Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   NEUPOGEN Novum

   0,6 mg/ml och 0,96 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
   filgrastim

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD NEUPOGEN ÄR OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER NEUPOGEN
   3. HUR DU ANVÄNDER NEUPOGEN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR NEUPOGEN SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD NEUPOGEN ÄR OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR

   Neupogen är en tillväxtfaktor för vita blodkroppar (granulocytkolonistimulerande faktor) och tillhör en grupp läkemedel som kallas cytokiner. Tillväxtfaktorer är proteiner som produceras naturligt i kroppen men de kan även tillverkas med hjälp av bioteknik för att användas som läkemedel. Neupogen verkar genom att få benmärgen att producera fler vita blodkroppar.


   Ett minskat antal vita blodkroppar (neutropeni) kan uppstå av flera skäl och det gör att kroppen blir sämre på att bekämpa infektion. Neupogen stimulerar benmärgen till att snabbt producera nya vita blodkroppar.


   Neupogen kan användas:

   • för att öka antalet vita blodkroppar efter behandling med kemoterapi för att hjälpa till att förhindra infektioner;

   • för att öka antalet vita blodkroppar efter en benmärgstransplantation för att hjälpa till att förhindra infektioner;

   • före kemoterapi i höga doser för att få benmärgen att producera fler stamceller, som kan samlas in och ges tillbaka till kroppen efter behandlingen. Dessa kan tas från den kemoterapibehandlade patienten eller från en donator. Sedan går stamcellerna tillbaka in i benmärgen och producerar blodkroppar;

   • för att öka antalet vita blodkroppar om du lider av allvarlig kronisk neutropeni för att hjälpa till att förhindra infektioner;

   • till patienter med framskriden HIV-infektion för att hjälpa till att minska risken för infektioner.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER NEUPOGEN

   Använd inte Neupogen

   • om du är allergisk mot filgrastim eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


   Varningar och försiktighet


   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Neupogen.


   Före behandlingen måste du tala om för läkaren om du:

   • har sicklecellanemi, eftersom Neupogen kan orsaka sicklecellkris.

   • är allergisk mot naturgummi (latex). Nålskyddet på sprutan kan vara tillverkat av en typ av naturgummi och kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

   • har osteoporos (benskörhet).


   Tala omedelbart om för läkaren om du under behandlingen med Neupogen:

   • får ont i övre vänstra delen av magen (buken), smärta under revbenen på vänster sida eller vid skulderbladets spets (detta kan vara symtom på förstorad mjälte (splenomegali), eller möjligen brusten mjälte)

   • upptäcker ovanliga blödningar eller blåmärken (detta kan vara symtom på minskat antal blodplättar (trombocytopeni), vilket minskar blodets förmåga att levra sig).

   • drabbas av plötsliga tecken på allergi, som utslag, klåda eller nässelutslag, svullnader i ansiktet, läpparna, tungan eller andra kroppsdelar, andnöd, väsljud eller andningssvårigheter, eftersom dessa kan vara tecken på en allvarlig allergi.

   • drabbas av svullnad i ansiktet eller fotlederna, blod i urinen eller brunfärgad urin eller om du tycker att du urinerar mindre än vanligt.


   Otillfredsställande behandlingssvar


   Om du svarar sämre eller slutar att svara på filgrastimbehandlingen kommer läkaren att undersöka vad som orsakar detta. Han eller hon kommer bland annat att kontrollera om du har utvecklat antikroppar som neutraliserar filgrastims aktivitet.


   Läkaren kan vilja att du kommer på täta kontroller, se avsnitt 4 i denna bipacksedel.


   Om du har allvarlig kronisk neutropeni kan du löpa risk att utveckla blodcancer (leukemi, myelodysplastiskt syndrom (MDS)). Tala med läkare om risken för att utveckla blodcancer och vilka tester som ska göras. Om du utvecklar eller löper hög risk att utveckla blodcancer ska du inte använda Neupogen, om inte läkaren säger att du ska göra det.


   Om du är stamcellsdonator måste du vara mellan 16 och 60 år.


   Var särskilt försiktig med andra produkter som stimulerar vita blodkroppar

   Neupogen tillhör en grupp läkemedel som stimulerar produktionen av vita blodkroppar. Sjukvårdpersonalen bör alltid anteckna exakt vilken produkt du använder.

