Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Moxifloxacin Orion

   400 mg filmdragerade tabletter
   moxifloxacin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Moxifloxacin Orion är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Moxifloxacin Orion
   3. Hur du tar Moxifloxacin Orion
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Moxifloxacin Orion ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Moxifloxacin Orion är och vad det används för

   Moxifloxacin Orion innehåller den aktiva substansen moxifloxacin, vilken tillhör en grupp av antibiotika som kallas fluorokinoloner. Moxifloxacin Orion verkar genom att döda bakterier som orsakar infektioner.


   Moxifloxacin Orion används till patienter i åldern 18 år och uppåt för behandling av följande bakteriella infektioner orsakade av bakterier som moxifloxacin är effektivt mot. Moxifloxacin Orion ska bara användas för behandling av dessa infektioner när vanliga antibiotika inte kan användas eller inte har fungerat:


   • infektion i bihålorna

   • plötslig försämring av långvarig inflammation i luftvägarna

   • lunginflammation (pneumoni) som man fått utanför sjukhus (gäller ej allvarliga fall)

   • milda till måttliga infektioner i övre delarna av kvinnans underliv (inflammation i lilla bäckenet) inklusive infektioner i äggledarna och infektioner i livmoderns slemhinnor.

   Det är inte tillräckligt att behandla dessa typer av infektioner med endast moxifloxacin, utan din läkare ska förskriva ytterligare ett antibiotikum som tillägg till Moxifloxacin Orion för behandling av infektioner i övre delarna av kvinnans könsorgan (se avsnitt 2. Vad du behöver veta innan du tar Moxifloxacin Orion).


   Om följande bakteriella infektioner har förbättrats under inledande behandling med Moxifloxacin Orion infusionsvätska, lösning, kan Moxifloxacin Orion tabletter förskrivas av din läkare för att fullfölja behandlingen:


   • lunginflammation (pneumoni) som man fått utanför sjukhus

   • hud- och mjukdelsinfektioner.

   Moxifloxacin Orion tabletter ska inte användas för inledande behandling av någon typ av hud- eller mjukdelsinfektion eller lunginflammation.


   Moxifloxacin som finns i Moxifloxacin Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Moxifloxacin Orion

   Ta inte Moxifloxacin Orion


   • om du är allergisk mot moxifloxacin, något annat kinolonantibiotikum eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du är gravid eller ammar

   • om du är yngre än 18 år

   • om du tidigare har haft sensjukdom eller senproblem som var relaterade till kinolonantibiotika (se avsnitten Varningar och försiktighet och 4. Eventuella biverkningar).

   • om du har allvarlig leversjukdom eller förhöjda leverenzymer (transaminaser) högre än 5 gånger det övre normalvärdet

   • om du är född med eller någon gång har upplevt onormal hjärtrytm (synlig på EKG, hjärtundersökning med hjälp av elektroder)

   • om du har obalans i blodsalterna (särskilt låga halter av kalium eller magnesium i blodet)

   • om du har en mycket långsam hjärtrytm (kallas bradykardi)

   • om du har ett svagt hjärta (hjärtsvikt)

   • om du tidigare har haft onormal hjärtrytm

   • om du behandlas med andra läkemedel som kan ge onormala EKG-förändringar (se avsnitt Andra läkemedel och Moxifloxacin Orion). Detta beror på att moxifloxacin kan orsaka förändringar på EKG som är en förlängning på QT-intervallet (tiden mellan elektriska impulser i hjärtat) t.ex. fördröjd överföring av elektriska signaler.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Moxifloxacin Orion


   • Moxifloxacin kan ändra ditt hjärtas EKG, särskilt om du är kvinna eller om du är äldre. Om du för närvarande tar någon medicin som sänker halterna av kalium i blodet, rådgör med din läkare innan du tar Moxifloxacin Orion.

   • Om du lider av epilepsi eller något annat tillstånd som kan orsaka kramper, rådgör med din läkare innan du tar Moxifloxacin Orion.

