Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Nebido

   1000 mg/4 ml Injektionsvätska, lösning
   Testosteronundekanoat

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   − Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   − Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

   − Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   − Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Nebido är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Nebido
   3. Hur du använder Nebido
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Nebido ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Nebido är och vad det används för

   Det aktiva innehållsämnet i Nebido är testosteron, ett manligt hormon.


   Nebido injiceras i en muskel där det kan lagras och gradvis frisättas.Nebido ges till vuxna män som testosteronersättning för att behandla olika besvär som orsakats av testosteronbrist (manlig hypogonadism). Dessa besvär bör bekräftas genom två separata blodtestosteronmätningar och även inkludera kliniska symtom som:


   • impotens

   • infertilitet

   • låg sexualdrift

   • trötthet

   • nedstämdhet

   • benskörhet på grund av låga hormonnivåer

   2. Vad du behöver veta innan du använder Nebido

   Använd inte Nebido

   - om du är allergisk mot testosteronundekanoat eller någotannat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   - om du har androgenberoende cancer eller misstänkt prostata- eller bröstcancer

   - om du har eller har haft en levertumör


   Nebido är inte avsedd för användning av kvinnor.


   Nebido ska inte användas av barn och ungdomar. Det finns inga data på användning för manliga patienter under 18 år.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Nebido om du har eller någon gång haft:

   - epilepsi

   - problem med hjärta, njure eller lever

   - migrän

   - tillfälliga uppehåll av andningen under sömn (apné), då det kan förvärras under behandlingen

   - cancer, eftersom det kan bli nödvändigt att regelbundet mäta kalciumhalterna i blodet

   - problem med blodkoagulationen

   * bödningsrubbningar (dvs, hemofili)

   * trombofili (en störning i blodkoagulationen som ökar risken för trombos- blodproppar i blodkärl).


   Om du lider av svår hjärt-, lever- eller njursvikt kan behandlingen med Nebido leda till svåra komplikationer i form av vätskeansamling i kroppen som ibland åtföljs av hjärtsvikt.


   Din läkare ska utföra följande blodkontroller före och under behandlingen: testosteronhalten i blodet, fullständig blodkroppsräkning.


   Om din lever inte fungerar
   Inga formella studier har genomförts på patienter med nedsatt leverfunktion. Du kommer inte att  ordineras Nebido om du någon gång har haft en levertumör (se ”Använd INTE Nebido”).


   Äldre patienter (65 år eller äldre)
   Din läkare behöver inte justera din dos om du är över 65 år (se ”Medicinsk undersökning/Uppföljning”).


   Bygga muskler och drogtester

   Nebido ska inte användas i syfte att bygga upp musklerna eller förbättra den fysiska prestationsförmågan hos individer som inte har behov av behandling med Nebido av medicinska skäl.

   Nebido kan ge ett positivt utslag vid dopingtest.


   Medicinsk undersökning/Uppföljning

   Manliga hormoner kan påskynda utvecklingen av prostatacancer och förstorad prostatakörtel (godartad prostatahyperplasi). Innan din läkare påbörjar behandlingen med Nebido, ska du genomgå en undersökning för att kontrollera att du inte har prostatacancer.


   Din läkare kommer regelbundet att undersöka din prostatakörtel och bröstvävnad, särskilt om du är äldre. Han/hon kommer också att ta regelbundna blodprov.


   Efter användning av hormonella ämnen såsom androgena föreningar har fall av godartade (icke cancerogena) och elakartade (cancerogena) levertumörer setts förekomma.

   Andra läkemedel och Nebido

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Din läkare kan behöva justera din dos om du använder något/några av följande läkemedel:

   • adrenokortikotropt hormon (ACTH) eller kortikosteroider (används för att behandla olika sjukdomar som reumatism, artrit, allergier och astma). Nebido kan öka risken för vattenansamling i kroppen, särskilt om ditt hjärta eller din lever inte fungerar ordentligt.

   • blodförtunnande tabletter (kumarinbaserade, orala antikoagulantia) eftersom detta kan öka blödninsrisken. Läkaren kommer att kontrollera dosen.

   * läkemedel som används för att behandla diabetes. Det kan vara nödvändigt att justera dosen av ditt blodsockersänkande läkemedel. Liksom andra androgener kan testosteron öka effekten av insulin.


   Var noga med att informera din läkare om du har problem med blodkoagulationen eftersom det är viktigt för din läkare att veta innan man beslutar att injicera Nebido.


