Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Moxonidin 2care4

   0,2 mg och 0,4 mg filmdragerade tabletter Moxonidin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR MOXONIDIN 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER MOXONIDIN 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER MOXONIDIN 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV MOXONIDIN 2CARE4

   Vad innehåller Moxonidin 2care4 ?

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är moxonidin. En filmdragerad tablett

   innehåller 0,2 mg respektive 0,4 mg moxonidin.


   Övriga innehållsämnen är:


   Tablettkärna:

   Laktosmonohydrat, krospovidon, povidon K25,

   magnesiumstearat.


   Filmdragering:

   hypromellos, titandioxid (E171), makrogol 400, röd järnoxid

   (E172).

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark.

   Tillverkare

   Actavis-koncernen

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR MOXONIDIN 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Moxonidin 2care4 är runda filmdragerade tabletter. 0,2 mg

   tabletten är ljusrosa och 0,4 mg tabletten är mörkrosa.

   Moxonidin 2care4 finns tillgängliga i följande förpackningar:

   100 filmdragerade tabletter.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåMoxonidin 2care4 för?

   Moxonidin 2care4 är ett läkemedel mot högt blodtryck. Det

   verkar genom att påverka centrala nervsystemet och har en

   blodtryckssänkande effekt.


   Moxonidin 2care4 används för behandling av mild till

   måttligt förhöjt blodtryck som inte är organrelaterat

   (essentiell hypertoni).


   Moxonidin som finns i Moxonidin 2care4 kan också vara

   godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i

   denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan

   hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid

   deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER MOXONIDIN 2CARE4

   Använd inte Moxonidin 2care4:

   – om du är allergisk mot den aktiva substansen moxonidin

   eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges

   i avsnitt 6).

   – om du har hjärtrytmstörning (t.ex. sjuka sinus-syndromet,

   AV block II eller III).

   – om du har låg vilopuls (lägre än 50 slag/minut i vila –

   bradykardi).

   – om du har hjärtsvikt (ett tillstånd då hjärtat inte klarar av

   att pumpa tillräckligt med blod och som leder till andnöd

   och svullnad i benen).

   Var särskilt försiktig med Moxonidin 2care4:

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Moxonidin

   2care4

   – om du har ett hjärtproblem kallat ”AV-block grad I”

   – om du lider av en allvarlig störning i blodtillförsel till

   hjärtmuskeln (kranskärlssjukdom) eller symtom som

   bröstsmärta i vila eller med minimal ansträngning (instabil

   angina pectoris).

   – om du lider av njurfunktionssjukdom. Din läkare kommer

   att kontrollera blodtrycket regelbundet, speciellt i början

   av behandlingen (om du är osäker, kontakta din läkare).

   – om du samtidigt använder beta-blockerare. Om så är

   fallet måste beta-blockeraren sättas ut först och sedan

   Moxonidin 2care4 några dagar senare. Detta för att

   förhindra en svår höjning av blodtrycket.


   Äldre

   Äldre kan påverkas mer av den blodtryckssänkande effekten

   av Moxonidin 2care4. Läkaren kan därför vilja starta med en

   lägre dos och gradvis öka dosen över tiden.

   Intag av Moxonidin 2care4 med mat och dryck:

   Moxonidin 2care4 kan ge ökad effekt av alkohol.

   Moxonidin 2care4 kan tas innan, under eller efter måltid med

   tillräckligt mycket vatten (ett glas vatten).

   Barn

   Barn och ungdomar

   Moxonidin 2care4 bör inte ges till barn eller ungdomar under

   16 år.


   Behandling med Moxonidin 2care4 får inte avslutas abrupt,

   utan utsättande ska ske successivt, efter instruktion från

   läkare, under en två-veckors period.

   Graviditet

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller

   planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal

   innan du tar detta läkemedel.

   På grund av bristande erfarenhet av behandling av gravida

   kvinnor bör Moxonidin 2care4 inte användas under graviditet.

   Om behandling är nödvändig, bedömer behandlande läkare

   fördelarna mot riskerna.

   Amning

   Den aktiva substansen moxonidin passerar över i bröstmjölk,

   därför bör Moxonidin 2care4 inte användas vid amning.

