Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Mysildecard

   20 mg filmdragerade tabletter
   sildenafil

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Mysildecard är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Mysildecard
   3. Hur du tar Mysildecard
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Mysildecard ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Mysildecard är och vad det används för

   Mysildecard innehåller den aktiva substansen sildenafil som tillhör en grupp mediciner som kallas fosfodiesteras typ 5 (PDE5) hämmare.

   Mysildecard sänker blodtrycket i lungorna genom att vidga blodkärlen i lungorna.

   Mysildecard används för behandling av vuxna samt barn och ungdomar från 1 till 17 år med högt blodtryck i blodkärlen i lungorna (pulmonell arteriell hypertoni).

   2. Vad du behöver veta innan du tar Mysildecard

   Ta inte Mysildecard:

   • du är allergisk mot sildenafil eller något av övriga innehållsämnen i denna medicin (listat i avsnitt 6).

   • om du tar mediciner som innehåller nitrater eller kväveoxid-donatorer såsom amylnitrit (“poppers”). Dessa mediciner ges ofta för att lindra kärlkramp (eller om angina pectoris). Mysildecard kan orsaka en allvarlig ökning av dessa mediciners effekt. Tala om för din läkare om du tar något av dessa läkemedel. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   •  om du tar riociguat. Detta läkemedel används för att behandla pulmonell arteriell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna till följd av blodproppar). PDE5-hämmare, så som Mysildecard, har visats öka den blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel. Om du tar riociguat eller om du är osäker, tala med din läkare.  

   • om du nyligen haft en stroke, en hjärtinfarkt, har en allvarlig leversjukdom eller mycket lågt blodtryck (<90/50 mmHg).

   • om du tar medicin innehållande ketokonazol eller itrakonazol för att behandla svampinfektioner eller mediciner innehållande ritonavir (mot HIV).

   • om du någonsin tidigare har förlorat synen på grund av ett problem med blodflödet till nerven i ögat som kallas icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati (NAION).

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare innan du tar Mysildecard om du:

   • har en sjukdom som beror på en blockerad eller förträngd ven i lungan, snarare än blockerad eller förträngd artär.

   • har allvarliga hjärtproblem

   • har problem med hjärtats kamrar.

   • har högt blodtryck i blodkärlen i lungorna.

   • har lågt blodtryck vid vila.

   • förlorar en stor mängd kroppsvätskor(dehydrering) vilket kan uppstå om dusvettas mycket eller inte dricker tillräckligt med vätska. Detta kan inträffa om du är sjuk med feber, kräkningar eller diarré.

   • har en sällsynt ärftlig ögonsjukdom (retinitis pigmentosa).

   • har onormala röda blodkroppar (sickle-cellanemi), blodcellscancer (leukemi), cancer i benmärgen (multipelt myelom), någon sjukdom i penis eller deformerad penis.

   • just nu har magsår eller en blödningssjukdom (såsom hemofili) eller problem med näsblödningar.

   • använder läkemedel för erektil dysfunktion.

   Vid användning för behandling av manlig erektil dysfunktion (ED), har följande biverkningar på synen rapporterats med PDE5-hämmare, inklusive sildenafil, vid en okänd frekvens: delvis, plötslig, tillfällig eller permanent synförsämring eller synförlust på ett eller båda ögonen.

   Om du upplever plötslig synförsämring eller synförlust, sluta ta Mysildecard och kontakta din läkare omedelbart (se även avsnitt 4).

   Förlängda och ibland smärtsamma erektioner har rapporterats hos män efter att de använt sildenafil. Om du får en erektion som varar längre än 4 timmar, sluta ta Mysildecard och kontakta din läkare omedelbart (se även avsnitt 4).

   Speciellt att ta hänsyn till för patienter med njur- eller leverproblem:

   Du bör tala om för din läkare om du har njur- eller leverproblem, eftersom din dos kan behöva justeras.

   Barn

   Mysildecard ska inte ges till barn under 1 år.

   Andra läkemedel och Mysildecard

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel:

   • Läkemedel innehållande nitrater, eller kväveoxid-donatorer såsom amylnitrit (“poppers”).

   • Dessa mediciner ges ofta för att lindra angina pectoris eller kärlkramp (se avsnitt 2. Vad du behöver veta innan du tar Mysildecard).

   • Tala om för läkare eller apotekspersonal om du redan tar riociguat (se avsnitt 2).

   • Behandling för pulmonell hypertoni (t.ex. bosentan, iloprost). Läkemedel som innehåller Johannesört (örtmedicin), rifampicin (används för att behandla bakterieinfektioner), karbamazepin, fenytoin och fenobarbital (används, bland annat, för att behandla epilepsi).

   • Blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin) även om de inte visade några oönskade effekter.

