Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Nanocoll 

   0,5 mg beredningssats för radioaktivt läkemedel
   humanalbumin i kolloidala partiklar

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar <ta> använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkaren.

   - Om du får biverkningar, kontakta läkaren. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Nanocoll  är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Nanocoll
   3. Hur Nanocoll används
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Nanocoll  ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Nanocoll  är och vad det används för

   Nanocoll är ett radioaktivt läkemedel endast avsett för diagnostik. Detta läkemedel behandlar inte din sjukdom.

   Nanocoll används för att förbereda en radioaktiv injektionsvätska med teknetium (99mTc). Teknetium (99mTc) är ett radioaktivt ämne som gör att man kan framställa bilder av specifika organ i kroppen med hjälp av en speciell kamera. Bilden som fås kan ge läkaren värdefull information om struktur och funktion i ett specifikt organ eller placeringen av t ex en tumör.

   Du kan få Nanocoll för:

   • undersökning av benmärgen

   • att påvisa inflammation i andra områden än buken

   • undersökning av lymfsystemet, bl.a. i samband med utredning av malignt melanom och bröstcancer

   Användning av Nanocoll innebär att du utsätts för små mängder radioaktiv strålning. Din läkare och läkaren som ansvarar för undersökningen har gjort bedömningen att nyttan med det radioaktiva läkemedlet överväger riskerna med strålningen.

   2. Vad du behöver veta innan du får Nanocoll

   Använd inte Nanocoll 

   • om du är allergisk mot humanalbumin, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • för bildtagning av lymfsystemet som omfattar bäckenområdet om du är gravid eller tror att du kan vara gravid.

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare eller sjuksköterska innan du får Nanocoll om du

   • är gravid eller tror att du kan vara gravid

   • ammar

   • har en blockering i ditt lymfsystem

   • har nedsatt njur- eller leverfunktion

   Före administrering av Nanocoll ska du:

   • dricka rikligt med vatten före undersökningen för att kunna urinera så ofta som möjligt under de första timmarna efter undersökningen

   Barn och ungdomar

   Tala med ansvarig läkare om du är under 18 år.

   Andra läkemedel och Nanocoll 

   Tala om för läkaren om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka tolkningen av bilderna.

   Om du ska genomgå en undersökning av lymfsystemet ska du berätta för läkaren om du tar någon av följande läkemedel, eftersom de kan påverka resultaten av undersökningen:

   • Läkemedel som ges på sjukhus för röntgen eller bildtagning (jodhaltigt kontrastmedel).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkaren innan du ges detta läkemedel.

   Du måste tala om för din läkare innan du får Nanocoll om det finns en möjlighet att du är gravid, om menstruation uteblivit eller om du ammar. Om du är osäker är det viktigt att du pratar med läkaren.


   Om du är gravid

   Din läkare kommer endast använda detta läkemedel om nyttan anses vara större än risken. Du ska inte ges Nanocoll för en undersökning av lymfsystemet (som omfattar bäckenet), om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, eftersom detta kan påverka barnet.


   Om du ammar
   Du ska inte amma om du ges Nanocoll eftersom små mängder radioaktivitet kan passera över till bröstmjölken. Om du ammar kan din läkare vänta tills amningen har avslutats innan du ges Nanocoll. Om det inte är möjligt att vänta kommer din läkare be dig att:

   • upphöra med amning under 24 timmar efter injektionen, och

   • pumpa ur bröstmjölken och kassera den.

   Din läkare kommer att tala om för dig när du kan börja amma igen.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte troligt att Nanocoll påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Nanocoll innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


   3. Hur Nanocoll används

   Det finns strikta regler om användning, hantering och kassering av radioaktiva läkemedel. Nanocoll kommer bara att användas på särskilt kontrollerade platser. Läkemedlet kommer endast hanteras och ges till dig av personer som har utbildning och kompetens i hur man använder det på ett säkert sätt. Dessa personer kommer att iaktta särskild försiktighet för en säker användning av läkemedlet och kommer att informera dig om vilka åtgärder de vidtar.

