Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Moxifloxacin Krka

   400 mg filmdragerade tabletter
   moxifloxacin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Moxifloxacin Krka är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Moxifloxacin Krka
   3. Hur du använder Moxifloxacin Krka
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Moxifloxacin Krka ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Moxifloxacin Krka är och vad det används för

   Moxifloxacin Krka innehåller den aktiva substansen moxifloxacin, vilken tillhör en grupp av antibiotika som kallas fluorokinoloner. Moxifloxacin Krka verkar genom att döda bakterier som orsakar infektioner.

   Moxifloxacin Krka används till patienter i åldern 18 år och uppåt för behandling av följande bakteriella infektioner orsakade av bakterier som moxifloxacin är effektivt mot. Moxifloxacin Krka ska bara användas för behandling av dessa infektioner när vanliga antibiotika inte kan användas eller inte har fungerat:

   Infektion i bihålorna, plötslig försämring av långvarig inflammation i luftvägarna eller lunginflammation (pneumoni) som man fått utanför sjukhus (gäller ej allvarliga fall).

   Milda till måttliga infektioner i övre delarna av kvinnans underliv (inflammation i lilla bäckenet), inklusive infektioner i äggledarna och infektioner i livmoderns slemhinnor. Det är inte tillräckligt att behandla dessa typer av infektioner med endast Moxifloxacin Krka tabletter, utan din läkare ska förskriva ytterligare ett antibiotikum som tillägg till Moxifloxacin Krka tabletter för behandling av infektioner i övre delarna av kvinnans könsorgan (se avsnitt 2. Vad du behöver veta innan du använder Moxifloxacin Krka, Varningar och försiktighet, Tala med din läkare innan du använder Moxifloxacin Krka).

   Om följande bakteriella infektioner har förbättrats under inledande behandling med infusion av moxifloxacin kan Moxifloxacin Krka tabletter förskrivas av din läkare för att fullfölja behandlingen: lunginflammation (pneumoni) som man fått utanför sjukhus, hud- och mjukdelsinfektioner. Moxifloxacin Krka tabletter ska inte användas för inledande behandling av någon typ av hud- eller mjukdelsinfektion eller lunginflammation.

   Moxifloxacin som finns i Moxifloxacin Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Moxifloxacin Krka

   Använd inte Moxifloxacin Krka

   Kontakta din läkare om du inte är säker på om du tillhör någon patientgrupp som beskrivs nedan.

   Använd inte Moxifloxacin Krka:

   • om du är allergisk mot moxifloxacin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är gravid eller ammar.

   • om du är yngre än 18 år.

   • om du tidigare har haft sensjukdom eller senproblem som var relaterade till kinolonantibiotika (se avsnitt 2. Varningar och försiktighet och avsnitt 4. Eventuella biverkningar).

   • om du är född med eller har:

    • normal hjärtrytm (synlig på EKG, hjärtundersökning med hjälp av elektroder)

    • obalans i blodsalterna (särskilt låga halter av kalium eller magnesium i blodet)

    • en mycket långsam hjärtrytm (kallas bradykardi)

    • ett svagt hjärta (hjärtsvikt)

    • tidigare haft onormal hjärtrytm eller om du behandlas med andra läkemedel som kan ge onormala EKG-förändringar (se avsnitt Andra läkemedel och Moxifloxacin Krka). Detta beror på att Moxifloxacin Krka kan orsaka förändringar på EKG som är en förlängning på QT-intervallet t.ex. fördröjd överföring av elektriska signaler.

   • om du har allvarlig leversjukdom (förhöjda leverenzymer (transaminaser) högre än 5 gånger det övre normalvärdet).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Moxifloxacin Krka.

   • Moxifloxacin Krka kan ändra ditt hjärtas EKG, särskilt om du är kvinna eller om du är äldre. Om du för närvarande tar någon medicin som sänker halterna av kalium i blodet, rådgör med din läkare innan du tar Moxifloxacin Krka (se även Använd inte Moxifloxacin Krka och Andra läkemedel och Moxifloxacin Krka).

   • Om du lider av epilepsi eller något annat tillstånd som kan orsaka kramper, rådgör med din läkare innan du tar Moxifloxacin Krka..

   • Om du har, eller har haft, problem med din psykiska hälsa, rådgör med din läkare innan du tar Moxifloxacin Krka.

   • Om du har myasthenia gravis (onormal muskeltrötthet som leder till svaghet och i värsta fall förlamning) kan Moxifloxacin Krka förvärra dina sjukdomssymtom. Kontakta läkare omedelbart om du tror att detta gäller för dig.

