Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Natriumlevofolinat medac


   levofolinsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Natriumlevofolinat medac är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumlevofolinat medac
   3. Hur du använder Natriumlevofolinat medac
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Natriumlevofolinat medac ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Natriumlevofolinat medac är och vad det används för

   Levofolinsyra som finns i Natriumlevofolinat medac kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   Användning av Natriumlevofolinat medac i kombination med metotrexat

   Natriumlevofolinat medac tillhör en grupp av läkemedel som kallas antidoter. Dessa är substanser som används vid cancerbehandling med cellgifter (cytostatikabehandling) för att motverka toxiciteten (giftigheten) hos cellgifterna.

   Natriumlevofolinat medac används vid behandling av cancer hos vuxna och barn. Det minskar toxiciteten hos vissa ämnen som kallas folsyraantagonister, till exempel metotrexat, genom att motverka dem. Folsyraantagonisterna minskar effekten av det kroppsegna ämnet folsyra. En överdos av folsyraantagonister kan också behandlas med Natriumlevofolinat medac.

   Användning av Natriumlevofolinat medac i kombination med 5‑fluorouracil

   Det har visat sig att Natriumlevofolinat medac ökar effekten hos vissa cellgifter. Därför används den även vid cancerbehandling för att öka den cellskadande effekten av ett cancerläkemedel som heter 5‑fluorouracil.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumlevofolinat medac

   Använd inte Natriumlevofolinat medac

   • om du är allergisk mot levofolinsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6);

   • om du har blodbrist till följd av vitamin B12‑brist;

   • i kombination med 5‑fluorouracil om det finns medicinska skäl till att du inte ska använda 5‑fluorouracil, framför allt om du är gravid eller ammar;

   • i kombination med 5‑fluorouracil om du har svår diarré.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Natriumlevofolinat medac.

   Allmänt

   Natriumlevofolinat medac ska endast användas i kombination med 5‑fluorouracil eller metotrexat under direkt övervakning av en läkare med erfarenhet av cancerbehandling.

   Levofolinsyra får inte ges direkt i ryggmärgsvätskan (intratekalt), eftersom man har sett svåra biverkningar, inklusive dödsfall, vid denna typ av behandling.

   Om du får vissa cellgifter (cellskadande substanser), till exempel hydroxikarbamid, cytarabin, merkaptopurin och tioguanin, kan du utveckla makrocytos (förstorade röda blodkroppar). Sådan makrocytos får inte behandlas med levofolinsyra.

   Om du har epilepsi och behandlas med vissa läkemedel (fenobarbital, fenytoin eller primidon), kan det finnas en ökad risk för anfall. Det beror på att koncentrationen av epilepsimedicinerna i din blodplasma sjunker. Din läkare kommer förmodligen att ta blodprover på dig medan du behandlas med levofolinsyra och även sedan behandlingen avslutats. Då mäter man koncentrationen av epilepsiläkemedlet i blodplasman och justerar dosen vid behov.

   Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning av Natriumlevofolinat medac i kombination med metotrexat

   Din läkare kontrollerar att du inte får levofolinsyra precis samtidigt med en folsyraantagonist (t.ex. metotrexat), eftersom effekten av behandlingen med antagonisten då skulle kunna försämras.

   Din läkare kommer också att undvika alltför höga doser av levofolinsyra, eftersom de skulle kunna göra att den tumörmotverkande effekten hos metotrexatet försämras.

   En person som av misstag får en överdos av en folsyraantagonist som metotrexat ska dock omedelbart få akut medicinsk hjälp.

   Om du redan har nedsatt njurfunktion, för lite vätska i kroppen (är uttorkad) eller om du använder vissa läkemedel mot inflammation eller smärta (så kallade NSAID‑medel som ibuprofen, diklofenak eller salicylater som acetylsalicylsyra, till exempel Magnecyl) kan utsöndringen av metotrexat försenas genom att det ansamlas vätska bland annat i bukhålan eller i utrymmet mellan bröstkorgen och lungan.

   Under sådana omständigheter kan det vara befogat att ge högre doser av Natriumlevofolinat medac eller med en längre behandlingstid.

   Om utsöndringen av metotrexat fördröjs kan njurfunktionen i sin tur påverkas, vilket kommer att öka metotrexathalterna i blodet.

   Även i sådana fall kan du få högre doser av Natriumlevofolinat medac eller behandlas med levofolinsyra under längre tid.

   Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning av Natriumlevofolinat medac i kombination med 5‑fluorouracil

   När levofolinsyra används tillsammans med 5‑fluorouracil i en kombinationsbehandling kan risken öka för toxiska (”giftiga”) effekter av 5‑fluorouracil. De vanligaste symptomen, som kan göra att dosen måste minskas är:

   • minskat antal vita blodkroppar,

   • inflammation i slemhinnorna (t.ex. i munnen och/eller magsäcken),

   • diarré.

   Om du får vattnig avföring två gånger om dagen och/eller inflammation i slemhinnan i magen (lätta till måttliga sår), ska du genast kontakta din läkare.

   Du får inte börja med kombinationsbehandling med 5‑fluorouracil och levofolinsyra och inte heller fortsätta med kombinationsbehandling, om du får några biverkningar från magtarmkanalen, oavsett hur svåra de är.

   Speciellt om du får diarré kommer läkaren att övervaka dig mycket noggrant, eftersom ditt tillstånd snabbt kan försämras och du kan få allvarliga biverkningar. När symptomen från magtarmkanalen har upphört fullständigt, kommer läkaren att låta dig påbörja eller fortsätta med en kombinationsbehandling med levofolinsyra och 5‑fluorouracil.

   Äldre eller svaga patienter, eller patienter som tidigare har fått strålbehandling, ska vara särskilt försiktiga, eftersom levofolinsyra kan öka risken för toxiska effekter av 5‑fluorouracil.

   Andra läkemedel och Natriumlevofolinat medac

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Effekten av följande läkemedel kan påverkas om de tas tillsammans med Natriumlevofolinat medac: fenobarbital, primidon, fenytoin, succinimid (läkemedel mot epilepsi). Läkaren kan kontrollera halten av dessa läkemedel i blodet och ändra dosen för att förhindra ökat antal anfall (kramper).

   Vid samtidig metotrexatbehandling kan effekten av Natriumlevofolinat medac försämras.

   Samtidig användning av Natriumlevofolinat medac och 5‑fluorouracil ökar cellgiftseffekten och biverkningarna av 5‑fluorouracil.

   När Natriumlevofolinat medac ges tillsammans med folsyraantagonister (t.ex. co‑trimoxazol, pyrimetamin) kan effekten av folsyraantagonisten antingen minskas eller helt neutraliseras.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Det är inte troligt att läkaren ber dig ta/använda en folsyraantagonist eller 5‑fluorouracil när du är gravid eller ammar. Om du emellertid har tagit/använt en folsyraantagonist under graviditet eller amning, kan detta läkemedel (Natriumlevofolinat medac) användas för att minska dess biverkningar.

   Graviditet

   Det finns ingenting som tyder på att Natriumlevofolinat medac, om det ges ensamt, skulle ha skadliga effekter om det ges under graviditet.

   Om du är gravid ska du endast ges metotrexat om nyttan med din behandling väger tyngre än riskerna för ditt barn.

   Om du får metotrexat trots att du är gravid kan man obegränsat använda dinatriumlevofolinat för att minska eller upphäva effekterna av metotrexat.

   Om du är gravid får du inte behandlas med en kombination av Natriumlevofolinat medac och 5‑fluorouracil.

   Amning

   Du måste sluta amma innan behandling med metotrexat eller 5‑fluorouracil påbörjas.

   Natriumlevofolinat medac kan användas ensamt under amning, när det anses behövas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte troligt att Natriumlevofolinat medac i sig skulle påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner. Ditt allmäntillstånd har större betydelse än eventuella effekter av Natriumlevofolinat medac.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Natriumlevofolinat medac

   Natriumlevofolinat medac får endast färdigställas och ges av utbildad sjukvårdspersonal.

   Natriumlevofolinat medac ska alltid ges i ett blodkärl, antingen outspätt som injektion eller som infusion (dropp) efter spädning.

   Natriumlevofolinat medac får inte ges i ryggmärgsvätskan (intratekalt).

   Dos av Natriumlevofolinat medac för att förhindra toxiska symptom vid metotrexatbehandling

   Om du får en metotrexatdos på mer än 500 mg/m² kroppsyta i samband med cancerbehandling, måste du också få levofolinsyra efteråt. Vid doser på 100‑500 mg/m² metotrexat kan din läkare överväga att ge dig levofolinsyra.

   Din läkare ser till att du får den dos som är lämplig vid din sjukdom.

