Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Neulasta

   6 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, pegfilgrastim

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD NEULASTA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER NEULASTA
   3. HUR DU ANVÄNDER NEULASTA
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR NEULASTA SKA FÖRVARAS
   6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Vad innehåller Neulasta ?

   - Det aktiva innehållsämnet är pegfilgrastim. Varje förfylld spruta innehåller 6 mg pegfilgrastim i 0,6 ml lösning.


   - Övriga innehållsämnen är natriumacetat, sorbitol (E420), polysorbat 20 och vatten för injektionsvätskor. Se avsnitt 2.


   Innehavare av godkännande för försäljning

   Innehavare av godkännandet för försäljning och tillverkning:


   Amgen Europe B.V.

   Minervum 7061

   4817 ZK Breda

   Nederländerna


   Tillverkare:

   Amgen Technology Ireland (ADL)

   Pottery Road

   Dun Laoghaire

   Co Dublin

   Irland

   1. VAD NEULASTA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Neulasta innehåller den aktiva substansen pegfilgrastim. Pegfilgrastim är ett protein som med hjälp av bioteknik produceras i en bakterie som kallas E. coli. Det tillhör en grupp proteiner som kallas cytokiner och det är mycket likt ett naturligt protein (granulocytkolonistimulerande faktor) som produceras i kroppen.


   Neulasta används för att förkorta tiden av neutropeni (lågt antal vita blodkroppar) och förekomsten av febril neutropeni (lågt antal vita blodkroppar med samtidig feber) som kan bero på användningen av cytotoxisk kemoterapi (läkemedel som förstör snabbt växande celler). De vita blodkropparna är viktiga, eftersom de hjälper din kropp att bekämpa infektioner. Dessa blodkroppar är mycket känsliga för kemoterapi, och denna behandling kan leda till att deras antal minskar i kroppen. Om antalet vita blodkroppar sjunker till en låg nivå finns det kanske inte tillräckligt många kvar i kroppen för att bekämpa bakterier, och då kan du bli mer mottaglig för infektioner.


   Din läkare har gett dig Neulasta för att hjälpa din benmärg (den del i skelettet där blodkroppar bildas) att bilda fler vita blodkroppar som hjälper din kropp att bekämpa infektioner.


   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER NEULASTA

   Använd inte Neulasta:

   • om du är allergisk mot pegfilgrastim, filgrastim, proteiner härledda frånE. coli. eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel.

   Var särskilt försiktig med Neulasta:

   Varningar och försiktighet


   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Neulasta:

   • om du drabbas av en allergisk reaktion, vilket kan yttra sig som en svaghetskänsla, blodtrycksfall, andningssvårigheter, svullnad i ansiktet (anafylax), rodnad och vallningar, utslag och hudområden med klåda

   • om du är allergisk mot latex. Den grå nålhylsan på den förfyllda sprutan innehåller ett latexderivat och kan ge allvarliga allergiska reaktioner.

   • om du har hosta, feber och andningssvårigheter. Detta kan vara tecken på akut andnödsyndrom

   • om du drabbas av en eller flera av följande biverkningar:

   - svullnad, vilket kan bero på att du urinerar mer sällan än vanligt, andningssvårigheter, svullen buk och en känsla av övermättnad, allmän trötthetskänsla

   Detta kan vara symtom på ett tillstånd som kallas kapillärläckagesyndrom, vilket gör att blod läcker ut från de små blodkärlen. Se avsnitt 4.

   • om du drabbas av smärta i övre delen av buken eller spetsen av axeln. Detta kan vara ett tecken på mjältproblem (splenomegali)

   • om du nyligen har haft en allvarlig lunginfektion (pneumoni), vätska i lungorna (lungödem), inflammation i lungorna (interstitiell lungsjukdom) eller avvikande resultat vid bröströntgen (lunginfiltration)

   • om du vet att du har förändrat antal blodkroppar (t.ex. ökat antal vita blodkroppar eller anemi) eller minskat antal blodplättar, vilket sänker blodets förmåga att levra sig (trombocytopeni). Läkaren kan vilja kontrollera detta oftare än vanligt

   • om du har sickelcellanemi. Läkaren kan vilja kontrollera detta oftare än vanligt.

   • om du drabbas av plötsliga tecken på allergi, som utslag, klåda eller nässelutslag, svullnad i ansiktet, läppar, tungan eller andra delar av kroppen, andfåddhet, väsande andning eller andningssvårigheter. Dessa kan vara tecken på en svår allergisk reaktion.


