Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Multibic

   kaliumfri hemofiltrationsvätska

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.


   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR MULTIBIC KALIUMFRI, OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER MULTIBIC KALIUMFRI
   3. HUR MULTIBIC KALIUMFRI ANVÄNDS
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV MULTIBIC KALIUMFRI

   Multibic kaliumfri, hemofiltrationsvätska

   • De aktiva innehållsämnena är natriumklorid, natriumvätekarbonat, kalciumklorid, magnesiumkloridhexahydrat och glukos (som monohydrat)

   • Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor, saltsyra och koldioxid


   Multibic kaliumfri tillhandahålls i förpackningar innehållande 2 påsar à 5000 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg, Tyskland

   Tillverkare

   Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Strasse 6-8, 66606 St. Wendel, Tyskland


   Information lämnas av

   I Sverige:

   Fresenius Medical Care Sverige AB

   Djupdalsvägen 1

   192 51 Sollentuna


   I Finland:

   Fresenius Medical Care Suomi Oy

   Gjuterivägen 13 b B

   00380 Helsingfors

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD ÄR MULTIBIC KALIUMFRI, OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR

   Detta läkemedel är en hemofiltrationsvätska.

   Multibic kaliumfri används vid akut njursvikt (akut bristande njurfunktion) som kräver kontinuerlig hemofiltration.

   2. INNAN DU ANVÄNDER MULTIBIC KALIUMFRI

   Använd inte Multibic kaliumfri

   - om du har kaliumbrist (hypokalemi).

   - om du har hög halt av alkaliska ämnen i kroppen orsakad av störning i ämnesomsättningen (metabolisk alkalos).


   Var särskilt försiktig med Multibic kaliumfri:

   Koncentrationen av kalium i blodet kommer att kontrolleras regelbundet av din läkare före och under pågående behandling.

   • Vid för låg kaliumnivå (hypokalemi) kan du behöva tillägg av kalium eller behöva byta till en annan Multibic-lösning innehållande högre kaliumkoncentration.

   • Vid för hög kaliumnivå (hyperkalemi) kan filtrationshastigheten behöva ökas och normala rutiner för intensivvård behöva användas.

   • i vissa situationer där hemofiltration ej är rätt behandling för dig. Det kan t.ex. vara om du har för hög proteinmetabolism (hyperkatabolism), om det är svårt att uppnå tillräckligt högt blodflöde genom hemofiltret eller om du löper hög risk för blödning beroende på mediciner som du behöver ta för att undvika koagulering i hemofiltret.


   Din läkare kommer även att kontrollera nivåer av andra ämnen i ditt blod (natrium, kalcium, magnesium, fosfat, blodsocker, urea, kreatinin samt surhetsgrad). Även din kroppsvikt och vätskebalans kontrolleras före och under pågående behandling.

   Graviditet och amning

   Erfarenhet från användning av Multibic till gravida och ammande kvinnor saknas för närvarande. Tala om för din läkare om du är gravid.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Det finns ingen känd påverkan av Multibic i sig, på förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.

   Intag av andra läkemedel:

   Behandlingen med Multibic kan medföra att nivån av andra läkemedel du använder blir lägre i kroppen. Intag av andra läkemedel kan också påverka din behandling med Multibic. Tala därför om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   3. HUR MULTIBIC KALIUMFRI ANVÄNDS

   Behandling med Multibic utförs av sjukvårdspersonal. Behandlingen avslutas när din njurfunktion är helt återställd.


   Multibic kaliumfri är avsett för intravenös infusion.

   Den färdigblandade lösningen kommer att införas i blodcirkulationen utanför kroppen via en doseringspump.

   Mängden ersättningslösning kommer att anpassas av behandlande läkare med hänsyn tagen till dina behov och din kroppsvikt.

   Erfarenhet från användning till barn saknas.

   Om för mycket Multibic kaliumfri tillförts

   Administrering av Multibic kaliumfri kan avbrytas när som helst. Om vätskebalansen inte är korrekt beräknad och kontrollerad kan övervätskning (hyperhydrering) eller undervätskning (dehydrering) uppträda. Detta kan bland annat leda till förändringar i blodtryck och hjärtfrekvens.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


   Liksom alla läkemedel kan Multibic kaliumfri ha biverkningar.


   Biverkningar såsom illamående, kräkningar, muskelkramp, minskat blodtryck (hypotension) eller ökat blodtryck (hypertension) kan förorsakas av själva behandlingen eller utlösas av Multibic kaliumfri.

   Behandlingen med Multibic kaliumfri tolereras i allmänhet bra.   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. FÖRVARING AV MULTIBIC KALIUMFRI


   Förvaras vid lägst 4°C.