   • Om du har, eller har haft, problem med din psykiska hälsa, rådgör med din läkare innan du tar Moxifloxacin Orion.

   • Om du har myasthenia gravis (onormal muskeltrötthet som leder till svaghet och i allvarliga fall förlamning) kan Moxifloxacin Orion förvärra dina sjukdomssymtom. Kontakta läkare omedelbart om du tror att detta gäller för dig.

   • Om du eller någon i din familj har glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist (en ovanlig ärftlig sjukdom), tala om det för din läkare, som talar om ifall Moxifloxacin Orion är lämpligt för dig.

   • Om du som kvinna har komplicerad infektion i underlivet (t.ex. samtidigt med varbildning i äggledarna och äggstockarna eller i bäckenet), för vilken din läkare anser att en intravenös behandling är nödvändig, är inte behandling med Moxifloxacin Orion tabletter lämpligt.

   • För behandling av milda till måttliga infektioner i kvinnans underliv kan din läkare även förskriva ett annat antibiotikum som tillägg till Moxifloxacin Orion. Om ingen förbättring av symtomen ses efter 3 dagars behandling, kontakta din läkare.

   Under behandling med Moxifloxacin Orion

   Var uppmärksam på denna viktiga information medan du tar detta läkemedel:

   • Om du känner av hjärtklappning eller oregelbundna hjärtslag under behandlingstiden ska du informera din läkare omedelbart. Han/hon kan vilja göra ett EKG för att mäta din hjärtrytm.

   • Risken för hjärtproblem kan öka om dosen ökas. Därför ska den rekommenderade doseringsanvisningen följas.

   • Det finns en liten risk för att du kan få en allvarlig, plötslig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chock), redan vid första dosen, med följande symtom: tryck över bröstet, att du känner dig yr, mår illa, känner dig svimfärdig eller yr när du reser dig upp. Om detta uppträder, sluta ta Moxifloxacin Orion och sök läkarhjälp genast.

   • Moxifloxacin Orion kan orsaka plötslig och svår inflammation i levern vilket kan leda till livshotande leversvikt (inklusive fall med dödlig utgång, se avsnitt 4. Eventuella biverkningar). Kontakta din läkare innan du fortsätter behandlingen om du utvecklar tecken såsom plötslig sjukdomskänsla och/eller illamående i kombination med gulnande ögonvitor, mörk urin, klåda i huden, blödningstendenser eller hjärnsjukdom orsakad av levern (symtom på nedsatt leverfunktion eller en plötslig och svår inflammation i levern).

   • Om du utvecklar en hudreaktion, får blåsor eller huden fjällar och/eller du får slemhinnereaktioner (se avsnitt 4. Eventuella biverkningar), kontakta läkare omedelbart innan du fortsätter behandlingen.

   • Antibiotika av kinolon-typ, inklusive Moxifloxacin Orion, kan orsaka kramper. Om det händer, sluta ta Moxifloxacin Orion och kontakta din läkare omedelbart.

   • Du kan uppleva symtom på neuropati såsom smärta, brännande känsla, krypande känsla (stickningar), domningar och/eller svaghet. Informera genast din läkare om detta händer, innan du fortsätter behandlingen med Moxifloxacin Orion.

   • Du kan uppleva problem med din psykiska hälsa när du tar antibiotika av kinolon-typ, inklusive moxifloxacin, för första gången. I mycket sällsynta fall har depression och problem med den mentala hälsan lett till självmordstankar och självskadande beteende som självmordsförsök (se avsnitt 4. Eventuella biverkningar). Om du utvecklar sådana reaktioner, sluta ta Moxifloxacin Orion och informera din läkare omedelbart.