   Dos av Natriumlevofolinat medac för att öka cellgiftseffekterna av 5‑fluorouracil

   Det finns olika behandlingsscheman för kombinationsbehandling av Natriumlevofolinat medac och 5‑fluorouracil (en gång per vecka, två gånger per månad eller en gång per månad).

   Din läkare ser till att du får korrekt dos för din sjukdom och med lämpliga intervall.

   Om du får mer Natriumlevofolinat medac än avsett

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Mycket stora mängder av Natriumlevofolinat medac kan upphäva effekten av folsyraantagonister som metotrexat. Vid en eventuell överdosering av kombinationen av 5‑fluorouracil och Natriumlevofolinat medac ska anvisningarna vid överdosering av 5‑fluorouracil följas.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta genast att ta Natriumlevofolinat medac och kontakta läkare eller uppsök genast närmaste akutmottagning om du får något av följande symtom:

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • svår allergisk reaktion – du kan drabbas av plötsligt kliande utslag (nässelfeber), svullnad i händer, fötter, fotleder, ansikte, läppar, mun eller svalg (som kan leda till svälj- eller andningssvårigheter) och det kan kännas som du håller på att svimma.
    Detta är en allvarlig biverkning. Du kan behöva akut vård.

   Andra biverkningar som kan förekomma:

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • feber

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • sömnproblem (insomni), oro och depression efter höga doser

   • problem med matsmältningssystemet (efter höga doser)

   • ökad förekomst av krampanfall hos patienter med epilepsi

   Natriumlevofolinat i kombination med 5‑fluorouracil

   Om du får levofolinsyra i kombination med ett cancerläkemedel som innehåller fluoropyrimidiner är det mer troligt att du upplever någon av följande biverkningar av detta andra läkemedel.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • minskat antal blodkroppar (inklusive livshotade tillstånd)

   • inflammation (smärtsam svullnad och rodnad) i mag–tarmkanalens och munnens slemhinna (livshotande tillstånd har förekommit)

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • rodnad och svullnad av handflatorna eller fotsulorna som kan leda att huden fjällar (hand‑fotsyndrom)

   Ingen känd frekvens (kan inte fastställas från tillgängliga data):

   • högre än normala halter av ammoniak (en nedbrytningsprodukt som kroppen bildar) i blodet

   Säkerhetsprofilen kan påverkas beroende på vilket behandlingsschema som används för 5‑fluorouracil, eftersom cellgiftseffekterna hos 5‑fluorouracil förstärks.

   När läkemedlen ges en gång per månad

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • kräkningar, illamående

   Någon förstärkning av andra toxiska effekter orsakade av 5‑fluorouracil (t.ex. neurotoxicitet som är skadligt för nervsystemet) har inte setts.

   När läkemedlen ges en gång per vecka

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • svår diarré och uttorkning som kan bero på diarré och kan leda till inläggning på sjukhus och ibland döden

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Natriumlevofolinat medac ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter ”EXP” och på kartongen efter ”Utg. dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2 °C‑8 °C).

   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är levofolinsyra.

   1 ml lösning innehåller 54,65 mg dinatriumlevofolinat, vilket motsvarar 50 mg levofolinsyra.

   En injektionsflaska med 1 ml innehåller 54,65 mg dinatriumlevofolinat, motsvarande 50 mg levofolinsyra.

   En injektionsflaska med 4 ml innehåller 218,6 mg dinatriumlevofolinat, motsvarande 200 mg levofolinsyra.

   En injektionsflaska med 9 ml innehåller 491,85 mg dinatriumlevofolinat, motsvarande 450 mg levofolinsyra.

   Övriga innehållsämnen är natriumhydroxid, saltsyra, vatten för injektionsvätskor

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Natriumlevofolinat medac är en klar, färglös till svagt gulaktig lösning avsedd för injektion/infusion. Den saluförs i injektionsflaskor av ofärgade typ I‑glas med proppar av brombutylgummi och ”flip‑off” kapsyler av aluminium.

