Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Mydriasert

   0,28 mg/5,4 mg ögonlamell
   tropikamid och fenylefrinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD MYDRIASERT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER MYDRIASERT
   3. HUR DU ANVÄNDER MYDRIASERT
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR MYDRIASERT SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD MYDRIASERT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Mydriasert är en oftalmologisk produkt, vilket betyder att den endast är avsedd för behandling av ögon.

   Mydriasert får endast ges av hälso- och sjukvårdspersonal.

   Mydriasert kommer att placeras under ditt nedre ögonlock av vårdpersonalen. Det används för att erhålla mydriasis (utvidgning av pupillen) före ett kirurgiskt ingrepp eller en undersökning.

   2. INNAN DU ANVÄNDER MYDRIASERT

   Använd inte Mydriasert i följande fall:

   • om du är allergisk (överkänslig) mot tropikamid eller fenylefrinhydroklorid eller något av övriga innehållsämnen i Mydriasert,

   • patienter med blockerad kammarvinkel-glaukom eller som har risk för plötsligt framkallad glaukom (ökning av okulärt tryck).

   Var särskilt försiktig med Mydriasert

   • då detta läkemedel förorsakar långvariga synstörningar, måste du komma ihåg att någon måste följa dig när du skall till läkarmottagningen (se Eventuella biverkningar).

   • om du känner obehag efter placering av lamellen, informera din läkare: det är möjligt att lamellen flyttat sig eller mera sällsynt, stötts ut.

   • om du lider av kraftigt torra ögon, kan din läkare droppa saltlösning i ditt öga för att minska risken för irritation av ögat.

   • informera din läkare om du lider av högt blodtryck, ateroskleros (förtjockning av artärvägg), hjärtsjukdom, hypertyreoidism (ökad aktivitet av sköldkörteln) eller prostataproblem.

   • hos vissa personer kan mydriatika (produkter som utvidgar pupillen) utlösa en attack av akut glaukom (på grund av en plötslig ökning av trycket i ögat).

   • användning av mjuka hydrofila kontaktlinser avrådes under behandling.

   Intag eller användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare om du använder andra läkemedel som utvidgar pupillerna (mydriatika) förutom Mydriasert, så att din läkare känner till den samlade mängden mydriatika som du får.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Även om Mydriasert används lokalt i ögat kan sådan information vara viktig då olika läkemedel kan påverka varandras effekt.

   Graviditet och amning

   Uppgifter saknas om användning av Mydriasert eller dess aktiva substanser hos gravida kvinnor. Därför ska Mydriasert användas under graviditet endast om det är absolut nödvändigt.

   Användning under amning rekommenderas inte.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil och använd inte maskiner då Mydriasert kan förorsaka besvärliga synstörningar under några timmar (förblindad på grund av förlängd utvidgning av pupillen).

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om några innehållsämnen i Mydriasert

   Idrottsutövare bör varnas för att detta läkemedel innehåller ett aktivt ämne (fenylefrinhydroklorid) som kan ge positiva resultat i tester som används vid dopingkontroll.


   3. HUR DU ANVÄNDER MYDRIASERT

   FÅR ENDAST GES AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL.

   Mydriasert är avsett för användning hos vuxna. Mydriasert får inte sväljas.

   Vårdpersonalen kommer att placera en lamell under det nedre ögonlocket av det öga som skall behandlas/undersökas. Personalen kommer att avlägsna lamellen efter att pupillen har utvidgats tillräckligt, före operationen eller undersökningen. Lamellen bör inte lämnas kvar i ögat under längre tid än 2 timmar.

   Om du använt för stor mängd av Mydriasert

   Då endast en lamell kommer att placeras i ögat av vårdpersonal är risken att använda större mängd av Mydriasert än rekommenderat inte sannolik. Om vårdpersonalen emellertid behöver använda mydriatika ögondroppar i tillägg till Mydriasert, kan en risk för överdos av de aktiva substanserna i Mydriasert uppstå.

   Symptom på överdos av de aktiva substanserna i Mydriasert kan omfatta extrem trötthet, svettning, yrsel, långsam hjärtrytm, koma, huvudvärk, snabb hjärtrytm, muntorrhet och torr hud, ovanlig sömnighet, blodvallning samt förlängd utvidgning av pupillerna.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Mydriasert orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   De vanliga biverkningarna i ögat (uppträder hos mer än 1 av 100 patienter i kliniska prövningar) omfattar: svidande, suddig syn, obehagskänsla på grund av att man känner av lamellen eller att lamellen flyttat sig.

   Mindre vanliga biverkningar i ögat (uppträder hos mer än 1 av 1000, men färre än 1 av 100 patienter i kliniska prövningar) omfattar: tårflöde, irritation, förblindad på grund av förlängd utvidgning av pupillen samt punkterad superficiell keratit (inflammation i kornea).

