Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Neulasta

   6 mg injektionsvätska, lösning, pegfilgrastim

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Under den tid som du har en Neulasta självhäftande injektor fäst på huden är det viktigt att du har med dig patientkortet som du fått av läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Det innehåller viktiga råd om hur injektorn ska övervakas för medicineringsfel, däribland underdosering som kan leda till utebliven effekt, samt när du omedelbart ska uppsöka läkare.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD NEULASTA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER NEULASTA
   3. HUR DU ANVÄNDER NEULASTA
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR NEULASTA SKA FÖRVARAS
   6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD NEULASTA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Neulasta innehåller den aktiva substansen pegfilgrastim. Pegfilgrastim är ett protein som med hjälp av bioteknik produceras i en bakterie som kallas E. coli. Det tillhör en grupp proteiner som kallas cytokiner och det är mycket likt ett naturligt protein (granulocytkolonistimulerande faktor) som produceras i kroppen.


   Neulasta används för att minska tiden av neutropeni (lågt antal vita blodkroppar) och förekomsten av febril neutropeni (lågt antal vita blodkroppar med samtidig feber) som kan bero på användningen av cytotoxisk kemoterapi (läkemedel som förstör snabbt växande celler). De vita blodkropparna är viktiga, eftersom de hjälper din kropp att bekämpa infektioner. Dessa blodkroppar är mycket känsliga för kemoterapi, och denna behandling kan leda till att deras antal minskar i kroppen. Om antalet vita blodkroppar sjunker till en låg nivå finns det kanske inte tillräckligt många kvar i kroppen för att bekämpa bakterier, och då kan du bli mer mottaglig för infektioner.


   Din läkare har gett dig Neulasta för att hjälpa din benmärg (den del i skelettet där blodkroppar bildas) att bilda fler vita blodkroppar som hjälper din kropp att bekämpa infektioner.


   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER NEULASTA

   Använd inte Neulasta:

   • om du är allergisk mot pegfilgrastim, filgrastim eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

   Var särskilt försiktig med Neulasta:

   Varningar och försiktighet


   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Neulasta:

   • om du drabbas av en allergisk reaktion, vilket kan yttra sig som en svaghetskänsla, blodtrycksfall, andningssvårigheter, svullnad i ansiktet (anafylaxi), rodnad och vallningar, utslag och hudområden med klåda.

   • om du är allergisk mot latex. Den grå nålhylsan på den förfyllda sprutan innehåller ett latexderivat och kan ge allvarliga allergiska reaktioner.

   • om du är allergisk mot akrylatbaserad häftmassa. Den självhäftande injektorn fästs med en akrylatbaserad häftmassa och kan därför ge upphov till en allergisk reaktion.

   • om du har hosta, feber och andningssvårigheter. Detta kan vara tecken på akut andnödsyndrom.

   • om du drabbas av en eller flera av följande biverkningar:

    • svullnad eller vätskeansamling, som kan förekomma samtidigt som du kissar mer sällan än vanligt; andningssvårigheter; svullen buk och en känsla av övermättnad; allmän trötthetskänsla.

     Detta kan vara symtom på ett tillstånd som kallas kapillärläckagesyndrom, vilket gör att blod läcker ut från de små blodkärlen. Se avsnitt 4.

   • om du drabbas av smärta i övre delen av buken på vänster sida eller spetsen av vänster skulderblad. Detta kan vara ett tecken på mjältproblem (splenomegali).

   • om du nyligen har haft en allvarlig lunginfektion (pneumoni), vätska i lungorna (lungödem), inflammation i lungorna (interstitiell lungsjukdom) eller avvikande resultat vid bröströntgen (lunginfiltration).

   • om du vet att du har förändrat antal blodkroppar (t.ex. ökat antal vita blodkroppar eller anemi) eller minskat antal blodplättar, vilket minskar blodets förmåga att levra sig (trombocytopeni). Läkaren kan vilja kontrollera detta oftare än vanligt.

   • om du har sicklecellanemi. Läkaren kan vilja kontrollera detta oftare än vanligt.

   • om du drabbas av plötsliga tecken på allergi, som utslag, klåda eller nässelutslag, svullnad i ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen, andfåddhet, väsande andning eller andningssvårigheter. Dessa kan vara tecken på en svår allergisk reaktion.

   • inflammation i aortan (det stora blodkärl som transporterar blod från hjärtat och ut i kroppen) har rapporterats med frekvensen ”sällsynt” hos cancerpatienter och friska donatorer. Symtomen kan innefatta feber, buksmärta, sjukdomskänsla, ryggsmärta och ökade inflammatoriska markörer. Tala om för din läkare om du upplever dessa symtom.


   Du kommer regelbundet att få lämna blod- och urinprover eftersom Neulasta kan skada de små ”filtren” i dina njurar (glomerulonefrit).


