Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Nevanac

   3 mg/ml ögondroppar, suspension
   Nepafenak

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Nevanac är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Nevanac
   3. Hur du använder Nevanac
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Nevanac ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Nevanac är och vad det används för

   Nevanac innehåller den aktiva substansen nepafenak och tillhör en grupp läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID).

   Nevanac används till vuxna för:

   • att förebygga och lindra ögonsmärta och inflammation efter kataraktoperation i ögat

   • att minska risken för makulaödem (svullnad i de bakre delarna av ögat) efter kataraktoperation i ögat hos diabetespatienter.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Nevanac

   Använd inte Nevanac

   • om du är allergisk mot nepafenak eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk mot andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

   • om du har fått astma, hudallergi eller intensiv inflammation i näsan efter användning av andra NSAID. Exempel på andra NSAID är acetylsalicylsyra, ibuprofen, ketoprofen, piroxikam och diklofenak.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Nevanac om du

   • lätt får blåmärken eller lider av blödningsproblem eller tidigare har haft dessa problem

   • lider av någon annan ögonsjukdom (t.ex. en ögoninfektion) eller om du använder andra läkemedel i ögat (särskilt steroider för ögonbruk)

   • har diabetes

   • har reumatism

   • har genomgått upprepade ögonoperationer inom kort tid.

   Undvik solljus när du behandlas med Nevanac.

   Användning av kontaktlinser rekommenderas inte efter kataraktoperation. Din läkare kommer att tala om för dig när du kan använda kontaktlinser igen (se också avsnittet ”Nevanac innehåller bensalkoniumklorid”).

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år eftersom säkerheten och effekten inte har fastställts i denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och Nevanac

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Nevanac kan påverka eller påverkas av andra läkemedel som du använder, även andra ögondroppar för behandling av glaukom.

   Tala även om för läkaren om du tar läkemedel som minskar blodets förmåga att koagulera (warfarin) eller andra NSAID-läkemedel. De kan öka risken för blödning.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, rådfråga läkare innan du använder Nevanac. Kvinnor som kan komma att bli gravida rekommenderas att använda effektiv preventivmetod under behandlingen med Nevanac. Användning av Nevanac under graviditet rekommenderas inte. Använd inte Nevanac om inte din läkare tydligt anger att du ska göra det.

   Om du ammar kan Nevanac passera över i bröstmjölken. Inga effekter på barn som ammas förväntas dock. Nevanac kan användas under amning.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil eller använd maskiner förrän din syn klarnat. Du kan uppleva att din syn tillfälligt blir suddig just när du använt Nevanac.

   Nevanac innehåller bensalkoniumklorid

   Detta läkemedel innehåller 0,15 mg bensalkoniumklorid per 3 ml ml motsvarande 0,05 mg/ml.

   Konserveringsmedlet i Nevanac, bensalkoniumklorid, kan tas upp av mjuka kontaktlinser och kan missfärga kontaktlinserna. Ta ut kontaktlinser innan du använder läkemedlet och vänta minst 15 minuter innan kontaktlinserna sätts in igen. Bensalkoniumklorid kan vara irriterande för ögon, särskilt om du har torra ögon eller problem med hornhinnan (den klara hinnan längst fram i ögat). Om du känner irritation, stickningar eller smärta i ögat efter att ha använt läkemedlet, kontakta läkare.


   3. Hur du använder Nevanac

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Använd Nevanac bara som ögondroppar. Får inte sväljas eller injiceras.

   Rekommenderad dos är

   En droppe i det påverkade ögat eller ögonen en gång dagligen. Använd ögondropparna vid samma tidpunkt varje dag.

   När man ska använda Nevanac och hur länge

   Börja en dag före ögonoperationen. Fortsätt under dagen för operationen. Därefter ska du använda Nevanac så länge som din läkare föreskrivit. Detta kan vara upp till 3 veckor (för att förebygga och lindra smärta och inflammation i ögat) eller 60 dagar (för att förebygga makulaödem och förbättra synen) efter operationen.

   Bruksanvisning

   Tvätta händerna innan du börjar.

   Figur

   • Omskakas väl före användning.

   • Vänd den stängda flaskan upp och ner och skaka den nedåt en gång före varje användning.

   • Skruva av hatten.

   • Om det finns en säkerhetskrage och den är lös när locket har avlägsnats, ska den tas bort innan produkten används.

   • Håll flaskan upp och ner mellan tummen och de andra fingrarna.

   • Luta huvudet bakåt.

   • Dra ner det undre ögonlocket med ett rent finger, så att en ficka bildas mellan ögonlocket och ögat. Droppen skall hamna i fickan (bild 1).

   • För flaskans spets tätt intill ögat. Använd en spegel om det underlättar.

   • Rör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med flaskspetsen. Detta kan förorena dropparna.

   • Kläm försiktigt på flaskans sidor tills en droppe frigörs och faller ned i ögat (bild 2).

   Om Du droppar i båda ögonen, upprepa alla stegen i det andra ögat. Det är inte nödvändigt att stänga och skaka flaskan mellan administreringar för båda ögonen. Skruva på hatten på flaskan ordentligt genast efter användande.

   Om droppen missar ögat, försök igen.

   Om du använder andra ögondroppar, vänta åtminstone fem minuter mellan
   användningen av Nevanac och de andra dropparna.

   Om du använt för stor mängd av Nevanac

   Skölj ut allt med ljummet vatten. Droppa inte i fler droppar förrän det är dags för din nästa dos.

   Om du har glömt att använda Nevanac

   Använd då en droppe av läkemedlet så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för nästa dos kan du hoppa över den glömda dosen och återgå till din vanliga rutin. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Använd inte mer än en droppe i det påverkade ögat eller ögonen.