   • Du kan få besvär med diarré under eller efter det att du tagit antibiotika, inklusive moxifloxacin. Om detta blir allvarligt eller långvarigt eller om du märker att avföringen innehåller blod eller slem ska du genast avsluta Moxifloxacin Orion-behandlingen och ta kontakt med din läkare. I denna situation ska du inte ta något läkemedel som stoppar eller minskar tarmens rörlighet.

   • Moxifloxacin kan orsaka smärtor och inflammation i dina senor, redan inom 48 timmar efter påbörjad behandling och upp till flera månader efter avslutad Moxifloxacin Orion-behandling. Risken för inflammation och bristningar i senor ökar om du är äldre eller om du samtidigt behandlas med kortikosteroider. Vid första tecken på någon smärta eller inflammation ska du sluta ta Moxifloxacin Orion, vila den berörda kroppsdelen/de berörda kroppsdelarna och kontakta din läkare omedelbart. Undvik all onödig belastning eftersom det kan öka risken för senbristning (se avsnitten Ta inte Moxifloxacin Orion och 4. Eventuella biverkningar).

   • Om du är äldre och har njurproblem var då noga med att dricka tillräckligt eftersom uttorkning kan öka risken för njursvikt.

   • Om du får försämrad syn eller om du får några andra problem med ögonen under tiden du tar Moxifloxacin Orion, kontakta en ögonspecialist omedelbart (se avsnitten Körförmåga och användning av maskiner och 4. Eventuella biverkningar).

   • Kinoloner kan göra så att din hud blir mer känslig för solljus eller UV-strålar. Du ska undvika en längre tids exponering för solljus eller starkt solljus och ska inte sola i solarium eller använda någon annan UV-ljuslampa under Moxifloxacin Orion-behandling.

   • Effekten av moxifloxacin har inte fastställts vid behandling av allvarliga brännskador, infektioner djupt i vävnaden eller fotinfektioner med osteomyelit (infektioner i benmärgen) hos diabetiker.

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år då effekt och säkerhet inte har fastställts för denna åldersgrupp (se avsnitt Använd inte Moxifloxacin Orion).

   Andra läkemedel och Moxifloxacin Orion

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   För Moxifloxacin Orion bör du känna till följande:


   • Om du tar Moxifloxacin Orion och andra läkemedel som kan påverka ditt hjärta finns en ökad risk för förändrad hjärtrytm. Ta därför inte Moxifloxacin Orion tillsammans med följande läkemedel:

    läkemedel som tillhör gruppen antiarytmika (läkemedel mot rytmrubbningar) (t.ex. kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), antipsykotika (läkemedel mot psykos) (t.ex. fentiaziner, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid), tricykliska antidepressiva medel (läkemedel mot depression), vissa antimikrobiella medel (läkemedel mot bakterier, svampar, parasiter eller andra mikroorganismer) (t.ex. sakvinavir, sparfloxacin, intravenöst erytromycin, pentamidin, medel mot malaria särskilt halofantrin), vissa antihistaminer (t.ex. terfenadin, astemizol, mizolastin) samt andra läkemedel (t.ex. cisaprid, vinkamin givet som injektion, bepridil och difemanil).

   • Du måste tala om för din läkare om du tar andra läkemedel som kan sänka dina kaliumnivåer i blodet (t.ex. vissa urindrivande medel, vissa laxermedel och lavemang (i höga doser) eller kortikosteroider (antiinflammatoriska läkemedel), amfotericin B) eller orsaka långsammare hjärtslag eftersom detta kan öka risken för allvarliga störningar på hjärtrytmen medan du tar moxifloxacin.

   • Ett läkemedel som innehåller magnesium eller aluminium (såsom antacida mot matsmältningsbesvär), järn, zink eller didanosin eller medicin som innehåller sukralfat (för behandling av besvär i mag-tarmkanalen) kan minska effekten av Moxifloxacin Orion tabletter. Ta därför Moxifloxacin Orion 6 timmar före eller efter det att du tagit dessa andra läkemedel.