   • Nanocoll kommer alltid att användas på ett sjukhus eller en klinik.

   • Personalen kommer att informera dig om allt du behöver veta för en säker användning.

   Läkaren kommer att bestämma vilken dos som ska användas i ditt fall. Dosen kommer att vara minsta möjliga mängd som behövs för att erhålla önskad information.


   Vuxna

   Rekommenderad dos för vuxna ligger mellan 5-500 MBq (megabecquerel, den enhet som används för att uttrycka radioaktivitet), beroende på vilken undersökning som ska utföras. 

   Användning för barn och ungdomar

   Den mängd som används för barn och ungdomar kommer att anpassas efter barnets vikt.


   Hur Nanocoll ges och utförande av undersökningen

   Beroende på vilken undersökning som ska utföras kan dosen:

   • ges som en eller flera injektioner

   • injiceras i en ven (intravenöst), under huden (subkutant), i tumören eller i området runt tumören innan bildtagningen utförs

   Efter injektionen får du dricka något och uppmanas att urinera omedelbart före undersökningen.

   Bilden kan tas omedelbart eller upp till 60 minuter efter injektion, beroende på undersökningen. Ytterligare injektioner och fler bilder kan behövas.


   Undersökningens längd

   Din läkare kommer tala om för dig hur lång tid undersökningen förväntas ta. 


   Efter att du fått Nanocoll ska du:

   • undvika nära kontakt med små barn och gravida kvinnor i 24 timmar efter injektionen,

   • urinera ofta för att avlägsna läkemedlet från kroppen.

   Läkaren kommer att tala om för dig om du behöver vidta nägra särskilda åtgärder efter att du har fått detta läkemedel. Kontakta läkaren om du har några frågor.

   Om du har fått för stor mängd Nanocoll

   Överdosering är nästan omöjlig eftersom din dos kontrolleras noggrant av din läkare-. Vid en eventuell överdos kommer du att få behandling.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.


   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Berätta genast för din läkare eller sjuksköterska om du upplever något av följande när du undersöks på sjukhus eller klinik:

   • hudutslag, klåda eller värmekänsla

   • svullnad i ansiktet, andningssvårigheter

   • svimning (medvetslöshet), yrsel

   Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion som kan vara allvarlig (förekommer hos ett okänt antal användare).


   Om det inträffar efter att du har lämnat sjukhuset eller kliniken ska du genast uppsöka akutmottagningenen på närmaste sjukhus.


   Detta radioaktiva läkemedel avger små mängder av joniserande strålning med mycket låg risk för cancer och ärftliga avvikelser.   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Nanocoll  ska förvaras

   Du behöver inte förvara detta läkemedel. En specialist är ansvarig för att förvara detta läkemedel på lämplig plats. Förvaring av radioaktiva läkemedel sker i enligt med nationella föreskrifter om radioaktiva material.


   Följande information är endast avsedd för specialisten.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är humant albumin i kolloidala partiklar. Varje flaska Nanocoll innehåller 0,5 mg humant albumin i kolloidala partiklar

   - Övriga innehållsämnen är tennkloriddihydrat, vattenfri glykos, poloxamer, dibasisk och vattenfri natriumfosfat, vattenfri natriumfytat och kvävgas.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Nanocoll är en beredningsats för radioaktiva läkemedel.

   Varje beredningssats innehåller 5 injektionsflaskor på en bricka av polystyren och bipacksedel, förpackade i pappkartong.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GE Healthcare S.r.l.

   Via Galeno, 36

   20126 Milano

   Italien


   Tillverkare:

   GIPHARMA S.R.L.

   Via Cresentino

   13040 Saluggia (VC)

   Italien


   Lokal företrädare:

   GE Healthcare AB

   Box 90

   Vendevägen 89

   182 11 Danderyd


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-06-07


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nanocoll

  Beredningssats för radioaktivt läkemedel 0,50 mg 5 x 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 413373
  • Tillverkare: GE Healthcare AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?