30%
Bild på Mucohelix
 • Extrakt av murgröna
 • Växtbaserat läkemedel
 • Kan användas för att underlätta upphostning vid hosta med segt slem hos vuxna, ungdomar och barn > 2 år
 • Från 2 år. Läs bipacksedeln noga innan anvädning
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Mucohelix

   sirap
   Extrakt av murgröna

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter en vecka.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Mucohelix är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Mucohelix
   3. Hur du tar Mucohelix
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Mucohelix ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Mucohelix är och vad det används för

   Mucohelix är ett växtbaserat läkemedel använt för att underlätta upphostning vid hosta med segt slem hos vuxna, ungdomar och barn äldre än 2 år.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Mucohelix

   Använd inte Mucohelix

   • om du är allergisk mot murgröna, andra araliaväxter eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • till barn under 2 års ålder på grund av risk för försämring av symtom från luftvägarna.

   Varningar och försiktighet

   Vid andnöd, feber eller variga upphostningar ska läkare kontaktas omedelbart.

   Om du har magkatarr eller magsår bör du kontakta din läkare innan du tar Mucohelix.

   Om du använder hostdämpande läkemedel som innehåller till exempel kodein eller etylmorfin ska du kontakta din läkare eller apotekspersonal innan du tar Mucohelix.

   Användning hos patienter med försämrad njur- och/eller leverfunktion

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Mucohelix om du har försämrad njur- eller leverfunktion. Doseringsanvisning saknas på grund av otillräckliga data.

   Barn

   Barn i åldrarna 2-4 år som lider av långvarig eller återkommande hosta, ska utredas av läkare före behandling.

   Andra läkemedel och Mucohelix

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

   Inga effekter av samtidigt intag av andra läkemedel eller andra former av interaktioner har rapporterats för Mucohelix.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning av Mucohelix under graviditet.

   Amning

   I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning av Mucohelix vid amning.

   Fertilitet

   Inga data finns tillgängliga om inverkan på fertiliteten av torrt extrakt av murgröna.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier av effekten på förmågan att köra bil och att använda maskiner har genomförts.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Mucohelix innehåller 495,6 mg/ml sorbitol (E 420)

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Mucohelix

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna, äldre och ungdomar över 12 års ålder:

   4 ml Mucohelix två till tre gånger dagligen.

   Barn 6-12 år:

   4 ml Mucohelix två gånger dagligen.

   Barn 2-5 år:

   2 ml Mucohelix två gånger dagligen.

   Barn i åldrarna 2-4 år som lider av långvarig eller återkommande hosta, ska utredas av läkare före behandling.

   Barn under 2 års ålder:

   Mucohelix ska inte ges till barn under 2 års ålder på grund av risk att förvärra luftvägssymtomen.

   Omskakas väl före användning.

   Sirapen ska sväljas; använd medföljande mätsked. Mätskeden är graderad 1 ml, 2 ml, 3 ml och 4 ml.

   Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter en vecka.

   Om du har tagit för stor mängd av Mucohelix

   Överdosering kan framkalla illamående, kräkning, diarré och oro.

   Om du har fått i dig för stor mängd av läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Mucohelix

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, utan fortsätt ta den vanliga dosen vid den vanliga tidpunkten.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Illamående, kräkning, diarré

   Följande biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Nässelfeber, hudutslag, andnöd

   Sluta att ta Mucohelix och kontakta läkare om du får någon av ovannämnda biverkningar.

   Sluta att ta Mucohelix om du får symtom på överkänslighet.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Mucohelix ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C efter första öppnandet.

   Öppnad flaska är hållbar i 3 månader.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter utgångsdatumet. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är extrakt av murgröna (Hedera helix L.)

    1 ml (1,18 g) sirap innehåller 8,25 mg torrt extrakt av blad från murgröna (Hedera helix L.), motsvarande 33-66 mg torkat blad från murgröna. Extraktionsmedel: etanol 36 % v/v (30 % m/m).

   • Övriga innehållsämnen är

    Sorbitol, flytande (icke-kristalliserande) (E 420)

    Xantangummi

    Kaliumsorbat

    Citronsyra, vattenfri

    Vatten

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Mucohelix är en brun, opalskimrande vätska med söt smak som tillhandahålls i flaskor à 100 ml. Flaskorna är förslutna med vita skruvkorkar av plast (polyeten).

   Flaskorna förpackas i kartonger tillsammans med en mätsked (med gradering 1-2-3-4 ml) för korrekt dosering.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sanofi AB

   Box 30052

   104 25 Stockholm

   Tillverkare

   Phytopharm Klęka S.A.

   Klęka 1

   63-40 Nowe Miasto nad Wartą

   Polen

   Detta läkemedel är godkänt i EES-medlemsstater under följande namn:

   Belgien:

   Bisolhelix

   Bulgarien:

   Mucohelix

   Cypern:

   IvyBisolvon

   Frankrike:

   Surbronc Expectorant Lierre

   Grekland:

   IvyBisolvon

   Italien:

   Bisolhelix

   Kroatien:

   Bisolhedera

   Luxemburg:

   Bisolhelix

   Nederländerna:

   Bisolhelix

   Norge:

   Bisolhelix

   Polen:

   Mucohelix

   Portugal:

   Bisolhelix

   Rumänien:

   Mucohelix 8.25 mg/ml sirop

   Slovakien:

   Mucohelix

   Slovenien:

   Bisolhelix

   Spanien:

   Bisolvon Expectorante jarabe

   Sverige:

   Mucohelix

   Tjeckien:

   Mucohelix

   Tyskland:

   Mucohelix

   Österrike:

   Mucohelix


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-12-29


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Mucohelix

  Sirap 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 562558
  • Tillverkare: Sanofi AB

  69,30 kr

  (Ord. pris 99 kr)

  Jämförpris: 3,96 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/mucohelix-sirap-100-milliliter-flaska-396067/ 396067 Mucohelix https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/562558s.jpg 99.00 69.30 SEK InStock Extrakt av murgröna Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Hosta Verkningssätt Verkningssätt/Slemlösande Beredningsform Beredningsform/Flytande Speciellt för Speciellt för/Baby & barn Speciellt för/Baby & barn/Förkylning & feber Speciellt för/Baby & barn/Förkylning & feber/Hosta Speciellt för/Krasslig 30% 30% Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Sirap 100 milliliter Flaska