Bild på Natriumbikarbonat Meda
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Natriumbikarbonat Meda

   1 g tabletter
   natriumvätekarbonat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Natriumbikarbonat Meda är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumbikarbonat Meda
   3. Hur du använder Natriumbikarbonat Meda
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Natriumbikarbonat Meda ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Natriumbikarbonat Meda är och vad det används för

   Natriumbikarbonat Meda neutraliserar kroppens syra.


   Natriumbikarbonat Meda används för behandling av för hög syrahalt i kroppen (acidos) och för att minska urinens surhet (för alkalisering av urinen).


   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumbikarbonat Meda

   Använd inte Natriumbikarbonat Meda

   • om du är överkänslig mot natriumvätekarbonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Natriumbikarbonat Meda.

   • om du lider av hjärtbesvär eller

   • om du har nedsatt njurfunktion

   Andra läkemedel och Natriumbikarbonat Meda

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Behandlingseffekten av Natriumbikarbonat Meda kan påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedel mot;

   • bakterieinfektioner (tetracykliner)

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Det finns inga kända risker vid användning under graviditet.


   Det är okänt om Natriumbikarbonat Meda går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.   3. Hur du använder Natriumbikarbonat Meda

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkaraens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms i regel av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig.

   Om du har tagit för stor mängd av Natriumbikarbonat Meda

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Alkalos (kroppsvätskan blir för basisk, motsatsen till sur) vid långvarig användning i höga doser.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Natriumbikarbonat Meda ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Användes före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är natriumvätekarbonat 1 g per tablett.

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, gelatin, talk.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Natriumbikarbonat Meda tabletten är vit, plan, med skåra och diametern 13,5 mm.


   Förpackningsstorlek: 100 st tabletter i plastburk.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Sverige

   Tel: 08 6301900


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-07-03


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Natriumbikarbonat Meda

  Tablett 1 g 100 styck Burk

  • Varunummer: 129668
  • Tillverkare: Meda AB

  249 kr

  Jämförspris: 9,96 kr / styck

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/natriumbikarbonat-meda-tablett-1-g-100-styck-burk-54551/ 54551 Natriumbikarbonat Meda https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/129668s.jpg 249.00 249.00 SEK OutOfStock Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Tablett 1 g 100 styck Burk