   • Om du eller någon i din familj har glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist (en ovanlig ärftlig sjukdom), tala om det för din läkare, som talar om ifall Moxifloxacin Krka är lämpligt för dig.

   • Om du som kvinna har komplicerad infektion i underlivet (t.ex. samtidigt med varbildning i äggledarna och äggstockarna eller i bäckenet), för vilken din läkare anser att en intravenös behandling är nödvändig, är inte behandling med Moxifloxacin Krka tabletter lämpligt.

   • För behandling av milda till måttliga infektioner i kvinnans underliv kan din läkare även förskriva ett annat antibiotikum som tillägg till Moxifloxacin Krka. Om ingen förbättring av symtomen ses efter 3 dagars behandling, kontakta din läkare.

   Under behandling med Moxifloxacin Krka

   • Om du känner av hjärtklappning eller oregelbundna hjärtslag under behandlingstiden ska du informera din läkare omedelbart. Han/hon kan vilja göra ett EKG för att mäta din hjärtrytm.

   • Risken för hjärtproblem kan öka om dosen ökas. Därför ska den rekommenderade doseringsanvisningen följas.

   • Det finns en liten risk för att du kan få en allvarlig, plötslig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chock), redan vid första dosen, med följande symtom: tryck över bröstet, att du känner dig yr, mår illa, känner dig svimfärdig eller yr när du reser dig upp. Om detta uppträder, sluta ta Moxifloxacin Krka och sök läkarhjälp genast.

   • Moxifloxacin Krka kan orsaka plötslig och svår inflammation i levern vilket kan leda till livshotande leversvikt (inklusive fall med dödlig utgång, se avsnitt 4. Eventuella biverkningar). Kontakta din läkare innan du fortsätter behandlingen om du utvecklar tecken såsom plötslig sjukdomskänsla och/eller illamående i kombination med gulnande ögonvitor, mörk urin, klåda i huden, blödningstendenser eller hjärnsjukdom orsakad av levern (symtom på nedsatt leverfunktion eller en plötslig och svår inflammation i levern).

   • Om du utvecklar en hudreaktion, får blåsor eller huden fjällar och/eller du får slemhinnereaktioner (se avsnitt 4. Eventuella biverkningar), kontakta läkare omedelbart innan du fortsätter behandlingen.

   • Antibiotika av kinolon-typ, inklusive Moxifloxacin Krka, kan orsaka kramper. Om det händer, sluta ta Moxifloxacin Krka och kontakta din läkare omedelbart.

   • Du kan uppleva symtom på nervskada(neuropati) såsom smärta, brännande känsla, krypande känsla (stickningar), domningar och/eller svaghet, framför allt i fötterna och benen eller händerna och armarna. Informera genast din läkare om detta händer, innan du fortsätter behandlingen med Moxifloxacin Krka.

   • Du kan uppleva problem med din psykiska hälsa när du tar antibiotika av kinolon-typ, inklusive Moxifloxacin Krka, för första gången. I mycket sällsynta fall har depression och problem med den mentala hälsan lett till självmordstankar och självskadande beteende som självmordsförsök (se avsnitt 4. Eventuella biverkningar). Om du utvecklar sådana reaktioner, sluta ta Moxifloxacin Krka och informera din läkare omedelbart.

   • Du kan få besvär med diarré under eller efter det att du tagit antibiotika, inklusive Moxifloxacin Krka. Om detta blir allvarligt eller långvarigt eller om du märker att avföringen innehåller blod eller slem ska du genast avsluta behandlingen med Moxifloxacin Krka och ta kontakt med din läkare. I denna situation ska du inte ta något läkemedel som stoppar eller minskar tarmens rörlighet.

   • Moxifloxacin Krka kan orsaka smärtor och inflammation i dina senor, redan inom 48 timmar efter påbörjad behandling och upp till flera månader efter avslutad behandling med Moxifloxacin Krka. Risken för inflammation och bristningar i senor ökar om du är äldre eller om du samtidigt behandlas med kortikosteroider. Vid första tecken på någon smärta eller inflammation ska du sluta ta Moxifloxacin Krka, vila den berörda kroppsdelen/de berörda kroppsdelarna och kontakta din läkare omedelbart. Undvik all onödig belastning eftersom det kan öka risken för senbristning (se avsnitt 2. Vad du behöver veta innan du använder Moxifloxacin Krka, Använd inte Moxifloxacin Krka och avsnitt 4. Eventuella biverkningar).