   Om behandling med Moxonidin 2care4 anses nödvändig ska

   modern sluta amma.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Inga studier har utförts beträffande effekterna av Moxonidin

   2care4 på förmågan att köra motorfordon eller att använda

   maskiner. Det har dock rapporterats dåsighet och yrsel. Du

   bör vara medveten om detta när du kör fordon eller använder

   maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att

   framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt

   vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga

   i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av

   deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

   effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all

   information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera

   med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Moxonidin 2care4:

   Moxonidin 2care4 innehåller laktos

   Om du har fått reda på av din läkare att du inte tål vissa

   sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

   Användning av andra läkemedel:

   Andra läkemedel och Moxonidin 2care4

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen

   har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Följande påverkan av andra läkemedel är möjlig och bör

   därför övervägas noga när man kombinerar:

   – Samtidig behandling med andra läkemedel som ges för att

   sänka blodtrycket kan öka effekten av Moxonidin 2care4.

   –Moxonidin 2care4 kan öka den lugnande effekten

   av läkemedel mot depressioner t.ex. imipramin eller

   amitriptylin (tricykliska antidepressiva). Samtidigt kan

   tricykliska antidepressiva minska effekten av Moxonidin

   2care4. Samtidig användning rekommenderas inte.

   –Moxinidin 2care4 kan öka effekten av lugnande medel

   eller sömnmedel så som benzodiazepiner (diazepam,

   lorazepam).

   – Den aktiva substansen i Moxonidin 2care4 utsöndras

   vi njurarna (tubulär sekretion). Andra läkemedel som

   också utsöndras via samma mekanism kan påverka

   behandlingseffekten av Moxonidin 2care4. Exempel på

   sådana är:

   • Sulfonureider tabletter och insulin vid behandling av

   diabetes.

   • Nitrater vid behandling av bröstsmärta (angina

   pectoris).

   • Digitalis glykosider (såsom digoxin eller digitoxin) vid

   behandling av hjärtsvikt.

   • Läkemedel mot reumatism.

   • Läkemedel som sänker blodfetterna.

   • Allopurinol, probenecid och kolkicin vid behandling av

   gikt.

   • Cimetidin bland annat vid behandling av halsbränna och

   magsår.

   • Thyroid extrakt vid behandling av otillräcklig funktion av

   sköldkörteln.

   – Tolazolin (ett läkemedel som används för att vidga

   blodkärlen) kan minska effekten av Moxonidin 2care4.

   3. HUR DU ANVÄNDER MOXONIDIN 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller

   apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

   apotekspersonal om du är osäker.

   Om inte annat angetts av din läkare, så rekommenderas

   följande dosering:

   Administrering

   Vuxna

   I början av behandlingen:

   – Behandling bör starta med 0,2 mg moxonidin per dag.

   Moxonidin 2care4 0,2 mg filmdragerade tabletter finns

   tillgängliga i detta syfte.


   Din läkare kommer att dosjustera om inte önskad effekt

   uppnås efter tre veckor:

   – Dosen kan ökas till 0,4 mg moxonidin per dag

   (motsvarande Moxonidin 2care4 0,4 mg filmdragerad

   tablett).


   Om önskvärd effekt fortfarande inte är uppnådd efter

   ytterligare tre veckor kommer din läkare att återigen justera

   dosen:

   – 0,3 mg moxonidin två gånger dagligen.


   Maxdoser:

   Maximal enstaka dos är 0,4 mg moxonidin vid ett och samma

   tillfälle.

   Maximal total dagsdos är 0,6 mg moxonidin.


   Äldre patienter

   Förutsatt att njurfunktionen inte är försämrad är det samma

   rekommenderade doser som till vuxna.


   Användning för barn och ungdomar

   Eftersom det inte finns tillräckligt med erfarenhet vid

   behandling av barn och ungdomar under 16 år bör inte denna

   åldersgrupp behandlas med Moxonidin 2care4.


   Nedsatt njurfunktion

   Om du har måttligt nedsatt njurfunktion kommer din läkare

   att justera dosen så att den passar dig.

   Startdos är 0,2 mg dagligen som kan ökas till maximalt 0,4

   mg dagligen om det är kliniskt motiverat och tolereras.


   Om du har gravt nedsatt njurfunktion kommer din läkare att

   anpassa dosen så att den passar dig. Dosen ska starta på 0,2

   mg och kan ökas till maximalt 0,3 mg per dag om läkaren

   bedömmer detta lämpligt för dig.


   Nedsatt leverfunktion

   Patienter med lätt-måttligt nedsatt leverfunktion:

   Rekommenderad dos är samma som för vuxna.


   Var vänlig kontakta din läkare om du upplever att effekten av

   Moxonidin 2care4 är för stark eller för svag.

