Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Naproxen Mylan

   250 mg och 500 mg tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD NAPROXEN MYLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER NAPROXEN MYLAN
   3. HUR DU ANVÄNDER NAPROXEN MYLAN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR NAPROXEN MYLAN SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD NAPROXEN MYLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Naproxen Mylan är ett inflammationshämmande läkemedel med smärtstillande och febernedsättande egenskaper. Naproxen Mylan tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel).


   Effekten av läkemedlet är som störst efter cirka 2 timmar. Naproxen Mylan används vid akuta smärttillstånd, migrän, menstruationssmärtor, reumatiska sjukdomar och vid ryggradsstelhet (Bechterews sjukdom).

   2. INNAN DU ANVÄNDER NAPROXEN MYLAN

   Använd inte Naproxen Mylan

   • om du är allergisk (överkänslig ) mot aktiv substans eller något av övriga innehållsämnen i Naproxen Mylan.

   • om du tidigare har fått allergiska reaktioner såsom astma, snuva eller hudutslag när du har tagit smärtstillande medel innehållande acetylsalisylsyra eller liknande preparat.

   • om du har ökad blödningsbenägenhet,

   • om du har magsår eller tolvfingertarmsår

   • om du har fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med naproxen eller liknande preparat

   • om du har haft återkommande magsår eller tolvfingertarmsår

   • om du har skrumplever (levercirros)

   • om du har svår hjärtsvikt

   • om du har svår njursjukdom

   • de sista tre månaderna av graviditeten.

   Var särskilt försiktig med Naproxen Mylan

   Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Generellt gäller att högre doser än rekommenderat kan medföra risker. Detta innebär även att kombinationen av flera NSAID-preparat vid samma dostillfälle ska undvikas.


   Om du har eller har haft följande sjukdomar bör du rådgöra med läkare innan behandling med Naproxen Mylan påbörjas:

   • magsår eller tolvfingertarmsår

   • inflammatoriska tarmsjukdomar (såsom ulcerös kolit, Crohns sjukdom)

   • astma

   • sjukdomar med ökad blödningstendens

   • SLE (bindvävssjukdom)

   • hjärtsvikt

   • högt blodtryck,

   • njur- eller leversjukdom.

   Vid vattkoppor bör inte detta läkemedel användas.


   Äldre personer bör vara observanta på den ökande risken för biverkningar som föreligger i högre ålder.


   Särskilt i början av behandlingen skall patienter som tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen, i synnerhet äldre patienter, kontakta läkare vid symtom från buken.


   Naproxen Mylan kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


   Sluta ta Naproxen Mylan och kontakta läkare omedelbart om svullnad av bl. a. ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter inträffar (angioödem).


   Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Naproxen Mylan och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.


   Användning av Naproxen Mylan, som alla läkemedel vilka hämmar cyclooxygenas/prostaglandinsyntes, kan försvåra möjligheten att bli gravid. Informera din läkare om du planerar graviditet eller om du har problem att bli gravid.


   Naproxen Mylan kan förlänga blödningstiden. Därför kan det också vara önskvärt att sluta medicineringen några veckor innan en planerad (större) operation. Ändra dock aldrig själv på doseringen utan att rådgöra med läkare.


   Läkemedel som Naproxen Mylan kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din behandling om du har hjärtproblem, om du tidigare har haft stroke eller om du tror att du har ökad risk för dessa tillstånd (till exempel om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller om du röker).

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Naproxen Mylan kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel mot (som innehåller följande ämnen):

   • blodpropp (t ex warfarin, tiklopidin, acetylsalicylsyra)

   • cancer (metotrexat)

   • depression (så kallade SSRI)

   • gikt (probenecid)

   • högt blodtryck (t ex så kallade betareceptorblockerande medel, diuretika, ACE-hämmare, angiotensin II-hämmare)

   • inflammation (kortikosteroider)

   • manodepression (litium)

   • smärta (så kallade NSAID, acetylsalicylsyra)

   • avstötning av organ efter transplantation (ciklosporin, takrolimus)

   • höga blodfetter (kolestyramin)

   • sura uppstötningar (antacida)

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Intag av Naproxen Mylan skall undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.

   Naproxen Mylan passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Naproxen Mylan under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Naproxen Mylan kan försämra reaktionsförmågan hos vissa personer, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsarbete.

   Kör inte bil, använd inte maskiner och utför inte uppgifter som kan ge upphov till farliga situationer innan du vet hur din kropp reagerar på behandlingen. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något innehållsämne i Naproxen Mylan

   Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter skall du tala med din läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. HUR DU ANVÄNDER NAPROXEN MYLAN

   Använd alltid Naproxen Mylan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vanlig dos är vid:

   Reumatiska sjukdomar, vuxna: 1-2 tabletter à 250 mg (eller ½-1 tablett à 500 mg) morgon och kväll. Den maximala dosen är 4 tabletter à 250 mg (eller 2 tabletter à 500 mg) per dygn.