   Om du slutar att använda Nevanac

   Sluta inte att använda Nevanac utan att först ha talat med din läkare. Du kan oftast fortsätta att ta dropparna om inte biverkningarna är allvarliga.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Du kan löpa större risk för biverkningar i hornhinnan (ögats yta) om du genomgår eller har

   • komplicerad ögonoperation

   • återkommande ögonoperation under en kort tidsperiod

   • vissa sjukdomar på ögats yta såsom inflammation eller torra ögon

   • vissa allmänna sjukdomar som diabetes eller reumatism

   Kontakta omedelbart läkare om dina ögon blir rödare eller smärtar mer när du använder dropparna.

   Det kan bero på en ytlig ögoninflammation med eller utan förlust av eller skador på celler eller en inflammation av den färgade delen av ögat (irit). Dessa biverkningar har observerats hos upp till 1 av 100 användare.

   Följande biverkningar har observerats vid användning av Nevanac 3 mg/ml ögondroppar, suspension eller Nevanac 1 mg/ml ögondroppar, suspension eller båda.

   Mindre vanliga biverkningar

   (kan påverka upp till 1 av 100 användare)

   • Ögoneffekter: inflammation på ögats yta med eller utan cellförlust eller cellskada, känsla av skräp i ögat, krustor på ögonlocken eller hängande ögonlock

   Sällsynta biverkningar

   (kan påverka upp till 1 av 1 000 användare)

   • Ögoneffekter: irisinflammation, ögonsmärta, ögonobehag, torra ögon, svullna ögonlock, ögonirritation, ögonklåda, sekretion från ögat, allergisk konjunktivit (ögonallergi), ökad tårproduktion, avlagringar på ögats yta, vätska eller svullnad i bakre delen av ögat, röda ögon.

   • Allmänna biverkningar: yrsel, huvudvärk, allergiska symtom (allergisk svullnad i ögonlocken), illamående, hudinflammation, rodnad och klåda.

   Biverkningar med okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • Ögoneffekter: skada på ögats yta som förtunning eller uppkomst av hål, försämrad läkning i ögat, ärr på ögats yta, grumling, försämrad syn, ögonsvullnad, dimsyn.

   • Allmänna biverkningar: kräkning, förhöjt blodtryck.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Nevanac ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 °C. Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Kassera flaskan 4 veckor efter öppnandet för att förhindra infektioner. Skriv ned datumet då du öppnade flaskan i utrymmet på kartongetiketten.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är nepafenak. En ml suspension innehåller 3 mg nepafenak.

   • Övriga innehållsämnen är borsyra, propylenglykol, karbomer, natriumklorid, guarmjöl, karmellosnatrium, dinatriumedetat, bensalkoniumklorid (se avsnitt 2) och renat vatten.
    Små mängder natriumhydroxid och/eller saltsyra kan ha använts för att hålla surhetsgraden (pH) normal.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Nevanac ögondroppar, suspension är en vätska (ljusgul till mörkt orange suspension) som tillhandahålls i en plastflaska med skruvhatt. Flaskan kan vara placerad i en påse.

   Varje förpackning innehåller en flaska med 3 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novartis Europharm Limited

   Vista Building

   Elm Park, Merrion Road

   Dublin 4

   Irland

   Tillverkare

   S.A. Alcon Couvreur N.V.

   Rijksweg 14

   2870 Puurs

   Belgien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.

   België/Belgique/Belgien

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Lietuva

   SIA "Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

   Tel: +370 5 269 16 50

   България

   Novartis Bulgaria EOOD

   Тел.: +359 2 489 98 28

   Luxembourg/Luxemburg

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Česká republika

   Novartis s.r.o.

   Tel: +420 225 775 111

   Magyarország

   Novartis Hungária Kft.

   Tel.: +36 1 457 65 00

   Danmark

   Novartis Healthcare A/S

   Tlf: +45 39 16 84 00

   Malta

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +356 2122 2872

   Deutschland

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +49 911 273 0

   Nederland

   Novartis Pharma B.V.

   Tel: +31 26 37 82 111

   Eesti

   SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

   Tel: +372 66 30 810

   Norge

   Novartis Norge AS

   Tlf: +47 23 05 20 00

   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) A.E.B.E.

   Τηλ: +30 210 281 17 12

   Österreich

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +43 1 86 6570

   España

   Novartis Farmacéutica, S.A.

   Tel: +34 93 306 42 00

   Polska

   Novartis Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 375 4888

   France

   Novartis Pharma S.A.S.

   Tél: +33 1 55 47 66 00

   Portugal

   Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

   Tel: +351 21 000 8600

   Hrvatska

   Novartis Hrvatska d.o.o.

   Tel. +385 1 6274 220

   România

   Novartis Pharma Services Romania SRL

   Tel: +40 21 31299 01

   Ireland

   Novartis Ireland Limited

   Tel: +353 1 260 12 55

   Slovenija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +386 1 300 75 50

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Tel: + 421 2 5542 5439

   Italia

   Novartis Farma S.p.A.

   Tel: +39 02 96 54 1

   Suomi/Finland

   Novartis Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

   Κύπρος

   Novartis Pharma Services Inc.

   Τηλ: +357 22 690 690

   Sverige

   Novartis Sverige AB

   Tel: +46 8 732 32 00

   Latvija

   SIA “Novartis Baltics”

   Tel: +371 67 887 070

   United Kingdom

   Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

   Tel: +44 1276 698370

   (¶)

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-08-23


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  NEVANAC

  Ögondroppar, suspension 3 mg/ml 3 milliliter Flaska

  • Varunummer: 512619
  • Tillverkare: Cross Pharma AB

  273,35 kr

  Jämförpris: 91,12 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?