Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Mydriacyl

   0,5 % ögondroppar, lösning
   tropikamid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Mydriacyl är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Mydriacyl
   3. Hur du använder Mydriacyl
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Mydriacyl ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Mydriacyl är och vad det används för

   Mydriacyl 0,5 % ögondroppar, lösning innehåller den aktiva substansen tropikamid.

   Mydriacyl utvidgar pupillen och förlamar tillfälligt musklerna i pupillen.

   Mydriacyl används vid ögonundersökningar. När pupillen är utvidgad är det lättare för läkaren att undersöka ögat.

   Tropikamid som finns i Mydriacyl kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Mydriacyl

   Använd inte Mydriacyl

   • om du är allergisk mot tropikamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har en grund främre kammare eller en trång främre kammarvinkel på grund av risken för en akut höjning av trycket i ögat (akut glaukom).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Mydriacyl.

   Rådfråga din läkare eftersom användningen av Mydriacyl kan orsaka:

   • förhöjt tryck i ögat. Du bör få ögontrycket kontrollerat innan behandlingen inleds.

   Om du tar andra läkemedel: Läs även avsnittet ”Andra läkemedel och Mydriacyl”.

   Barn

   • använd inte i högre koncentration än 0,5 % till spädbarn eftersom det finns en risk för allvarliga biverkningar (se avsnitt ”Eventuella biverkningar”).

   • om Mydriacyl ges till spädbarn, små eller för tidigt födda barn, barn med Downs syndrom, spastisk förlamning eller hjärnskador. Rådfråga din läkare eftersom allvarliga biverkningar kan uppkomma vid användningen av detta läkemedel.

   • om Mydriacyl missar ögat ska det tvättas bort omedelbart.

   Andra läkemedel och Mydriacyl

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Tala särskilt om för läkaren om du tar:

   • antihistaminer

   • läkemedel mot depression

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Mydriacyl ska inte användas under graviditet om inte läkaren anser att det är nödvändigt.

   Mydriacyl ska inte användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Denna typ av läkemedel kan orsaka dåsighet, dimsyn och ljuskänslighet. Om du får någon av dessa biverkningar ska du inte köra bil eller använda verktyg och maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Mydriacyl innehåller bensalkoniumklorid

   Om du använder kontaktlinser:

   Ta ut kontaktlinserna (hårda eller mjuka) innan du använder Mydriacyl och vänta i minst 15 minuter innan du sätter in linserna igen.

   Mydriacyl innehåller ett konserveringsmedel (bensalkoniumklorid) som kan irritera ögonen och har konstaterats missfärga mjuka kontaktlinser. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser.


   3. Hur du använder Mydriacyl

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är

   Vuxna, inklusive äldre

   2 droppar i ögat (ögonen) 20 till 25 minuter före ögonundersökningen.

   Barn

   Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för ditt barn.

   Användning för barn

   Använd inte i högre koncentration än 0,5 % till spädbarn eftersom det finns en risk för allvarliga biverkningar. Läs dessutom avsnitten ”Varningar och försiktighet”, ”Om du har använt för stor mängd av Mydriacyl” och ”Eventuella biverkningar”.

   Använd endast Mydriacyl för att droppa i ögonen. Får inte injiceras.

   Så här använder du Mydriacyl på rätt sätt

   Om säkerhetskragen är lös när locket har avlägsnats ska den tas bort innan produkten används.

   Användning

   1. Ta fram flaskan med Mydriacyl.

   2. Tvätta händerna och sätt dig framför en spegel.

   3. Vrid av flasklocket.

   4. Håll flaskan med spetsen nedåt mellan tummen och långfingret (bild 1).

   5. Luta huvudet bakåt. Dra ned det undre ögonlocket med ett rent finger tills det bildas en ”ficka” mellan det undre ögonlocket och ögat. Här ska droppen placeras.

   6. För flaskspetsen mot ögat. Använd en spegel om det underlättar.

   7. Undvik att röra vid ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med droppspetsen. Det kan kontaminera ögondropparna i flaskan.