   • Om du tar medicinskt kol oralt samtidigt som Moxifloxacin Orion minskas effekten av moxifloxacin. Därför rekommenderas det att dessa mediciner inte ska tas samtidigt.

   • Om du samtidigt behandlas med orala antikoagulantia (läkemedel som används för att blodet ska koagulera långsammare) (t.ex. warfarin), kan det bli nödvändigt för din läkare att undersöka din koagulationstid.

   Moxifloxacin Orion med mat, dryck och alkohol

   Moxifloxacin Orion kan tas med eller utan mat (mjölkprodukter inkluderade).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Ta inte Moxifloxacin Orion om du är gravid eller ammar. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Djurstudier tyder inte på att din fertilitet kommer att försämras vid användning av detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Moxifloxacin Orion kan göra att du känner dig yr och svimfärdig, du kan uppleva en plötsligt övergående synförlust eller du kan svimma av en kort stund. Om du känner detta ska du inte köra eller hantera maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Moxifloxacin Orion

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos för vuxna är en 400 mg filmdragerad tablett en gång dagligen.

   Moxifloxacin Orion tabletter skall sväljas. Svälj tabletten hel (för att inte känna den bittra smaken) och tillsammans med riklig mängd vätska. Du kan ta Moxifloxacin Orion med eller utan mat. Försök att ta tabletten vid ungefär samma tid varje dag. Dosen behöver inte ändras till äldre patienter, till patienter med låg kroppsvikt eller till patienter med njurproblem.


   Hur länge behandlingen med Moxifloxacin Orion ska pågå beror på typen av infektion. Om inte din läkare ordinerar något annat rekommenderas följande behandlingstider:


   • plötslig försämring av kronisk bronkit (inflammation i luftvägarna) (akut exacerbation av kronisk bronkit) 5-10 dagar

   • lunginflammation (pneumoni) som man fått utanför sjukhus, gäller ej allvarliga fall, 10 dagar

   • akut infektion i bihålorna (akut bakteriell sinuit) 7 dagar

   • milda till måttliga infektioner i övre delarna av kvinnans underliv (inflammation i lilla bäckenet), inklusive infektioner i äggledarna och infektioner i livmoderns slemhinnor 14 dagar

   När Moxifloxacin Orion filmdragerade tabletter används för att avsluta en behandling påbörjad med Moxifloxacin Orion infusionsvätska, lösning, är den rekommenderade behandlingstiden:

   • Lunginflammation (pneumoni) som man fått utanför sjukhus 7-14 dagar

   De flesta patienter med pneumoni byter till oral behandling med Moxifloxacin Orion filmdragerade tabletter inom 4 dagar.

   • Infektioner i hud och mjukdelar 7-21 dagar

   De flesta patienter med infektioner i hud och mjukdelar byter till oral behandling med Moxifloxacin Orion filmdragerade tabletter inom 6 dagar.


   Det är viktigt att du fullföljer hela kuren, även om du känner dig bättre efter några dagar. Om du slutar ta denna medicin för tidigt kan infektionen inte vara tillräckligt behandlad och kan komma tillbaka eller ditt allmäntillstånd försämras och du kan även utveckla bakteriell resistens (motståndskraft) mot moxifloxacin.


   Den rekommenderade dosen och behandlingstiden ska inte överskridas (se Varningar och försiktighet).

   Om du tagit för stor mängd av Moxifloxacin Orion

   Om du tar mer än den förskrivna dosen 1 tablett per dag, sök medicinskt råd omedelbart och om möjligt ta med en överbliven tablett eller förpackningen eller denna bipacksedel och visa läkaren eller apotekspersonalen vilket läkemedel du tagit.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du har glömt att ta Moxifloxacin Orion

   Om du glömmer att ta din tablett så ska du ta den så snart du kommer ihåg under samma dag. Om du inte tar någon tablett under en dag, ta din normala dos (en tablett) nästa dag.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du är osäker på hur du ska göra ta kontakt med läkare eller apotekspersonal.