   Reumatiska sjukdomar, barn över 5 år: ½ tablett à 250 mg morgon och kväll.

   Tillfällig smärta, vuxna: 1-2 tabletter à 250 mg (eller ½-1 tablett à 500 mg) morgon och kväll.

   Akuta migränanfall: 3 tabletter à 250 mg (eller 1½ tablett à 500 mg) vid första tecken på begynnande anfall, därefter 1 tablett à 250 mg (eller ½ tablett à 500 mg) vid behov, sammanlagt dock högst 5 tabletter à 250 mg (eller 2½ tablett à 500 mg) per dygn.

   Menstruationssmärtor: 1-2 tabletter à 250 mg (eller ½-1 tablett à 500 mg) vid första tecken på menstruation sedan vid behov, sammanlagt dock högst 5 tabletter à 250 mg (eller 2½ tablett à 500 mg) per dygn.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

   Om du har glömt att använda Naproxen Mylan

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Naproxen Mylan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Halsbränna, inflammation i munnen, diarré, förstoppning, magsmärtor och illamående. Dåsighet, yrsel, huvudvärk, törst, svettningar, Svullnad i kroppen på grund av vätskeansamling (ödem). Hudutslag eller småsår. Hjärtklappning. Synstörningar. Öronsusningar.


   Mindre vanliga: Andnöd (astma), nässelfeber, hudförändringar (ökad pigmentering eller blåsor) på grund av en ökad ljuskänslighet. Inflammation och sår i munnen. Magblödning och magsår. Håravfall. Feber. Insomningssvårigheter eller koncentrationssvårigheter. Synstörningar eller försämrad hörsel. Leverpåverkan. Njurpåverkan. Inflammation i magsäckens slemhinna.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Häftig allergisk chockreaktion med hudutslag, feber, ansiktssvullnad beroende på vätskeansamling (angioödem se Var särskilt försiktig med Naproxen Mylan) och eventuellt kollaps, kramper. Lätt oro, depression och mardrömmar. Muskelsvaghet. Hjärtsvikt, förhöjt blodtryck. Kräkningar, inflammation i matstrupen, ”brustet magsår”. Inflammation i bukspottkörteln. Inflammation i tjocktarmen. Gasbildning. Leverinflammation (hepatit). Vätskeansamling i lungorna, lunginflammation. Hjärnhinneinflammation. Inflammation i kärlväggar (vaskulit). Blod i urinen. Ett minskat antal vita blodkroppar (till exempel agranulocytos se Var särskilt försiktig med Naproxen Mylan) och blodplättar, vilket kan yttra sig som små blödningar i hud- och slemhinnor. Hud-och slemhinneförändringar (ibland allvarliga). Förhöjda mängder kalium i blodet. Försämring av kolit och Chron´s sjukdom.


   Läkemedel som Naproxen Mylan kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.


   I sällsynta fall förekommer allvarliga hudinfektioner i samband med vattkoppor.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR NAPROXEN MYLAN SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är naproxen 250 mg respektive 500 mg per tablett.

   - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 54,8 mg respektive 109,6 mg, majsstärkelse, povidon, natriumstärkelseglykolat, talk, magnesiumstearat, polysorbat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tablett 250 mg : vit, rund, fasetterad tablett, med brytskåra, diameter 10 mm, märkt ”Naproxen 250” på ena sidan


   Tablett 500 mg: vit, kapselformad tablett med brytskåra, 17 x 9 mm, märkt ”NP 500” på ena sidan.


   250 mg:

   25 st och 100 st i reumatikeranpassad plastburk.

   10 x 1, 20 x 1 och 50 x 1 st i tryckförpackning (endos).

   10, 20 och 50 st i tryckförpackning.

   250 st i plastburk.

   500 mg:

   25 st i reumatikeranpassad plastburk.

   50 x 1 st i tryckförpackning (endos).

   50 st i tryckförpackning.

   100 st i reumatikeranpassad plastburk.

   Eventuellt marknadsförs inte alla förpackningsstorlekar.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Mylan AB

   Box 23033

   104 35 Stockholm

   Tel. 08-555 227 50

   Fax. 08-555 227 51

   E-post: inform@mylan.se


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2011-12-13

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Naproxen Mylan

  Tablett 500 mg 100 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 142034
  • Tillverkare: Mylan AB

  135,09 kr

  Jämförpris: 1,35 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?