   • Antibiotika av fluorokinolontyp kan orsaka störningar i blodsockernivån, både en minskning under den normala blodsockernivån (hypoglykemi) och en ökning över den normala blodsockernivån (hyperglykemi). För patienter som behandlas med moxifloxacin förekommer störningar i blodsockernivån främst hos äldre patienter som står på kontinuerlig behandling med orala diabetesläkemedel som sänker blodsockernivån (t.ex. sulfonylureaföreningar) eller insulin. Om du har diabetes ska ditt blodsocker kontrolleras noggrant (se avsnitt 4. Eventuella biverkningar).

   • Om du är äldre och har njurproblem var då noga med att dricka tillräckligt eftersom uttorkning kan öka risken för njursvikt.

   • Om du får försämrad syn eller om du får några andra problem med ögonen under tiden du tar Moxifloxacin Krka, kontakta en ögonspecialist omedelbart (se avsnitt 3. Hur du använder Moxifloxacin Krka, Körförmåga och användning av maskiner och avsnitt 4. Eventuella biverkningar).

   • Kinoloner kan göra så att din hud blir mer känslig för solljus eller UV-strålar. Du ska undvika en längre tids exponering för solljus eller starkt solljus och ska inte sola i solarium eller använda någon annan UV-ljuslampa under behandlingen med Moxifloxacin Krka.

   • Effekten av moxifloxacin infusionsvätska har inte fastställts vid behandling av allvarliga brännskador, infektioner djupt i vävnaden eller fotinfektioner med osteomyelit (infektioner i benmärgen) hos diabetiker.

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år då effekt och säkerhet inte har fastställts för denna åldersgrupp (se avsnitt 2. Vad du behöver veta innan du använder Moxifloxacin Krka, Använd inte Moxifloxacin Krka).

   Andra läkemedel och Moxifloxacin Krka

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel förutom Moxifloxacin Krka.

   För Moxifloxacin Krka bör du känna till följande:

   • om du tar Moxifloxacin Krka och andra läkemedel som kan påverka ditt hjärta finns en ökad risk för förändrad hjärtrytm. Ta därför inte Moxifloxacin Krka tillsammans med följande läkemedel:

    • läkemedel som tillhör gruppen antiarytmika (t.ex. kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)

    • antipsykotika (t.ex. fentiaziner, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid)

    • tricykliska antidepressiva medel

    • vissa antimikrobiella medel (t.ex. sakvinavir, sparfloxacin, intravenöst erytromycin, pentamidin, antimalariamedel särskilt halofantrin)

    • vissa antihistaminer (t.ex. terfenadin, astemizol, mizolastin)

    • vissa andra läkemedel (t.ex. cisaprid, intravenöst vinkamin, bepridil, difemanil)

   • du måste tala om för din läkare om du tar andra läkemedel som kan sänka dina kaliumnivåer i blodet (t.ex. vissa urindrivande medel, vissa laxermedel och lavemang (i höga doser) eller kortikosteroider (antiinflammatoriska läkemedel), amfotericin B) eller orsaka långsammare hjärtslag eftersom detta kan öka risken för allvarliga störningar på hjärtrytmen medan du tar Moxifloxacin Krka.

   • ett läkemedel som innehåller magnesium eller aluminium (såsom antacida mot matsmältningsbesvär) eller någon annan medicin som innehåller järn eller zink, medicin som innehåller didanosin eller medicin som innehåller sukralfat för behandling av besvär i mag-tarmkanalen kan minska effekten av Moxifloxacin Krka. Ta därför Moxifloxacin Krka 6 timmar före eller efter det att du tagit dessa andra läkemedel.

   • om du tar medicinskt kol oralt samtidigt som Moxifloxacin Krka minskas effekten av Moxifloxacin Krka. Därför rekommenderas det att dessa mediciner inte ska tas samtidigt.

   • om du samtidigt behandlas med orala antikoagulantia (t.ex. warfarin), kan det bli nödvändigt för din läkare att undersöka din koagulationstid.

   Moxifloxacin Krka med mat, dryck och alkohol

   Effekten av Moxifloxacin påverkas inte av mat eller mjölkprodukter.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Ta inte Moxifloxacin Krka om du är gravid eller ammar.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Djurstudier tyder inte på att din fertilitet kommer att försämras vid användning av detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Moxifloxacin Krka kan göra att du känner dig yr och svimfärdig, du kan uppleva en plötsligt övergående synförlust eller du kan svimma av en kort stund. Om du känner detta ska du inte köra eller hantera maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker


   3. Hur du använder Moxifloxacin Krka

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos för vuxna är en 400 mg-tablett en gång dagligen.

