Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Natriumklorid Fresenius Kabi

   9 mg/ml infusionsvätska, lösning
   natriumklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Natriumklorid Fresenius Kabi är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumklorid Fresenius Kabi
   3. Hur du använder Natriumklorid Fresenius Kabi
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Natriumklorid Fresenius Kabi ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Natriumklorid Fresenius Kabi är och vad det används för

   Natriumklorid Fresenius Kabi infusionsvätska, lösning är en klar lösning av salt för intravenös infusion (långsam injektion), även kallad dropp i en ven. Det används när kroppen har förlorat mycket vatten (dehydrering) eller vid natriumbrist. Den kan också användas för att lösa upp eller späda läkemedel innan läkemedlen ges som en intravenös infusion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumklorid Fresenius Kabi

   Använd inte Natriumklorid Fresenius Kabi

   • om du är allergisk mot natriumklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Eller om du har en eller flera av följande:

   • Höga halter av natrium i blodet (hypernatremi).

   • Höga halter av klorid i blodet (hyperkloremi).

   • För mycket vatten i kroppen (hyperhydrering).

   • Kraftigt nedsatt hjärtfunktion.

   • Kraftigt nedsatt njurfunktion.

   Din läkare kommer att kontrollera detta.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Natriumklorid Fresenius Kabi.

   Vårdpersonal kommer att övervaka dig i början av administrationen.

   Natriumklorid bör ges med särskild försiktighet om du har:

   • Minskad hjärtfunktion (hjärtsvikt).

   • Högt blodtryck (hypertoni).

   • Vätskeansamling (ödem) i kroppen eller lungorna.

   • Nedsatt njurfunktion (din läkare kommer att övervaka halterna av olika elektrolyter i ditt blod under och efter infusion).

   • Låga nivåer av kalium i blodet (hypokalemi).

   • För mycket syra i kroppen (metabolisk acidos).

   • Högt blodtryck och protein i urinen om du är gravid (havandeskapsförgiftning).

   • För hög produktion av aldosteron från binjurarna (hyperaldosteronism).

   • Behandling med kortikosteroider.

   • Övriga tillstånd eller behandlingar i samband med natriumretention.

   Om du är uttorkad (hyperton dehydrering), kommer vårdpersonal kontrollera att infusionen inte ges för snabbt. Snabb infusion av stora mängder kan också leda till för mycket syra i kroppen med höga halter av klorid (hyperkloremisk acidos).

   Barn

   Nyfödda barn kan ha omogna njurar och kan därför få alltför höga natriumnivåer i blodet. Därför kommer sjukvårdspersonal kontrollera natriumnivåerna i blodet före administrering påbörjas.

   Andra läkemedel och Natriumklorid Fresenius Kabi

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Ökade nivåer av natrium eller klorid kan förekomma vid samtidig behandling med kortikosteroider.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel. Natriumklorid kan användas av gravida och ammande kvinnor, förutsatt att råden i denna information följs.

   Sjukvårdspersonalen kommer att använda Natriumklorid Fresenius Kabi med försiktighet om du har högt blodtryck och protein i urinen under graviditet (havandeskaps­förgiftning).

   Körförmåga och användning av maskiner

   Natriumklorid Fresenius Kabi har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   3. Hur du använder Natriumklorid Fresenius Kabi

   Natriumklorid Fresenius Kabi kommer att ges till dig av en läkare eller sjuksköterska. Det kommer att ges till dig som dropp i en ven (intravenös infusion). Din läkare kommer att bestämma den rätta dosen för dig och när och hur den ska ges. Läkaren kommer att ta hänsyn till din ålder, vikt, fysiska tillstånd och vilka andra behandlingar du får.

   Om du använt för stor mängd av Natriumklorid Fresenius Kabi

   Natriumklorid Fresenius Kabi ges av sjukvårdspersonal, det är därför osannolikt att du skulle få en större dos än vad du borde. Om du av misstag fått en överdos kommer administreringen att avbrytas och du får behandling beroende på symtomen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Eventuella biverkningar inkluderar:

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer)

   • Skadade nervceller (Central pontin myelinolys).

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Överflödig vätska i kroppen (hypervolemi), höga halter av natrium i blodet (hypernatremi) vid hjärt- och njursvikt, snabb infusion av stora mängder kan leda till alltför mycket syra i kroppen med höga halter av klorid (hyperkloremisk acidos) .

   • Feber, infektion vid injektionsstället, lokal smärta eller reaktion, ven irritation, inflammation i venen där lösningen ges (ventrombos eller flebit), oavsiktlig administrering av lösningen utanför venen (extravasering).

   När Natriumklorid Fresenius Kabi infusionsvätska används för beredning av andra läkemedel beror frekvensen av biverkningar på vilken produkt som tillsätts. Din läkare kommer att kunna ge dig råd om detta.

   Du kan övervakas av sjukvårdspersonal under behandlingen. Om någon biverkan blir värre kommer läkaren eller sjuksköterskan att hjälpa dig. Om biverkningar oroar dig, prata med läkare eller sjuksköterska.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Natriumklorid Fresenius Kabi ska förvaras

   Läkaren och apotekspersonalen på sjukhuset ansvarar för korrekt förvaring, användning och destruktion av denna produkt.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Freeflex 50 ml: Förvaras vid högst 25 °C.

   Övriga förpackningar: Inga särskilda förvaringsanvisningar

   Används före utgångsdatum som anges på påsen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Använd inte detta läkemedel om du ser synliga partiklar eller om behållaren är skadad.

   När läkemedel tillsätts bör aseptisk teknik användas och lösningen bör blandas noggrant.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är natriumklorid.

   • Övriga innehållsämnen är saltsyra (pH-justering), natriumhydroxid (pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Natriumklorid Fresenius Kabi är en steril, klar, färglös lösning utan synliga partiklar.

   Den finns i följande behållare och förpackningsstorlekar:

   Freeflex (påse av polypropen) med injektionsport för nål, alternativt Freeflex+ med injektionsport för luer-lock:

   40 x 50 ml

   40 x 100 ml

   20 x 250 ml

   15 x 500 ml

   10 x 1000 ml

   60 x 50 ml

   50 x 100 ml

   30 x 250 ml

   20 x 500 ml


   65 x 50 ml

   55 x 100 ml

   35 x 250 ml   70 x 50 ml

   60 x 100 ml

   40 x 250 ml   KabiPac (flaska av polyetylen):

   10 x 100 ml

   10 x 250 ml

   10 x 500 ml

   10 x 1000 ml

   40 x 100 ml

   20 x 250 ml

   20 x 500 ml   30 x 250 ml

   30 x 500 ml


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Fresenius Kabi AB, Uppsala, Sverige

   Tillverkare 

   Fresenius Kabi Norge AS, Halden, Norge eller

   Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Friedberg, Tyskland eller

   Fresenius Kabi France, Louviers Cedex, Frankrike eller

   Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Kutno, Polen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-01-25


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Dosering

   Vätskebehovet beror på patientens ålder, kroppsvikt och kliniska tillstånd.

   Administreringssätt 

   Intravenös användning. Infusionshastigheten bör inte överstiga 500 ml/h. Dock kan infusionshastigheten ökas i kritiska tillstånd, såsom septisk chock och patienter med hypovolemi orsakad av blodförlust eller uttorkning.

   Produkten är avsedd för engångsbruk.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Natriumklorid Fresenius Kabi

  Infusionsvätska, lösning 9 mg/ml 60 x 50 milliliter Påse

  • Varunummer: 505427
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  953 kr

  Jämförpris: 0,32 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?