   Om du slutar att ta Moxifloxacin Orion

   Om du slutar ta denna medicin för tidigt kan infektionen inte vara tillräckligt behandlad. Kontakta din läkare om du önskar sluta ta dina tabletter innan behandlingstidens slut.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar har iakttagits under behandling med moxifloxacin.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • förändring av hjärtrytmen (EKG) hos patienter med låg kaliumhalt i blodet

   • infektioner orsakade av resistenta (motståndskraftiga) bakterier eller svampar t.ex. orala eller vaginala infektioner orsakade av Candida (torsk)

   • huvudvärk

   • yrsel

   • illamående eller kräkning

   • mag- och buksmärtor, diarré

   • ökning av speciella leverenzymer (transaminaser) i blodet

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • förändring av hjärtrytmen (EKG), hjärtklappning, oregelbundna och snabba hjärtslag, bröstsmärta på grund av minskat blodflöde till hjärtmuskeln (angina pectoris)

   • allergisk reaktion

   • lågt antal röda blodkroppar (anemi), lågt antal vita blodkroppar, lågt antal speciella vita blodkroppar (neutrofiler), minskning eller ökning av speciella blodkroppar (trombocyter) nödvändiga för koagulationen, ökat antal speciella vita blodkroppar (eosinofiler), sänkt förmåga för blodet att levra sig

   • förhöjd mängd lipider (fetter) i blodet

   • ångest, rastlöshet/agitation (oro, rastlösa och överdrivna rörelser)

   • krypande känsla (stickningar) och/eller domningar

   • smakförändringar (i mycket sällsynta fall förlorat smaksinne)

   • konfusion (förvirring) och desorientering

   • sömnstörningar (t.ex. sömnlöshet eller sömnighet)

   • skakningar

   • känsla av svindel (ostadighet eller risk för att falla)

   • synrubbningar (inklusive dubbelseende och suddig syn)

   • vidgning av blodkärl (flushing)

   • svårighet att andas (inklusive astmatiska tillstånd)

   • minskad aptit och minskat födointag

   • gaser i tarmen och förstoppning

   • orolig mage (matsmältningsbesvär/halsbränna)

   • inflammation i magen

   • ökning av speciella matsmältningsenzymer (amylas) i blodet

   • försämrad leverfunktion (inklusive ökning av speciella leverenzymer [LDH] i blodet), ökning av bilirubin (gul avfallsprodukt från röda blodkroppar) i blodet, ökning av speciella leverenzymer (gammaglutamyltransferas och/eller alkalinfosfatas) i blodet

   • klåda, hudutslag, nässelfeber, torr hud

   • ledsmärta, muskelsmärta

   • uttorkning

   • sjukdomskänsla (främst svaghetskänsla eller trötthet), värk och smärta t.ex i rygg, bröst, smärta i bäckenet och i extremiteterna (ben, armar)

   • svettning.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   • onormalt snabb hjärtrytm, svimning

   • allvarlig, plötslig generell allergisk reaktion inklusive mycket sällsynt livshotande chock (t.ex. svårigheter att andas, blodtrycksfall och snabb puls), svullnad (inklusive möjlig livshotande svullnad av luftvägarna).

   • allvarlig diarré som innehåller blod och/eller slem (kolit orsakad av antibiotika inklusive pseudomembranös kolit), vilket i vissa mycket sällsynta fall kan leda till komplikationer som är livshotande

   • gulsot (ögonvitorna eller huden gulnar), inflammation i levern

   • smärta och svullnad av senor (seninflammation)

   • förhöjt blodsocker

   • förhöjt urinsyravärde i blodet

   • känslomässig instabilitet

   • depression (leder i mycket sällsynta fall till självskadande beteende såsom självmordsföreställningar/ tankar eller självmordsförsök)

   • hallucination

   • nedsatt känslighet på huden

   • förändringar av luktsinnet (inklusive förlorat luktsinne)