   • Läkemedel innehållande erytromycin, klaritromycin, telitromycin (antibiotika för behandling av särskilda bakteriella infektioner), saquinavir (för behandling av HIV) eller nefazodon (mot depression), eftersom din dos kan behöva justeras.

   • Alfa-receptorblockerare (t.ex. doxazosin) för behandling av högt blodtryck eller prostataproblem, då kombinationen av de två läkemedlen kan orsaka symtom som leder till en sänkning av ditt blodtryck (t.ex. yrsel och svindel).

   Mysildecard med mat och dryck

   Du bör inte dricka grapefruktjuice under tiden som du behandlas med Mysildecard.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid, eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Mysildecard ska användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

   Mysildecard ska inte ges till kvinnor i fertil ålder om inte lämpligt preventivmedel används.

   Sluta amma när du börjar behandlingen med Mysildecard. Mysildecard bör inte ges till kvinnor som ammar, eftersom det inte är känt om medicinen passerar över i bröstmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Mysildecard kan orsaka yrsel och påverka synen. Du ska vara medveten om hur du reagerar på läkemedlet innan du kör bil eller använder maskiner.


   3. Hur du tar Mysildecard

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   För vuxna är den rekommenderade dosen 20 mg tre gånger dagligen (tas med 6 till 8 timmars mellanrum) med eller utan föda.

   Användning hos barn och ungdomar

   För barn och ungdomar mellan 1 år och 17 år är den rekommenderade dosen antingen 10 mg tre gånger dagligen för barn och ungdomar som väger 20 kg eller mindre, eller 20 mg tre gånger dagligen för barn och ungdomar som väger över 20 kg. Tas med eller utan mat. Högre doser bör inte användas till barn. Detta läkemedel ska enbart användas vid administrering av 20 mg 3 gånger dagligen. Det finns andra läkemedelsformer som är lämpligare för behandling av patienter som väger mindre än 20 kg, samt för yngre patienter som inte kan svälja tabletter.

   Om du har tagit för stor mängd av Mysildecard 

   Ta inte mer läkemedel än vad din läkare säger åt dig att göra. Om du tar mer läkemedel än du har blivit tillsagd att ta, kontakta din läkare omedelbart. Att ta mer Mysildecard än du bör kan öka risken för kända biverkningar.

   Om du har glömt att ta Mysildecard

   Om du glömmer att ta Mysildecard, ta en dos så snart du kommer på det. Fortsätt sedan att ta din medicin vid den vanliga tiden. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Mysildecard

   Plötslig avbruten behandling med Mysildecard kan leda till att dina symtom förvärras. Sluta inte ta Mysildecard om inte din läkare säger att du ska det. Din läkare kan be dig att minska dosen under några dagar inna du slutar helt.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Om du upplever någon av följande biverkningar ska du sluta ta Mysildecard och kontakta läkare omedelbart (se även avsnitt 2):

   • om du upplever en plötsligt försämrad eller förlorad syn (ingen känd frekvens).

   • om du har en erektion som varar längre än 4 timmar. Förlängd och ibland smärtsamma erektioner har rapporterats hos män efter intag av sildenafil (ingen känd frekvens).

   Vuxna

   De biverkningar somm rapporterades som mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 personer) var: huvudvärk, ansiktsrodnad, matsmältningsproblem, diarre och smärta i armar och ben.

   Biverkningar som rapporterades som vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer) var: infektion under huden, influensaliknande symtom, bihåleinflammation, minskat antal röda blodkroppar (blodbrist), vätskeansamling i kroppen, sömnsvårigheter, ångest, migrän, skakningar, domningar och stickningar, brännande känsla, försämrad känslighet i huden, blödningar längst bak i ögat, påverkan på synen, dimsyn och ljusskygghet, effekt på färgseendet, ögonirritation, blodsprängda ögon/röda ögon, yrsel, luftrörskatarr, näsblod, rinnande näsa, hosta, nästäppa, mag-tarminflammation, halsbränna, hemorrojder, utspänd buk, muntorrhet, håravfall, hudrodnad, nattliga svettningar, muskelvärk, ryggvärk och ökad kroppstemperatur.

   Biverkningar som rapporterades som mindre vanliga (kan påverka 1 av 100 personer) var: minskad synskärpa, dubbelseende, onormal känsla i ögonen, blödning i penis, närvaro av blod i sädesvätska och/eller urin samt bröstförstoring hos män.

   Hudutslag och plötslig nedsättning eller förlust av hörsel och sänkt blodtryck har rapporterats med en okänd frekvens (frekvens kan inte beräknas utifrån tillgänglig data)

   Barn och ungdomar

   Följande allvarliga biverkningar har rapporterats som vanliga (inträffar hos upp till 1 användare av 10): lunginflammation, hjärtsvikt, högerkammarsvikt, hjärtrelaterad chock, högt blodtryck i lungorna, bröstsmärta, svimning, luftvägsinfektion, luftrörsinflammation, virusinfektion i mage och tarmar, urinvägsinfektion och karies.

