Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   NeoRecormon

   500 IE, 2000 IE, 3000 IE, 4000 IE, 5000 IE, 6000 IE, 10 000 IE och 30 000 IE Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
   Epoetin beta

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   VAD NEORECORMON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER NEORECORMON
   HUR DU ANVÄNDER NEORECORMON
   EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   HUR NEORECORMON SKA FÖRVARAS
   Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   VAD NEORECORMON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   NeoRecormon är en klar, färglös lösning för injektion under huden (subkutant) eller i en ven (intravenöst).


   Preparatet innehåller ett hormon som kallas epoetin beta, vilket stimulerar produktionen av röda blodkroppar. Epoetin beta är framställt med en speciell genteknik och fungerar på exakt samma sätt som det naturliga hormonet erytropoietin.

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   NeoRecormon används för att:

   • Behandla symtomgivande
    pilikonLäs gärna mer
    om anemi vid njursvikt och cancer på www.neorecormon.se
    anemi (blodbrist) som orsakats av kronisk njursjukdom
    (renal anemi) hos patienter i dialysbehandling eller som ännu inte påbörjat dialysbehandling.

   • Förhindra anemi hos för tidigt födda barn (med en födelsevikt på 750 till 1500 g och födda tidigare än 34 veckor).

   • Behandla anemi med relaterade symtom hos vuxna cancerpatienter som får kemoterapi.

   • Behandla personer som donerar blod inför sin egen operation. Injektionerna av epoetin beta kommer att öka mängden blod som kan tas från kroppen före operation och återföras under eller efter operationen (detta är en autologblodtransfusion).

   VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER NEORECORMON

   Använd inte NeoRecormon

   • om du är allergisk mot epoetin beta eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har problem med blodtrycket som inte kan kontrolleras

   • om du planeras donera ditt eget blod inför operation, och:


    • har haft en hjärtinfarkt eller stroke månaden före behandling

    • har instabil angina pectoris – ny eller ökad smärta i bröstet

    • löper risk att drabbas av blodproppar i venerna (djup ventrombos) - t.ex. om du tidigare har haft en blodpropp.

   Om något av detta stämmer eller kan stämma in på dig, tala om det för din läkare.

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare innan du använder NeoRecormon

   • om ditt barn behöver behandling med NeoRecormon, kommer ditt barn att kontrolleras noggrant för eventuella effekter på ögat.

   • om anemin inte förbättras med epoetinbehandling

   • om du har ett underskott av vissa B-vitaminer (folsyra eller vitamin B12)

   • om du har mycket höga nivåer av aluminium i blodet

   • om du har ett ökat antal blodplättar

   • om du lider av kronisk leversjukdom

   • om du lider av epilepsi

   • om du har utvecklat anti-erytropoietin antikroppar och aplasi av röda blodkroppar (minskad eller upphörd produktion av röda blodkroppar) under tidigare behandling med något erytropoietinpreparat. Om så är fallet ska du inte byta till NeoRecormon.


   Var särskilt försiktig med andra läkemedel som stimulerar produktionen av röda blodkroppar:
   NeoRecormon ingår i en grupp av läkemedel som stimulerar produktionen av röda blodkroppar så som humant erytropoietin gör. Din läkare dokumenterar alltid exakt vilket läkemedel du använder.


   Särskild varning


   Under behandling med NeoRecormon


   Om du har en kronisk njursjukdom, och framför allt om du inte svarar tillräckligt på NeoRecormon kommer din läkare att kontrollera din NeoRecormon –dos. Detta eftersom upprepade ökningar av din NeoRecormon -dos om du inte svarar på behandlingen kan öka risken för problem med hjärtat eller blodkärlen och kan öka risken för hjärtinfarkt, stroke och dödsfall.


   Om du är cancerpatient bör du vara medveten om att NeoRecormon kan verka som en tillväxtfaktor av blodkroppar och kan i vissa fall ha en negativ påverkan på din cancer. Beroende på din individuella situation kan en blodtransfusion vara att föredra. Diskutera detta med din läkare.


   Om du har nefroskleros och inte dialysbehandlas, kommer din läkare avgöra om behandling är rätt för dig. Detta beror på att det inte med all säkerhet går att utesluta en försämring av njursjukdom.


   Din läkare kan ta regelbundna blodtester för att kontrollera:

   • din kaliumnivå. Om du har höga eller ökade kaliumnivåer kan din läkare överväga att fortsätta behandlingen.