   • onormala drömmar

   • balansrubbning och dålig koordination (beroende på svindel)

   • kramper

   • störd koncentrationsförmåga

   • försämrat tal

   • delvis eller helt förlorat minne

   • besvär relaterade till nervsystemet såsom smärta, brännande känsla, stickningar, domningar och/eller svaghet i armar och ben

   • ringning/oväsen i öronen, hörselnedsättning inkl. dövhet (oftast övergående)

   • högt blodtryck, lågt blodtryck

   • svårigheter att svälja

   • inflammation i munslemhinnan

   • muskelkramp eller muskelryckning

   • muskelsvaghet

   • nedsatt njurfunktion inklusive ökning av speciella njurlaboratorietester såsom urea och kreatinin, njursvikt

   • svullnad (händer, fötter, anklar, läppar, mun, svalg).

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • onormal hjärtrytm, livshotande oregelbundna hjärtslag (torsade de pointes), uppehåll av hjärtats slag

   • uttalad leverinflammation som kan leda till livshotande störning av leverns funktion (inklusive fall med dödlig utgång)

   • svåra blåsor på hud och slemhinnor, inklusive Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys, vilket kan vara livshotande

   • senruptur (muskelbristning)

   • ökad blodkoagulation, uttalad sänkning av antalet speciella vita blodkroppar (agranulocytos)

   • känsla av avskildhet (inte vara sig själv)

   • sinnessjukdom (kan leda till självskadande beteende, såsom självmordsföreställningar/tankar eller självmordsförsök)

   • övergående synförlust

   • ökad känslighet på huden

   • inflammation i leder

   • muskelstelhet

   • förvärrade symtom av myasthenia gravis (onormal muskeltrötthet som leder till svaghet och i allvarliga fall förlamning).

   Vidare har, i mycket sällsynta fall, följande biverkningar rapporterats vid behandling med andra kinoloner, vilket möjligtvis även kan uppträda under behandling med moxifloxacin:

   • ökade natriumvärden i blodet

   • ökade kalciumvärden i blodet

   • nedsatt nivå av speciell typ av röda blodkroppar (hemolytisk anemi)

   • muskelreaktioner med skada på muskelcellerna

   • huden blir känsligare för solljus eller UV-ljus.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Moxifloxacin Orion ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i orginalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på blistren och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är moxifloxacin. Varje filmdragerad tablett innehåller 400 mg moxifloxacin motsvarande 436,37 mg moxifloxacinhydroklorid.

   • Övriga innehållsämnen är:

    Tablettkärnan: Mikrokristallin cellulosa, mannitol (E421), kolloidal vattenfri kiseldioxid, natriumstärkelseglykolat (typ A), hydroxipropylcellulosa, talk och magnesiumstearat.

    Dragering: Partiellt hydrolyserad polyvinylalkohol (E1203), titandioxid (E 171), makrogol 3350/PEG (E1521), talk (E553b), gul järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Varje tablett är rosa, avlång, bikonvex filmdragerad tablett med diametern 19,4 x 7,8 mm och tjocklek 5,8 mm.


   Moxifloxacin Orion tabletter är förpackade i kartonger innehållande aluminium/aluminium blister.

   Moxifloxacin Orion finns i förpackningar innehållande 5, 7 och 10 filmdragerade tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Orion Corporation

   Orionvägen 1

   FI-02200 Esbo

   Finland


   Tillverkare:

   Orion Corporation Orion Pharma

   Orionvägen 1

   FI-02200 Esbo

   Finland


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   Orion Pharma AB

   Box 520

   192 05 Sollentuna

   Sverige

   Tel: 08- 623 64 40

   medinfo@orionpharma.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-12-10


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Moxifloxacin Orion

  Filmdragerad tablett 400 mg 7 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 489969
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  258,19 kr

  Jämförspris: 36,88 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?