   Följande allvarliga biverkningar ansågs vara behandlingsrelaterade och har rapporterats som mindre vanliga (inträffar hos upp till 1 användare av 100): allergiska reaktioner (som hudutslag, svullnad av ansikte, läppar och tunga, väsande andning, andnings- och sväljsvårigheter), kramper, oregelbundna hjärtslag, hörselnedsättning, andnöd, inflammation i mage och tarm, väsande andning på grund av hindrat luftflöde.

   Biverkningar som rapporterats som mycket vanliga (inträffar hos fler än 1 användare av 10) var: huvudvärk, kräkning, halsinfektion, feber, diarré, influensa och näsblödning.

   Biverkningar som rapporterats som vanliga (inträffar hos upp till 1 användare av 10) var: illamående, ökad erektion, lunginflammation och rinnande näsa.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Mysildecard ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Denna läkemedelsprodukt kräver ingen särskild förvaringsanvisning.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Det aktiva innehållsämnet är sildenafil. Varje tablett innehåller 20 mg sildenafil (i form av citrat).

   Övriga innehållsämnen är:

   • Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa (PH 102), vattenfrittt kalciumvätefosfat, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat.

   • Filmdragerad: hypromellos (6 mPas), titanidioxid (E171) och triacetin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Mysildecard filmdragerade tabletter är vita och runda. Tabletterna är märkta med M på ena sidan och SL över 20 på den andra. Tabletterna tillhandahålls i blister i förpackningar innehållande 90, 300 och (90 × 1) tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Mylan S.A.S

   117 Allee des parcs

   69800 Saint Priest

   Frankrike

   Tillverkare:

   Mylan Hungary

   Mylan utca 1,

   Komárom,

   2900,

   Ungern

   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombud för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   België/Belgique/Belgien

   Mylan bvba/sprl

   Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

   Lietuva

   BGP Products UAB 

   Tel: +370 5 205 1288

   България

   Майлан ЕООД

   Тел: +359 2 44 55 400

   Luxembourg/Luxemburg

   Mylan bvba/sprl

   Tel: + 32 02 658 61 00

   (Belgique/Belgien)

   Česká republika

   Mylan Pharmaceuticals s.r.o.

   Tel: + 420 222 004 400

   Magyarország

   Mylan EPD Kft

   Tel: + 36 1 465 2100

   Danmark

   Mylan AB

   Tlf: + 46 855 522 750

   (Sverige)

   Malta

   V.J. Salomone Pharma Ltd

   Tel: + 356 21 22 01 74

   Deutschland

   Mylan dura GmbH

   Tel: + 49-(0) 6172 888 01

   Nederland

   Mylan BV

   Tel: +31 (0)20 426 3300

   Eesti

   BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal 

   Tel: + 372 6363 052

   Norge

   Mylan AB

   Tel: + 46 855 522 750

   (Sverige)

   Ελλάδα

   Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

   Τηλ: +30 210 993 6410

   Österreich

   Arcana Arzneimittel GmbH

   Tel: +43 1 416 2418

   España

   Mylan Pharmaceuticals, S.L

   Tel: + 34 900 102 712

   Polska

   Mylan Healthcare Sp. z.o.o.

   Tel: + 48 22 546 64 00

   France

   Mylan S.A.S

   Tel: +33 4 37 25 75 00

   Portugal

   Mylan, Lda.

   Tel: + 351 21 412 72 56

   Hrvatska

   Mylan Hrvatska d.o.o.

   Tel: +385 1 23 50 599

   România

   BGP Products SRL

   Tel: +40 372 579 000

   Ireland

   Mylan Ireland

   Tel: +353 (0) 87 1694982

   Slovenija

   GSP Proizvodi d.o.o

   Tel: + 386 1 236 31 85

   Ísland

   Mylan AB

   Tel: + 46 855 522 750

   (Svíþjóð)

   Slovenská republika

   Mylan s.r.o.

   Tel: +421 2 32 199 100

   Italia

   Mylan S.p.A

   Tel: + 39 02 612 46921

   Suomi/Finland

   Mylan OY

   Puh/Tel: +358 20 720 9555

   Κύπρος

   Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

   Τηλ: + 357 99403969

   Sverige

   Mylan AB

   Tel: + 46 855 522 750

   Latvija

   BGP Products SIA 

   Tel: +371 676 055 80

   United Kingdom

   Generics [UK] Ltd

   Tel: +44 1707 853000


   Denna bipacksedel ändrades senast

   03/2019


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Mysildecard

  Filmdragerad tablett 20 mg 90 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 425857
  • Tillverkare: Mylan AB

  85,94 kr

  Jämförpris: 0,95 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?