   Tala med läkaren om risken för att drabbas av blodcancer. Om du utvecklar eller löper hög risk att utveckla blodcancer ska du inte använda Neulasta, om inte läkaren säger att du ska göra det.


   Försämrat behandlingssvar på pegfilgrastim

   Om du slutar att svara på behandlingen med pegfilgrastim eller om behandlingssvaret avtar, kommer läkaren att undersöka orsakerna till detta. Din läkare kommer bland annat att kontrollera om du har utvecklat antikroppar som neutraliserar pegfilgrastims aktivitet.

   Andra läkemedel och Neulasta

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Neulasta har inte prövats av gravida kvinnor. Det är viktigt att du talar om för din läkare om du:

   • är gravid,

   • tror att du är gravid eller,

   • planerar att skaffa barn.

   Om du blir gravid under tiden som du behandlas med Neulasta ska du tala med din läkare. Du kan få rådet att delta i Amgens program för graviditetsövervakning. Lokala kontaktuppgifter finns i avsnitt 6.


   Om du inte får andra anvisningar av läkaren måste du sluta amma om du använder Neulasta.


   Om du ammar under tiden som du behandlas med Neulasta ska du tala med din läkare. Du kan få rådet att delta i Amgens program för amningsövervakning. Lokala kontaktuppgifter finns i avsnitt 6.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Neulasta har ingen eller försumbar effekt på körförmågan eller förmågan att använda maskiner.


   Neulasta innehåller sorbitol (E420) och natriumacetat

   Neulasta innehåller sorbitol. Patienter med följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta detta läkemedel: fruktosintolerans.


   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 6 mg dos, det vill säga är näst intill ”natriumfritt”


   3. HUR DU ANVÄNDER NEULASTA

   Neulasta är avsett att användas av vuxna från 18 års ålder.


   Använd alltid Neulasta enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är en 6 mg subkutan injektion (injektion under huden). Dosen bör ges minst 24 timmar efter din sista dos av kemoterapi i slutet av varje kemoterapicykel.

   Hur du ger dig själv injektioner med Neulasta

   Din läkare kan besluta att det bästa för dig är att själv injicera Neulasta. Din läkare eller sköterska visar hur du ger dig själv injektioner. Försök inte att själv injicera om läkaren eller sköterskan inte har visat dig hur du ska göra.


   Mer information om hur du ger dig själv injektioner med Neulasta finns i slutet av denna bipacksedel.


   Skaka inte Neulasta kraftigt eftersom det kan påverka dess effekt.


   Använda Neulasta med den självhäftande injektorn

   Läkaren kan besluta att det är enklare för dig att använda Neulasta med en självhäftande injektor. Mer information om användning med den självhäftande injektorn finns i slutet av denna bipacksedel.


   Läs anvisningarna i slutet av denna bipacksedel och kontakta läkare:

   • om du vid kontroll av den självhäftande injektorn misstänker att den läcker, eller

   • om du efter en fullföljd injektion misstänker att du inte har fått hela dosen.


   Om du använt för stor mängd av Neulasta

   Om du använder mer Neulasta än vad du borde kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Om du har glömt att ta Neulasta

   Om du injicerar Neulasta själv och har glömt din dos bör du kontakta din läkare för att diskutera när du bör injicera nästa dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Om du får någon eller några av följande biverkningar ska du omedelbart kontakta läkare:

   • svullnader eller vätskeansamlingar, som kan förekomma samtidigt som du urinerar mer sällan än vanligt; andningssvårigheter; svullen buk och en känsla av övermättnad; samt en allmän trötthetskänsla. Dessa symtom utvecklas ofta snabbt.


   Dessa symtom kan vara tecken på ett mindre vanligt tillstånd (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) som kallas ”kapillärläckagesyndrom” och som gör att blod läcker från små blodkärl ut i kroppen. Detta tillstånd måste behandlas omedelbart.


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • skelettsmärta. Din läkare kan rekommendera vad du kan ta för att lindra skelettsmärtan.

   • huvudvärk och illamående.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • utslag, kliande röda upphöjda utslag (kontakteksem/lokala hudreaktioner) kan förekomma vid användning av den självhäftande injektorn.

   • smärta vid injektionsstället.

   • reaktioner vid appliceringsstället i form av rodnad, blödningar, blåmärken, smärta och obehag kan förekomma vid användning av den självhäftande injektorn.

   • allmän led- och muskelvärk.

   • vissa förändringar av blodvärden kan förekomma, men dessa upptäcks vid rutinmässiga blodprover. Dina vita blodkroppar kan komma att öka under en begränsad tidsperiod. Antalet trombocyter kan minska vilket kan leda till blåmärken.


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • allergiliknande reaktioner, inklusive rodnad och blodvallning, hudutslag och upphöjda kliande hudområden.