   Du kommer regelbundet att få lämna blod- och urinprover eftersom Neulasta kan skada de små ”filtren” i dina njurar (glomerulonefrit).


   Tala med läkaren om risken för att drabbas av blodcancer. Om du utvecklar eller löper hög risk att utveckla blodcancer ska du inte använda Neulasta, om inte läkaren säger att du ska göra det.


   Försämrat behandlingssvar med pegfilgrastim

   Om du slutar att svara på behandlingen med pegfilgrastim eller om behandlingssvaret avtar, kommer läkaren att undersöka orsakerna till detta. Din läkare kommer bland annat att kontrollera om du har utvecklat antikroppar som neutraliserar pegfilgrastims aktivitet.

   Graviditet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Neulasta har inte prövats av gravida kvinnor. Det är viktigt att du talar om för din läkare om du:

   • är gravid,

   • tror att du är gravid eller

   • planerar att skaffa barn.

   Om du blir gravid under tiden som du behandlas med Neulasta ska du tala med din läkare. Du kan få rådet att delta i Amgens program för graviditetsövervakning. Lokala kontaktuppgifter finns i avsnitt 6.

   Amning

   Om du inte får andra anvisningar av läkaren måste du sluta amma om du använder Neulasta.

   Om du ammar under tiden som du behandlas med Neulasta ska du tala med din läkare. Du kan få rådet att delta i Amgens program för amningsövervakning. Lokala kontaktuppgifter finns i avsnitt 6.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Neulasta har ingen eller försumbar effekt på körförmågan eller förmågan att använda maskiner.


   Neulasta innehåller sorbitol (E420) och natriumacetat

   Neulasta innehåller sorbitol (en typ av socker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel. Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 6 mg dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   3. HUR DU ANVÄNDER NEULASTA

   Neulasta är avsett att användas av vuxna från 18 års ålder.


   Använd alltid Neulasta enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är en 6 mg subkutan injektion (injektion under huden) med en förfylld spruta. Dosen bör ges minst 24 timmar efter din sista dos av kemoterapi i slutet av varje kemoterapicykel.


   Skaka inte Neulasta kraftigt eftersom det kan påverka dess effekt.


   Hur du ger dig själv injektioner med Neulasta

   Din läkare kan besluta att det bästa för dig är att själv injicera Neulasta. Din läkare eller sköterska visar hur du ger dig själv injektioner. Försök inte att själv injicera om läkaren eller sköterskan inte har visat dig hur du ska göra.


   Mer information om hur du ger dig själv injektioner med Neulasta finns i slutet av denna bipacksedel.


   Om du använt för stor mängd av Neulasta


   Om du använder mera Neulasta än vad du borde kontakta läkare, apotekspersonal eller sköterska.


   Om du glömt att ta Neulasta:

   Om du har glömt en dos Neulasta bör du kontakta din läkare för att diskutera när du bör injicera nästa dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Om du får någon eller några av följande biverkningar ska du omedelbart kontakta läkare:

   • svullnader eller vätskeansamlingar, vilket kan vara förknippat med att urinering sker mer sällan än vanligt, andningssvårigheter, svullen buk och en känsla av övermättnad, samt en allmän trötthetskänsla. Dessa symtom utvecklas ofta i snabb takt.


   Dessa symtom kan vara tecken på ett mindre vanligt tillstånd (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) som kallas ”kapillärläckagesyndrom” och som gör att blod läcker från små blodkärl ut i kroppen. Detta tillstånd måste behandlas omedelbart.

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • skelettsmärta. Din läkare kan rekommendera vad du kan ta för att lindra skelettsmärtan.

   • huvudvärk och illamående.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • smärta vid injektionsstället.

   • allmän led- och muskelvärk.

   • vissa förändringar av blodvärden kan förekomma, men dessa upptäcks vid rutinmässiga blodprover. Dina vita blodkroppar kan komma att öka under en begränsad tidsperiod. Antalet trombocyter kan minska vilket kan leda till blåmärken.

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • allergiliknande reaktioner, inklusive rodnad och blodvallning, hudutslag, upphöjda kliande hudområden.

   • allvarliga allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi (svaghet, blodtrycksfall, andningssvårigheter, svullnad av ansiktet).

   • ökad mjältstorlek.

   • mjältbristning. Vissa fall av mjältbristning var dödliga. Det är viktigt att du omedelbart kontaktar din läkare om du får smärta i övre vänstra sidan av buken eller uppemot vänster skuldra, eftersom detta kan tyda på problem med mjälten.