   • ditt antal blodplättar. Antalet blodplättar kan öka lätt till måttligt under epoetinbehandling och detta kan orsaka förändringar i blodets koagulation.

   Om du är njurpatient i hemodialysbehandling kan din läkare behöva justera heparindosen. Detta ska undvika en tilltäppning av tuberna i dialyssystemet.


   Om du är njurpatient i hemodialysbehandling och vid risk för fisteltrombos kan blodproppar (tromboser) formas i din fistel (kärltillgång som används för att ansluta till dialyssystemet). Din läkare kan förskriva acetylsalicylsyra (blodförtunnande medel) eller justera fisteln.


   Om du planeras donera ditt eget blod inför operation, kommer din läkare att:

   • kontrollera att du är kapabel att lämna blod, särskilt om du väger under 50 kg

   • kontrollera att du har en tillräcklig nivå av röda blodkroppar (minst 11 g/dl hemoglobin)

   • se till att högst 12 % av blodet tappas vid samma tillfälle.

   Missbruka inte NeoRecormon

   Missbruk av NeoRecormon hos friska personer kan leda till en ökning av blodkropparna och kan därför göra blodet tjockare. Detta kan leda till livshotande komplikationer i hjärtat och blodkärlen.


   Andra läkemedel och NeoRecormon

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Det finns inte någon stor erfarenhet av NeoRecormon hos gravida kvinnor eller kvinnor som ammar.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   NeoRecormon har inte visat tecken på försämrad fertilitet hos djur. Den eventuella risken för människor är okänd.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har observerats.

   NeoRecormon innehåller fenylalanin och natrium

   Detta läkemedel innehåller fenylalanin. Kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.

   Om du har fenylketonuri, tala med din läkare om din behandling med NeoRecormon.

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs är näst intill ”natriumfritt”.


   HUR DU ANVÄNDER NEORECORMON

   Behandling med NeoRecormon inleds av en läkare som är expert på din sjukdom. Den första dosen ges vanligen under medicinsk övervakning, om det skulle uppstå en allergisk reaktion.


   Injektioner av NeoRecormon kan sedan ges av en tränad sjuksköterska, läkare eller annan personal. Efter att du har blivit instruerad, kan du även själv injicera lösningen.


   NeoRecormon förfylld spruta är färdig för användning. Varje spruta ska enbart användas för en injektion. Blanda inte NeoRecormon med andra injektions- eller infusionslösningar.


   Bruksanvisning

   Tvätta först händerna!

   1. Ta ut en spruta ur förpackningen.

    Kontrollera lösningen i sprutan:

    · är den klar?

    · är den färglös?

    · är den fri från partiklar?

    Om svaret på någon av ovanstående frågor är NEJ, ta inte injektionen.

    Kassera sprutan och börja om igen med en ny spruta.

    Om svaret är ja på alla tre frågorna, avlägsna hylsan från sprutan och gå till steg 2.

   2. Ta en injektionsnål från förpackningen och sätt fast den ordentligt på sprutan och ta bort skyddshylsan från injektionsnålen.

   3. Ta bort luft från sprutan och nålen. Gör detta genom att knacka lätt på den övre delen av sprutan. Detta får luftbubblorna att stiga till toppen. Håll sedan sprutan lodrät med nålen pekande uppåt och pressa försiktigt kolven uppåt. Fortsätt att pressa kolven tills injektionssprutan innehåller den mängd NeoRecormon som ordinerats.

   4. Rengör huden på injektionsstället med en alkoholservett. Bilda ett hudveck genom att nypa ihop huden mellan tummen och pekfingret.

   5. Håll i sprutan nära nålen, stick in nålen i hudvecket med en snabb och säker rörelse. Injicera NeoRecormon-lösningen. Dra tillbaka nålen snabbt och tryck med en torr steril kompress på injektionsstället.

   NeoRecormon dosering

   Dosen NeoRecormon beror på ditt sjukdomstillstånd, på vilket sätt injektionen ges (under huden eller i en ven) och din kroppsvikt. Din läkare kommer att fastställa den rätta dosen för dig.


   Din läkare kommer att använda den lägsta effektiva dosen för att hålla din anemi (blodbrist) under kontroll.

   Om du inte svarar tillräckligt bra på NeoRecormon kommer din läkare kontrollera dosen och informera dig om du behöver ändra NeoRecormon -dosen.


