Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Mykofenolatmofetil Accord

   250 mg kapslar
   mykofenolatmofetil

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Mykofenolatmofetil Accord är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Mykofenolatmofetil Accord
   3. Hur du använder Mykofenolatmofetil Accord
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Mykofenolatmofetil Accord ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Mykofenolatmofetil Accord är och vad det används för

   Immunsuppressivt medel.

   Mykofenolatmofetil Accord används för att hindra kroppen från att avstöta transplanterad njure, hjärta eller lever.

   Mykofenolatmofetil Accord kan användas tillsammans med andra läkemedel, såsom ciklosporin och steroider.

   Mykofenolatmofetil som finns i Mykofenolatmofetil Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Mykofenolatmofetil Accord

   Använd inte Mykofenolatmofetil Accord

   VARNING

   Mykofenolat orsakar fosterskador och missfall. Om du är kvinna och kan bli gravid måste du uppvisa ett negativt graviditetstest innan behandlingen startar och du måste följa din läkares anvisningar om preventivmedel.

   Din läkare kommer att prata med dig och ge dig skriftlig information, i synnerhet om de effekter mykofenolat har på foster. Läs informationen noggrant och följ instruktionerna.

   Om du inte förstår dessa instruktioner till fullo, be läkaren förklara dem igen innan du tar mykofenolat. Se även ytterligare information i detta avsnitt under ”Varningar och försiktighet” och ”Graviditet och amning”.

   Använd inte Mykofenolatmofetil Accord

   • Om du är allergisk mot mykofenolatmofetil, mykofenolatsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om du är kvinna och kan bli gravid och inte har uppvisat ett negativt graviditetstest innan du får ditt första recept, eftersom mykofenolat orsakar fosterskador och missfall.

   • Om du är gravid, planerar att bli gravid eller tror att du kan vara gravid.

   • Om du inte använder ett effektivt preventivmedel (se Graviditet, användning av preventivmedel och amning.

   • Om du ammar.

   Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller för dig. Tala omedelbart med läkare eller apotekspersonal innan du tar Mykofenolatmofetil Accord om du är osäker.

   Varningar och försiktighet

   Tala omedelbart om för din läkare innan du tar Mykofenolatmofetil Accord om:

   • du har tecken på infektion såsom feber eller halsont 

   • du har fått något oväntat blåmärke eller blödning

   • du har eller har haft matsmältningsproblem såsom magsår

   • du planerar att bli gravid eller blir gravid under tiden du använder Mykofenolatmofetil Accord .

   Om något av ovanstående gäller för dig (eller om du är osäker), tala omedelbart med din läkare innan du tar Mykofenolatmofetil Accord.

   Effekt av solljus 

   Mykofenolatmofetil Accord minskar kroppens försvar. En följd av detta är en ökad risk för hudcancer. Begränsa mängden sol- och UV-ljus som du utsätts för. Gör det genom att:

   • bära skyddande kläder som också täcker ditt huvud, nacke, armar och ben

   • använda ett solskyddsmedel med hög skyddsfaktor.

   Andra läkemedel och Mykofenolatmofetil Accord

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

   Det omfattar läkemedel som erhållits utan recept, inklusive naturläkemedel. Det beror på att Mykofenolatmofetil Accord kan påverka effekten av vissa andra läkemedel. Andra läkemedel kan också påverka effekten av Mykofenolatmofetil Accord.

   Informera särskilt din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel innan du börjar med Mykofenolatmofetil Accord:

   • azatioprin eller andra läkemedel som nedsätter ditt immunsystem – ges efter en transplantationsoperation

   • kolestyramin – används vid behandling av högt kolesterol

   • rifampicin – ett antibiotika som används för att förhindra och behandla infektioner såsom tuberkulos (tbc)

   • antacida eller protonpumpshämmare – används för problem med syra i magen såsom matsmältningsproblem

   • fosfatbindande läkemedel – används av personer med kronisk njursvikt för att minska mängden fosfat som tas upp i blodet.

   Vacciner 

   Om du behöver vaccineras (med levande vaccin) under tiden du tar Mykofenolatmofetil Accord ska du tala med din läkare eller apotekspersonal först. Din läkare måste då ge råd om vilka vacciner du kan få.

