Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Mycamine

   50 mg och 100 mg pulver till infusionsvätska, lösning

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Mycamine är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Mycamine
   3. Hur du använder Mycamine
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Mycamine ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Mycamine är och vad det används för

   Mycamine innehåller den aktiva substansen micafungin. Mycamine är medicin mot svamp och används för behandling av infektioner som orsakas av svampceller. Mycamine används för att behandla svampinfektioner som orsakas av svamp- eller jästceller som heter Candida. Mycamine är effektivt för att behandla av systemiska svampinfektioner (svampinfektioner inne i kroppen). Mycamine fungerar så att det stör produktionen av en komponent i svampens cellvägg. En intakt cellvägg är nödvändig för att svampen ska kunna fortsätta att leva och växa. Dessa defekter i svampens cellvägg, gör det omöjligt för svampen att leva och växa.

   Din läkare har förskrivit Mycamine av något av följande skäl, när det inte finns något annat lämpligt medel mot svamp tillgängligt (se avsnitt 2):

   • För att behandla vuxna, ungdomar och barn inklusive nyfödda som har en svår svampinfektion som kallas invasiv candidiasis (svampinfektion inne i kroppen).

   • För att behandla vuxna och ungdomar ≥ 16 år som har en svampinfektion i matstrupen (esofagus) där tillförsel av läkemedlet via en ven (intravenös behandling) är lämpligt.

   • För att förebygga Candida-infektion hos patienter som genomgår benmärgstransplantation eller patienter som förväntas ha neutropeni (låg nivå av neutrofiler, en typ av vita blodceller) i 10 dagar eller mer.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Mycamine

   Använd inte Mycamine

   • om du är allergisk mot micafungin, andra echinocandiner (Ecalta eller Cancidas) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Hos råttor orsakade långtidsbehandling med micafungin leverskada och efterföljande levertumörer. Den potentiella risken för människa att utveckla levertumörer är inte känd, och din läkare kommer att göra en nytta/risk-bedömning av Mycaminebehandlingen innan ditt läkemedel sätts in. Tala om för din läkare om du har allvarliga leverproblem (t.ex. leversvikt eller hepatit) eller om du tidigare har haft onormala leverfunktionstester. Under behandlingen kommer din leverfunktion att övervakas mer noggrant.

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Mycamine

   • om du är allergisk mot något läkemedel.

   • om du har hemolytisk anemi (blodbrist p.g.a. nedbrytning av röda blodkroppar) eller hemolys (nedbrytning av röda blodkroppar).

   • om du har njurbesvär (t.ex. njursvikt och onormala njurfunktionsvärden). Om detta inträffar kan din läkare komma att övervaka din njurfunktion mer noggrant.

   Micafungin kan även orsaka allvarlig inflammation/utslag i hud- och slemhinnor (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys).

   Andra läkemedel och Mycamine

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Det är särskilt viktigt att informera din läkare om du använder amfotericin B-deoxikolat eller itrakonazol (svampdödande antibiotika), sirolimus (ett immunhämmande läkemedel) eller nifedipin (en kalciumkanalblockerare som används för behandling av högt blodtryck). Din läkare kan besluta att justera dosen av dessa läkemedel.

   Mycamine med mat och dryck

   I och med att Mycamine ges intravenöst (i en ven), krävs inga särskilda åtgärder beträffande mat och dryck.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Mycamine bör inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Om du tar Mycamine, bör du inte amma.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är osannolikt att micafungin påverkar förmågan att köra eller använda maskiner. Vissa människor kan dock bli yra när de tar detta läkemedel och skulle det hända dig, ska du inte köra, använda några verktyg eller maskiner. Informera din läkare om du upplever några effekter som kan leda till problem med att köra eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Mycamine

   Mycamine måste beredas och ges till dig av läkare eller annan sjukvårdspersonal. Mycamine ges en gång dagligen genom långsam intravenös (in i en ven) infusion. Din läkare kommer att bestämma hur mycket Mycamine du ska få varje dag.

   Användning för vuxna, ungdomar ≥ 16 år samt äldre

   • Vanlig dos för behandling av invasiv Candida-infektion är 100 mg per dag för patienter som väger 40 kg eller mer och 2 mg/kg per dag för patienter som väger 40 kg eller mindre.

   • Dosen för att behandla en Candida-infektion i matstrupen är 150 mg för patienter som väger mer än 40 kg och 3 mg/kg per dag för patienter som väger 40 kg eller mindre.

   • Vanlig dos för att förhindra uppkomst avCandida-infektioner är 50 mg per dag för patienter som väger mer än 40 kg och 1 mg/kg per dag för patienter som väger 40 kg eller mindre.

