näsan.

   2. Ta loss en endosbehållare. Skaka ner innehållet i endosbehållarens botten. Håll endosbehållaren upprätt och öppna den genom att vrida av vingen (se figur).

   3. Luta huvudet bakåt och töm endosbehållaren i ena näsborren. Töm därefter en ny endosbehållare i andra näsborren.

   4. Sniffa in luft kort och lätt ett par gånger så sprids dropparna över näsans slemhinna.

   Om du har tagit för stor mängd av Nezeril

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Nezeril

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):
   nysningar, torrhet i mun och hals.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):
   oro, irritabilitet, lokal irritation i näsan, sömnstörningar hos barn.

   Vid användning under lång tid kan Nezeril ge nästäppa.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Nezeril ska förvaras

   Endosbehållarna ska förvaras i sitt innerkuvert även sedan det är öppnat.

   Endosbehållare i öppnat innerkuvert är hållbara i 3 månader.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och innerkuvertet efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är oximetazolinhydroklorid.

   • 1 ml innehåller:
    Nezeril näsdroppar 0,25 mg/ml: 0,25 mg oximetazolinhydroklorid. 
    Nezeril näsdroppar 0,5 mg/ml: 0,5 mg oximetazolinhydroklorid.

   • Övriga innehållsämnen är hypromellos, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid och renat vatten.

   Nezeril näsdroppar i endosbehållare är fria från konserveringsmedel

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Endosbehållare av plast. Endosbehållarna är förpackade i lufttäta kuvert med 10 endosbehållare i varje kuvert.

   Förpackningsstorlek:

   20 st. endosbehållare, ask

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Perrigo Sverige AB

   Box 7009

   164 07 Kista

   Tillverkare:

   Curida AS, Solbærveien 5, 2409 Elverum, Norge


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-09-11


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nezeril®

  Näsdroppar, lösning i endosbehållare 0,5 mg/ml 2 x 10 x 0,1 milliliter Endosbehållare

  • Varunummer: 054403
  • Tillverkare: Perrigo Sverige AB

  59 kr

  (Ord. pris 99 kr)

  Jämförpris: 0,30 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/nezeril-nasdroppar-losning-i-endosbehallare-05-mg-per-ml-2-x-10-x-01-milliliter-endosbehallare-51799/ 51799 Nezeril® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/054403s.jpg 99.00 59.00 SEK Nezeril InStock Nästäppa vid förkylning Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Snuva & nästäppa Beredningsform Beredningsform/Näsdroppar Verkningssätt Verkningssätt/Avsvällande Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Onlinepriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Näsdroppar, lösning i endosbehållare 0,5 mg/ml 2 x 10 x 0,1 milliliter Endosbehållare