Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

  • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
    • Källa: Fass.se

      Bipacksedel: Information till användaren

      Mydrane

      0,2 mg/ml + 3,1 mg/ml + 10 mg/ml injektionsvätska, lösning
      tropikamid/fenylefrinhydroklorid/lidokainhydroklorid

      Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

      • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

      • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

      • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

      I denna bipacksedel finner du information om:
      1. Vad Mydrane är och vad det används för
      2. Vad du behöver veta innan du får Mydrane
      3. Hur Mydrane ska ges
      4. Eventuella biverkningar
      5. Hur Mydrane ska förvaras
      6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

      1. Vad Mydrane är och vad det används för

      Vad Mydrane är

      Detta läkemedel är en lösning som injiceras i ögat.


      Den innehåller tre aktiva substanser:

      • tropikamid som tillhör en grupp läkemedel som blockerar impulsöverföringen via vissa nerver (kallas antikolinergika)

      • fenylefrin (som fenylefrinhydroklorid) som tillhör en grupp läkemedel som efterhärmar effekten av impulser som överförs via vissa nerver (kallas alfasympatomimetika)

      • lidokain (som lidokainhydroklorid) som tillhör en grupp läkemedel som kallas lokalbedövningsmedel av amidtyp.

      Vad det används för

      Detta läkemedel är endast avsett för vuxna.


      Din ögonkirurg kommer att ge detta läkemedel som en injektion i ögat i början av gråstarroperationen (grumling av linsen) för att utvidga pupillen (mydriasis) och för att bedöva ögat under operationen.

      2. Vad du behöver veta innan du får Mydrane

      Du ska inte ges Mydrane:

      • om du är allergisk mot tropikamid, fenylefrinhydroklorid och/eller lidokainhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

      • om du är allergisk mot bedövningsmedel av amidtyp

      • om du är allergisk mot atropinliknande läkemedel.

      Varningar och försiktighet

      Mydrane rekommenderas inte:

      • om gråstarroperationen utförs i kombination med en viss annan ögonoperation (vitrektomi)

      • om den främre delen (främre kammaren) i ditt öga är grund

      • om du tidigare har drabbats av en plötslig förhöjning av ögontrycket (akut trångvinkelglaukom).


      Tala med läkare särskilt om du har:

      • högt blodtryck (hypertoni)

      • förtjockning av artärväggen (ateroskleros)

      • någon hjärtsjukdom och särskilt om den påverkar hjärtfrekvensen

      • något hinder (kontraindikation) för användning av blodtryckshöjande läkemedel (blodtryckshöjande läkemedel av amintyp)

      • överaktiv sköldkörtel (hypertyreos)

      • störning i prostatan

      • krampanfall (epilepsi)

      • någon leversjukdom eller njurproblem

      • andningsproblem

      • förlust av muskelfunktion samt svaghet (myasthenia gravis).

      Andra läkemedel och Mydrane

      Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

      Graviditet, amning och fertilitet

      Detta läkemedel ska inte användas:

      • under graviditet

      • under amning.

      Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel.

      Körförmåga och användning av maskiner

      Mydrane har en måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Därför ska du inte köra bil och/eller använda maskiner förrän din syn har blivit normal.


      Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

      Mydrane innehåller natrium

      Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


      3. Hur Mydrane ska ges

      Du ska endast få detta läkemedel om du vid undersökningen före operationen har erhållit tillräcklig utvidgning av pupillen genom behandling med pupillutvidgande (mydriatiska) ögondroppar.


      Dosering och administreringssätt

      • Ögonkirurgen kommer att injicera Mydrane under lokalbedövning i början av gråstarroperationen.

      • Rekommenderad dos är 0,2 ml lösning som en enda injektion. Ingen ytterligare dos ska injiceras eftersom ingen tilläggseffekt har påvisats och eftersom ökad förlust av endotelceller (celler som täcker baksidan av hornhinnan) har observerats.

      • Samma dos används för både vuxna och äldre.

      Om du har fått för stor eller för liten mängd av Mydrane

      Detta läkemedel kommer att ges av en ögonkirurg. Det är osannolikt att du får en överdos.


      Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

      4. Eventuella biverkningar

      Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


      De allvarligaste välkända komplikationerna under eller efter gråstarroperationen:

      Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

      • skada på ögats lins (ruptur i bakre kapseln)

      • svullnad i näthinnan (cystiskt makulaödem).

      I dessa fall ska du omedelbart söka vård.


      Övriga biverkningar:

      Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

      • huvudvärk

      • svullnad i hornhinnan (keratit), förhöjt ögontryck, rodnad i ögat (okulär hyperemi)

      • högt blodtryck (hypertoni).


      Rapportering av biverkningar

      Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

      Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

      5. Hur Mydrane ska förvaras

      Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


      Används före utgångsdatum som anges på kartongen, blistret och ampullen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


      Inga särskilda förvaringsanvisningar.


      För engångsbruk i ett öga. Detta läkemedel ska användas direkt efter öppnandet av ampullen.


      Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

      6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

      Innehållsdeklaration

      • De aktiva substanserna är 0,04 mg tropikamid, 0,62 mg fenylefrinhydroklorid och 2 mg lidokainhydroklorid per dos om 0,2 ml, motsvarande 0,2 mg tropikamid, 3,1 mg fenylefrinhydroklorid och 10 mg lidokainhydroklorid per 1 ml.

      • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, dinatriumfosfatdodekahydrat, dinatriumfosfatdihydrat dinatriumedetat och vatten för injektionsvätskor.

      Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

      Mydrane är en klar, lätt brunaktig-gul injektionsvätska som är praktiskt taget fri från synliga partiklar. Den levereras i en 1 ml brun glasampull. Varje ampull innehåller 0,6 ml injektionsvätska och är förpackad i ett blister av papper/PVC.


      En kartong innehåller 1, 20 eller 100 ampuller (samt kanyl(er) med 5‑mikrometerfilter som enbart är avsedda för uppdragning av innehållet i ampullen). All utrustning är avsedd endast för engångsbruk.


      Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

      Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

      Innehavare av godkännande för försäljning

      Laboratoires Thea

      12, Rue Louis Bleriot

      63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

      Frankrike


      Tillverkare

      Delpharm Tours

      Rue Paul Langevin

      37170 Chambray Les Tours

      Frankrike


      eller


      Laboratoires Thea

      12, Rue Louis Bleriot

      63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

      Frankrike


      Lokal företrädare:

      Théa Nordic AB, Storgatan 55, 70363 Örebro, Sverige. Tel. 019-33 37 80.


      Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

      Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Sverige, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Österrike: Mydrane

      Irland, Spanien: Fydrane

      Norge: Mydane


      Denna bipacksedel ändrades senast

      2017-10-13


      Övriga informationskällor

      Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se

      Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se

      Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

      Inkompatibiliteter

      Inga inkompatibiliteter med de vanligaste produkterna som används vid kataraktkirurgi har rapporterats i litteratur gällande de aktiva substanserna eller under kliniska studier. För vanliga viskoelastiska ämnen har detta även bekräftats i test för läkemedelsinteraktioner.


      Varning

      Använd inte om blistret är skadat eller trasigt. Får endast öppnas under aseptiska förhållanden. Innehållet i det oöppnade blistret är garanterat sterilt.


      Hur Mydrane ska förberedas och administreras

      Vätskan är avsedd för engångsbruk i ett öga. Endast för intrakameral användning.


      Mydrane ska administreras som en injektion i ögats främre kammare (intrakameral injektion) av en ögonkirurg under rekommenderade aseptiska förhållanden vid kataraktoperation.


      Före intrakameral injektion ska lösningen inspekteras visuellt. Lösningen ska bara användas om den är klar, lätt brunaktig-gul och praktiskt taget fri från synliga partiklar.


      Den rekommenderade dosen är 0,2 ml av Mydrane. Ingen ytterligare dos ska injiceras eftersom ingen signifikant tilläggseffekt har påvisats och eftersom ökad förlust av endotelceller har observerats.


      Öppnad ampull ska användas omedelbart och får inte återanvändas till det andra ögat eller till en annan patient.


      Anvisningar för beredning av Mydrane för intrakameral injektion:

      Inspektera det oöppnade blistret


      Bryt ampullen
      Fäst kanylen som är försedd med ett 5 mikrometerfilter på en steril spruta


      Lossa kanylen från sprutan


      Ställ in dosen till 0,2 ml

      1. Inspektera det oöppnade blistret för att säkerställa att det är intakt. Öppna blistret.      2. Bryt ampullen som innehåller läkemedlet. En ampull av OPC-typ (One Point Cut) ska öppnas enligt följande: Håll den nedre delen av ampullen med tummen i riktning mot den färgade pricken. Grip tag om ampullens topp med andra handen, sätt tummen på den färgade pricken och tryck bakåt så att ampullen bryts vid skåran under pricken.
      3. Fäst den sterila kanylen som är försedd med ett 5‑mikrometerfilter (ingår i förpackningen) på en steril spruta. Ta bort skyddet från den sterila kanylen med 5‑mikrometerfilter och dra upp minst 0,2 ml injektionsvätska från ampullen till sprutan.      4. Lossa kanylen från sprutan och anslut sprutan till en kanyl lämplig för injektion i den främre kammaren.

      5. Tryck försiktigt ut luften från sprutan. Ställ in dosen till 0,2 ml. Sprutan är nu klar för injektion.


      6. Injicera långsamt innehållet i sprutan (0,2 ml) i ögats främre kammare, som en enda injektion genom sido- eller huvudsnittet.

      Kassera överbliven lösning på lämpligt sätt efter användning. Spara den inte för senare användning.

      Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

      Kassera använda kanyler i en behållare för vassa föremål.

    • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

      SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

      FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

      FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

      Läs mer om att handla på apoteket.se

    Mydrane

    Injektionsvätska, lösning 0,2 mg/ml + 3,1 mg/ml + 10 mg/ml 20 x 0,6 milliliter Ampull

    • Varunummer: 543820
    • Tillverkare: THEA Nordic AB

    1.561,50 kr

    Jämförspris: 78,08 kr / milliliter

    Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

    Bara logga in här!

    Finns varan på ditt apotek?

    %name%

    %address%, %region%

    Hämtar lagerstatus...

    %status%

    Markera ett apotek för att spara sökningen.
    Söker...

    Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?