   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på påsen.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2012–05–23

   Följande uppgifter är uteslutande för läkare och hälsovårdspersonal:


   Multibic kaliumfri lösning tillhandahålls i en dubbelkammarpåse. Den stora kammaren innehåller den alkaliska vätekarbonatlösningen (natrium 147,37 mmol/l, vätekarbonat 36,95 mmol/l, klorid 110,42 mmol/l). Den lilla kammaren innehåller den sura glukos-baserade elektrolytlösningen (kalcium 30 mmol/l, magnesium 10 mmol/l, klorid 82 mmol/l, glukos 111 mmol/l). Den färdigberedda lösningen erhålls genom att öppna svetsfogen mellan de två kamrarna så att de båda lösningarna blandas.


   1000 ml färdigblandad lösning av Multibic kaliumfri innehåller natriumklorid 6,136 g, natriumvätekarbonat 2,940 g, kalciumkloriddihydrat 0,2205 g, magnesiumkloridhexahydrat 0,1017 g, vattenfri glukos 1,0 g. Detta motsvarar ett elektrolytinnehåll av natrium 140 mmol/l, kalcium 1,5 mmol/l, magnesium 0,50 mmol/l, klorid 109 mmol/l, vätekarbonat 35 mmol/l och glukos 5,55 mmol/l.


   Teoretisk osmolaritet: 292 mosmol/l


   pH ≈ 7,40

   Hanteringsanvisning


   Hemofiltrationslösningen ska administreras i följande steg:

   1. Borttagande av ytterhöljet och noggrann inspektion av hemofiltrationspåsen

    Ytterhöljet får inte tas bort förrän strax före användning. Plastförpackningar kan ibland skadas under transport eller förvaring. Detta kan leda till kontamination och växt av mikroorganismer eller svamp i hemofiltrationssvätskan. Alla förpackningar måste därför noggrant inspekteras visuellt med avseende på skador innan påsen ansluts och hemofiltrationsvätskan används. Även små skador vid förslutningen, vid svetsning och hörn på förpackningen måste uppmärksammas på grund av risken för föroreningar.

    Hemofiltrationsvätskan får användas endast om den är klar och färglös och om påsen och förslutningarna är oskadade och intakta. Om det råder något tvivel ska ansvarig läkare avgöra om hemofiltrationsvätskan kan användas.

   2. Blandning av de två kamrarna

    Dubbelkammarpåsens kamrar (vätekarbonatkammaren och elektrolyt-glukos-kammaren) ska blandas omedelbart före användning för att erhålla den färdigberedda lösningen.


   A)

   B)

   C)

   multibic a
   multibic b
   multibic c

   Vik upp den lilla kammaren.

   Rulla ihop påsen med början från hörnet mitt emot den lilla kammaren...

   ... tills sömmen mellan de båda kamrarna har öppnats fullständigt och lösningarna från båda kamrar har blandats.


   3.

   Färdigberedd lösning

   Eventuell tillsats till ersättningslösningen ska bara göras efter det att ersättningslösningen har blandats noga.

   Efter en eventuell tillsats måste ersättningsvätskan noggrant blandas innan infusionen startas.

   Eftersom det saknas kompatibilitetsstudier får denna lösning inte blandas med andra läkemedel. Om en tillsats görs måste man först utvärdera kompatibiliteten mellan denna tillsats och ersättningslösningen. Tillsatsen får bara göras efter noggrann blandning av innehållet i de båda kamrarna.


   Använd inte Multibic kaliumfri om lösningen är grumlig eller om påsen är skadad.


   Det rekommenderas att den färdigberedda, blandade lösningen används omgående. Lösningen bör användas inom 48 timmar efter att vätskorna har blandats. Lösningen får inte förvaras över 25 ºC. Ur mikrobiologisk synvinkel ska den färdigberedda lösningen användas omedelbart efter att lösningen har anslutits till utrustningen. Om lösningen inte används omedelbart är lagringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar.


   Om inget annat förskrivits ska den färdigberedda lösningen värmas till mellan 36,5 oC och 38,0 oC alldeles innan infusion. Den exakta temperaturen kommer att väljas beroende på den kliniska situationen och den tekniska utrustningen som används.


   När Multibic används vid CRRT behandling ska slangsystemet noggrant kontrolleras visuellt varje halvtimme för att säkerställa att vätskan är klar och inte innehåller partiklar. Fällning kan uppstå avsevärt senare än vid behandlingsstart. Skulle fällning uppstå måste påsen och slangsystemet omedelbart ersättas. Utöver detta ska patienten övervakas noga.


   Hemofiltrationslösningen är avsedd för engångsbruk.


   Delvis använda eller skadade påsar ska kasseras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Multibic® kaliumfri

  Hemofiltrationsvätska 2 x 5000 milliliter Påse

  • Varunummer: 073001
  • Tillverkare: Fresenius Medical Care Sverige AB

  457 kr

  Jämförpris: 0,05 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?