   Nebido kan också påverka vissa laboratorietest (t.ex. sköldkörtel). Tala om för läkaren eller laboratoriepersonalen att du använder Nebido.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Nebido ska inte användas av kvinnor och får heller inte användas av gravida eller ammande kvinnor.


   Fertilitet

   Behandling med höga doser av testosteronpreparat kan tillfälligt stoppa eller minska spermieproduktionen (se även ”Eventuella biverkningar”).


   Körförmåga och användning av maskiner

   Nebido påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Nebido

   Din läkare kommer att injicera Nebido (1njektionsflaska) mycket långsamt i en muskel. Han/hon kommer att ge dig injektionerna var 10:e till var 14:e vecka. Injektioner givna med dessa tidsmellanrum kan upprätthålla tillräckliga testosteronnivåer utan att ge för höga nivåer av testosteron i blodet.


   Nebido är endast avsedd för intramuskulär injektion. Man kommer att vara särskilt noga med att inte ge injektionen i ett blodkärl.


   Behandlingens början

   Läkaren kommer att mäta dina testosteronnivåer före och i början av behandlingen.

   Eventuellt kommer din läkare att ge dig den andra injektionen redan efter 6 veckor för att snabbt nå den nödvändiga testosteronnivån, beroende på dina symtom och testosteronnivåer.


   Underhållsbehandling

   Injektionsintervallen bör alltid ligga inom det rekommenderade tidsspannet på 10–14 veckor. Din läkare kommer att göra regelbundna mätningar av testosteronnivåerna i slutet av ett injektionsintervall för att vara säker på att de ligger på rätt nivå. Om nivån är för låg kan läkaren besluta att ge injektionerna oftare. Om testosteronnivåerna är för höga, kan läkaren besluta att ge injektionerna mer sällan. För att du ska kunna behålla din optimala testosteronnivå är det viktigt att du inte glömmer bort dina inplanerade injektionsbesök.


   Om du upplever att effekten av Nebido är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare.

   Om du använt för stor mängd av Nebido

   Symtom på för hög dos av Nebido är bl.a.

   • irritation

   • nervositet

   • viktökning

   • ihållande eller frekventa erektioner


   Vänd dig till din läkare om du upplever något av dessa. Din läkare kommer att ge dig dina injektioner mer sällan eller avsluta behandlingen.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Nebido orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   De vanligaste biverkningarna är akne och smärta vid injektionsstället.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • onormalt högt antal röda blodkroppar

   • viktuppgång

   • värmevallningar

   • akne

   • förstorad prostata och åtföljande problem

   • diverse reaktioner där injektionen gavs (t.ex. smärta, blåmärke eller irritation)


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • allergisk reaktion

   • ökad aptit, förändrade blodprovsresultat (t.ex. ökad mängd blodsocker eller blodfetter)

   • depression, känslomässig störning, sömnlöshet, rastlöshet, aggression eller irritabilitet

   • huvudvärk, migrän eller darrningar

   • hjärtsjukdom, högt blodtryck eller yrsel

   • luftrörskatarr, bihåleinflammation, hosta, andfåddhet, snarkning eller röstproblem

   • diarré eller illamående

   • förändrade levertestresultat

   • håravfall eller olika hudreaktioner (t.ex. klåda, rodnad eller torr hud)

   • ledsmärta, värk i armar och ben, muskelproblem (t.ex. spasmer, smärta eller stelhet) eller en ökning av blodkreatinfosfokinas

   • urinvägsstörningar (t.ex. minskat urinflöde, kvarhållande av urin i blåsan, nattliga urinträngningar)

   • prostatastörningar (t.ex. intraepitelial neoplasi i prostata, eller tilltagande hårdhet eller inflammation i prostata), förändrad sexuell lust, ömma testiklar, ömma, hårda eller förstorade bröst, eller förhöjda nivåer av de manliga och kvinnliga hormonerna

   • trötthet, allmän svaghetskänsla, kraftiga svettningar eller nattsvettningar


   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   Nebido är en oljelösning, som kan hamna i lungorna (mikroemboli i lungorna från oljelösningar), vilket i sällsynta fall kan leda till symtom som hosta, andfåddhet, allmän sjukdomskänsla, kraftiga svettningar, bröstsmärtor, yrsel, domnings/stickningskänsla eller svimning. Dessa reaktioner kan inträffa under eller omedelbart efter injektionen och går tillbaka (reversibla).


