Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Myambutol

   400 mg dragerade tabletter
   Etambutolhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   -Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD MYAMBUTOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER MYAMBUTOL
   3. HUR DU ANVÄNDER MYAMBUTOL
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR MYAMBUTOL SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD MYAMBUTOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Etambutolhydroklorid som finns i Myambutol kan också vara godkända för att behandla andra

   sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso och

   sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   Myambutol används vid behandling av tuberkulos. Myambutol motverkar de bakterier som

   orsakar tuberkulos. Det ska alltid kombineras med minst ett annat tuberkulosmedel.

   2. INNAN DU ANVÄNDER MYAMBUTOL

   Använd inte Myambutol

   • om du är allergisk (överkänslig) mot etambutol

    eller något av övriga innehållsämnen i Myambutol.

   • om du har synnervsinflammation (om inte läkare gör annan bedömning)

   Var särskilt försiktig med Myambutol

   Tala med läkare före behandling med Myambutol

   • om du har nedsatt njurfunktion, leverfunktion

    eller problem med blodbildningen

   • om du röker eller dricker mycket alkohol, eftersom detta gör dig mer mottaglig för inflammation i synnerven

   Meddela alltid läkare om du upplever förändringar av synen under behandlingen. Myambutol bör inte ges till personer som är oförmögna att rapportera synförändringar (t.ex. små barn, medvetslösa patienter).

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Myambutol kan motverka effekten av läkemedel mot ökad halt av urinsyra i blodet.

   Användning av Myambutol med mat och dryck

   Myambutol kan tas i samband med måltid eller utan mat.

   Graviditet och amning

   Risk finns att fostret påverkas. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Myambutol passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Myambutol kan ge yrsel och försämra synskärpan och färgseendet, vilket kan påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om några innehållsämnen i Myambutol

   Myambutol innehåller sackaros och sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. HUR DU ANVÄNDER MYAMBUTOL

   Ta alltid Myambutol enligt läkarens anvisningar. Dosen anpassas individuellt för dig.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanligen ges Myambutol en gång per dygn.

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen

   tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Myambutol

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Myambutol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): ökad halt av urinsyra i blodet.


   Mindre vanliga(förekommer hos färre än 1 av 100 användare): synnervsinflammation med nedsatt synskärpa och stört färgseende.


   Sällsynta(förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): huvudvärk, hudreaktioner, klåda, feber,

   allvarliga allergiska reaktioner (inkluderande chock och dödsfall), ledvärk, olustkänsla, yrsel, påverkan på blodbilden, kräkningar, aptitnedsättning, illamående, magsmärta, leverinflammation, nervsjukdom, förvirring, desorientering och möjligen hallucinationer, domningar och stickningar i armar och ben, njurskada.


   Andra biverkningar som har rapporterats är: tillfällig förtjockning av lungvävnaden, onormala leverfunktionsvärden, leverskada, sjukdom i synnerven, synfältsförändring, allvarliga hudreaktioner med slemhinnepåverkan (Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys).


   Kontakta alltid läkare om du upplever synförändringar.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR MYAMBUTOL SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25° C.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är etambutolhydroklorid

    400 mg

   • Övriga innehållsämnen är sackaros, gelatin, sorbitol 70 % icke-kristalliserande, magnesiumstearat,

    stearinsyra, opadry OY GM 27600 Grey (polydextros, hydroxipropyl-metylcellulosa, titandioxid E 171, makrogol, svart järnoxid E 172, gul järnoxid E 172).

   Importör /Ompackare


   Importör/Information lämnas av:

   Cross Pharma AB, Stockholm

   E-mail: info@crosspharma.se


   Ompackare:

   Prodlekpol Sp. z o.o., Warszawa, Polen

   Tillverkare: Teofarma s.r.l., Valle Salimbene, Pavia, Italien


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2014-10-31

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Myambutol

  Dragerad tablett 400 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 019862
  • Tillverkare: Cross Pharma AB

  487,91 kr

  Jämförspris: 4,88 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?