   I vissa sällsynta fall (uppträdde hos färre än 1 av 1000 patienter) observerades följande biverkningar: Allergiska reaktioner: inflammation av ögonlock (blefarit), inflammation av bindhinnan (konjunktivit).

   Korneasår (litet sår på ögats yta) och svullnad av kornea (inflammation i ögats yta) har observerats när lamellen oavsiktligt lämnats kvar i ögat.

   Hos vissa patienter kan Mydriasert utlösa en attack av akut glaukom (plötsligt ökat tryck i ögat): om det uppstår onormala symptom efter administrering (rodnad, smärta och synbesvär), kontakta omedelbart läkare för rådgivning.

   Även om det är osannolikt kan de aktiva substanserna i Mydriasert orsaka följande biverkningar som måste beaktas:

   • ökat blodtryck, hjärtklappning,

   • mycket sällsynt är allvarliga händelser som t ex hjärtarytmi,

   • darrningar, blekhet, huvudvärk, muntorrhet.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR MYDRIASERT SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på påsen efter ‘EXP’.

   Förvaras vid högst 25°C.

   Används omedelbart efter öppnande av påsen.

   Använd inte Mydriasert om du ser att påsens öppning eller lamellen har skadats.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är tropikamid 0,28 mg och fenylefrinhydroklorid 5,4 mg för varje ögonlamell.

   • Övriga innehållsämnen är ammoniometakrylatsampolymer (typ A), polyakrylatdispersion 30%, glyceroldibehenat och etylcellulosa.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Mydriasert levereras i en påse.

   Mydriasert ser ut som en avlång, liten tablett (4,3 mm x 2,3 mm).

   Varje förpackning innehåller en ytterligare påse med steril engångspincett som används för placering av Mydriasert i ögat.

   Förpackningar: 1 lamell och 1 pincett, 10 lameller och 10 pincetter, 20 lameller och 20 pincetter, 50 lameller och 50 pincetter eller 100 lameller och 100 pincetter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Laboratoires THEA

   12, Rue Louis Bleriot

   630 17 Clermont-Ferrand Cedex 2

   Frankrike

   Tillverkare

   BENAC

   27A, avenue Paul Langevin

   17180 Périgny

   Frankrike

   Detta läkemedel har godkänts i EEA’s medlemsländer under följande namn:

   Österrike: Mydriasert

   Belgien: Mydriasert

   Danmark: Mydriasert

   Finland: Mydriasert

   Frankrike: Mydriasert

   Tyskland: Mydriasert

   Italien: Mydriasert

   Luxemburg: Mydriasert

   Holland: Mydriasert

   Portugal: Mydriasert

   Spanien: Mydriasert

   Sverige: Mydriasert

   England: Mydriasert


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-06-04

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Får inte sväljas.

   Före användning av produkten säkerställs att påsen inte skadats. Om påsens stängning har skadats är sterilitet inte längre garanterad, i sådana fall används en annan lamell från en intakt förpackning.

   DOSERING

   Mydriasert är endast avsedd för vuxna.

   Hälso- eller sjukvårdspersonalen placerar en ögonlamell i den nedre konjunktivalsäcken på det ögat som skall behandlas, maximalt 2 timmar före operation eller undersökning.

   ADMINSTRERINGSSÄTT

   Den tillslutna kanten klipps längs den punkterade linjen, påsen öppnas och lamellen lokaliseras. Det nedre ögonlocket dras ut genom att hålla i det med tumme och pekfinger (A), och ögonlamellen placeras i den nedre konjunktivalsäcken med hjälp av den sterila engångspincetten i förpackningen, som skall kastas omedelbart efter användning (B).

   ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

   Ögonlamellen får inte lämnas kvar i den nedre konjunktivalsäcken under längre period än två timmar. Läkaren kan avlägsna lamellen när framkallad mydriasis bedöms vara tillräcklig med avseende på den operation eller undersökning som skall utföras, och senast inom 30 minuter efter att tillräcklig dilatation av pupillen har uppnåtts. Om patienten känner obehag, måste man säkerställa att lamellen har placerats korrekt i botten av den nedre konjunktivalsäcken.

   FÖRSIKTIGHET: AVLÄGSNANDE AV ÖGONLAMELL

   Före operation eller undersökning, och så fort den önskade graden av mydriasis har uppnåtts, måste ögonlamellen avlägsnas från den nedre konjunktivalsäcken med hjälp av antingen en steril kirurgisk pincett, en steril kompress eller steril spol- eller sköljvätska genom att det undre ögonlocket dras ut (C).

   ABC

   Får inte återanvändas i det andra ögat hos samma patient eller för en annan patient.

   Kassera lamellen efter användning. (Se även avsnitt 3)

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Mydriasert

  Ögonlamell 0,28 mg/5,4 mg 20 styck Påse

  • Varunummer: 098535
  • Tillverkare: Laboratoires Théa

  891,50 kr

  Jämförpris: 44,58 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?