   Andra läkemedel och Neupogen

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Neupogen har inte testats på gravida eller ammande kvinnor.

   Det är viktigt att du talar om för läkaren om du:

   • är gravid,

   • tror att du kan vara gravid, eller

   • planerar att skaffa barn.

   Om du blir gravid under behandlingen med Neupogen ska du meddela läkare. Du kan då komma att tillfrågas om du vill delta i Amgens program för graviditetsövervakning. Kontaktuppgifter till din lokala representant finns i slutet av denna bipacksedel.


   Om inte läkaren säger något annat måste du sluta amma om du använder Neupogen.


   Om du ammar under behandlingen med Neupogen kan du komma att tillfrågas om du vill delta i Amgens program för amningsövervakning. Kontaktuppgifter till din lokala representant finns i slutet av denna bipacksedel.

   Körförmåga och användning av maskiner


   Neupogen bör inte påverka förmågan att köra bil och använda maskiner. Du bör dock vänta och se hur du mår efter att du tagit Neupogen innan du kör bil eller använder maskiner.

   Neupogen innehåller natrium och sorbitol

   Neupogen innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos om 0,6 mg/ml eller 0,96 mg/ml, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.

   Neupogen innehåller sorbitol (E420). Om du fått veta av läkaren att du reagerar på vissa sockerarter bör du kontakta läkaren innan du tar detta läkemedel.


   3. HUR DU ANVÄNDER NEUPOGEN

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker.


   Hur ges Neupogen och hur mycket ska jag ta?

   Neupogen ges vanligtvis som en daglig injektion i vävnaden precis under huden (kallas för en subkutan injektion). Det kan också ges som en daglig långsam injektion i en ven (kallas för en intravenös infusion). Den vanliga dosen varierar beroende på din sjukdom och vikt. Läkaren talar om för dig hur mycket Neupogen du ska ta.


   Patienter som genomgår en benmärgstransplantation efter kemoterapi:

   Du kommer normalt att få den första dosen Neupogen minst 24 timmar efter avslutad kemoterapi och minst 24 timmar efter benmärgstransplantationen.


   Du, eller personer som sköter om dig, kan få undervisning i hur man ger subkutana injektioner så att du kan fortsätta din behandling hemma. Du bör dock inte pröva detta själv om du inte fått tillräckligt med undervisning först av din vårdgivare.


   Hur länge måste jag ta Neupogen?

   Du måste ta Neupogen tills antalet vita blodkroppar är normalt. Regelbundna blodtester görs för att kontrollera antalet vita blodkroppar i din kropp. Läkaren talar om för dig hur länge du måste ta Neupogen.


   Användning för barn

   Neupogen används för att behandla barn som får kemoterapi eller som har ett allvarligt nedsatt antal vita blodkroppar (neutropeni). Doseringen till barn som får kemoterapi är densamma som för vuxna.

   Om du har använt för stor mängd av Neupogen

   Öka inte dosen som läkaren gett dig. Om du tror att du har injicerat mer än du borde, kontakta läkaren snarast möjligt.


   Om du har glömt att ta NEUPOGEN Novum

   Om du har missat en injektion, eller injicerat för litet, kontakta läkaren snarast möjligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.


   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Tala omedelbart om för läkaren under behandlingen:

   • om du drabbas av en allergisk reaktion med kraftlöshet, blodtrycksfall, andningssvårigheter, svullnad i ansiktet (anafylaxi), hudutslag, kliande utslag (urtikaria), svullnad i ansiktet, läpparna, munnen, tungan eller halsen (angioödem) och andnöd (dyspné). Överkänslighet är vanligt hos patienter med cancer;

   • om du får hosta, feber och svårt att andas (dyspné) eftersom detta kan vara ett tecken på ARDS (akut svår andningsinsufficiens). ARDS är mindre vanligt hos patienter med cancer;

   • om du får ont i övre vänstra delen av magen (buken), smärta under revbenen på vänster sida eller vid skulderbladets spets, eftersom det kan tyda på problem med mjälten (förstorad mjälte (splenomegali) eller brusten mjälte).

