Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Mycostatin

   100 000 IU/ml oralsuspension
   nystatin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Mycostatin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Mycostatin
   3. Hur du använder Mycostatin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Mycostatin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Mycostatin är och vad det används för

   Mycostatin är ett medel mot svampinfektioner. Det har god effekt mot ett flertal svamparter. Det verksamma ämnet nystatin tas inte upp i kroppen utan verkar lokalt i slemhinnan.


   Mycostatin ges vid svampinfektioner i munhåla och tarm. Läkaren eller tandläkaren kan ordinera läkemedlet också för annan användning.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Mycostatin

   Använd inte Mycostatin

   - om du är allergisk mot nystatin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Andra läkemedel och Mycostatin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Det är okänt om Mycostatin kan orsaka fosterskador och om det aktiva ämnet nystatin passerar över i bröstmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Viktig information om något innehållsämne i Mycostatin

   Mycostatin innehåller metylparahydroxibensoat, vilket kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


   3. Hur du använder Mycostatin

   Använd alltid Mycostatin enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Läkaren eller tandläkaren bestämmer dosen och anpassar den individuellt för dig.


   Svampinfektion i munhålan: Vanlig dos för vuxna, barn (2 år eller äldre), spädbarn (1 månad till 2 år) och nyfödda (från födsel till 1 månad) är 1 ml 4 gånger dagligen. Suspensionen tas helst efter måltiderna och hålls kvar i munnen så länge som möjligt innan den sväljs. Till spädbarn kan suspensionen ges droppvis eller spädas med litet vatten och penslas i munnen.


   Svampinfektion i tarmen:

   Vanlig dos till vuxna är 5 ml 3 gånger dagligen

   Vanlig dos till barn (2 år eller äldre), spädbarn (1 månad till 2 år) och nyfödda (från födsel till 1 månad) är 1 ml 4 gånger dagligen. Suspensionen sväljs direkt.


   För att inte infektionen skall återkomma bör behandlingen fortsätta i minst 2 dagar efter det att alla tecken på infektion försvunnit.


   Flaskan skakas väl före användning.

   Om du har använt för stor mängd av Mycostatin

   Om du fått i dig av misstag för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. (09) 471 977 i Finland eller tel. 112 i Sverige).

   Om du har glömt att använda Mycostatin

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Mycostatin

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Mycostatin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar har rapporterats hos Mycostatinanvändare:


   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 1000 användare, men färre än 1 av 100 användare):

   - Allergiska hudreaktioner. Höga doser kan ge magbesvär som illamående, kräkningar och diarré.


   Sällsynta biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 000 användare, men färre än 1 av 1000 användare):

   - Allvarliga hud- och slemhinneförändringar (s.k. Stevens Johnsons syndrom).


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   - Överkänslighetsreaktioner och lokal hudsvullnad (angioödem), en reaktion där ansikte och hals kan svullna kraftigt.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Mycostatin ska förvaras

   Förvaras vid 2ºC–8ºC (i kylskåp). Kan under användningstiden förvaras vid högst 25ºC i högst 1 månad. Används före utgångsdatum som anges på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad (Utg.dat.).


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Använd inte Mycostatin om du märker synliga försämringar i läkemedlets utseende.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är nystatin. Den orala suspensionen innehåller som verksamt ämne nystatin, 100 000 IU (internationella enheter) per ml.

   - Övriga innehållsämnen är xylitol 200 mg, karmellosnatrium, metylparahydroxibensoat (E218), pepparmyntolja och renat vatten.

   - Oralsuspensionen är sötad med xylitol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Mycostatin oralsuspension är gul och har mintsmak.

   Förpackningsstorlek: 100 ml glasflaska.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Bristol-Myers Squibb AB

   Box 1172

   171 23 Solna

   Sverige


   Tillverkare

   Apotek Produktion & Laboratorier AB

   Importgatan 20

   SE-401 20 Göteborg

   Sverige


   Information lämnas av

   Bristol-Myers Squibb

   Box 1172

   171 23 Solna

   Sverige


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-04-28


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Mycostatin®

  Oral suspension 100000 IU/ml 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 177345
  • Tillverkare: Bristol-Myers Squibb AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?