   Förpackningsstorlekar:

   Injektionsflaskor med 1 ml, 4 ml eller 9 ml injektions-/infusionsvätska, lösning i förpackningar om 1 eller 5 injektionsflaskor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   medac

   Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

   Theaterstr. 6

   22880 Wedel

   Tyskland

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Belgien

   Levofolic 50 mg/ml solution injectable ou pour perfusion

   Levofolic 50 mg/ml oplossing voor injectie of infusie

   Levofolic 50 mg/ml Injektions- oder Infusionslösung

   Danmark:

   Levofolininsyre ”medac” 50 mg/ml injektions- og infusionsvæske, opløsning

   Estland:

   Levofolinic acid medac 50 mg/ml süste- või infusioonilahus

   Finland:

   Levofolic 50 mg/ml injektio/infuusioneste, liuos

   Levofolic 50 mg/ml injektions/infusionsvätska, lösning

   Frankrike:

   Levofolinate de sodium medac Mylan® 50 mg/ml solution injectable ou pour perfusion

   Irland:

   Levofolinic acid medac 50 mg/ml solution for injection or infusion

   Italien:

   Sodio Levofolinato medac 50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione

   Lettland:

   Levofolic 50 mg/ml šķīdums injekcijai vai infūzijai

   Litauen:

   Levofolino rūgštis medac 50 mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas

   Norge:

   Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning

   Polen:

   Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

   Portugal:

   Levofolic 50 mg/ml solução injectável ou para perfusão

   Slovakien:

   Levofolic 50 mg/ml injekčný alebo infúzny roztok

   Slovenien:

   Levofolic 50 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje

   Spanien:

   Ácido levofolínico medac 50 mg/ml solución inyectable o para perfusión

   Storbritannien:

   Levofolinic acid 50 mg/ml solution for injection or infusion

   Sverige:

   Natriumlevofolinat medac

   Tjeckien:

   Levofolic 50 mg/ml injekční nebo infuzní roztok

   Tyskland:

   Levofolic 50 mg/ml Injektions- oder Infusionslösung


   Denna bipacksedel ändrades senast

   10/2017


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Anvisningar för användning och hantering av Natriumlevofolinat medac

   Beredning av infusionslösning måste ske under aseptiska förhållanden.

   Injektions-/infusionsvätskan, lösning kan spädas med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) eller 5 % glukoslösning.

   Natriumlevofolinat medac är kompatibel med 5‑fluorouracil.

   Lösningen får endast användas om den är klar och fri från synliga partiklar.

   Endast för engångsbruk. Ej använt läkemedel ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   För intravenös användning.

   Hållbarhet efter första öppnande eller spädning

   Efter blandning med 5‑fluorouracil eller spädning med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) eller 5 % glukoslösning:

   Beredd lösning har visat sig vara kemiskt och fysikaliskt stabil under 72 timmar vid 20‑25 °C.

   Ur mikrobiologisk synvinkel bör dock produkten användas omedelbart. Om lösningen inte används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstiden efter beredning och förvaringsbetingelserna före användning. Förvaringstiden bör normalt ej överstiga 24 timmar vid 2 °C‑8 °C, såvida inte spädning skett under kontrollerade och validerade aseptiska betingelser.

   Dosering och administreringssätt

   För att öka cytotoxiciteten hos 5‑fluorouracil

   Olika regimer och olika doser används utan att någon viss dos har visats vara den optimala. Följande regimer har använts till vuxna och äldre för behandling av avancerad eller metastaserande kolorektal cancer och ges här som exempel.

   Regim med administrering två gånger per månad: 100 mg/m² levofolinsyra (= 109,3 mg/m² dinatriumlevofolinat) i intravenös infusion under två timmar, följt av en bolusinjektion på 400 mg/m² 5‑fluorouracil och en 22‑timmars infusion av 5‑fluorouracil (600 mg/m²) under två dagar i följd, varannan vecka, på dag 1 och dag 2.

   Regim med administrering en gång per vecka: 10 mg/m² levofolinsyra (= 10,93 mg/m² dinatriumlevofolinat) som en bolusinjektion eller 100‑250 mg/m² levofolinsyra (= 109,3‑273,25 mg/m² dinatriumlevofolinat) som en i.v. infusion under 2 timmar plus 500 mg/m² 5‑fluorouracil som en i.v. bolusinjektion mitt i eller efter infusionen av dinatriumlevofolinat.

   Regim med administrering en gång per månad: 10 mg/m² levofolinsyra (= 10,93 mg/m² dinatriumlevofolinat) som en i.v. bolusinjektion eller 100‑250 mg/m² levofolinsyra (= 109,3‑273,25 mg/m² dinatriumlevofolinat) som en i.v. infusion under 2 timmar omedelbart följt av 425 mg/m² eller 370 mg/m² 5‑fluorouracil som en i.v. bolusinjektion, under 5 dagar i följd.