   • om du behandlas för allvarlig kronisk neutropeni och har blod i urinen (hematuri). Läkaren kan göra regelbundna kontroller om du drabbas av denna biverkning eller om du har protein i urinen (proteinuri).

   om du får någon eller några av följande biverkningar:

   ­

   • svullnader eller vätskeansamlingar, vilket kan vara förknippat med att urinering sker mer sällan än vanligt, andningssvårigheter, svullen buk och en känsla av övermättnad, samt en allmän trötthetskänsla. Dessa symtom utvecklas ofta i snabb takt.

   Dessa symtom kan vara tecken på en mindre vanlig biverkning (kan drabba upp till 1 av 100 användare) som kallas ”kapillärläckagesyndrom” och som gör att blod läcker från små blodkärl ut i kroppen. Detta tillstånd måste behandlas omedelbart.

   • om du får njurskador (glomerulonefrit). Njurskador har observerats hos patienter som får Neupogen. Kontakta läkare omedelbart om du drabbas av svullnad i ansiktet eller fotlederna, blod i urinen eller brunfärgad urin eller om du tycker att du urinerar mindre än vanligt.


   En mycket vanlig biverkning vid användning av Neupogen är smärta i musklerna eller skelettet (muskuloskeletal smärta), som kan lindras med vanliga smärtlindrande läkemedel (analgetika). Hos patienter som genomgår stamcells- eller benmärgstransplantation, kan transplantat-mot-värdsjukdom (GVHD) förekomma – detta är en reaktion hos donatorcellerna mot patienten som blir transplanterad. Tecken och symtom inkluderar hudutslag på handflatorna eller fotsulorna och sår i munnen, tarmen, levern, huden eller ögonen, lungorna, vagina och leder. En mycket vanlig biverkning hos friska stamcellsdonatorer är ökat antal vita blodkroppar (leukocytos) och minskat antal trombocyter, vilket försämrar blodets förmåga att levra sig (trombocytopeni). Läkaren kommer att kontrollera detta.


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Mycket vanliga biverkningar (observeras hos fler än 1 av 10 personer som tar Neupogen):

   hos cancerpatienter

   • förändringar i blodkemin

   • förhöjda nivåer av vissa enzymer i blodet

   • minskad aptit

   • huvudvärk

   • smärta i munnen och svalget (orofaryngeal smärta)

   • hosta

   • diarré

   • kräkningar

   • förstoppning

   • illamående

   • hudutslag

   • onormalt håravfall eller hårförtunning (alopeci)

   • smärta i musklerna eller skelettet (muskuloskeletal smärta)

   • allmän svaghetskänsla (asteni)

   • trötthet (utmattning)

   • ömhet och svullnad i slemhinnan på insidan av matsmältningskanalen som löper från munnen till anus (mukosit)

   • andnöd (dyspné)

   • smärta

   hos friska stamcellsdonatorer

   • minskat antal trombocyter, vilket minskar blodets förmåga att levra sig (trombocytopeni)

   • ökat antal vita blodkroppar (leukocytos)

   • huvudvärk

   • smärta i muskler eller skelett (muskuloskeletal smärta)

   hos patienter med allvarlig kroniskneutropeni

   • förstorad mjälte (splenomegali)

   • lågt antal röda blodkroppar (anemi)

   • förändringar i blodkemin

   • ökning av vissa enzymer i blodet

   • huvudvärk

   • näsblod (epistaxis)

   • diarré

   • förstoring av levern (hepatomegali)

   • hudutslag

   • smärta i muskler eller skelett (muskuloskeletal smärta)

   • ledsmärta (artralgi)

   hos HIV-patienter

   • smärta i muskler och skelett (muskuloskeletal smärta)


   Vanliga biverkningar (observeras hos fler än 1 av 100 personer som tar Neupogen):

   hos cancerpatienter

   • allergisk reaktion (överkänslighet mot läkemedlet)

   • lågt blodtryck (hypotoni)

   • smärta i samband med urinering (dysuri)

   • bröstsmärta

   • blodiga upphostningar (hemoptys)

   hos friska stamcellsdonatorer

   • ökning av vissa enzymer i blodet

   • andnöd (dyspné)

   • förstorad mjälte (splenomegali)

   hos patienter med allvarlig kroniskneutropeni

   • brusten mjälte

   • minskat antal trombocyter vilket minskar blodets förmåga att levra sig (trombocytopeni)

   • förändringar i blodkemin

   • inflammation i hudens blodkärl (kutan vaskulit)