   • allvarliga allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi (svaghet, blodtrycksfall, andningssvårigheter, svullnad av ansiktet).

   • ökad mjältstorlek.

   • mjältbristning. Vissa fall av mjältbristning var dödliga. Det är viktigt att du omedelbart kontaktar din läkare om du får smärta i övre vänstra sidan av buken eller uppemot vänster skuldra, eftersom detta kan tyda på problem med mjälten.

   • andningsproblem. Om du har hosta, feber och andningssvårigheter ska du kontakta läkare.

   • Sweets syndrom (plommonfärgade, upphöjda, smärtsamma hudförändringar på armar och ben och ibland i ansikte och på hals med feber) har förekommit, men andra faktorer kan ha betydelse.

   • kutan vaskulit (inflammation i hudens blodkärl).

   • skador på de små filtren i njurarna (glomerulonefrit).

   • rodnad vid injektionsstället.

   • blodiga upphostningar (hemoptys).

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • inflammation i aortan (det stora blodkärl som transporterar blod från hjärtat och ut i kroppen), se avsnitt 2.

   • blödning från lungorna (pulmonell blödning).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR NEULASTA SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och sprutans etikett (EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i kylskåp (2°C–8°C).


   Du kan ta ut Neulasta ur kylskåpet och förvara i rumstemperatur (högst 30°C) under högst 3 dagar. När en spruta har tagits ur kylskåpet och nått rumstemperatur (högst 30°C) måste den användas inom 3 dagar eller kastas.


   Sprutan avsedd för användning med en självhäftande injektor måste antingen användas inom 36 timmar från det att den har nått rumstemperatur (högst 30°C) eller kastas.


   Får ej frysas. Neulasta kan användas om lösningen varit oavsiktligt nedfryst i mindre än 24 timmar vid ett tillfälle.


   Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


   Använd inte detta läkemedel om den är grumlig eller innehåller partiklar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är pegfilgrastim. Varje förfylld spruta innehåller 6 mg pegfilgrastim i 0,6 ml lösning.

   • Övriga innehållsämnen är natriumacetat, sorbitol (E420), polysorbat 20 och vatten för injektionsvätskor. Se avsnitt 2.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Neulasta är en klar, färglös injektionsvätska, lösning i en förfylld spruta (6 mg/0,6 ml).


   Varje förpackning innehåller 1 förfylld spruta av glas med en fastsatt kanyl av rostfritt stål med en grå nålhylsa.


   Den förfyllda sprutan (med eller utan blisterförpackning) kan även levereras antingen med ett automatiskt nålskydd eller med en självhäftande injektor.


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Amgen Europe B.V.

   Minervum 7061

   4817 ZK Breda

   Nederländerna


   Innehavare av godkännande för försäljning

   Amgen Europe B.V.

   Minervum 7061

   4817 ZK Breda

   Nederländerna


   Tillverkare

   Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company

   Pottery Road

   Dun Laoghaire

   Co Dublin

   Irland


   Tillverkare

   Amgen NV

   Arianelaan 5

   1200 Brussel

   Belgien


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   s.a. Amgen n.v.

   Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

   Lietuva

   Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

   Tel: +370 5 219 7474

   България

   Амджен България ЕООД

   Тел.: +359 (0)2 424 7440

   Luxembourg/Luxemburg

   s.a. Amgen

   Belgique/Belgien

   Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

   Česká republika

   Amgen s.r.o.

   Tel: +420 221 773 500

   Magyarország

   Amgen Kft.

   Tel.: +36 1 35 44 700

   Danmark

   Amgen filial af Amgen AB, Sverige

   Tlf: +45 39617500

   Malta

   Amgen B.V.

   The Netherlands

   Tel: +31 (0)76 5732500

   Deutschland

   AMGEN GmbH

   Tel.: +49 89 1490960

   Nederland

   Amgen B.V.

   Tel: +31 (0)76 5732500

   Eesti

   Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

   Tel: +372 586 09553

   Norge

   Amgen AB

   Tel: +47 23308000

   Ελλάδα

   Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.

   Τηλ.: +30 210 3447000

   Österreich

   Amgen GmbH

   Tel: +43 (0)1 50 217

   España

   Amgen S.A.

   Tel: +34 93 600 18 60

   Polska

   Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 581 3000

   France

   Amgen S.A.S. 

   Tél: +33 (0)9 69 363 363

   Portugal

   Amgen Biofarmacêutica, Lda.

   Tel: +351 21 4220550

   Hrvatska

   Amgen d.o.o.

   Tel: +385 (0)1 562 57 20

   România

   Amgen România SRL

   Tel: +4021 527 3000

   Ireland

   Amgen Limited

   United Kingdom

   Tel: +44 (0)1223 420305

   Slovenija

   AMGEN zdravila d.o.o.

   Tel: +386 (0)1 585 1767

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Amgen Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 321 114 49

   Italia

   Amgen S.r.l.