   Vid kombinationsbehandling med 5‑fluorouracil kan 5‑fluorouracildosen och det behandlingsfria intervallet behöva modifieras beroende på patientens tillstånd, det kliniska svaret och den dosbegränsande toxiciteten som finns angiven i produktinformationen för 5‑fluorouracil. Någon reduktion av dinatriumlevofolinatdosen krävs ej.

   Antalet behandlingscykler beslutas av behandlande läkare.

   Pediatrisk population

   Inga data om användning av dessa kombinationer finns tillgängliga.

   Rescue-behandling med dinatriumlevofolinat vid metotrexatbehandling

   Eftersom dosregimen vid rescue‑behandling med dinatriumlevofolinat är mycket starkt beroende av dosering och administreringssätt för medelhögdos- eller högdosbehandlingen med metotrexat, är det metotrexatprotokollet som avgör dosregimen för rescue‑behandlingen med dinatriumlevofolinat. Det är därför bäst att utgå från det använda protokollet för medelhögdos- eller högdosbehandling med metotrexat, när man bestämmer dosering och administreringsväg för dinatriumlevofolinat.

   Följande riktlinjer kan åskådliggöra de regimer som används till vuxna, äldre och barn:

   Rescue-behandling med dinatriumlevofolinat måste administreras parenteralt till patienter med malabsorptionssyndrom eller andra gastrointestinala sjukdomar där enteral absorption ej kan garanteras.

   Doser över 12,5‑25 mg levofolinsyra bör ges parenteralt på grund av att den enterala absorptionen av dinatriumlevofolinat kan nå en mättnad.

   Rescue-behandling med dinatriumlevofolinat är nödvändig när metotrexat ges i doser över 500 mg/m² kroppsyta och bör övervägas vid doser på 100‑500 mg/m² kroppsyta.

   Dos och duration för rescue‑behandling med dinatriumlevofolinat beror främst på typ av metotrexatbehandling och dosering, eventuell förekomst av toxicitetssymptom och den individuella utsöndringskapaciteten med avseende på metotrexat. Som regel är den första dosen levofolinsyra 7,5 mg (3‑6 mg/m²) som ges 12‑24 timmar (högst 24 timmar) efter det att metotrexatinfusionen påbörjats. Samma dos ges med 6 timmars intervall under en tid av 72 timmar. Efter ett antal parenterala doser kan behandlingen ändras till den perorala formen.

   Utöver administrering av dinatriumlevofolinat är det viktigt att vidta åtgärder för att säkerställa en snabb metotrexatutsöndring.

   Dessa åtgärder inbegriper:

   a. Alkalinisering av urinen så att urin‑pH ligger över 7,0 innan metotrexatinfusionen påbörjas (för att öka lösligheten av metotrexat och dess metaboliter).

   b. Upprätthållande av en urinutsöndring på 1 800‑2 000 cc/m²/24 h genom förhöjd peroral eller intravenös vätsketillförsel på dag 2, 3 och 4 efter metotrexatbehandlingen.

   c. Mätning av metotrexatkoncentrationen i plasma, urea och kreatinin på dag 2, 3 och 4.

   Dessa mätningar måste fortgå till dess plasmametotrexatnivån understiger 10-7 molar (0,1 μM).

   Hos vissa patienter kan man se en fördröjd metotrexatutsöndring. Detta kan bero på ackumulering i ett ”tredje rum” (vilket ses vid exempelvis ascites eller pleuraeffusion), njurinsufficiens eller inadekvat hydrering. Under sådana förhållanden kan högre doser av dinatriumlevofolinat eller längre administreringstid vara indicerad. Patienter med fördröjd tidig metotrexatelimination har hög sannolikhet att utveckla reversibel njursvikt.

   Fyrtioåtta timmar efter det att metotrexatinfusionen inleddes skall man mäta halten återstående metotrexat. Om halten återstående metotrexat är > 0,5 µmol/l, bör dosen av dinatriumlevofolinat anpassas enligt följande tabell:

   Halten återstående metotrexat i blodet 48 timmar efter det att metotrexatadministreringen inleddes:

   Ytterligare mängd levofolinsyra att administrera var 6:e timme i 48 timmar eller till dess halten metotrexat understiger 0,05 µmol/l:

   ≥ 0,5 µmol/l

   7,5 mg/m²

   ≥ 1,0 µmol/l

   50 mg/m²

   ≥ 2,0 µmol/l

   100 mg/m²

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Natriumlevofolinat medac

  Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml 4 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 151853
  • Tillverkare: medac Gesellschaft für klinische Spezial

  2.505 kr

  Jämförpris: 626,25 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?