   • ovanligt håravfall eller hårförtunning (alopeci)

   • sjukdom som gör att skelettben blir mindre täta, vilket gör dem svagare, skörare och lättare att brytas (osteoporos)

   • blod i urinen (hematuri)

   • smärta vid injektionsstället

   • skador på de små filtren i dina njurar (glomerulonefrit)

   hos HIV-patienter

   • förstorad mjälte (splenomegali)

   Mindre vanliga biverkningar (observeras hos fler än 1 av 1 000 personer som tar Neupogen):

   hos cancerpatienter

   • brusten mjälte

   • förstorad mjälte (splenomegali)

   • svår smärta i skelettet, bröstet, tarmarna eller lederna (sicklecellkris)

   • avstötning av transplanterad benmärg (transplantat-mot-värdsjukdom)

   • giktliknande smärta och svullnad i leder (pseudogikt)

   • svår lunginflammation som orsakar andningssvårigheter (andnödssyndrom)

   • nedsatt lungfunktion, vilket orsakar andfåddhet (andningssvikt)

   • svullnad och/eller vätska i lungorna (lungödem)

   • lunginflammation (interstitiell lungsjukdom)

   • onormala röntgenbilder av lungorna (lunginfiltration)

   • plommonfärgade, upphöjda, smärtsamma sår på armar och ben och ibland i ansiktet och på halsen med feber (Sweets syndrom)

   • inflammation i hudens blodkärl (kutan vaskulit)

   • förvärrad reumatoid artrit

   • ovanliga förändringar i urinen

   • leverskada som orsakas av blockering av de tunna venerna inuti levern (venocklusiv sjukdom)

   • blödningar från lungorna (pulmonell blödning)

   • förändringar av vätskeregleringen i kroppen, vilket kan leda till svullnader

   • skador på de små filtren i dina njurar (glomerulonefrit)

   hos friska stamcellsdonatorer

   • brusten mjälte

   • svår smärta i skelettet, bröstet, tarmarna eller lederna (sicklecellkris)

   • plötslig livshotande allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

   • förändringar i blodkemin

   • blödning i lungorna (pulmonell blödning)

   • blodiga upphostningar (hemoptys)

   • onormala röntgenbilder av lungorna (lunginfiltration)

   • minskat syreupptag i lungorna (hypoxi)

   • ökning av vissa enzymer i blodet

   • förvärrad reumatoid artrit

   • skador på de små filtren i dina njurar (glomerulonefrit)

   hos patienter med allvarlig kroniskneutropeni

   • svår smärta i skelettet, bröstet, tarmarna eller lederna (sicklecellkris)

   • överskott av protein i urinen (proteinuri)


   hos patienter med HIV

   • svår smärta i skelettet, bröstet, tarmarna eller lederna (sicklecellkris)

   Biverkningar utan känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • skador på de små filtren i dina njurar (glomerulonefrit)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR NEUPOGEN SKA FÖRVARAS


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras i kylskåp 2 °C – 8 °C.

   Förvara behållaren i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Tillfällig frysning skadar inte Neupogen.


   Används före utgångsdatum som anges på sprutans etikett och på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Använd inte detta läkemedel om du observerar missfärgning, grumlighet eller partiklar. Vätskan ska vara klar och färglös.


   Läkemedelet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är filgrastim 0,6 mg/ml eller 0,96 mg/ml.

   - Övriga innehållsämnen är natriumacetat, sorbitol (E420), polysorbat 80, vatten för injektionsvätskor.


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Neupogen är en klar, färglös injektionsvätska, lösning (injektionsvätska)/koncentrat till infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat) i förfylld spruta.


   Neupogen finns i förpackningar med en eller fem förfyllda sprutor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Amgen Europe B.V.

   Minervum 7061

   4817 ZK Breda

   Nederländerna

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnet Neupogen, utom i Cypern, Grekland och Italien där det kallas Granulokine.


   Lokal representant för innehavaren av godkännandet för försäljning:


   Sverige:

   Amgen AB

   Box 706

   169 27 Solna

   Tel: 08-695 11 00

   Anvisningar om hur Neupogen ska injiceras


   Detta avsnitt innehåller information om hur du ger en injektion av Neupogen.


   Viktigt: Försök inte ge dig själv en injektion om du inte fått undervisning av läkare eller sjuksköterska.