   Tel: +39 02 6241121

   Suomi/Finland

   Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

   Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

   Kύπρος

   C.A. Papaellinas Ltd

   Τηλ.: +357 22741 741

   Sverige

   Amgen AB

   Tel: +46 (0)8 6951100

   Latvija

   Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

   Tel: +371 257 25888

   United Kingdom

   Amgen Limited

   Tel: +44 (0)1223 420305


   Denna bipacksedel ändrades senast september 2018.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/

   Instruktioner för användning


   Instruktioner för injektion med Neulasta förfylld spruta

   Detta avsnitt innehåller information om hur du ger dig själv en injektion med Neulasta. Det är viktigt att du inte försöker ge dig själv en injektion utan att först ha fått lära dig det av din läkare, sköterska eller apotekspersonal. Om du inte är säker på hur du ger dig själv en injektion, eller om du har frågor, kontakta din läkare, sköterska eller apotekspersonal för att få hjälp.


   Hur ger jag eller den person som hjälper mig, en injektion med Neulasta förfylld spruta?

   Injektionen ska ges i vävnaden strax under huden. En sådan injektion kallas en subkutan injektion.


   Utrustning

   För att ge dig själv en subkutan injektion behöver du följande:

   • en förfylld spruta med Neulasta och

   • spritservetter eller liknande.


   Vad ska jag göra innan jag ger mig själv en subkutaninjektion med Neulasta?

   1. Ta din förfyllda spruta med Neulasta ur kylskåpet.

   2. Skaka inte den förfyllda sprutan.

   3. Ta inte bort den grå nålhylsan på sprutan förrän du är färdig att injicera.

   4. Kontrollera utgångsdatum på den förfyllda sprutans etikett (EXP). Använd den inte om datumet har passerat den sista dagen i den månad som anges.

   5. Kontrollera utseendet hos Neulasta. Det måste vara en klar och färglös vätska. Om vätskan innehåller partiklar ska du inte använda den.

   6. Injektionen känns behagligare om du låter den förfyllda sprutan ligga i 30 minuter för att uppnå rumstemperatur eller värmer den försiktigt i din hand under några minuter. Värm inte Neulasta på något annat sätt (värm t.ex. inte sprutan i mikrovågsugn eller i hett vatten).

   7. Tvätta händerna noggrant.

   8. Uppsök en bekväm, ren plats med god belysning och se till att du har allt du behöver inom räckhåll.


   Hur förbereder jag min injektion med Neulasta?

   Innan du injicerar Neulasta ska du göra följande:


   1. Håll i sprutcylindern och ta varsamt av den grå nålhylsan från nålen utan att vrida. Dra rakt ut på det sätt som visas i bild 1 och bild 2. Rör inte nålen. Tryck inte på sprutkolven.

   2. Det kan finnas en liten luftbubbla i den förfyllda sprutan. Du behöver inte ta bort luftbubblan före injektion. Det är riskfritt att injicera lösningen med luftbubblan.

   3. Nu kan du använda den förfyllda sprutan.

   Figur 1

   Var ska jag ta injektionen?

   De lämpligaste injektionsställena är följande:

   • högst upp på låren, eller på

   • buken, utom området kring naveln.

   Om någon annan ger dig injektionen kan hon eller han också använda utsidan av dina armar.

   figur 2


   Hur ger jag mig själv injektionen?

   1. Rengör huden med en spritservett.

   2. Nyp ihop huden (utan att klämma den) mellan tummen och pekfingret. Stick in nålen i huden.

   3. Tryck på kolven med ett långsamt, konstant tryck. Tryck in kolven så långt det går så att all vätska injiceras.

   4. När du har injicerat vätskan, ta ut nålen och släpp huden.

   5. Om du noterar lite blod på injektionsstället, torka med en bomullstuss eller hushållspapper. Gnid inte på injektionsstället. Vid behov kan du täcka injektionsstället med ett plåster.

   6. Använd inte Neulasta som eventuellt blivit kvar i sprutan.

   Kom ihåg

   Varje spruta får endast användas till en injektion. Om du får problem, fråga läkaren eller sköterskan om hjälp och råd.


   Omhändertagande av använda sprutor

   • Sätt inte tillbaka den grå nålhylsan på använda nålar.

   • Förvara använda sprutor utom syn- och räckhåll för barn.

   • Den använda sprutan ska kasseras enligt lokala föreskrifter. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   figur 3


   Viktigt

   Innan du använder Neulasta förfylld spruta med automatiskt nålskydd, läs denna viktiga information:

   • Det är viktigt att du inte försöker ge dig själv en injektion såvida du inte fått träna tillsammans med din läkare eller sjukvårdspersonal.

   • Neulasta ges som en injektion i vävnaden precis under huden (subkutan injektion).

