Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Mozobil

   20 mg/ml injektionsvätska, lösning
   plerixafor

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Mozobil är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Mozobil
   3. Hur du använder Mozobil
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Mozobil ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Mozobil är och vad det används för

   Mozobil innehåller det aktiva ämnet plerixafor som blockerar ett protein på blodstamcellernas yta. Detta protein ”binder” blodstamcellerna vid benmärgen. Plerixafor förbättrar frigöring av stamceller in till blodomloppet (mobilisering). Stamcellerna kan därefter samlas in av en maskin som separerar blodkomponenterna (aferesmaskin) och frysas ned och förvaras tills det är dags för din transplantation.

   För patienter som har svårt att mobilisera används Mozobil för att underlätta insamlingen av blodstamceller från patienten, för insamling, lagring och återinförande (transplantation) hos patienter med lymfom (cancer i vita blodkroppar) eller multipelt myelom (cancer som påverkar plasmaceller i benmärgen).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Mozobil

   Använd inte Mozobil

   • om du är allergisk mot plerixafor eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Mozobil:

   Informera din läkare:

   • om du har eller har haft hjärtproblem.

   • om du har njurproblem. Din läkare justerar eventuellt dosen.

   • om du har högt antal vita blodkroppar.

   • om du har lågt antal blodplättar.

   • om du tidigare har känt dig svag eller vimmelkantig när du står eller sitter, eller tidigare har svimmat i samband med injektioner.

   • om du är under 18 år. Mozobils effekt på barn och ungdomar har inte studerats.

   Din läkare kan ta regelbundna blodprov för att kontrollera antalet blodkroppar.

   Mozobil bör inte användas för stamcellsmobilisering om du har leukemi (cancer i blodet eller benmärgen).

   Andra läkemedel och Mozobil

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Du bör inte använda Mozobil om du är gravid, eftersom det inte finns någon erfarenhet av Mozobil hos gravida kvinnor. Det är viktigt att du informerar din läkare om du är, tror att du kan vara eller planerar att bli gravid. Du bör använda preventivmedel om du är i fertil ålder.

   Du bör inte amma om du använder Mozobil, eftersom det inte är känt om Mozobil utsöndras i bröstmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Mozobil kan orsaka yrsel och trötthet. Du bör därför undvika att köra om du känner dig yr, trött eller dålig.

   Mozobil innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder Mozobil

   Läkemedlet injiceras av en läkare eller sjuksköterska.

   Du får först G-CSF och därefter Mozobil
   Mobiliseringen startar genom att du först får ett annat läkemedel som heter G-CSF (granulocyt-kolonistimulerande faktor). G-CSF hjälper Mozobil att fungera ordentligt i din kropp. Du kan ta reda på mer om G-CSF genom att fråga din läkare och läsa tillhörande bipacksedel.

   Hur stor Mozobil-dos ges?
   Den rekommenderade dosen är antingen 20 mg (fast dos) eller 0,24 mg/kg kroppsvikt/dag. Din dos beror på din kroppsvikt. Du kommer att vägas veckan innan du får din första dos. Om du har måttliga eller allvarliga njurproblem kommer läkaren att sänka dosen.

   Hur ges Mozobil?
   Mozobil ges via subkutan injektion (under huden).

   När ges Mozobil första gången?

   Du får din första dos 6 till 11 timmar före aferes (insamling av blodstamceller).

   Hur länge kommer Mozobil att ges?
   Behandlingen pågår i 2-4 dagar i följd (i vissa fall upp till 7 dagar), tills tillräckligt många stamceller har samlats in för din transplantation. I vissa fall går det inte att samla in tillräckligt många stamceller och insamlingsförsöket kommer då att stoppas.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Informera din läkare omedelbart om

   • du kort efter det du fått Mozobil får utslag, svullnad runt ögonen, andnöd eller syrebrist, känner dig yr när du står eller sitter, känner dig svag eller svimmar

   • du har ont i övre vänstra delen av buken (magen) eller i vänster axel.

   Mycket vanliga biverkningar (kan påverka fler än 1 av 10 användare)

   • diarré, illamående, rodnad eller irritation på injektionsstället

   Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 användare)

   • huvudvärk

   • yrsel, känna sig trött eller dålig

   • sömnproblem

   • gasbildning, förstoppning, problem med matsmältningen, kräkningar

   • magsymtom som t.ex. smärta, svullnad eller obehag

   • muntorrhet, domning runt munnen

   • svettning, allmän hudrodnad, ledvärk, muskel- och benvärk.

   Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 användare)

   • allergiska reaktioner som t.ex. hudutslag, svullnad runt ögonen, andnöd

   • anafylaktiska reaktioner, inklusive anafylaktisk chock

   • onormala drömmar, mardrömmar

   I sällsynta fall kan biverkningar i magtarmkanalen vara allvarliga (diarré, kräkningar, magvärk och illamående).

   Hjärtattack
   I kliniska studier har patienter med riskfaktorer för hjärtattack i mindre vanliga fall drabbats av hjärtattack efter att ha fått Mozobil och G-CSF. Informera din läkare omedelbart om du känner obehag i bröstkorgen.

   Myrkrypningar och domningar
   Myrkrypningar och domningar är vanliga hos patienter som behandlas för cancer. Ungefär en av fem patienter får dessa obehag. Men det verkar inte som om dessa effekter förekommer oftare när Mozobil används.

   Dina blodprov kan visa att du även har en ökning av antalet vita blodkroppar (leukocytos).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Mozobil ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Efter att injektionsflaskan har öppnats, ska Mozobil användas omedelbart.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är plerixafor. Varje ml injektionsvätska, lösning, innehåller 20 mg plerixafor. Varje injektionsflaska innehåller 24 mg plerixafor i 1,2 ml lösning.

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, saltsyra (koncentrerad) och natriumhydroxid för pH-justering och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Mozobil levereras som en klar, färglös eller svagt gul injektionsvätska, lösning, i en glasinjektionsflaska med en latexfri gummipropp. Varje injektionsflaska innehåller 1,2 ml lösning.

   Varje förpackning innehåller 1 injektionsflaska.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Genzyme Europe B.V.

   Paasheuvelweg 25

   1105 BP Amsterdam

   Nederländerna.

   Tillverkare
   Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Storbritannien.

   Genzyme Ireland Ltd., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien/
   Luxembourg/Luxemburg

   Sanofi Belgium

   Tél/Tel: + 32 2 710 54 00

   Lietuva

   UAB ,,SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

   Tel. +370 5 275 5224

   България

   SANOFI BULGARIA

   EOOD

   Tел: +359 2 9705300 

   Magyarország

   SANOFI-AVENTIS Zrt

   Tel: +36 1 505 0050

   Česká republika

   sanofi-aventis, s.r.o.

   Tel: +420 233 086 111

   Malta

   Sanofi Malta Ltd

   Tel: +356 21493022

   Danmark

   sanofiA/S

   Tlf: +45 45 16 70 00

   Nederland

   sanofi-aventis Netherlands B.V.

   Tel: +31 20 245 4000

   Deutschland

   Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

   Tel: +49 (0)180 2 222010

   Norge

   sanofi-aventis Norge AS

   Tlf: + 47 67 10 71 00

   Eesti

   sanofi-aventis Estonia OÜ

   Tel. +372 6 273 488

   Österreich

   sanofi-aventis GmbH

   Tel: + 43 1 80 185 - 0

   Ελλάδα

   sanofi-aventis AEBE

   Τηλ: +30 210 900 1600

   Polska

   sanofi-aventis Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 280 00 00

   España

   sanofi-aventis, S.A.

   Tel: +34 93 485 94 00

   Portugal

   Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda..

   Tel: +351 21 35 89 400

   France

   sanofi-aventis France

   Tél : 0 800 222 555

   Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

   România

   sanofi-aventis România S.R.L.

   Tel: +40 (0) 21 317 31 36

   Hrvatska

   sanofi-aventis Croatia d.o.o.

   Tel: +385 1 600 34 00

   Slovenija

   sanofi-aventis d.o.o.

   Tel: +386 1 560 4800

   Ireland

   sanofi-aventis Ireland Ltd T/A SANOFI

   Tel: +353 (0) 1 4035 600

   Slovenská republika

   sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

   Tel.: +421 2 33 100 100

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Suomi/Finland

   Sanofi Oy

   Puh/Tel: + 358 201 200 300

   Italia

   Sanofi S.p.A.

   Tel: +39 059 349 811

   Sverige

   Sanofi AB

   Tel: +46 (0)8 634 50 00

   Latvija

   sanofi-aventis Latvia SIA

   Tel: +371 67 33 24 51

   United Kingdom

   Sanofi

   Tel: +44 (0) 845 372 7101

   Κύπρος

   sanofi-aventis Cyprus Ltd.

   Τηλ: +357 22 871600   Denna bipacksedel ändrades senast

   November 2018.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Mozobil

  Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml 1,2 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 545443
  • Tillverkare: Sanofi AB

  67.566 kr

  Jämförpris: 67.566 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?