   Injektionen ges under huden eller i en ven. Om lösningen ges i en ven ska den injiceras under ungefär 2 minuter, d.v.s. hos hemodialyspatienter ges injektionen via den arteriovenösa fisteln i slutet av dialysbehandlingen.

   Personer som inte behandlas med hemodialys får vanligtvis injektionen under huden.


   Behandling med NeoRecormon är uppdelad i två delar:


   a) Korrigera anemin

   Initialdosen för injektion under huden är 20 IE/kg kroppsvikt per injektion, givet tre gånger i veckan.

   Efter 4 veckor kommer läkaren att göra tester och vid otillfredsställande behandlingssvar kan din dos ökas till 40 IE/kg per injektion, givet tre gånger i veckan. Läkaren kan sedan fortsätta att öka dosen med en månads intervall, om det är nödvändigt. Den totala veckodosen kan även delas i dagliga doser.

   Initialdosen för injektion i ven är 40 IE/kg kroppsvikt per injektion, givet tre gånger i veckan.

   Efter 4 veckor kommer läkaren att göra tester och vid otillfredsställande behandlingssvar kan din dos ökas till 80 IE/kg per injektion, givet tre gånger i veckan. Läkaren kan sedan fortsätta att öka dosen med en månads intervall, om det är nödvändigt.

   För båda injektionssätten gäller att den maximala dosen inte ska överstiga 720 IE/kg kroppsvikt per vecka.


   b) Bibehålla tillräckliga nivåer av röda blodkroppar

   Underhållsdos: När dina röda blodkroppar har nått en tillräcklig nivå, reduceras dosen till hälften av den dos som användes för att korrigera anemin. Den totala veckodosen kan ges en gång per vecka, eller uppdelad i tre eller sju doser per vecka. Om din nivå av röda blodkroppar är stabil vid doseringen en gång per vecka, kan du övergå till dosering varannan vecka. I detta fall kan dosökning bli nödvändig.

   Varje eller varannan vecka kan läkaren justera dosen för att ta reda på din individuella underhållsdos.

   Barn börjar sin behandling genom att följa samma instruktioner. I prövningar behövde barn vanligtvis högre doser av NeoRecormon (ju yngre barnet är, desto högre dos behövs).

   Behandling med NeoRecormon är normalt en långtidsbehandling, men den kan när som helst avbrytas om det blir nödvändigt.


   • Anemi hos för tidigt födda barn

   Injektionen ges under huden.


   Initialdosen är 250 IE/kg av spädbarnets kroppsvikt, givet tre gånger i veckan.


   För tidigt födda barn som fått blodtransfusion innan behandlingen med NeoRecormon inleds får troligtvis inte samma utbyte av behandlingen som ej transfunderade barn.


   Den rekommenderade behandlingstiden är 6 veckor.


   • Vuxna med symtomgivande anemi som får kemoterapi mot cancer

   Injektionen ges under huden.


   Din läkare kan påbörja behandling med NeoRecormon om ditt hemoglobinvärde är 10 g/dl eller lägre.
   Efter behandlingens start kommer din läkare att bibehålla ditt hemoglobinvärde mellan 10 och 12 g/dl.


   Initialdosen är 30 000 IE per vecka. Dosen kan ges som injektion en gång per vecka eller uppdelad i 3 till 7 injektioner per vecka. Din läkare kommer att ta regelbundna blodprover. Han eller hon kan höja eller sänka dosen, eller avbryta behandlingen beroende på testresultaten. Hemoglobinnivåerna bör inte överstiga ett värde på 12 g/dl.


   Behandlingen bör fortsätta i upp till 4 veckor efter avslutad kemoterapi.


   Den maximala dosen ska inte överstiga 60 000 IE per vecka.


   • Personer som planeras donera sitt eget blod inför operation

   Injektionen ges i en ven under 2 minuter eller under huden.


   Dosen NeoRecormon beror på ditt tillstånd, nivån av röda blodkroppar och hur stor mängd blod som kommer att doneras innan operationen.


   Dosen som har bestämts av din läkare, kommer att ges två gånger i veckan i fyra veckor. När du donerar blod ges NeoRecormon vid slutet av bloddonationen.


   Den maximala dosen ska inte överstiga

   • för injektion i ven: 1600 IE/kg kroppsvikt per vecka.

   • för injektion under huden: 1200 IE/kg kroppsvikt per vecka.