   Användning för barn > 4 månader och ungdomar < 16 år

   • Vanlig dos för behandling av invasiv Candida-infektion är 100 mg per dag för patienter som väger 40 kg eller mer och 2 mg/kg per dag för patienter som väger 40 kg eller mindre.

   • Vanlig dos för att förhindra uppkomst av Candida-infektioner är 50 mg per dag för patienter som väger mer än 40 kg och 1 mg/kg per dag för patienter som väger 40 kg eller mindre.

   Användning för barn och nyfödda < 4 månader

   • Den normala dosen för behandling av invasiv Candida-infektion är 4-10 mg/kg per dag

   • Den normala dosen för att förhindra uppkomst av Candida-infektioner är 2 mg/kg per dag.

   Om du har använt för stor mängd Mycamine

   Din läkare övervakar ditt tillstånd och hur du reagerar på behandlingen för att bestämma vilken dos Mycamine du behöver. Om du trots detta är orolig för att du kan ha fått för mycket Mycamine, tala omedelbart med din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

   Om du har glömt att använda Mycamine

   Din läkare övervakar ditt tillstånd och hur du reagerar på behandlingen för att bestämma vilken dos av Mycamine du behöver. Om du trots detta är orolig för att du kan ha glömt att ta en dos av Mycamine, tala omedelbart med din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om du får ett allergiskt anfall eller en allvarlig hudreaktion (t.ex. blåsor och fjällning av huden), måste du omedelbart informera din läkare eller sjuksköterska.

   Mycamine kan orsaka följande andra biverkningar:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • onormala blodvärden (minskat antal vita blodkroppar [leukopeni; neutropeni]); minskat antal röda blodkroppar (anemi)

   • minskad kaliumhalt i blodet (hypokalemi); minskad magnesiumhalt i blodet (hypomagnesemi); minskad kalciumhalt i blodet (hypokalcemi)

   • huvudvärk

   • inflammation i venernas kärlvägg (vid injektionsstället)

   • illamående; kräkningar; diarré; buksmärta

   • onormala leverfunktionstester (ökat antal alkaliska fosfataser; förhöjt ASAT, förhöjt ALAT)

   • ökning av gallpigment i blodet (hyperbilirubinemi)

   • hudutslag

   • feber

   • stelhet (med frossa)

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100)

   • onormala blodvärden (minskat antal blodkroppar [pancytopeni]); minskat antal blodplättar (trombocytopeni); ökning i vissa typer av vita blodkroppar; så kallade eosinofiler; minskad albuminhalt i blodet (hypoalbuminemi)

   • överkänslighet

   • ökad svettning

   • minskad natriumhalt i blodet (hyponatremi); ökad kaliumhalt i blodet (hyperkalemi); minskad halt fosfataser i blodet (hypofosfatemi); anorexi (ätstörningar)

   • sömnlöshet (sömnsvårigheter); ångest; förvirring

   • dåsighet (somnolens); darrningar; yrsel; smakstörningar

   • ökad puls; starkare hjärtslag; oregelbundna hjärtslag

   • högt eller lågt blodtryck; hudrodnad

   • andnöd

   • matsmältningsbesvär; förstoppning

   • leversvikt; förhöjda leverenzymer (gamma-glutamyltransferas); gulsot (gulfärgad hud eller gulfärgade ögonvitor på grund av besvär med levern eller blodet); minskad mängd galla i tarmarna (kolestas); förstorad lever; leverinflammation

   • kliande utslag (urtikaria); klåda; hudrodnad (erytem)

   • onormala njurfunktionsvärden (ökat blodkreatinin; ökad halt urea i blodet); förvärrad njursvikt

   • ökad halt av ett enzym som kallas laktatdehydrogenas

   • blodkoagulation i vener vid injektionsstället; inflammation vid injektionsstället; smärta vid injektionsstället; vätskeansamling i kroppen

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   • anemi (blodbrist) på grund av nedbrytning av röda blodkroppar (hemolytisk anemi); nedbrytning av röda blodkroppar (hemolys)

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • störning i blodets levringsförmåga

   • (allergisk) chock

   • levercellskada inklusive dödsfall

   • svåra hudreaktioner (t.ex. blåsbildning och att huden fjällar)

   • njurproblem; akut njursvikt

   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Följande reaktioner har oftare rapporterats för barn än för vuxna:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

   • ökad puls (takykardi)

   • högt eller lågt blodtryck

   • förhöjd halt gallpigment i blodet (hyperbilirubinemi); förstorad lever

   • akut njursvikt; förhöjd halt urea i blodet

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Mycamine ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före det utgångsdatum som anges på injektionsflaskan och på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Oöppnad injektionsflaska kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Det beredda koncentratet och den utspädda infusionsvätskan ska användas omedelbart, eftersom den inte innehåller några konserveringsmedel som förhindrar bakteriell kontamination. Endast utbildad sjukvårdspersonal som har läst hela bruksanvisningen ordentligt kan iordningställa detta läkemedel före användning.