   Du får inte lämna blod under behandling med Mykofenolatmofetil Accord och under minst 6 veckor efter det att behandlingen avslutats. Män får inte donera sperma under behandling med Mykofenolatmofetil Accord och under minst 90 dagar efter det att behandlingen avslutats.

   Mykofenolatmofetil Accord med mat, dryck och alkohol

   Intag av mat och dryck har ingen påverkan på behandlingen med mykofenolatmofetil.

   Användning av preventivmedel hos kvinnor som tar Mykofenolatmofetil Accord

   Om du är kvinna och kan bli gravid måste du alltid använda två effektiva preventivmetoder med Mykofenolatmofetil Accord. Det innefattar:

   • Innan du börjar ta Mykofenolatmofetil Accord

   • Under hela behandlingen med Mykofenolatmofetil Accord

   • Under 6 veckor efter avslutad behandling med Mykofenolatmofetil Accord.

   Tala med din läkare om de lämpligaste preventivmedlen för dig. Det beror på din egen situation. Kontakta omedelbart din läkare om du tror att ditt preventivmedel inte fungerat eller om du har glömt att ta dina p‑piller.

   Kvinnor som uppfyller något av följande kriterier kan inte bli gravida:

   Du har passerat menopaus, d.v.s. fyllt minst 50 år och din sista menstruation var för mer än ett år sedan (om din menstruation upphört p.g.a. behandling mot cancer, finns det en chans att du kan bli gravid)

   • Dina äggledare och båda äggstockarna har opererats bort (bilateral salpingo‑ooforektomi)

   • Din livmoder har opererats bort (hysterektomi)

   • Dina äggstockar har slutat fungera (förtidig menopaus som fastställts av en gynekolog)

   • Du har fötts med något av följande tillstånd som är sällsynta och som leder till oförmåga att bli gravid: XY‑genotyp, Turners syndrom eller medfödd avsaknad av livmoder

   • Du är barn eller tonåring som ännu inte fått din menstruation.

   Användning av preventivmedel hos män som tar Mykofenolatmofetil Accord

   Du måste alltid använda kondom under behandlingen och i ytterligare 90 dagar efter att du slutat ta Mykofenolatmofetil Accord. Om du planerar att skaffa barn kommer din läkare att tala med dig om riskerna och alternativa behandlingar du kan ta för att förhindra att ditt transplanterade organ stöts bort.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar detta läkemedel. Din läkare kommer att prata med dig om riskerna vid graviditet och vilka alternativ du kan ta för att förhindra att ditt transplanterade organ stöts bort om:

   • Du planerar att bli gravid.

   • Du har hoppat över eller tror att du har hoppat över en menstruation, om du har ovanliga mensblödningar eller om du tror att du är gravid.

   • Du har sex utan att använda en säker preventivmetod.

   Om du blir gravid under behandlingen med mykofenolat, måste du omedelbart informera din läkare. Fortsätt emellertid att ta Mykofenolatmofetil Accord tills du träffat honom eller henne.

   Graviditet

   Mykofenolat orsakar en mycket hög frekvens av missfall (50 %) och allvarliga fosterskador (23‑27 %) hos det ofödda barnet. Fosterskador som har rapporterats inkluderar missbildningar av öron, ögon, ansikte (kluven läpp/gomspalt), vid utvecklingen av fingrarna, hjärtat, matstrupen (röret som förbinder svalget med magen), njurarna och nervsystemet (till exempel ryggmärgsbråck [där kotorna i ryggraden inte är ordenligt utvecklade]). Ditt barn kan få en eller flera av dessa missbildningar.

   Om du är kvinna och kan bli gravid måste du uppvisa ett negativt graviditetstest innan behandlingen startar och du måste följa din läkares anvisningar om preventivmedel. Din läkare kan kräva mer än ett test för att säkerställa att du inte är gravid innan behandlingen startar.

