Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Nemdatine

   10 mg filmdragerade tabletter
   memantinhydroklorid
   laktosmonohydrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Nemdatine är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Nemdatine
   3. Hur du använder Nemdatine
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Nemdatine ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Nemdatine är och vad det används för

   Hur Nemdatine verkar

   Nemdatine hör till en läkemedelsgrupp känd som anti-demensläkemedel. Minnesförlust vid Alzheimers sjukdom beror på en störning av meddelandesignaler i hjärnan. Hjärnan innehåller så kallade NMDA¬receptorer (N-metyl-D-aspartat) som har att göra med överföringen av nervsignaler som är viktiga för inlärning och minnet. Nemdatine hör till en läkemedelsgrupp som kallas NMDA-receptorantagonister. Nemdatine verkar på dessa NMDA-receptorer genom att förbättra överföringen av nervsignaler och minnet.

   Vad Nemdatine används för

   Nemdatine används för behandling av patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Nemdatine

   Använd inte Nemdatine

   • om du är allergisk (överkänslig) mot memantinhydroklorid eller mot något av övriga innehållsämnen i Nemdatine filmdragerade tabletter (se avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Nemdatine.

   • om du tidigare har haft epileptiska anfall

   • om du nyligen har haft en myokardinfarkt (hjärtattack) eller om du lider av obehandlad hjärtsvikt eller av okontrollerad hypertoni (högt blodtryck).

   I dessa situationer ska behandlingen övervakas noga och den kliniska nyttan med Nemdatine ska regelbundet bedömas av din läkare.

   Om du lider av nedsatt njurfunktion (njurproblem) ska din läkare noga övervaka din njurfunktion och om nödvändigt anpassa memantindoserna därefter.

   Samtidig användning av läkemedel som innehåller amantadin (för behandling av Parkinsons sjukdom), ketamin (en substans som i allmänhet används som ett bedövningsmedel), dextrometorfan (används i allmänhet för att behandla hosta) och andra NMDA-antagonister bör undvikas.

   Nemdatine rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 års ålder.

   Andra läkemedel och Nemdatine

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Nemdatine kan särskilt påverka effekterna av följande läkemedel och dessa doser kan behöva ändras av din läkare:

   • amantadin, ketamin, dextrometorfan

   • dantrolen, baklofen

   • cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

   • hydroklorotiazid (eller någon kombination med hydroklorotiazid)

   • antikolinergika (ämnen som allmänt används för att behandla rörelserubbningar eller kramper i tarmarna)

   • antiepileptika (ämnen som används för att förhindra och lindra krampanfall)

   • barbiturater (ämnen som allmänt används för insomning)

   • dopaminerga agonister (ämnen såsom L-dopa, bromokriptin)

   • neuroleptika (ämnen som används vid behandling av psykiska sjukdomar)

   • orala antikoagulantia

   Om du läggs in på sjukhus ska du tala om för din läkare att du tar Nemdatine.

   Intag av Nemdatine med mat och dryck

   Du ska tala om för din läkare om du nyligen har ändrat eller planerar att ändra din kost på ett avgörande sätt (t.ex. från vanlig kost till enbart vegetarisk kost) eller om du lider av tillstånd av renal tubulär acidos (RTA, ett överskott på syrabildande ämnen i blodet som följd av njurfunktionsstörning (nedsatt njurfunktion)) eller allvarliga urinvägsinfektioner, eftersom din läkare då kan behöva justera dosen på din medicin.

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

   Användning av memantin hos gravida kvinnor rekommenderas inte.

   Kvinnor som tar Nemdatine ska inte amma.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Din läkare kommer att tala om för dig om din sjukdom tillåter att du kör fordon och använder maskiner på ett säkert sätt. Nemdatine kan dessutom ändra din reaktionsförmåga, vilket gör det olämpligt att köra fordon eller använda maskiner.

   Nemdatine innehåller laktosmonohydrat

   Om du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du börjar ta Nemdatine.


   3. Hur du använder Nemdatine

   Använd alltid Nemdatine enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosering

   Den rekommenderade dosen Nemdatine för vuxna och äldre patienter är 20 mg en gång om dagen. För att minska risken för biverkningar uppnås den här dosen gradvis genom följande dagliga behandlingsschema.

   vecka 1

   en halv 10 mg tablett

   vecka 2

   en 10 mg tablett

   vecka 3

   en och en halv 10 mg tablett

   vecka 4 och därefter

   två 10 mg tabletter en gång om dagen

   Den vanliga startdosen är en halv tablett en gång dagligen (1x 5 mg) under den första veckan. Detta ökas till en tablett en gång dagligen (1 x 10 mg) under den andra veckan och till en och en halv tablett en gång dagligen (1x 15 mg) under den tredje veckan. Från och med den fjärde veckan är den vanliga dosen två tabletter en gång dagligen (1x 20 mg).

   Dosering hos patienter med nedsatt njurfunktion

   Om du har nedsatt njurfunktion bestämmer din läkare en dos som passar ditt tillstånd. Din läkare bör undersöka din njurfunktion med vissa bestämda mellanrum.

   Administration

   Nemdatine ska tas en gång dagligen. För att du ska ha nytta av din medicin måste du ta den regelbundet varje dag vid samma tid på dagen. Tabletterna ska sväljas med lite vatten. Tabletterna kan tas med eller utan föda.

   Behandlingstid

   Fortsätt att ta Nemdatine så länge du har nytta av det. Din läkare bör regelbundet bedöma din behandling.