   8. Kläm inte på flaskan: den är konstruerad så att ett lätt tryck på bottnen är allt som behövs (bild 2).

   9. Tryck försiktigt på flaskans botten för att frigöra en droppe Mydriacyl i taget (bild 3).

   10. När du har använt Mydriacyl stänger du ögonlocket och trycker försiktigt med ett finger i den inre ögonvrån i 2 minuter (bild 4). Det förhindrar att Mydriacyl når övriga delar av kroppen.

   11. Om du använder Mydriacyl i båda ögonen upprepar du steg 4 till och med 10 för det andra ögat.

   12. Skruva åt flasklocket noga omedelbart efter användning.

   Om en droppe missar ögat så torka bort omedelbart och försök igen.

   Om du använder andra ögondroppar eller ögonsalvor väntar du i minst 5 minuter mellan användningen av läkemedlen. Ögonsalvor ska användas sist.

   Om du har använt för stor mängd av Mydriacyl

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har använt för stor mängd av Mydriacyl sköljer du ut allt med ljummet vatten. Droppa inte i några fler droppar förrän det är dags för din nästa ordinarie dos.

   Symtom på överdosering i ögat kan innefatta: rodnad och torr hud (barn kan få utslag), dimsyn, snabb och oregelbunden puls, feber, svullen buk hos spädbarn, kramper, hallucinationer eller förlust av koordination.

   Om du har glömt att använda Mydriacyl

   Fortsätt med nästa dos som planerat. Om det nästan är dags för din nästa dos kan du emellertid hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar har setts med Mydriacyl:

   Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare):

   Effekter i ögat: Tillfällig sveda i ögat när dropparna ges (ögonsmärta), nedsatt närseende, ljuskänslighet.

   Allmänna biverkningar: hudrodnad, snabba hjärtslag, feber, förstoppning, förvirring, upprördhet, hallucinationer.

   Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1 000 användare):

   Allmänna biverkningar: Allergiska reaktioner, svårigheter att kasta vatten.

   Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare):

   Effekter i ögat: Akut höjning av trycket i ögat (akut glaukom).

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   Effekter i ögat: Dimsyn, ökad pupillstorlek (förlängd läkemedelseffekt), ögonirritation, ögonrodnad, minskad produktion av tårvätska.

   Allmänna biverkningar: Yrsel, huvudvärk, svimning, sänkt blodtryck, illamående, utslag, muntorrhet, minskad tarmrörlighet,oförmåga att kasta vatten, torra slemhinnor, minskad svettning, torrhet i luftrör och näsgångar.

   Ytterligare biverkningar hos barn

   För tidigt födda och små barn, unga barn och barn med störningar i centrala nervsystemet (t.ex. epilepsi, hjärnskada, Downs syndrom) löper en ökad risk för toxiska effekter. Detta kan manifesteras som störningar i centrala nervsystemet, störningar i hjärtat, lungor och mage.

   5. Hur Mydriacyl ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Flaskan kasseras 4 veckor efter öppnandet.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är tropikamid. En ml lösning innehåller 5 mg tropikamid.

   • Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (konserveringsmedel), natriumklorid, dinatriumedetat, saltsyra och/eller natriumhydroxid för pH-justering och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Mydriacyl är en färglös till blekt gul lösning som levereras i en plastflaska (DROPTAINER) om 15 ml av polyeten med låg densitet och ett skruvlock av polypropylen.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Alcon Nordic A/S

   Edvard Thomsens Vej 14

   2300 Köpenhamn S

   Danmark

   Tillverkare

   S.A. Alcon-Couvreur N.V.

   Rijksweg 14

   2870 Puurs

   Belgien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-09-01


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Mydriacyl

  Ögondroppar, lösning 0,5 % 15 milliliter Flaska

  • Varunummer: 043182
  • Tillverkare: Alcon Nordic A/S

  102 kr

  Jämförpris: 6,80 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?