   Amning

   Ta inte Mykofenolatmofetil Accord om du ammar. Små mängder av läkemedlet kan passera över till modersmjölken.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte troligt att Mykofenolatmofetil Accord påverkar din förmåga att framföra motorfordon eller använda verktyg eller maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Mykofenolatmofetil Accord

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hur mycket du ska ta

   Mängden du ska ta beror på vilken typ av transplantat du har fått. Den vanliga dosen framgår nedan. Behandlingen ska fortsätta så länge du behöver förebygga bortstötning av det transplanterade organet.

   Njurtransplantation

   Vuxna:

   Den första dosen ges inom 72 timmar efter transplantationen. Den rekommenderade dygnsdosen är 8 kapslar (2 g av den aktiva substansen), som uppdelas på 2 doser per dag. Det innebär 4 kapslar på morgonen och 4 kapslar på kvällen.

   Barn (2 till 18 år):

   Dosen som ges kan variera beroende på barnets storlek. Läkaren avgör den mest lämpliga dosen baserat på kroppsyta (längd och vikt). Den rekommenderade dosen är 600 mg/m2 två gånger dagligen.

   Hjärttransplantation

   Vuxna:

   Den första dosen ges inom 5 dagar efter transplantationen. Den rekommenderade dosen är 12 kapslar (3 g av den aktiva substansen), som uppdelas på 2 doser per dag. Det innebär 6 kapslar på morgonen och 6 kapslar på kvällen.

   Barn:

   Inga data finns tillgängliga för att kunna rekommendera användning av mykofenolatmofetil hos barn som fått ett hjärttransplantat.

   Levertransplantation

   Vuxna:

   Den första dosen av oralt Mykofenolatmofetil Accord kommer du få tidigast 4 dagar efter transplantationen och när du klarar av att svälja läkemedel. Den rekommenderade dygnsdosen är 12 kapslar (3 g av den aktiva substansen), som uppdelas på 2 doser per dag. Det innebär 6 kapslar på morgonen och 6 kapslar på kvällen.

   Barn:

   Inga data finns tillgängliga för att kunna rekommendera användning av mykofenolatmofetil hos barn som fått ett levertransplantat.

   Administreringssätt

   • Svälj kapslarna hela tillsammans med ett glas vatten.

   • Du får inte bryta eller krossa dem och ta inte kapslar som är skadade eller öppna.

   • Undvik kontakt med pulver som läcker ut från skadade kapslar.

   • Om en kapsel brister, tvätta det berörda området med två och vatten. Om du får pulver i ögonen eller munnen, skölj ordentligt med rikliga mängdr rent, friskt vatten.

   Behandlingen fortsätter så länge du är i behov av immunosuppression för att hindra kroppen från att avstöta det transplanterade organet.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Kom ihåg att ta med dig förpackningen och de tabletter du har kvar.

   Om du glömmer att ta läkemedlet någon gång, ta din dos så snart du kommer ihåg. Fortsätt sedan att ta dina doser på de vanliga tiderna. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Risken för avstötning av det transplanterade organet kan öka om behandlingen med Mykofenolatmofetil Accord avbryts. Sluta inte ta ditt läkemedel om inte din läkare säger till dig att göra det.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Tala omedelbart om för en läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva akut medicinsk behandling

   • tecken på infektion såsom feber eller ont i halsen

   • oväntade blåmärken eller blödning

   • hudutslag, svullnad av ansiktet, läpparna, tungan eller halsen med andningssvårigheter – du kan ha fått en allvarlig allergisk reaktion av läkemedlet (såsom anafylaxi, angioödem).

   Vanliga biverkningar 

   Några av de vanligaste biverkningarna är diarré, färre vita eller röda blodkroppar, infektion och kräkningar. Din läkare kommer regelbundet att ta blodprover för att kontrollera förändringar av:

   • antalet blodkroppar

   • halten av till exempel socker, fett eller kolesterol i blodet.

   Barn kan lättare få vissa biverkningar än vuxna. Det kan vara diarré, infektioner, minskning av antalet vita och röda blodkroppar.