   Misstänkta anafylaktiska reaktioner har rapporterats efter injektion med Nebido.


   Förutom biverkningarna som anges ovan har följande rapporterats vid behandling med preparat som innehåller testosteron: nervositet, fientlighet, tillfälligt andningsuppehåll under sömn, diverse hudreaktioner som mjäll och fet hy, mer frekventa erektioner och i mycket sällsynta fall gulaktiga ögon och hud (gulsot).


   Behandling med höga doser testosteronpreparat ger ofta avbrott i eller minskning av spermieproduktionen. Tillståndet går dock över när behandlingen upphör. Ersättningsbehandling med testosteron för svagt fungerande testiklar (hypogonadism) kan i sällsynta fall ge ihållande, smärtsamma erektioner (priapism). Behandling med testosteron i höga doser eller under längre tid kan leda till vattenansamling och ödem (svullnad på grund av vätskeansamling).


   En gemensam risk för ökat antal röda blodkroppar, hematokrit (procentandelen röda blodkroppar i blodet) och hemoglobin (den komponent i röda blodkroppar som transporterar syre) har observerats vid regelbundna blodtester för testosteronprodukter i allmänhet.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Nebido ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter “Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen i Nebido är testosteronundekanoat 250 mg/ml (motsvarande 157,9 mg testosteron).

   En injektionsflaska innehåller 1000 mg testosteronundekanoat.


   • Övriga innehållsämnen är bensylbensoat och ricinolja.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Nebido är en klar, gulaktig oljelösning. Förpackningen innehåller:


   1 brunfärgad injektionsflaska av glas med 4 ml injektionsvätska, lösning

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Tel: 042-32 66 95


   Ompackare:

   Dr. Fisher Farma B.V.

   Lelystad

   Nederländerna


   Tillverkare:

   Bayer Pharma AG


   Denna bipacksedel ändrades senast

   16 mars 2018


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Lösningen för intramuskulär administrering ska inspekteras visuellt före användning och endast klara lösningar, utan partiklar, ska användas.


   Innehållet i ampullen bör injiceras intramuskulärt omedelbart efter att ampullen har öppnats.

   Lösningen i ampullen är endast för engångsbruk och oanvänd lösning skall destrueras.


   Administrering:


   Särskild försiktighet bör iakttas för att undvika intravasal injektion. I likhet med andra oljelösningar måste Nebido injiceras strikt intramuskulärt och mycket långsamt. Mikroembolier efter administrering av oljelösningar kan i sällsynta fall leda till symtom som hosta, dyspné, illamående, kraftig svettning, bröstsmärtor, yrsel, parestesier eller svimning. Dessa reaktioner kan uppträda under eller omedelbart efter injektion och är reversibla. Behandlingen är vanligtvis symtomatisk, till exempel genom administrering av syrgas.


   Misstänkta anafylaktiska reaktioner har rapporterats efter injektion med Nebido.


   Varningar:


   Prostatakörtel och bröstvävnad bör regelbundet kontrolleras noga i enlighet med rekommenderade metoder (per rectum-undersökning och mätning av serum-PSA) hos patienter som får testosteronbehandling, minst en gång om året och två gånger om året hos äldre och riskpatienter (de med kliniska riskfaktorer eller med sjukdom i familjen).


   Utöver laboratorieanalyser av testosteronhalterna ska följande laboratorievärden kontrolleras regelbundet på patienter som står på långsiktig androgenbehandling: hemoglobin, hematokrit och leverfunktionstest och lipidprofil.


   Behandling med testosteron kan hos patienter med svår hjärt-, lever- eller njursvikt eller med ischemisk hjärtsjukdom ge upphov till svåra komplikationer kännetecknade av ödem med eller utan kronisk hjärtinsufficiens. Behandlingen måste upphöra omedelbart om sådana komplikationer inträffar.


   Anvisningar för hantering av injektionsflaskan:

   Injektionsflaskan är endast avsedd för engångsbruk. Innehållet i en injektionsflaska ska injiceras intramuskulärt omedelbart efter upptag i sprutan. Ta först bort plastlocket (A) men låt metallringen (B) och membranet (C) sitta kvar.  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nebido

  Injektionsvätska, lösning 1000 mg/4 ml 4 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 383925
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  1.112,15 kr

  Jämförpris: 278,04 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?