   Om du injicerar mer NeoRecormon än du borde

   Om du tror att du har injicerat mer NeoRecormon än du borde, kontakta din läkare. Det är inte troligt att det är allvarligt. Inga symtom av förgiftning har observerats ens vid mycket höga blodnivåer.

   Om du har glömt att ta NeoRecormon

   Tala med din läkare om du tror du har missat en injektion eller injicerat för lite.


   Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


   EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Biverkningar som kan inträffa hos alla patienter

   • De flesta patienter (mycket vanliga, kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) får en sänkning av järnnivåerna i blodet. Nästan alla patienter måste därför behandlas med järntillskott under sin behandling med NeoRecormon.

   • I sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare) har allergiska reaktioner eller hudreaktioner, såsom utslag, nässelutslag, klåda eller reaktioner vid injektionsstället, förekommit.

   • I mycket sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare) har en allvarlig form av allergisk reaktion inträffat, speciellt direkt efter injektion. Den behöver behandlas omedelbart. Om du får en ovanlig pipande, rosslande andning, svårigheter att andas, svullen tunga, ansikte eller hals eller en svullnad runt injektionsstället, eller om du känner dig yr, svimmar eller kollapsar, kontakta din läkare omedelbart.

   • I mycket sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 10 000 användare) har patienter fått influensaliknande symtom, särskilt efter att de precis har börjat sin behandling. Dessa innefattar feber, frossa, huvudvärk, ont i armar och ben, skelettsmärtor och/eller allmän sjukdomskänsla. Dessa reaktioner var vanligtvis milda till måttliga och försvann efter ett par timmar eller dagar.

   Ytterligare biverkningar hos patienter med kronisk njursjukdom (renalanemi)

   • Blodtrycksstegring, försämring av redan konstaterat högt blodtryck och huvudvärk är de vanligaste förekommande biverkningarna (mycket vanliga, kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare). Din läkare kommer regelbundet att kontrollera blodtrycket, särskilt i början av behandlingen. Din läkare kan behandla blodtrycksstegringen med läkemedel eller tillfälligt avbryta behandlingen med NeoRecormon.

   • Ring läkare omedelbart om du får huvudvärk, speciellt plötslig, stickande, migränliknande huvudvärk, förvirring, talsvårigheter, ostadig gång, epileptiska anfall eller kramper. Dessa kan vara tecken på en allvarlig blodtrycksstegring (hypertensiv kris) även om du vanligtvis har ett normalt eller lågt blodtryck. Den behöver behandlas omedelbart.

   • Om du har lågt blodtryck eller komplikationer i fisteln finns det risk att du får fisteltrombos (en blodpropp i kärlet/kopplingen som används för att ansluta till dialyssystemet).

   • I mycket sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare) har patienter haft ökade kalium- och fosfatnivåer i blodet. Detta kan behandlas av din läkare.

   • Neutraliserande antikroppsmedierad aplasi av röda blodkroppar (pure red cell aplasia, PRCA) har observerats vid behandling med erytropoietin, inklusive i enstaka fall vid behandling med NeoRecormon. PRCA innebär att kroppen har upphört eller minskat produktionen av röda blodkroppar. Detta leder till allvarlig anemi, som bland annat ger symtom i form av onormal trötthet och energibrist. Om din kropp producerar neutraliserande antikroppar, kommer din läkare att avbryta behandlingen med NeoRecormon och fatta beslut om hur din anemi behandlas bäst.

   Ytterligare biverkningar hos patienter som får kemoterapi mot cancer

   • Ökning av blodtrycket och huvudvärk kan inträffa i enstaka fall. Din läkare kan behandla blodtrycksstegringen med läkemedel.

   • En ökad förekomst av blodproppar har observerats.

   Ytterligare biverkningar hos personer som donerar sitt eget blod inför operation

   • En något ökad förekomst av blodproppar har observerats.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   HUR NEORECORMON SKA FÖRVARAS

   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten.

   • Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C).

   • Sprutan kan tas ur från kylskåp och förvaras i rumstemperatur (ej över 25ºC) under en enstaka period på upp till 3 dagar.

   • Förvara den förfyllda sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   • Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration


   – Den aktiva substansen är epoetin beta. En förfylld spruta innehåller antingen 500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10 000, 20 000 eller 30 000 IE (internationella enheter) epoetin beta i 0,3 ml eller 0,6 ml lösning.

   – Övriga innehållsämnen är karbamid, natriumklorid, polysorbat 20, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, kalciumkloriddihydrat, glycin, L-Leucin, L-Isoleucin, L-Treonin, L-Glutaminsyra, L-Fenylalanin och vatten för injektionsvätskor.


