Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Nevanac

   3 mg/ml ögondroppar, suspension
   Nepafenac

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Nevanac är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Nevanac
   3. Hur du använder Nevanac
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Nevanac ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Nevanac är och vad det används för


   Nevanac innehåller den aktiva substansen nepafenak och tillhör en grupp läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID).


   Nevanac används till vuxna för:

   - att förebygga och lindra ögonsmärta och inflammation efter kataraktoperation i ögat.

   - att minska risken för makulaödem (svullnad i de bakre delarna av ögat) efter kataraktoperation i ögat hos diabetespatienter.


   2. Vad du behöver veta innan du använder Nevanac

   Använd inte Nevanac


   - om du är allergisk mot nepafenak eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - om du är allergisk mot andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

   - om du har fått astma, hudallergi eller intensiv inflammation i näsan efter användning av andra NSAID. Exempel på andra NSAID är acetylsalicylsyra, ibuprofen, ketoprofen, piroxikam och diklofenak.

   Varningar och försiktighet


   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Nevanac om du

   - lätt får blåmärken eller lider av blödningsproblem eller tidigare har haft dessa problem

   - lider av någon annan ögonsjukdom (t.ex. en ögoninfektion) eller om du använder andra läkemedel i ögat (särskilt steroider för ögonbruk)

   - har diabetes

   - har reumatism

   - har genomgått upprepade ögonoperationer inom kort tid.


   Undvik solljus när du behandlas med Nevanac.


   Användning av kontaktlinser rekommenderas inte efter kataraktoperation. Din läkare kommer att tala om för dig när du kan använda kontaktlinser igen (se också avsnittet ”Nevanac innehåller bensalkoniumklorid”).

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år eftersom säkerheten och effekten inte har fastställts i denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och Nevanac

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Nevanac kan påverka eller påverkas av andra läkemedel som du använder, även andra ögondroppar för behandling av glaukom.


   Tala även om för läkaren om du tar läkemedel som minskar blodets förmåga att koagulera (warfarin) eller andra NSAID-läkemedel. De kan öka risken för blödning.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, rådfråga läkare innan du använder Nevanac. Kvinnor som kan komma att bli gravida rekommenderas att använda effektiv preventivmetod under behandlingen med Nevanac. Användning av Nevanac under graviditet rekommenderas inte. Använd inte Nevanac om inte din läkare tydligt anger att du ska göra det.

   Om du ammar kan Nevanac passera över i bröstmjölken. Inga effekter på barn som ammas förväntas dock. Nevanac kan användas under amning.


   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner


   Kör inte bil eller använd maskiner förrän din syn klarnat. Du kan uppleva att din syn tillfälligt blir suddig just när du använt Nevanac.


   Nevanac innehåller bensalkoniumklorid


   Konserveringsmedlet i Nevanac, bensalkoniumklorid, kan missfärga mjuka kontaktlinser och orsaka ögonirritation och biverkningar i hornhinnan (problem med ögats yta). Om din läkare informerar dig om att du kan använda kontaktlinser igen ska du ta ut dem före applicering av Nevanac och vänta minst 15 minuter innan linserna sätts in igen.


   3. Hur du använder Nevanac


   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Använd Nevanac bara som ögondroppar. Får inte sväljas eller injiceras.


   Rekommenderad dos är

   En droppe i det påverkade ögat eller ögonen en gång dagligen. Använd ögondropparna vid samma tidpunkt varje dag.


   När man ska använda Nevanac och hur länge

   Börja en dag före ögonoperationen. Fortsätt under dagen för operationen. Därefter ska du använda Nevanac så länge som din läkare föreskrivit. Detta kan vara upp till 3 veckor (för att förebygga och lindra smärta och inflammation i ögat) eller 60 dagar (för att förebygga makulaödem och förbättra synen) efter operationen.


   Bruksanvisning

   - Tvätta händerna innan du börjar.

   - Omskakas väl före användning.

   - Vänd den stängda flaskan upp och ner och skaka den nedåt en gång före varje användning.

   - Skruva av hatten.

   - Om det finns en säkerhetskrage och den är lös när locket har avlägsnats, ska den tas bort innan produkten används.

   - Håll flaskan upp och ner mellan tummen och de andra fingrarna.

   - Luta huvudet bakåt.

   - Dra ner det undre ögonlocket med ett rent finger, så att en ficka bildas mellan ögonlocket och ögat. Droppen skall hamna i fickan (bild 1).

   - För flaskans spets tätt intill ögat. Använd en spegel om det underlättar.