   Moxifloxacin Krka tabletter ska tas oralt. Svälj tabletten hel (för att inte känna den bittra smaken) och tillsammans med riklig mängd vätska. Du kan ta Moxifloxacin Krka med eller utan mat. Det rekommenderas att ta tabletten vid ungefär samma tid varje dag.

   Man behöver inte ändra dosen till äldre patienter, till patienter med låg kroppsvikt eller till patienter med njurproblem.

   Hur länge behandlingen med Moxifloxacin Krka ska pågå beror på typen av infektion. Om inte din läkare ordinerar något annat rekommenderas följande behandlingstider:

   • Plötslig försämring av kronisk bronkit (akut exacerbation av kronisk bronkit)

   5-10 dagar

   • Lunginflammation (pneumoni) som man fått utanför sjukhus, gäller ej allvarliga fall

   10 dagar

   • Akut infektion i bihålorna (akut bakteriell sinuit)

   7 dagar

   • Milda till måttliga infektioner i övre delarna av kvinnans underliv (inflammation i lilla bäckenet), inklusive infektioner i äggledarna och infektioner i livmoderns slemhinnor).

   14 dagar

   När Moxifloxacin Krka filmdragerade tabletter används för att avsluta en behandling påbörjad med moxifloxacin infusionsvätska, lösning, är den rekommenderade behandlingstiden:

   • Lunginflammation (pneumoni) som man fått utanför sjukhus. De flesta patienterna med pneumoni bytte till oral behandling med Moxifloxacin Krka filmdragerade tabletter inom 4 dagar.

   7-14 dagar

   • Infektioner i hud och mjukdelar. De flesta patienterna med infektioner i hud och mjukdelar bytte till oral behandling med Moxifloxacin Krka filmdragerade tabletter inom 6 dagar.

   7-21 dagar

   Det är viktigt att du fullföljer hela kuren, även om du känner dig bättre efter några dagar. Om du slutar ta denna medicin för tidigt kan infektionen inte vara tillräckligt behandlad, infektionen kan komma tillbaka eller ditt allmäntillstånd försämras och du kan även utveckla bakteriell resistens mot antibiotika.

   Den rekommenderade dosen och behandlingstiden ska inte överskridas (se avsnitt 2. Vad du behöver veta innan du använder Moxifloxacin Krka, Varningar och försiktighet)

   Om du använt för stor mängd av Moxifloxacin Krka

   Om du tar mer än den förskrivna dosen (1 tablett per dag) eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta genast läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta om möjligt med en överbliven tablett eller förpackningen eller denna bipacksedel och visa läkaren eller apotekspersonalen vilket läkemedel du tagit.

   Om du har glömt att använda Moxifloxacin Krka

   Om du glömmer att ta din tablett så ska du ta den så snart du kommer ihåg under samma dag. Om du inte tar någon tablett under en dag, ta din normala dos (en tablett) nästa dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du är osäker på hur du ska göra ta kontakt med läkare eller apotekspersonal.

   Om du slutar att använda Moxifloxacin Krka

   Om du slutar ta denna medicin för tidigt kan infektionen inte vara tillräckligt behandlad. Kontakta din läkare om du önskar sluta ta dina tabletter innan behandlingstidens slut.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   De mest allvarliga biverkningarna som har observerats i samband med moxifloxacinbehandling är listade nedan.

   Om du upplever:

   • en onormalt snabb hjärtrytm (sällsynt biverkan)

   • om du plötsligt börjar må dåligt eller upptäcker gulnande ögonvitor, mörk urin, klåda i huden, blödningstendenser eller tankestörningar och förändrad vakenhet (detta kan vara tecken eller symtom på plötslig inflammation i levern vilket kan leda till livshotande leversvikt (mycket sällsynt biverkan, dödsfall har observerats))

   • förändringar i hud och slemhinnor såsom smärtsamma blåsor i mun/näsa eller på penis/vagina (Stevens-Johnson syndrom eller toxisk epidermal nekrolys) (mycket sällsynt biverkan, kan vara livshotande).