   Om du använt för stor mängd av Nemdatine

   • I allmänhet är det inte skadligt om du tar för mycket Nemdatine. Du kan få kraftigare symtom av det som beskrivs i avsnitt 4. ”Eventuella biverkningar”.

   • Om du tagit en stor överdos Nemdatine ska du kontakta din läkare eller kontakta medicinsk rådgivning, eftersom du kan behöva vård.

   Om du har glömt att använda Nemdatine

   • Om du upptäcker att du har glömt att ta din dos Nemdatine ska du vänta och ta din nästa dos vid den vanliga tiden.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   I allmänhet är de observerade biverkningarna lindriga till måttliga.

   Vanliga (drabbar 1 till 10 användare av 100):

   • Huvudvärk, sömnighet, förstoppning, förhöjda leverfunktionstester, yrsel, balansstörningar, andnöd, högt blodtryck och läkemedelsöverkänslighet

   Mindre vanliga (drabbar 1 till 10 användare av 1 000):

   • Trötthet, svampinfektioner, förvirring, hallucinationer, kräkningar, onormal gång, hjärtsvikt och blodpropp i vener

   Mycket sällsynta (drabbar färre än 1 användare av 10 000):

   - Kramper

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • Bukspottskörtelinflammation, leverinflammation (hepatit) och psykotiska reaktioner

   Alzheimers sjukdom har förknippats med depression, självmordstankar och självmord. Dessa händelser har rapporterats hos patienter som behandlats med memantin.

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Nemdatine ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistern efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25°C.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är memantinhydroklorid. Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg memantinhydroklorid motsvarande 8,31 mg memantin.


   • Övriga innehållsämnen är: Tablettkärna: Mikrokristallin cellulosa, krospovidon Typ A, talk och magnesiumstearat. Tablettdragering; (Opadry II White 33G28435: Hypromellos 6cP, titaniumdioxid (E 171), laktosmonohydrat, macrogol 3350 och triacetin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Nemdatine 10 mg filmdragerade tabletter (tablett) är vita, ovala, kapsel- formade, bikonvexa, 9,8 mm x 4,9 mm i storlek, märkta ”M10” på sidan med brytskåra.

   Blisterförpackningar: 28, 30, 42, 56, 60, 98 och 112 filmdragerade tabletter.

   Tablettbehållare: 100 filmdragerade tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavíkurvegi 76 78

   220 Hafnarfjörður

   Island

   Tillverkare

   Actavis hf.

   Reykjavíkurvegi 78

   220 Hafnarfjörður

   Island

   Actavis Ltd.

   BLB 016 Bulebel Industrial Estate

   Zejtun ZTN 3000

   Malta

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   België/Belgique/Belgien

   ALL-in-1 bvba

   Tél/Tel: +32 (0)32 86 88 88

   Lietuva

   UAB “Actavis Baltics”

   Tel: +370 5 260 9615

   България

   Актавис ЕАД

   Teл.: + 359 2 9321 680

   Luxembourg/Luxemburg

   ALL-in-1 bvba

   Belgique/Belgien

   Tél/Tel: +32 (0)32 86 88 88

   Česká republika

   Actavis CZ a.s.

   Tel: +420 251 113 002

   Magyarország

   Actavis Hungary Kft

   Tel.: +36 1 501 7001

   Danmark

   Actavis A/S

   Tlf: +45 72 22 30 00

   Malta

   Actavis Ltd.

   Tel: + 35621693533

   Deutschland

   Actavis Deutschland GmbH & Co. KG

   Telefon: +49 (0)89 558909 0

   Nederland

   Actavis B.V.

   Tel: +31 35 54 299 33

   Eesti

   UAB “Actavis Baltics” Eesti Filiaal

   Tel: +372 6100 565

   Norge

   Actavis Norway AS

   Tlf: +47 815 22 099

   Ελλάδα

   Specifar SA

   Τel: + 30 210 5401500

   Österreich

   Actavis GmbH

   Tel: + 43 (0)662 435 235 00

   España

   Actavis Spain, S.A.

   Tfno.: +34 91 630 86 45

   Polska

   Actavis Export Int. Ltd., Malta.

   Kontakt w Polsce:

   Tel: (+48 22) 512 29 00

   France

   Actavis France

   Tél: + 33 4 72 72 60 72

   Portugal

   Actavis A/S Sucursal

   Tel: + 351 21 722 06 50

   Hrvatska

   Agmar d.o.o.

   Tel: +385(1)6610-333

   România

   Actavis SRL

   Tel: + 40 21 318 17 77

   Ireland

   Actavis Ireland Limited

   Tel: + 353 (0)21 4619040

   Slovenija

   Apta Medica Internacional d.o.o.

   Tel: +386 51 615 015

   Ísland

   Actavis Group PTC ehf

   Sími: + 354-550 3300

   Slovenská republika

   Actavis s.r.o.

   Tel: +421 2 3255 3800

   Italia

   Actavis Italy S.p.A.

   Tel: +39 0331 583111

   Suomi/Finland

   Actavis Oy

   Puh/Tel: +358 (0)9 348 233

   Κύπρος

   A. Potamitis Medicare Ltd

   Τηλ: +357 22583333

   Sverige

   Actavis AB

   Tel: + 46 8 13 63 70

   Latvija

   Actavis Baltics pārstāvniecība Latvijā

   Tel: +371 67067873

   United Kingdom

   Actavis UK Limited

   Tel: +44 1271 385257


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013-10-28


   Övriga informationskällor

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndigheten på (EMAs) hemsida: http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nemdatine

  Filmdragerad tablett 10 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 525593
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  87,49 kr

  Jämförpris: 0,87 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?