   • Tala om för läkaren om du är allergisk mot latex. Den grå nålhylsan på den förfyllda sprutan innehåller ett latexderivat som kan ge allvarliga allergiska reaktioner.

   • Ta inte av den grå nålhylsan från den förfyllda sprutan förrän du är redo att injicera.

   • Använd inte den förfyllda sprutan om den har tappats på en hård yta. Använd en ny förfylld spruta och kontakta din läkare eller sjukvårdspersonal.

   • Försök inte att aktivera den förfyllda sprutan före injektion.

   • Försök inte att ta av det genomskinliga nålskyddet från den förfyllda sprutan.

   • Försök inte att dra bort den avtagbara etiketten från den förfyllda sprutcylindern innan injektionen ges.

   Kontakta din läkare eller sjukvårdspersonal om du har några frågor.


   Steg 1: Förbered


   A. Ta ut tråget med den förfyllda sprutan från ytterförpackningen och samla ihop de saker du behöver för din injektion: spritservetter, bomullstussar eller kompresser, plåster och en behållare för stickande och skärande avfall (medföljer ej).

   För en behagligare injektion, låt den förfyllda sprutan ligga i rumstemperatur i cirka 30 minuter före injektion. Tvätta dina händer noga med tvål och vatten.


   Lägg den nya förfyllda sprutan och övrig utrustning på en ren plats med god belysning.

   • Försök inte att värma den förfyllda sprutan med hjälp av en värmekälla såsom varmt vatten eller mikrovågsugn.

   • Låt inte den förfyllda sprutan ligga i direkt solljus.

   • Skaka inte den förfyllda sprutan.

   • Förvara förfyllda sprutor utom syn- och räckhåll för barn.

   B. Öppna tråget genom att dra av skyddsplasten. Greppa över nålskyddet för att lyfta ur den förfyllda sprutan från tråget.

   figur 4

   Lyft här


   Av säkerhetsskäl:

   • Lyft inte kolven

   • Lyft inte i den grå nålhylsan

   C. Kontrollera läkemedlet och den förfyllda sprutan.

   Läkemedlet i sprutan

   • Använd inte den förfyllda sprutan om:

    • Läkemedlet är grumligt eller innehåller partiklar. Det ska vara en klar och färglös vätska.

    • Någon del verkar sprucken eller trasig.

    • Den grå nålhylsan saknas eller sitter löst.

    • Den sista dagen i den månad som anges som utgångsdatum på etiketten har passerat.

   I samtliga fall ska du kontakta läkare eller sjukvårdspersonal.   Steg 2: Gör dig redo

   A. Tvätta händerna noggrant. Förbered och rengör injektionsstället.

   Tvätta händerna noggrannt

   Lämpliga injektionsställen:

   • Övre delen av låren.

   • Buken, dock ej närmare naveln än 5 cm.

   • Utsidan av överarmarna (endast om någon annan ger dig injektionen).

   Rengör injektionsstället med en spritservett. Låt huden torka.

   • Rör inte injektionsstället före injektion.

   ! Injicera inte i områden där huden ömmar, har blåmärken, är röd eller hård. Undvik att injicera i områden med ärr eller bristningar.

   B. Dra varsamt av den grå nålhylsan rakt ut och bort från kroppen.


   figur 5

   C. Nyp ihop huden runt injektionsstället för att få en stadig yta.

   figur 6

   ! Det är viktigt att hålla huden hopnypt under hela injektionen.


   Steg 3: Injicera

   A. Fortsätt att nypa ihop huden. STICK IN nålen i huden.

   Fortsätt att nypa ihop huden

   • Rör inte det rengjorda hudområdet.

   B. TRYCK in kolven långsamt med konstant tryck tills du känner eller hör ett ”klick”. Tryck hela vägen genom klicket.

   figur 7

   figur !Det är viktigt att trycka igenom ”klicket” för att hela dosen ska injiceras

   C. SLÄPP tummen. LYFT sedan bort sprutan från huden.

   figur 8

   Efter att ha släppt kolven kommer nålskyddet att täcka nålen.

   • Sätt inte tillbaka den grå nålhylsan på den använda förfyllda sprutan.


   Endast för hälso och sjukvårdspersonal

   Handelsnamnet på det läkemedel som administreras ska tydligt antecknas i patientjournalen.


   Dra av och spara etiketten på den förfyllda sprutan.

   Endast för sjukvårdspersonal

   Vrid på kolven för att flytta etiketten till en position där du kan dra av sprutetiketten.

   Steg 4: Slutför

   A. Kasta den använda förfyllda sprutan och annat material i behållaren för stickande och skärande avfall.


   Kasta den använda förfyllda sprutan

   Läkemedel ska kastas i enlighet med lokala bestämmelser. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Förvara sprutan och behållaren för stickande och skärande avfall utom syn- och räckhåll för barn.

