Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Myfenax

   500 mg filmdragerade tabletter
   mykofenolatmofetil

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Myfenax är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Myfenax
   3. Hur du tar Myfenax
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Myfenax ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Myfenax är och vad det används för

   Myfenax tillhör en grupp läkemedel som kallas immunsuppressiva medel.

   Den aktiva substansen i det här läkemedlet heter mykofenolatmofetil.

   Myfenax tabletter används för att hindra kroppen från att avstöta transplanterad njure, hjärta eller lever. Myfenax används tillsammans med andra läkemedel med liknande funktion (t.ex. ciklosporin och steroider).

   2. Vad du behöver veta innan du tar Myfenax

   Ta inte Myfenax

   • om du är allergisk (överkänslig) mot mykofenolatmofetil, mykofenolatsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är kvinna och kan bli gravid och inte har uppvisat ett negativt graviditetstest innan du får ditt första recept, eftersom mykofenolat orsakar fosterskador och missfall.

   • om du är gravid, planerar att bli gravid eller tror att du kan vara gravid.

   • om du inte använder effektivt preventivmedel (se Graviditet, användning av preventivmedel och amning).

   • om du ammar.

   Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller för dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Myfenax.

   VARNING

   Myfenax orsakar fosterskador och missfall. Om du är kvinna och kan bli gravid måste du uppvisa ett negativt graviditetstest innan behandlingen startar och du måste följa din läkares anvisningar om preventivmedel.

   Din läkare kommer att prata med dig och ge dig skriftlig information, i synnerhet om de effekter mykofenolat har på foster. Läs informationen noggrant och följ instruktionerna.

   Om du inte förstår dessa instruktioner till fullo, be läkaren förklara dem igen innan du tar mykofenolat. Se även ytterligare information i detta avsnitt under ”Varningar och försiktighet” och ”Graviditet, användning av preventivmedel och amning”.

   Varningar och försiktighet

   Tala omedelbart med läkare:

   • om du upplever tecken på infektion (t ex feber, halsont), oväntade blåmärken och/eller blödning.

   • om du har eller har haft några matsmältningsproblem, t ex. magsår.

   • om du planerar att bli gravid eller blir gravid under tiden du använder Myfenax.

   Myfenax minskar kroppens försvarsmekanismer, därför finns en ökad risk för hudcancer. Av det skälet ska du undvika sol- och ultraviolett (UV)-ljus genom att ha skyddande kläder och använda solskyddande medel med hög skyddsfaktor.

   Du får inte lämna blod under behandling med Myfenax och under minst 6 veckor efter det att behandlingen avslutats. Män får inte donera sperma under behandling med Myfenax och under minst 90 dagar efter det att behandlingen avslutats.

   Barn och ungdomar

   Myfenax används hos barn och ungdomar (ålder 2 till 18 år) för att förhindra bortstötning av en transplanterad njure.
   Myfenax ska inte användas av barn och ungdomar (ålder 2 till 18 år) vid hjärt- eller levertransplantation.
   Myfenax ska inte användas alls av barn under 2 år.

   Andra läkemedel och Myfenax

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Om du svarar ja på någon av följande frågor, var vänlig och ta kontakt med din läkare innan du inleder behandlingen med Myfenax tabletter:

   • Tar du något läkemedel som innehåller azatioprin eller något annat läkemedel som nedsätter ditt immunförsvar (dessa kan ibland ges efter en transplantation), kolestyramin (används vid behandling av förhöjt kolesterol), rifampicin (antibiotika), syrabindande medel eller protonpumpshämmare (används för problem med syra i magen såsom matsmältningsproblem), fosfatbindande läkemedel (används av patienter med kronisk njursvikt för att minska upptaget av fosfat) eller något annat läkemedel (inklusive sådana läkemedel som du kan köpa receptfritt) som din läkare inte vet om?

   • Behöver du vaccineras (levande vaccin)? Din läkare måste ge dig råd om vad som gäller för dig.