   - Rör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med flaskspetsen.

   - Kläm försiktigt på flaskans sidor tills en droppe frigörs och faller ned i ögat (bild 2).

   -

   Om Du droppar i båda ögonen, upprepa alla stegen i det andra ögat. Det är inte nödvändigt att stänga och skaka flaskan mellan administreringar för båda ögonen. Skruva på hatten på flaskan ordentligt genast efter användande.


   Om droppen missar ögat, försök igen.


   Om du använder andra ögondroppar, vänta åtminstone fem minuter mellan
   användningen av Nevanac och de andra dropparna.


   Figur

   Om du har använt för stor mängd av Nevanac

   Skölj ut allt med ljummet vatten. Droppa inte i fler droppar förrän det är dags för din nästa dos.


   Om du har glömt att använda Nevanac

   Använd då en droppe av läkemedlet så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för nästa dos kan du hoppa över den glömda dosen och återgå till din vanliga rutin. Använd aldrig dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Använd inte mer än en droppe i det påverkade ögat eller ögonen.


   Om du slutar att använda Nevanac

   Sluta inte att använda Nevanac utan att först ha talat med din läkare. Du kan oftast fortsätta att ta dropparna om inte biverkningarna är allvarliga. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   • Omskakas väl före användning.

   • Vänd den stängda flaskan upp och ner och skaka den nedåt en gång före varje användning.

   • Skruva av hatten.

   • Om det finns en säkerhetskrage och den är lös när locket har avlägsnats, ska den tas bort innan produkten används.

   • Håll flaskan upp och ner mellan tummen och de andra fingrarna.

   • Luta huvudet bakåt.

   • Dra ner det undre ögonlocket med ett rent finger, så att en ficka bildas mellan ögonlocket och ögat. Droppen skall hamna i fickan (bild 1).

   • För flaskans spets tätt intill ögat. Använd en spegel om det underlättar.

   • Rör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med flaskspetsen. Detta kan förorena dropparna.

   • Kläm försiktigt på flaskans sidor tills en droppe frigörs och faller ned i ögat (bild 2).


   Om Du droppar i båda ögonen, upprepa alla stegen i det andra ögat. Det är inte nödvändigt att stänga och skaka flaskan mellan administreringar för båda ögonen. Skruva på hatten på flaskan ordentligt genast efter användande.


   Om droppen missar ögat, försök igen.


   Om du använder andra ögondroppar, vänta åtminstone fem minuter mellan användningen av Nevanac och de andra dropparna.


   Om du har använt för stor mängd av Nevanac

   Skölj ut allt med ljummet vatten. Droppa inte i fler droppar förrän det är dags för din nästa dos.


   Om du har glömt att använda Nevanac

   Använd då en droppe av läkemedlet så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för nästa dos kan du hoppa över den glömda dosen och återgå till din vanliga rutin. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Använd inte mer än en droppe i det påverkade ögat eller ögonen.


   Om du slutar att använda Nevanac

   Sluta inte att använda Nevanac utan att först ha talat med din läkare. Du kan oftast fortsätta att ta dropparna om inte biverkningarna är allvarliga.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Du kan löpa större risk för biverkningar i hornhinnan (ögats yta) om du genomgår eller har


   - komplicerad ögonoperation

   - återkommande ögonoperation under en kort tidsperiod

   - vissa sjukdomar på ögats yta såsom inflammation eller torra ögon

   - vissa allmänna sjukdomar som diabetes eller reumatism


   Kontakta omedelbart läkare om dina ögon blir rödare eller smärtar mer när du använder dropparna.

   Det kan bero på en ytlig ögoninflammation med eller utan förlust av eller skador på celler eller en inflammation av den färgade delen av ögat (irit). Dessa biverkningar har observerats hos upp till 1 av 100 användare.


   Följande biverkningar har observerats vid användning av Nevanac 3 mg/ml ögondroppar, suspension eller Nevanac 1 mg/ml ögondroppar, suspension eller båda.


   Mindre vanliga biverkningar

   (kan påverka upp till 1 av 100 användare)


   Ögoneffekter: inflammation på ögats yta med eller utan cellförlust, känsla av skräp i ögat, krustor på ögonlocken eller hängande ögonlock


   Sällsynta biverkningar

   (kan påverka upp till 1 av 1 000 användare)


   • Ögoneffekter: irisinflammation, ögonsmärta, ögonobehag, torra ögon, svullna ögonlock, ögonirritation, ögonklåda, sekretion från ögat, allergisk konjunktivit (ögonallergi), ökad tårproduktion, avlagringar på ögats yta, vätska eller svullnad i bakre delen av ögat, röda ögon.