   • Återanvänd inte den förfyllda sprutan.

   • Återvinn inte förfyllda sprutor och kasta dem inte bland hushållsavfall.

   B. Kontrollera injektionsstället.

   Om det blöder, kan du trycka en bomullstuss eller kompress mot injektionsstället. Gnid inte på injektionsstället. Vid behov kan du sätta på ett plåster.


   Självhäftande injektor för Neulasta 6 mg injektionsvätska, lösning

   Bruksanvisning för patienten


   Viktig information

   Den självhäftande injektorn injicerar Neulasta-dosen under huden (subkutan injektion). Sjukvårdspersonal fyller injektorn med Neulasta och fäster den sedan på din hud med hjälp av häftplåstret. Häftplåstret är vattenresistent, men du bör ändå undvika att bada med den självhäftande injektorn.


   Du bär den självhäftande injektorn i 27 timmar och den är programmerad så att den inte tillför Neulasta förrän tidigast 24 timmar efter kemoterapin. Den självhäftande injektorn avger ljud- och ljuslarm för att visa sin status.


   Allergier

   • Neulasta kan ge upphov till allvarliga allergiska reaktioner. Be sjukvårdspersonal att vara hos dig när du ska använda det för första gången. Se till att du är på ett ställe där du eller sjukvårdspersonal kan övervaka den självhäftande injektorn under den ca 45 minuter långa Neulasta-injektionen och i en timme efter injektionen.

   • Berätta för sjukvårdspersonalen om du tidigare har haft en allvarlig hudreaktion mot akrylbaserad häftmassa. Om du får en allergisk reaktion under Neulasta-injektionen ska du ta av den självhäftande injektorn genom att fatta tag i kanten på häftplåstret och dra av injektorn. Uppsök omedelbart läkare.

   • Berätta för sjukvårdspersonalen om du är allergisk mot latex. En förfylld spruta används för att fylla den självhäftande injektorn. Den grå nålhylsan på den förfyllda sprutan innehåller torrt naturgummi, som framställs av latex. Latex kan överföras till huden.

   Aktivitet

   • Undvik att slå emot eller dra i den självhäftande injektorn. Använd gärna löst sittande kläder och var försiktig när du byter om. Det sitter en liten kanyl precis under huden. Vid slag mot eller drag i den självhäftande injektorn kan kanylen rubbas ur sitt läge. Om det händer kanske du inte får Neulasta-dosen.

   • Undvik aktiviteter och vistas inte på platser som kan göra det svårt att övervaka Neulasta-injektionen. UNDVIK till exempel att resa, köra bil eller använda maskiner 26 till 29 timmar efter det att den självhäftande injektorn fästs på huden (denna period innefattar den 45 minuter långa injektionen plus en timme efter injektionen).

   • Du ska inte bada i badkar, badtunna eller bubbelpool, eller bada bastu under tiden som du bär den självhäftande injektorn. Detta kan påverka medicineringen.

   • Utsätt inte den självhäftande injektorn för temperaturer under 5°C eller över 40°C.

   • Utsätt inte den självhäftande injektorn för direkt solljus. Om den utsätts för direkt solljus i mer än 1 timme kan medicineringen påverkas. Bär den självhäftande injektorn under kläderna.

   • Utsätt inte den självhäftande injektorn för något av det följande, eftersom det kan leda till skador på injektorn och på dig:

    • Bilddiagnostik (t.ex. datortomografi, magnetresonanstomografi, ultraljud, röntgen).

    • Strålbehandling.

    • Syrerika miljöer, såsom tryckkammare (en transparent behållare med ökat atmosfärstryck).

   Den självhäftande injektorn lossnar eller trillar av

   • Kontakta sjukvårdspersonal omedelbart om den självhäftande injektorn lossnar från huden innan du har fått hela dosen. Försök inte att sätta fast den igen. Det sitter en liten kanyl precis under huden. Vid slag mot eller drag i den självhäftande injektorn kan kanylen rubbas ur läge. Om det händer kanske du inte får Neulasta-dosen.

   Elektrisk utrustning

   • Se till att den självhäftande injektorn inte kommer närmare elektrisk utrustning än 10 cm. Det gäller till exempel mobiltelefoner, trådlösa telefoner, mikrovågsugnar och annan vanlig hushållsutrustning. Den självhäftande injektorn kan påverkas negativt om den kommer närmare än så och det kan leda till utebliven eller ofullständig Neulasta-dos.