   Graviditet, användning av preventivmedel och amning

   Användning av preventivmedel hos kvinnor som tar Myfenax

   Om du är kvinna och kan bli gravid måste du alltid använda två effektiva preventivmetoder med Myfenax. Det innefattar:

   • innan du påbörjar behandling med Myfenax

   • under hela behandlingstiden med Myfenax

   • under 6 veckor efter avslutad behandling med Myfenax

   Tala med din läkare om vilken preventivmetod som lämpar sig bäst för dig. Detta beror på din egen situation. Kontakta omedelbart din läkare om du tror att ditt preventivmedel inte fungerat eller om du har glömt att ta dina p‑piller.

   Kvinnor som uppfyller något av följande kriterier kan inte bli gravida:

   • om du passerat menopaus, dvs. fyllt minst 50 år och din sista menstruation var för mer än ett år sedan (om din menstruation upphört p.g.a behandling mot cancer, finns det en chans att du kan bli gravid).

   • om dina äggledare och båda äggstockarna opererats bort (bilateral salpingo-ooforektomi)

   • om din livmoder opererats bort (hysterektomi)

   • om en gynekolog fastställt att dina äggstockar har slutat fungera, d.v.s. du har kommit i förtidig menopaus

   • om du diagnostiserats med något av följande tillstånd som är sällsynta och medfödda, och som leder till oförmåga att bli gravid: XY genotyp, Turner´s syndrom eller medfödd avsaknad av livmoder

   • om du är barn/tonåring som ännu inte fått din menstruation

   Användning av preventivmedel hos män som tar Myfenax

   Du måste alltid använda kondom under behandlingen och i ytterligare 90 dagar efter att du slutat ta Myfenax.

   Om du planerar att skaffa barn kommer din läkare att tala med dig om riskerna och alternativa behandlingar du kan ta för att förhindra att ditt transplanterade organ stöts bort.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer att prata med dig om riskerna vid graviditet och vilka alternativ du kan ta för att förhindra att ditt transplanterade organ stöts bort om:

   • Du planerar att bli gravid.

   • Du har hoppat över eller tror att du har hoppat över en menstruation, om du har ovanliga mensblödningar eller om du tror att du är gravid.

   • Du har sex utan att använda en säker preventivmetod.

   Om du blir gravid under behandlingen med mykofenolat, måste du omedelbart informera din läkare. Fortsätt emellertid att ta Myfenax tills du träffat honom eller henne.

   Graviditet

   Mykofenolat orsakar en mycket hög frekvens av missfall (50 %) och allvarliga fosterskador (23‑27 %) hos det ofödda barnet. Fosterskador som har rapporterats inkluderar missbildningar av öron, ögon, ansikte (kluven läpp/gomspalt), missbildningar i utvecklingen av fingrarna, hjärtat, matstrupen (röret som förbinder svalget med magen), njurarna och nervsystemet (till exempel ryggmärgsbråck (där kotorna i ryggraden inte är ordenligt utvecklade)). Ditt barn kan få en eller flera av dessa missbildningar.

   Om du är kvinna och kan bli gravid måste du uppvisa ett negativt graviditetstest innan behandlingen startar och du måste följa din läkares anvisningar om preventivmedel. Din läkare kan kräva mer än ett test för att säkerställa att du inte är gravid innan behandlingen startar.

   Amning

   Ta inte Myfenax om du ammar. Det beror på att små mängder av läkemedlet kan passera över till modersmjölken.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Myfenax har inte visat sig påverka din förmåga att framföra motorfordon och använda maskiner.


   3. Hur du tar Myfenax

   Ta alltid Myfenax enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Din behandling påbörjas och övervakas av en läkare som är specialist på transplantationer.

   Det vanligaste sättet att ta Myfenax är följande:

   Vid njurtransplantation

   Vuxna

   Den första dosen ges inom 72 timmar efter transplantationen. Den rekommenderade dygnsdosen är 4 tabletter (2 g av den aktiva substansen), som uppdelas på 2 doser per dag. Detta innebär att man ska ta 2 tabletter på morgonen och 2 tabletter på kvällen.

   Barn och ungdomar (ålder 2 till 18 år)

   Dosen som ges kan variera beroende på barnets storlek. Din läkare kommer att bestämma den mest lämpliga dosen baserat på kroppsyta (längd och vikt). Rekommenderad dos är 600 mg/m2 två gånger dagligen.