   • Allmänna biverkningar: yrsel, huvudvärk, allergiska symtom (allergisk svullnad i ögonlocken), illamående, hudinflammation, rodnad och klåda.


   Biverkningar med okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


   • Ögoneffekter: skada på ögats yta som förtunning eller uppkomst av hål, försämrad läkning i ögat, ärr på ögats yta, grumling, försämrad syn, ögonsvullnad, dimsyn.


   • Allmänna biverkningar: kräkning, förhöjt blodtryck.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Nevanac ska förvaras


   Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 30 °C.


   Kassera flaskan 4 veckor efter öppnandet för att förhindra infektioner. Skriv ned datumet du öppnade flaskan i utrymmet på kartongen och flaskan.


   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är nepafenak. En ml suspension innehåller 1 mg nepafenak.

   • Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (se avsnitt 2), karbomer, dinatriumedetat, mannitol, renat vatten, natriumklorid och tyloxapol.

   Små mängder natriumhydroxid och/eller saltsyra kan ha använts för att hålla surhetsgraden (pH) normal.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Nevanac är en vätska (ljusgul till ljust orange suspension) som tillhandahålls i en 5 ml plastflaska med skruvhatt.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Innehavare av godkännande för försäljning

   Alcon Laboratories (UK) Ltd.

   Frimley Business Park

   Frimley

   Camberley

   Surrey, GU16 7SR

   Storbritannien


   Tillverkare

   S.A. Alcon Couvreur N.V.

   Rijksweg 14

   2870 Puurs

   Belgien


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.


   België/Belgique/Belgien

   Luxembourg/Luxemburg

   SA Alcon-Couvreur NV

   ( + 32 (0)3 890 27 11 (België/Belgique/Belgien)

   Lietuva

   Alcon Pharmaceuticals Ltd. atstovybė

   ( + 370 5 2 314 756

   България

   Алкон България ЕООД

   ( + 359 2 950 15 65

   Magyarország

   Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.

   ( + 36-1-463-9080

   Česká republika

   Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.

   ( + 420 225 377 333

   Nederland

   Alcon Nederland BV

   ( + 31 (0) 183 654321

   Danmark

   Alcon Nordic A/S

   ( + 45 3636 4300)

   Norge

   Alcon Nordic A/S

   ( + 45 3636 4300)

   Deutschland

   Alcon Pharma GmbH

   ( + 49 (0)761 1304-0

   Österreich

   Alcon Ophthalmika GmbH

   ( + 43 (0)1 596 69 70

   Ελλάδα

   Κύπρος

   Άλκον Λαμποράτορις Ελλάς ΑΕΒΕ

   ( + 30 210 68 78 300 (Ελλάδα)

   Polska

   Alcon Polska Sp. z o.o.

   ( + 48 22 820 3450

   Eesti

   Alcon Eesti

   ( + 372 6 313 214

   Portugal

   Alcon Portugal – Produtos e Equipamentos Oftalmológicos, Lda.

   ( + 351 214 400 300

   España

   Alcon Cusí, S.A.

   ( + 34 93 497 7000

   România

   S.C. Alcon Romania S.R.L..

   (: + 40 21 203 93 24

   France

   Laboratoires Alcon

   ( + 33 (0)1 47 10 47 10

   Slovenija

   Alcon d.o.o.

   ( + 386 1 422 5280

   Hrvatska

   Alcon Farmaceutika d.o.o.

   ( + 385 1 4611 988

   Slovenská republika

   Alcon Pharmaceuticals Ltd – oz

   ( + 421 2 5441 0378

   Ireland

   Malta

   United Kingdom

   Alcon Laboratories (UK) Ltd.

   ( + 44 (0) 345 266 9363 (United Kingdom)

   Suomi/Finland

   Alcon Nordic A/S

   ( + 45 3636 4300)

   Ísland

   Alcon Nordic A/S

   ( + 45 3636 4300)

   Sverige

   Alcon Nordic A/S

   ( + 45 3636 4300)

   Italia

   Alcon Italia S.p.A.

   ( + 39 02 81803.1

   Latvija

   Alcon Pharmaceuticals Ltd

   ( + 371 7 321 121


   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.   Denna bipacksedel ändrades senast

   29.07.2016


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  NEVANAC

  Ögondroppar, suspension 3 mg/ml 3 milliliter Flaska

  • Varunummer: 126949
  • Tillverkare: Novartis Sverige AB

  274,50 kr

  Jämförspris: 91,50 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?