   Kontakta sjukvårdspersonal om du är orolig eller har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel.   Beskrivning av den självhäftande injektorn för Neulasta

   bild 1


   Den självhäftande injektorn fungerar korrekt.

   bild 2

   Viktigt: Kontrollera statuslampan varje gång du hör ett pipljud. Om den blinkar rött ska du omedelbart kontakta sjukvårdspersonal, eftersom du kan behöva en ersättningsdos.

   beskrivning av den själshättande injektorn-bild 3

   Placering av den självhäftande injektorn

   Viktigt: Kontakta omedelbart läkare om du får mycket ont eller hudbesvär runt den självhäftande injektorn.

   beskrivning av den själshättande injektorn-bild 4

   • Applicera på oskadad, ej irriterad hud på buken eller överarmens utsida. Överarmen får bara användas om sjukvårdspersonal kan hjälpa dig att övervaka den självhäftande injektorns status.


   Steg 1: Övervaka den självhäftande injektorn

   A. Under de kommande 27 timmarna ska du då och då kontrollera statuslampan i minst 10 sekunder. Om statuslampan blinkar grönt fungerar injektorn som den ska.

   Övervaka den självhäftande injektorn bild 1

   Om den självhäftande injektorn fästs på utsidan av överarmen måste sjukvårdspersonal finnas i närheten för att kunna övervaka statusen. Försök inte att göra det själv, eftersom du av misstag kan råka flytta på den så att kanylen rubbas ur sitt läge, vilket kan leda till utebliven eller ofullständig Neulasta-dos.

   Övervaka den självhäftande injektorn bild 2

   • Var försiktig så att du inte stöter emot eller slår i den självhäftande injektorn så att den lossnar från huden.

   • Injektorn ska fästas på huden med hjälp av häftplåstret. Använd inte något annat för att hålla den på plats, eftersom det kan rubba kanylen ur sitt läge och leda till en utebliven eller ofullständig Neulasta-dos.

   • Om den självhäftande injektorn lossnar från huden innan du har fått hela dosen ska du inte sätta tillbaka den. Kontakta omedelbart sjukvårdspersonal eftersom du kan behöva en ersättningsdos.

   • Se till att hålla den självhäftande injektorn torr i minst 3 timmar innan injektionen påbörjas. Undvik lotion, krämer, oljor eller rengöringsprodukter i närheten av den självhäftande injektorn eftersom sådana produkter kan göra att häftplåstret släpper.

   • Ligg inte på den självhäftande injektorn när du sover och tryck inte på den när den sitter på huden, i synnerhet inte när dosen ges. Det kan påverka den självhäftande injektorns funktion. 

   Viktigt: Kontrollera statuslampan varje gång du hör ett pipljud.
   Om den blinkar rött ska du omedelbart kontakta sjukvårdspersonal eftersom du kan behöva en ersättningsdos.

   B. Efter omkring 27 timmar kommer den självhäftande injektorn att avge en serie pipljud för att indikera att dosinjektionen snart ska starta. Under den tiden ska du inte dra av den självhäftande injektorn.

   Övervaka den självhäftande injektorn bild 3

   • Dosinjektionen startar och pågår i omkring 45 minuter innan den är klar. Den självhäftande injektorn blinkar med ett snabbt grönt sken.

   • Lossa inte den självhäftande injektorn innan dosinjektionen är klar. Det kan göra att du missar hela eller delar av Neulasta-dosen.

   Viktigt: Kontrollera statuslampan varje gång du hör ett pipljud. Om den blinkar rött ska du omedelbart kontakta läkare eftersom du kan behöva en ersättningsdos.


   Steg 2: Övervaka dosinjektionen

   figur stoppUnder de kommande 45 minuterna ska du göra täta kontroller av den självhäftande injektorn för att se att den inte läcker under injektionen.

   Om injektorn fästes på utsidan av överarmen måste sjukvårdspersonal finnas i närheten för att kunna övervaka den.

   Övervaka dosinjektionen bild 1

   Om häftplåstret blir uppenbart blött (mättat) eller om du ser att det droppar ska du omedelbart kontakta sjukvårdspersonal eftersom du kan behöva en ersättningsdos.

   A. Dosinjektionen kommer att ta omkring 45 minuter.


   • Under den tiden blinkar den självhäftande injektorn med ett snabbt grönt sken.

   • Du kan höra en serie klick. Det är som det ska.

   • När dosinjektionen är klar kommer du höra ett långt pip och statuslampan lysa med ett fast grönt sken.

    Övervaka dosinjektionen bild 2

    Viktigt: Kontrollera statuslampan varje gång du hör ett pipljud.
    Om den blinkar rött ska du omedelbart kontakta sjukvårdspersonal.


   Steg 3: Ta bort den självhäftande injektorn när dosinjektionen är klar.

   A. Efter pipet ska du kontrollera statuslampan.

   steg 3 bild 1

   Kontrollera om statuslampan lyser med ett FAST GRÖNT sken eller har slocknat. Det betyder att dosinjektionen är klar. Om injektionen är klar ska du gå till nästa steg

   Om statuslampan blinkar rött fungerar den självhäftande injektorn inte som den ska.