   Vid hjärttransplantation

   Vuxna

   Den första dosen ges inom 5 dagar efter transplantationen. Den rekommenderade dosen är 6 tabletter (3 g av den aktiva substansen), som uppdelas på 2 doser per dag. Detta innebär att man tar 3 tabletter på morgonen och 3 tabletter på kvällen.

   Vid levertransplantation

   Vuxna

   Den första dosen av oralt Myfenax kommer du att få tidigast 4 dagar efter transplantationen och när du klarar av att svälja läkemedel. Den rekommenderade dygnsdosen är 6 tabletter (3 g av den aktiva substansen), som uppdelas på 2 doser per dag. Detta innebär att man tar 3 tabletter på morgonen och 3 tabletter på kvällen.

   Administreringssätt

   Svälj dina tabletter hela tillsammans med ett glas vatten. Du kan ta dem med eller utan mat. Du ska inte bryta eller krossa dem.

   Behandlingen fortsätter så länge du är i behov av immunsuppression för att hindra kroppen från att avstöta det transplanterade organet.

   Om du har tagit för stor mängd av Myfenax

   Det är viktigt att inte ta för många tabletter. Om du har tagit fler tabletter än vad du blivit ordinerad eller om någon annan av misstag tagit ditt läkemedel, ska läkare eller sjukhus genast uppsökas.

   Om du har glömt att ta Myfenax

   Om du har glömt att ta läkemedlet någon gång, ta din dos så snart du kommer ihåg. Fortsätt sedan att ta dina doser på de vanliga tiderna.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Myfenax

   Sluta inte ta Myfenax även om du känner dig bättre. Det är viktigt att du fortsätter med din medicinering så länge som din läkare har ordinerat. Risken för avstötning av det transplanterade organet kan öka om din behandling med Myfenax avbryts. Sluta inte ta ditt läkemedel om inte din läkare säger till dig att göra det.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • Diarré, kräkningar, illamående

   • Minskning av normala blodvärden som kan ge ökad risk för infektioner, blåmärken, blödningar, andfåddhet och svaghet

   • Bakterie-, svamp- eller virusinfektioner i magtarmkanalen och urinvägarna, sår i samband med förkylning och bältros

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Förändringar i laboratorievärden som ökning av lever enzym, njurvärden som kreatinin, kalium, blodsocker, blodfetter, kolesterol, fosfater, magnesium, kalcium och urinsyra

   • Njurproblem med ökade nivåer av urea

   • Störning i magtarmkanalen såsom förstoppning, matsmältningsbesvär, gasspänningar, rapningar, svullnad av tandköttet, inflammation i munnen, matstrupen, magen, tarmarna, levern eller bukspottkörteln och blödning i magtarmkanalen.

   • Krampanfall, ökad spänning i musklerna, skakning och muskelsvaghet, ledvärk

   • Sömnsvårigheter, yrsel och huvudvärk, stickningar och domningar, förändrat smaksinne, aptitförlust, viktminskning

   • Inflammation och infektion i lungor och magtarmkanalen, ont i halsen, bihåleinflammation, rinnande och kliande näsa

   • Hudcancer eller icke-cancerartad växt på huden, svampinfektioner i hud och vagina

   • Förändrat blodtryck, snabbare hjärtslag och utvidgning av blodkärl

   • Vätskeansamling i kroppen, feber, allmän obehags- och trötthetskänsla och kraftlöshet

   • Inflammation i levern, gulfärgning av hud och ögonvitor

   Ovanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Tillväxt av lymfatisk vävnad, inklusive maligna tumörer

   • Inflammation och infektioner i hjärtat och hjärtklaffar och i membran som täcker hjärnan och ryggmärgen.

   Ingen känd frekvens (kan ej beräknas från tillgängliga data)

   • Allergiska reaktioner

   • Andnöd, hosta vilket kan bero på bronkiektasi (ett tillstånd där luftvägarna är onormalt utvidgade) eller pulmonell fibros (ärrbildning i lungorna). Tala om för din läkare om du utvecklar kvarstående hosta eller andnöd.

   Sluta inte att ta ditt läkemedel utan att först diskutera det med din läkare.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Myfenax ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan och kartongen (Utg.dat). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är mykofenolatmofetil.

    Varje tablett innehåller 500 mg mykofenolatmofetil.