   Om du använder mera Moxonidin 2care4 än du borde:

   Om du har tagit för stor mängd av Moxonidin 2care4

   Då små barn oavsiktligt tagit läkemedlet kan följande tecken

   ses:

   sömnighet, små pupiller, lågt blodtryck, andningssvårigheter,

   koma.


   Följande är tecken på överdosering hos vuxna:

   Huvudvärk, sömnighet, dåsighet, lågt blodtryck i vila eller

   vid positionsförändring som kan orsaka yrsel och virrighet,

   svaghet, låg puls och muntorrhet, kräkningar, trötthet,

   magont.


   Vid svår överdosering får patienten svårt att andas och har

   sänkt medvetande.


   Om du har fått i dig mer moxonidin än du skulle eller om

   t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta

   läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för

   bedömning av risken och rådgivning.

   Om du glömt att ta Moxonidin 2care4:

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta

   istället nästa dos när det är dags för den.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Moxonidin 2care4 avslutas:

   Om du slutar att ta använda Moxonidin 2care4

   Behandling med moxonidin får inte avslutas abrupt.

   Gör inte uppehåll eller sluta behandling med Moxonidin

   2care4 utan att din läkare uppmanat dig. Moxonidin 2care4

   ska sättas ut successivt under en två veckors period.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta

   läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka

   biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta att ta Moxonidin 2care4 och kontakta omedelbart läkare

   om du får något av följande symptom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter


   Mycket vanliga (fler än 1 av 10 patienter):

   –Muntorrhet


   Vanliga (fler än 1 av 100 patienter):

   – Påverkan på tankeprocesser (bland annat oförmåga att

   tänka klart)

   – Sömnstörningar, dåsighet, håglöshet, huvudvärk, svindel,

   yrsel, sömnlöshet

   – Illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, magbesvär

   och andra symtom från mage- och tarm

   – Kraftlöshet

   – Vidgade blodkärl (kan visa sig som lätt rodnad, lätt

   hudsvullnad)

   – Ryggvärk

   – Utslag, klåda


   Mindre vanliga (färre än 1 av 100 och fler än 1 av 1000

   patienter):

   – Bröstförstoring hos män (gynekomasti), impotens, minskad

   sexlust

   – Depression, oro, sömnighet, nervositet, svimning

   – Torra, kliande, brännande ögon

   – Tinnitus

   – Nacksmärta

   – Besvär med långsam hjärtrytm (bradykardi)

   – Allergiska reaktioner, svullnad under huden (angioödem)

   – Oförmåga att kasta vatten (urinretention) eller oförmåga

   att kontrollera urinblåsan vilket orsakar urinläckage

   (inkontinens)

   – Vätskeansamlingar (ödem) på olika ställen i kroppen

   – Kraftlöshet i benen

   – Kortvariga episoder av medvetandeförlust

   – Aptitlöshet

   – Smärta i öronspottkörtlarna

   – Lågt blodtryck, ortostatisk hypotoni (blodtrycksfall i

   samband med lägesförändring till en mer upprätt position),

   parestesier (kittlande känsla i armar och ben), smärtsam

   vitnande fingrar och tår efterföljt av en temporär rodnad

   och därefter röd färgning (Raynaulds syndrom), rubbningar

   i cirkulationen i armar och ben


   Du ska kontakta din läkare omgående om du får symtom på

   angioneurotiskt ödem (angioödem), en allergisk reaktion

   som orsakar svullnad av ben, armar, ansikte, läppar, tunga,

   munslemhinna, svalg eller luftvägar, vilket resulterar i

   andnöd och sväljsvårigheter.


   Sällsynta (färre än 1 av 10 000 patienter, samt enstaka fall):

   – Leverpåverkan (leverinflammation, kolestas (blockerad

   utsöndring av galla) som orsakar buksmärta, gulsot

   (gulfärgning av huden och ögonvitor), hudklåda


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.

   Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna

   information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till

   Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats:

   www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar

   kan du bidra till att öka informationen om läkemedels

   säkerhet.

   5. FÖRVARING AV MOXONIDIN 2CARE4

   Förvaras vid högst 30 °C.


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på

   blisterförpackningen och på ytterförpackningen efter Utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland

   hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med

   läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för

   att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-07-30

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Moxonidin 2care4

  Filmdragerad tablett 0,4 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 552278
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  229,85 kr

  Jämförspris: 2,30 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?