   • andningsproblem. Om du har hosta, feber och andningssvårigheter kontakta din läkare.

   • Sweets syndrom (plommonfärgade, upphöjda, smärtsamma förändringar på armar och ben och ibland i ansikte och på hals med feber) har förekommit, men andra faktorer kan ha betydelse.

   • kutan vaskulit (inflammation i hudens blodkärl).

   • skador på de små ”filtren” i dina njurarna (glomerulonefrit) .

   • rodnad vid injektionsstället.

   Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Rapportering av biverkningar till Fimea i Finland

   webbplats www.fimea.fi

   Postadress   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR NEULASTA SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och sprutans etikett (EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i kylskåp (2°C–8°C).


   Du kan ta ut Neulasta ur kylskåpet och förvara i rumstemperatur (högst 30°C) under högst 3 dagar. När en spruta har tagits ur kylskåpet och nått rumstemperatur (högst 30°C) måste den användas inom 3 dagar eller kastas.


   Får ej frysas. Neulasta kan användas om lösningen varit oavsiktligt nedfryst i mindre än 24 timmar vid ett tillfälle.


   Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


   Använd inte detta läkemedel om den är grumlig eller innehåller partiklar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


   Neulasta är en klar, färglös injektionsvätska, lösning i en förfylld spruta (6 mg/0,6 ml).


   Varje förpackning innehåller 1 förfylld spruta av typ I-glas med en fastsatt kanyl av rostfritt stål med en grå nålhylsa. Sprutorna tillhandahålls med eller utan ett automatiskt nålskydd i blister.


   Övriga upplysningar


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.


   Suomi/Finland

   Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

   Puh/Tel: +358 (0)9 54900500


   Sverige

   Amgen AB

   Tel: +46 (0)8 6951100


   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/

   Instruktioner för användning

   Viktigt

   Innan du använder Neulasta förfylld spruta med automatiskt nålskydd, läs denna viktiga information:

   × Det är viktigt att du inte försöker ge dig själv en injektion såvida du inte fått träna tillsammans med din läkare eller sjukvårdspersonal.

   × Neulasta ges som en injektion i vävnaden precis under huden (subkutan injektion).

   × Tala om för läkaren om du är allergisk mot latex. Den grå nålhylsan på den förfyllda sprutan innehåller ett latexderivat som kan ge allvarliga allergiska reaktioner.

   × Ta inte av den grå nålhylsan från den förfyllda sprutan förrän du är redo att injicera.

   × Använd inte den förfyllda sprutan om den har tappats på en hård yta. Använd en ny förfylld spruta och kontakta din läkare eller sjukvårdspersonal.

   × Försök inte att aktivera den förfyllda sprutan före injektion.

   × Försök inte att ta av det genomskinliga nålskyddet från den förfyllda sprutan.

   × Försök inte att dra bort den avtagbara etiketten från den förfyllda sprutcylindern innan injektionen ges.

   Kontakta din läkare eller sjukvårdspersonal om du har några frågor.

   Steg 1: Förbered

   A. Ta ut tråget med den förfyllda sprutan från ytterförpackningen och samla ihop de saker du behöver för din injektion: spritservetter, bomullstussar eller kompresser, plåster och en behållare för stickande och skärande avfall (medföljer ej).

   För en behagligare injektion, låt den förfyllda sprutan ligga i rumstemperatur i cirka 30 minuter före injektion. Tvätta dina händer noga med tvål och vatten.


   Lägg den nya förfyllda sprutan och övrig utrustning på en ren plats med god belysning.

   × Försök inte att värma den förfyllda sprutan med hjälp av en värmekälla såsom varmt vatten eller mikrovågsugn.


   × Låt inte den förfyllda sprutan ligga i direkt solljus.

   × Skaka inte den förfyllda sprutan.

   × Förvara förfyllda sprutor utom syn- och räckhåll för barn.

   B. Öppna tråget genom att dra av skyddsplasten. Greppa över nålskyddet för att lyfta ur den förfyllda sprutan från tråget.

   Lyft här

   Av säkerhetsskäl:

   × Lyft inte i kolven

   × Lyft inte i den grå nålhylsan

   C. Kontrollera läkemedlet och den förfyllda sprutan.

   Läkemedlet i sprutan

   × Använd inte den förfyllda sprutan om:

   • Läkemedlet är grumligt eller innehåller partiklar. Det ska vara en klar och färglös vätska.