   Använd inte den utspädda infusionsvätskan om den är grumlig eller om det finns fällning.

   För att skydda infusionsflaskan/-påsen, som innehåller den utspädda infusionsvätskan, för ljus ska den stoppas in i en stängningsbar ogenomskinlig påse.

   Injektionsflaskorna är endast för engångsbruk. Kassera därför oanvänt, upplöst koncentrat omedelbart.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är micafunginnatrium.

    1 injektionsflaska innehåller 50 mg eller 100 mg micafungin (som natriumsalt).

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, vattenfri citronsyra och natriumhydroxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Mycamine 50 mg eller 100 mg pulver till infusionsvätska, lösning är ett vitt, kompakt, frystorkat pulver.

   Mycamine levereras i kartonger innehållande 1 injektionsflaska.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Astellas Pharma Europe B.V.

   Sylviusweg 62

   2333 BE Leiden

   Nederländerna

   Tillverkare

   Astellas Ireland Co., Ltd.

   Killorglin, County Kerry

   Irland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Astellas Pharma B.V. Branch

   Tél/Tel: +32 (0)2 5580710

   Lietuva

   Biocodex UAB

   Tel: +370 37 408 681

   България

   Астелас Фарма ЕООД

   Teл.: +359 2 862 53 72

   Luxembourg/Luxemburg

   Astellas Pharma B.V. Branch

   Belgique/Belgien

   Tél/Tel: +32 (0)2 5580710

   Česká republika

   Astellas Pharma s.r.o.

   Tel: +420 236 080300

   Magyarország

   Astellas Pharma Kft.

   Tel.: +36 (06)1 3614673

   Danmark

   Astellas Pharma a/s

   Tlf: +45 4343 0355

   Malta

   E.J. Busuttil Ltd.

   Tel: +356 21 447184

   Deutschland

   Astellas Pharma GmbH

   Tel: +49 (0)89 454401

   Nederland

   Astellas Pharma B.V.

   Tel: +31 (0)71 5455745

   Eesti

   Biocodex OÜ

   Tel: +372 6 056 014

   Norge

   Astellas Pharma

   Tlf: +47 6676 4600

   Ελλάδα

   Astellas Pharmaceuticals AEBE

   Tηλ: +30 210 8189900

   Österreich

   Astellas Pharma Ges.m.b.H.

   Tel: +43 (0)1 8772668

   España

   Astellas Pharma S.A.

   Tel: +34 91 4952700

   Polska

   Astellas Pharma Sp.z o.o.

   Tel.: +48 (0) 225451 111

   France

   Astellas Pharma S.A.S.

   Tél: +33 (0)1 55917500

   Portugal

   Astellas Farma, Lda.

   Tel: +351 21 4401320

   Hrvatska

   Astellas d.o.o.

   Tel: +385 1 670 01 02

   România

   S.C.Astellas Pharma SRL

   Tel: +40 (0)21 361 04 95/96/92

   Ireland

   Astellas Pharma Co. Ltd.

   Tel: +353 (0)1 4671555

   Slovenija

   Astellas Pharma Europe B.V.

   Nizozemska

   Tel: +31 (0)71 5455745

   Ísland

   Vistor hf.

   Tel: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka

   Tel: +421 2 4444 2157

   Italia

   Astellas Pharma S.p.A.

   Tel: +39 (0)2 921381

   Suomi/Finland

   Astellas Pharma

   Puh/Tel: +358 (0)9 85606000

   Κύπρος

   Astellas Pharmaceuticals AEBE

   Ελλάδα

   Tηλ: +30 210 8189900

   Sverige

   Astellas Pharma AB

   Tel: +46 (0)40-650 15 00

   Latvija

   Biocodex SIA

   Tel: +371 67 619365

   United Kingdom

   Astellas Pharma Ltd.

   Tel: +44 (0) 203 3798700


   Denna bipacksedel ändrades senast

   07/2018


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Mycamine

  Pulver till infusionsvätska, lösning 100 mg 1 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 158619
  • Tillverkare: Astellas Pharma AB

  3.600 kr

  Jämförpris: 3.600 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?