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


   NeoRecormon är en lösning i en förfylld spruta för injektion. Lösningen är förglös, klar till lätt opaliserande.


   NeoRecormon 500 IE, 2000 IE, 3000 IE, 4000 IE, 5000 IE, 6000 IE: varje förfylld spruta innehåller 0,3 ml lösning


   NeoRecormon 10 000 IE, 20 000 IE eller 30 000 IE: varje förfylld spruta innehåller 0,6 ml lösning


   NeoRecormon tillhandahålls i följande förpackningsstorlekar:


   NeoRecormon 500 IE

   1 förfylld spruta med en nål (30G1/2) eller

   6 förfyllda sprutor med 6 nålar (30G1/2).


   NeoRecormon 2000 IE, 3000 IE, 4000 IE, 5000 IE, 6000 IE, 10000 IE och 20 000IE

   1 förfylld spruta med en nål (27G1/2) eller

   6 förfyllda sprutor med 6 nålar (27G1/2).


   NeoRecormon 30 000 IE

   1 förfylld spruta med en nål (27G1/2) eller

   4 förfyllda sprutor med 4 nålar (27G1/2).


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Innehavare av godkännande för försäljning
   Roche Registration Limited
   6 Falcon Way
   Shire Park
   Welwyn Garden City
   AL7 1TW
   Storbritannien   Tillverkare
   Roche Pharma AG

   Emil-Barell-Strasse 1

   D-79639 Grenzach-Wyhlen

   Germany


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   België/Belgique/Belgien

   N.V. Roche S.A.

   Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

   Lietuva

   UAB “Roche Lietuva”

   Tel: +370 5 2546799

   България

   Рош България ЕООД

   Тел: +359 2 818 44 44

   Luxembourg/Luxemburg

   (Voir/siehe Belgique/Belgien)

   Česká republika

   Roche s. r. o.

   Tel: +420 - 2 20382111

   Magyarország

   Roche (Magyarország) Kft.

   Tel: +36 - 23 446 800

   Danmark

   Roche a/s

   Tlf: +45 - 36 39 99 99

   Malta

   (See United Kingdom)

   Deutschland

   Roche Pharma AG

   Tel: +49 (0) 7624 140

   Nederland

   Roche Nederland B.V.

   Tel: +31 (0) 348 438050

   Eesti

   Roche Eesti OÜ

   Tel: + 372 - 6 177 380

   Norge

   Roche Norge AS

   Tlf: +47 - 22 78 90 00

   Ελλάδα

   Roche (Hellas) A.E.

   Τηλ: +30 210 61 66 100

   Österreich

   Roche Austria GmbH

   Tel: +43 (0) 1 27739

   España

   Roche Farma S.A.

   Tel: +34 - 91 324 81 00

   Polska

   Roche Polska Sp.z o.o.

   Tel: +48 - 22 345 18 88

   France

   Roche

   Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

   Portugal

   Roche Farmacêutica Química, Lda

   Tel: +351 - 21 425 70 00

   Hrvatska

   Roche d.o.o

   Tel: +385 1 4722 333

   România

   Roche România S.R.L.

   Tel: +40 21 206 47 01

   Ireland

   Roche Products (Ireland) Ltd.

   Tel: +353 (0) 1 469 0700

   Slovenija

   Roche farmacevtska družba d.o.o.

   Tel: +386 - 1 360 26 00

   Ísland

   Roche a/s

   c/o Icepharma hf

   Sími: +354 540 8000

   Slovenská republika

   Roche Slovensko, s.r.o.

   Tel: +421 - 2 52638201

   Italia

   Roche S.p.A.

   Tel: +39 - 039 2471

   Suomi/Finland

   Roche Oy

   Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

   Kύπρος

   Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

   Τηλ: +357 - 22 76 62 76

   Sverige

   Roche AB

   Tel: +46 (0) 8 726 1200

   Latvija

   Roche Latvija SIA

   Tel: +371 – 6 7039831

   United Kingdom

   Roche Products Ltd.

   Tel: +44 (0) 1707 366000

   Denna bipacksedel ändrades senast i juli 2015


   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  NeoRecormon®

  Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 2000 IE 6 styck Förfylld spruta

  • Varunummer: 510255
  • Tillverkare: Roche AB

  1.142,75 kr

  Jämförspris: 190,46 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?