   Kom ihåg att varje gång statuslampan blinkar rött ska du omedelbart kontakta läkare eftersom du kan behöva en ersättningsdos.

   B. Ta tag i kanten på häftplåstret. Dra långsamt av den självhäftande injektorn.

   • Om läkemedlet har läckt eller om häftplåstret är uppenbart blött (mättat) ska du omedelbart kontakta läkare eftersom du kanske inte har fått hela dosen och kanske behöver en ersättningsdos.

   • Avlägsna eventuellt kvarvarande häftmassa med tvål och vatten.

   Steg 3 bild 2

   Viktigt: Ta inte tag i själva injektorn för att dra bort den från huden.


   Steg 4: Slutför

   figur stoppKontrollera om den självhäftande injektorn är tom.

   • Du ska se en svart linje intill markeringen 0 % (tom) som bekräftelse på att du har fått hela dosen. Om den självhäftande injektorn inte är tom ska du omedelbart kontakta läkare eftersom du kan behöva en ersättningsdos.

    Steg 4 Slutför bild 1

   • Kontrollera statuslampan igen. Titta på den i minst 10 sekunder. Om statuslampan lyser med ett fast grönt sken eller har slocknat fungerar injektorn som den ska.

   • Om du hör pipljud eller om statuslampan blinkar rött ska du omedelbart kontakta läkare.

   • Om det blöder från appliceringsstället kan du trycka en ren bomullstuss eller kompress mot det. Sätt på ett plåster om det behövs.

   • Kontakta omedelbart läkare om appliceringsstället förblir rött eller blir rödare eller börja ömma, eftersom det kan vara tecken på en infektion.

   • När du avlägsnat den självhäftande injektorn från huden ska du lägga den i en behållare för stickande och skärande avfall oavsett om du kan se nålen eller inte. Om du kan se nålen ska du omedelbart kontakta läkare


   A. Notera den självhäftande injektorns slutstatus.

   • Kryssa i rutan för den beskrivning som motsvarar hur den självhäftande injektorn ser ut efter användning.


   Rutor


   1. Statuslampan lyser med ett fast grönt sken eller har slocknat. Det betyder att dosinjektionen är klar.

   2. Den självhäftande injektorn läckte; kontakta omedelbart läkare eftersom du kan behöva en ersättningsdos.

   3. Statuslampan är röd; kontakta omedelbart läkare eftersom du kan behöva en ersättningsdos.

   B. Kassera den självhäftande injektorn korrekt.


   • Den självhäftande injektorn innehåller batterier, elektronik och en nål. Lägg den i en behållare för stickande och skärande avfall på det sätt din läkare har visat dig eller i enlighet med lokala bestämmelser.

   • Förvara den använda injektorn utom räckhåll för barn.


   Obs!

   Vad ska jag göra om jag hör pipljud eller om statuslampan blinkar rött?

   • Om statuslampan blinkar rött kanske du inte har fått hela dosen och du kan behöva en ersättningsdos. Kontakta omedelbart läkare.

    Obs bild 1

   Vad ska jag göra om injektorns häftplåster blir uppenbart blött (mättat) eller om jag ser att det droppar?


   Obs bild 2

   • Om häftplåstret har mättats med vätska eller om du ser att det droppar kan läkemedlet ha läckt ut.

   • Även vid ett läckage kan statuslampan lysa med ett fast grönt sken och fyllnadsindikatorn visa 0 % (tom).

   • Kontakta omedelbart läkare eftersom du kanske inte har fått hela dosen och kan behöva en ersättningsdos.

   Obs! Det är normalt att se några få droppar vid appliceringsstället, men inte normalt att häftplåstret är uppenbart blött (mättat).

   Vad ska jag göra om den självhäftande injektorn lossnar innan hela dosen har injicerats?

   Kontakta omedelbart läkare om den självhäftande injektorn lossnar från huden innan du har fått hela dosen. Det sitter en liten kanyl precis under huden. Om den självhäftande injektorn har utsatts för stötar eller flyttats kan kanylen ha rubbats ur läge. Om det händer kanske du inte får Neulasta-dosen. Försök inte sätta fast den igen.

   Vad ska jag göra om det blöder från appliceringsstället efter det att den självhäftande injektorn har tagits bort?

   Om det blöder från appliceringsstället kan du trycka en ren bomullstuss eller kompress mot. Sätt på ett plåster om det behövs.

   Vad ska jag göra om appliceringsstället är rött eller ömmar efter det att den självhäftande injektorn har tagits bort?

   Kontakta omedelbart läkare om appliceringsstället förblir rött eller blir rödare eller börja ömma eftersom det kan vara tecken på en infektion.  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Neulasta®

  Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 6 mg 1 styck Förfylld spruta

  • Varunummer: 079757
  • Tillverkare: Medartuum AB

  9.580,43 kr

  Jämförpris: 9.580,43 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?