   Bekämpa infektioner 

   Mykofenolatmofetil Accord minskar din kropps försvar. Det förhindrar att avstötning av transplantatet. Som en följd av detta kommer din kropp inte att bekämpa infektioner lika bra som tidigare. Det innebär att du kan få mer infektioner än normalt. Det inkluderar infektioner i hjärnan, huden, munnen, magen och tarmarna, lungorna och urinvägarna.

   Cancer i lymfkörtlarna och huden 

   Det kan inträffa hos patienter som tar denna typ av läkemedel (immunsuppressiva medel) att ett mycket litet antal Mykofenolatmofetil Accord-patienter utvecklar cancer i lymfvävnad och hud. 

   Allmänna biverkningar 

   Du kan få allmänna biverkningar som påverkar hela din kropp. Det inkluderar allvarliga allergiska reaktioner (såsom anafylaxi, angioödem), feber, att du känner dig mycket trött, sömnstörningar, smärtor (såsom i magen, bröstet, leder och muskler samt smärta i samband med urinering), huvudvärk, influensasymtom och svullnad.

   Andra biverkningar kan inkludera:

   Hudbiverkningar

   • akne, munsår, bältros, hudtillväxt, håravfall, hudutslag, klåda.

   Urinvägsbiverkningar

   • njurproblem eller behov av att urinera oftare.

   Biverkningar i mag-tarmkanal och mun

   • svullnad av tandköttet och munsår

   • inflammation i bukspottkörteln, tjocktarmen eller magen

   • problem med tarmarna inklusive blödning, leverproblem

   • förstoppning, illamående, matsmältningsbesvär, aptitlöshet, väderspänning

   Biverkningar i centrala och perifera nervsystemet

   • känsla av yrsel, dåsighet eller domningar

   • darrningar, muskelryckningar, krampanfall

   • ångestkänsla eller nedstämdhet, förändringar av humör eller tankeverksamhet.

   Biverkningar i hjärta och blodkärl

   • förändrat blodtryck, onormal hjärtfrekvens, utvidgade blodkärl.

   Lungbiverkningar

   • lunginflammation, luftrörskatarr

   • andnöd och hosta, som kan bero på ett tillstånd där luftvägarna i lungorna är onormalt vidgade (bronkiektasi) eller lungfibros (ärrvävnad i lungorna). Tala med läkare om du får ihållande hosta eller andfåddhet

   • vätska i lungor eller brösthåla

   • besvär med bihålorna.

   Andra biverkningar

   • viktnedgång, gikt, högt blodsocker, blödning, blåmärken.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Mykofenolatmofetil Accord ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn,

   • Används före utgångsdatum som anges på etiketten eller kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras vid högst 30 °C.

   • Använd inte detta läkemedel om du ser några tecken på försämring av kapseln.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är mykofenolatmofetil. Varje kaspel innehåller 250 mg mykofenolatmofetil.

   Övriga innehållsämnen är:

   Cellulosamikrokristallin, hydroxipropylcellulosa, povidon K 90, kroskarmellosnatrium, talk och magnesiumstearat.

   Kapsellhölje: Gelatin, natriumlaurilsulfat, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), indigokarmin (E 132).

   Svart märkbläck innehåller: Shellac, svart järnoxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Mykofenolatmofetil Accord är ljusblå/persikofärgade, hårda gelatinkapslar av storlek ”1”, märkta med ”MMF” på överdelen och 250 på underdelen. Kapslarna är fyllda med ett vitt till benvitt pulver.

   Mykofenolatmofetil Accord är förpackade i blisterkartor om 100 respektive 300 kapslar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Accord Healthcare Limited

   Sage House,

   319, Pinner Road,

   North Harrow, 

   Middlesex, HA1 4HF,

   Storbritannien

   Tillverkare

   Accord Healthcare Limited

   Sage House,

   319, Pinner Road,

   North Harrow, 

   Middlesex, HA1 4HF,

   Storbritannien

   Wessling Hungray Limited

   1047 Budapest, Fóti út 56

   Ungern


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-10-20


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Mykofenolatmofetil Accord

  Kapsel, hård 250 mg 100 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 525067
  • Tillverkare: Accord Healthcare AB

  223,50 kr

  Jämförpris: 2,24 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?