   • Övriga innehållsämnen är:
    Filmdragerade tabletter
    Mikrokristallin cellulosa
    Povidon K-30
    Kroskarmellosnatrium
    Magnesiumstearat

    Tabletthölje
    Hypromellos (HPMC 2910)
    Titandioxid (E171)
    Makrogol (PEG 400)
    Talk
    Indigokarmin aluminiumpigment (E132)
    Järnoxid svart (E172)
    Järnoxid röd (E172)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Filmdragerade tabletter:
   Svagt lila, ovala, filmdragerade tabletter, präglade med ’M500’ på ena sidan och den andra sidan tom.

   Myfenax 500 mg filmdragerade tabletter finns i PVC/PVdC aluminiumblister i förpackningsstorlek 50 eller 150 eller 50 x 1 tabletter per förpackning.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Teva B.V.

   Swensweg 5

   2031GA Haarlem

   Nederländerna

   Tillverkare
   TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
   Pallagi út 13
   H-4042 Debrecen
   Ungern

   Teva Operations Poland Sp. Z.o.o.
   Mogilska 80 Str.
   31-546 Krakow
   Polen

   Teva UK Ltd
   Brampton Road
   Hampden Park
   Eastbourne, East Sussex
   BN22 9AG, Storbritannien

   Pharmachemie B.V.
   Swensweg 5
   2031 GA Haarlem
   Nederländerna

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   België/Belgique/Belgien

   Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

   Tel/Tél: +32 3 820 71 71

   Lietuva

   UAB “Sicor Biotech”

   Tel: +370 5 266 02 03

   България

   Teва Фармасютикълс България ЕООД Телефон: +359 2 489 95 82

   Luxembourg/Luxemburg

   Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

   Belgique/Belgien

   Tel/Tél: +32 3 820 73 73

   Česká republika

   Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o

   Tel: +420 251 007 111

   Magyarország

   Teva Gyógyszergyár Zrt.

   Tel: +36 1 288 6400

   Danmark

   Teva Denmark A/S

   Tlf: +45 44 98 55 11

   Malta

   Teva Pharmaceuticals Ireland

   L-Irlanda

   Tel: +353 51 321 740

   Deutschland

   Teva GmbH

   Tel: +49 731 402 08

   Nederland

   Teva Nederland B.V.

   Tel: +31 (0) 800 0228 400

   Eesti

   Teva Eesti esindus UAB

   Sicor Biotech Eesti filiaal

   Tel: +372 661 0801

   Norge

   Teva Norway AS

   Tlf: +47 66 77 55 90

   Ελλάδα

   Teva Ελλάς Α.Ε.

   Τηλ: +30 210 72 79 099

   Österreich

   ratiopharm Arzneimittel Vertriebs GmbH

   Tel: +43 1 97 007

   España

   Teva Pharma, S.L.U.

   Tel: +34 91 387 32 80

   Polska

   Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o

   Tel: +48 22 345 93 00

   France

   Teva Santé

   Tél: +33 1 55 91 7800

   Portugal

   Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda.

   Tel: (351) 214 235 910

   Hrvatska

   Pliva Hrvatska d.o.o.

   Tel: +385 1 37 20 000

   România

   Teva Pharmaceuticals S.R.L

   Tel: +4021 230 65 24

   Ireland

   Teva Pharmaceuticals Ireland

   Tel: +353 (0)51 321 740

   Slovenija

   Pliva Ljubljana d.o.o.

   Tel: +386 1 5890 390

   Ísland

   Medical ehf.

   Sími: +354 534 3500

   Slovenská republika

   TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 5726 7911

   Italia

   Teva Italia S.r.l.

   Tel: +39 028917981

   Suomi/Finland

   ratiopharm Oy

   Puh/Tel: +358 20 180 5900

   Κύπρος

   Teva Ελλάς Α.Ε.

   Τηλ: +30 210 72 79 099

   Sverige

   Teva Sweden AB

   Tel: +46 (0) 42 12 11 00

   Latvija

   Sicor Biotech filiāle Latvijā

   Tel: +371 67323666

   United Kingdom

   Teva UK Limited

   Tel: +44 1977628500


   Denna bipacksedel ändrades senast

   juli 2016. Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://ema.europa.eu


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Myfenax

  Filmdragerad tablett 500 mg 50 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 055084
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  339,89 kr

  Jämförpris: 6,80 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?