   Neupogen injiceras i vävnaden precis under huden. Detta kallas för en subkutan injektion.


   Du behöver följande utrustning


   För att ge dig själv en subkutan injektion behöver du:

   • en ny förfylld spruta med Neupogen och

   • spritservetter eller liknande.


   Vad ska jag göra innan jag ger mig själv en subkutaninjektion med Neupogen?

   1. Ta ut ett tråg innehållande en spruta ur kylen och låt sprutan ligga i rumstemperatur i cirka 30 minuter eller håll det försiktigt i handen i några minuter. Det gör injektionen behagligare. Du ska inte värma Neupogen på något annat sätt (du ska t.ex. inte värma det i en mikrovågsugn eller i varmt vatten).

   2. Undvik att skaka den förfyllda sprutan.

   3. Håll tråget i ena handen och dra av skyddspapperet.

   4. Vänd på tråget så att du får den förfyllda sprutan i handen.

   5. Ta inte av nålskyddet förrän du är klar att injicera.

   6. Kontrollera utgångsdatumet på den förfyllda sprutans etikett (EXP). Använd den inte om datumet har passerat den sista dagen i den angivna månaden.

   7. Kontrollera utseendet på Neupogen. Det måste vara en klar och färglös vätska. Om vätskan är missfärgad, grumlig eller innehåller partiklar ska du inte använda den.

   8. Tvätta händerna noggrant.

   9. Sök upp en bekväm, väl upplyst, ren yta och placera all utrustning du behöver inom räckhåll.

   Hur förbereder jag min injektion med Neupogen?

   Hur förbereder du din injektion?

   Innan du injicerar Neupogen måste du göra följande:

   1. För att undvika att böja nålen ska du fatta ett stadigt tag om den förfyllda sprutans glaskropp. Dra försiktigt av skyddet från nålen utan att vrida, så som visas på bild 1 och 2.

   2. Undvik att röra vid nålen och att trycka på kolven.

   3. Du kanske lägger märke till en liten luftbubbla i den förfyllda sprutan. Du behöver inte ta bort luftbubblan innan du injicerar. Det är ofarligt att injicera lösningen med luftbubblan kvar.

   4. Nu kan du använda den förfyllda sprutan.

   Var ska jag ta injektionen?

   De bästa ställena att injicera på är på lårens överdel och magen. Om någon annan ger injektionen går det även att använda baksidan av armarna.

   Var ska jag ge injektionen?

   Du kan byta injektionsställe om du märker att området är rött eller ömt.


   Hur ger jag mig själv injektionen?

   1. Desinficera huden med en spritservett och nyp ihop huden (utan att klämma) mellan tumme och pekfinger.

   2. Stick in nålen helt i huden så som visats av din sjuksköterska eller läkare.

   3. Dra upp kolven litet för att kontrollera att du inte punkterat ett blodkärl. Om du ser blod i sprutan ta ut nålen och sticker in den på ett nytt ställe.

   4. Tryck ner kolven med ett långsamt, konstant tryck, hela tiden med ett grepp om hudvecket, tills sprutan är tom.

   5. Dra ut nålen och släpp taget om huden.

   6. Om du noterar en blodfläck kan du försiktigt torka bort den med en bomullstuss eller en pappersservett. Gnid inte på injektionsstället. Vid behov kan du täcka injektionsstället med ett plåster.

   7. Använd bara en spruta för varje injektion. Använd inte Neupogen som är kvar i sprutan.

   Kom ihåg:

   Om du får problem ska du inte vara rädd för att be läkaren eller sjuksköterskan om hjälp och råd.


   Omhändertagande av använda sprutor


   • Sätt inte tillbaka skyddet på använda nålar, eftersom du kan råka sticka dig.

   • Förvara använda sprutor utom syn- och räckhåll för barn.

   • Sprutor får inte kastas i hushållsavfallet. Fråga apotekspersonalen hur man gör med använda sprutor eller sprutor som inte längre behövs.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   6 november 2017.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   När Neupogen används som koncentrat till infusionsvätska ska den spädas i 20 ml 5%-ig glukoslösning. Se produktresumén för ytterligare information.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Neupogen® Novum

  Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 0,6 mg/ml 5 x 0,5 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 004345
  • Tillverkare: Amgen AB

  4.474,60 kr

  Jämförpris: 894,92 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?