   • Någon del verkar sprucken eller trasig.

   • Den grå nålhylsan saknas eller sitter löst.

   • Utgångsdatumet som står på etiketten har passerat den sista dagen i angiven månad.

   I samtliga fall ska du kontakta läkare eller sjukvårdspersonal.   Steg 2: Gör dig redo

   A. Tvätta händerna noggrant. Förbered och rengör injektionsstället.

   Tvätta händerna noggrannt

   Lämpliga injektionsställen:

   • Övre delen av låren

   • Buken, dock ej närmare än 5 cm från naveln

   • Utsidan av överarmen (endast om någon annan ger dig injektionen)

   Rengör injektionsstället med en spritservett. Låt huden torka.


   × Rör inte injektionsstället före injektion


   ! Injicera inte i områden där huden ömmar, har blåmärken, är röda eller hårda. Undvik att injicera i områden med ärr eller bristningar.

   B. Dra varsamt av den grå nålhylsan rakt ut och bort från kroppen.

   Dra varsamt av den grå nålhylsan

   C. Nyp ihop huden runt injektionsstället för att få en spänd yta.

   Nyp ihop huden

   ! Det är viktigt att hålla huden spänd under hela injektionen.

   Steg 3: Injicera

   A. Fortsätt att nypa ihop huden. STICK IN nålen i huden.

   Fortsätt att nypa ihop huden   × Rör inte det rengjorda hudområdet.

   B. TRYCK kolven långsamt med konstant tryck tills du känner eller hör ett ”klick”. Tryck hela vägen genom klicket.

   Tryck kolven långsamt tills du hör ett klick

   ! Det är viktigt att trycka igenom ”klicket” för att hela dosen ska injiceras.

   C. SLÄPP tummen. LYFT sedan bort sprutan från huden.

   Släpp tummen


   Efter att ha släppt kolven kommer nålskyddet att täcka nålen.


   × Sätt inte tillbaka den grå nålhylsan på den använda förfyllda sprutan.

   Endast för hälso och sjukvårdspersonal

   Handelsnamnet på det läkemedel som administreras ska tydligt antecknas i patientjournalen.

   Dra av och spara etiketten på den förfyllda sprutan.

   Endast för sjukvårdspersonal


   Vrid på kolven för att flytta etiketten till en position där du kan dra av sprutetiketten.

   Steg 4: Slutför

   A. Kasta den använda förfyllda sprutan och annat material i behållaren för stickande och skärande avfall.

   Kasta den använda förfyllda sprutan

   Läkemedel ska kastas i enlighet med lokala bestämmelser. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Förvara sprutan och behållaren för stickande och skärande avfall utom syn- och räckhåll för barn.

   × Återanvänd inte den förfyllda sprutan.

   × Återvinn inte förfyllda sprutor och kasta dem inte bland hushållsavfall

   B. Kontrollera injektionsstället

   Om det blöder, kan du trycka en bomullstuss eller kompress mot injektionsstället. Gnid inte på injektionsstället. Vid behov kan du sätt på ett plåster.

   Separat information:


   Framsida – Neulasta referensguide

   Referensguide – Läs alla instruktioner i kartongen före användning

   1

   2

   3

   Sid 1

   Lyft här
   Förbered och rengör injektionsstället
   Dra varsamt av den grå nålhylsan

   Fortsätt på nästa sida…

   Öppna tråget genom att dra av skyddsplasten. Greppa över nålskyddet för att lyfta ur den förfyllda sprutan från tråget.

   Tvätta händerna noggrant. Förbered och rengör injektionsstället.

   Dra varsamt av den grå nålhylsan rakt ut och bort från kroppen.


   Baksida - Neulasta referensguide

   4

   5

   6

   7

   Sid 2

   Fortsätt nypa ihop huden
   Baksida-referensguide
   Släpp tummen
   Kasta den använda förfyllda sprutan

   Läs andra sidan först

   Nyp ihop huden. STICK IN nålen i huden.

   TRYCK kolven långsamt med konstant tryck tills du känner eller hör ett ”klick”. Tryck hela vägen genom klicket.

   SLÄPP tummen. LYFT sedan bort sprutan från huden.

   Kasta den använda förfyllda sprutan och annat material i behållaren för stickande och skärande avfall.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   Maj 2015.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Neulasta®

  Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 6 mg 1 styck Förfylld spruta

  • Varunummer: 056936
  • Tillverkare: Amgen AB

  9.580,45 kr

  Jämförpris: 9.580,45 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?