   • inflammation i blodkärl (tecken kan vara röda märken på huden, vanligtvis på smalbenen, eller symtom såsom ledsmärta) (mycket sällsynt biverkan)

   • allvarlig, plötslig generell allergisk reaktion inkl. mycket sällsynt livshotande chock (t.ex. svårigheter att andas, blodtrycksfall och snabb puls) (sällsynt biverkan)

   • svullnad, inklusive svullnad av luftvägarna (sällsynt biverkan, kan vara livshotande)

   • kramper (sällsynt biverkan)

   • besvär relaterade till nervsystemet såsom smärta, brännande känsla, stickningar, domningar och/eller svaghet i armar och ben (sällsynt biverkan)

   • depression (kan i mycket sällsynta fall leda till självskadande beteende, såsom självmordsföreställningar/tankar eller självmordsförsök) (sällsynt biverkan)

   • sinnessjukdom (kan leda till självskadande beteende, såsom självmordsföreställningar/tankar eller självmordsförsök) (mycket sällsynt biverkan)

   • allvarlig diarré som innehåller blod och/eller slem (kolit orsakad av antibiotika, inklusive pseudomembranös kolit), vilket i vissa mycket sällsynta fall kan leda till komplikationer som är livshotande (sällsynt biverkan)

   • smärta och svullnad av senor (seninflammation) (sällsynt biverkan) eller en senruptur (senbristning) (mycket sällsynt biverkan)


    sluta att ta Moxifloxacin Krka och kontakta omedelbart läkare eftersom du kan behöva akut medicinsk vård.

   Dessutom, om du upplever:

   • övergående synförlust (mycket sällsynt biverkan),


    kontakta omedelbart en ögonspecialist.

   Om du har upplevt livshotande, oregelbundna hjärtslag (torsade de pointes) eller att hjärtat slutat att slå under behandling med Moxifloxacin Krka (mycket sällsynt biverkan) meddela omedelbart din behandlande läkare att du har tagit Moxifloxacin Krka och återuppta inte behandlingen.

   Försämring av symtomen vid myasthenia gravis har observerats i mycket sällsynta fall. Om detta inträffar, kontakta omedelbart läkare.

    

   Om du har diabetes och märker att blodsockernivån ökar eller minskar (sällsynt eller mycket sällsynt biverkan), meddela omedelbart din läkare.

   Om du är äldre, har problem med njurarna och märker en miniskning i urinnivåerna, svullnad i benen, anklarna eller fötterna, trötthet, illamående, dåsighet, andningssvårigheter eller förvirring (det kan vara tecken och symtom på njursvikt, en sällsynt biverkan), kontakta omedelbart din läkare.

   Andra biverkningar som har observerats under behandling med moxifloxacin listas här nedan efter hur vanligt förekommande de är:

   Vanliga: förekommer hos upp till 1 av 10 användare

   • illamående

   • diarré

   • yrsel

   • mag- och buksmärtor

   • kräkningar

   • huvudvärk

   • ökning av speciella leverenzymer (transaminaser) i blodet

   • infektioner orsakade av resistenta bakterier eller svampar, t.ex. orala eller vaginala infektioner orsakade av Candida

   • förändring av hjärtrytmen (EKG) hos patienter med låg kaliumhalt i blodet

   Mindre vanliga: förekommer hos upp till 1 av 100 användare

   • hudutslag

   • orolig mage (matsmältningsbesvär/halsbränna)

   • smakförändringar (i mycket sällsynta fall förlust av smaksinnet)

   • sömnstörningar (främst sömnlöshet)

   • ökning av speciella leverenzymer (gammaglutamyltransferas och/eller alkalisk fosfatas) i blodet

   • lågt antal speciella vita blodkroppar (leukocyter, neutrofiler)

   • förstoppning

   • klåda

   • känsla av yrsel (ostadighet eller risk för att falla)

   • sömnighet

   • gaser i magen

   • förändring av hjärtrytmen (EKG)

   • försämrad leverfunktion (inklusive ökning av speciella leverenzymer (LDH) i blodet)

   • minskad aptit och minskat födointag

   • lågt antal vita blodkroppar

   • värk och smärta i t.ex. rygg, bröst, smärta i bäckenet och i extremiteterna

   • ökning av speciella blodkroppar nödvändiga för koagulationen

   • svettning

   • ökat antal speciella vita blodkroppar (eosinofiler)

   • ångest

   • sjukdomskänsla (främst svaghetskänsla eller trötthet)

   • skakningar

   • ledsmärta

   • hjärtklappning

   • oregelbundna och snabba hjärtslag

   • svårighet att andas inklusive astmatiska tillstånd

   • ökning av speciella matsmältningsenzymer (amylas) i blodet

   • rastlöshet/agitation

   • krypande känsla (stickningar) och/eller domningar

   • nässelfeber

   • vidgning av blodkärl

   • förvirring och desorientering

   • minskning av speciella blodkroppar nödvändiga för koagulationen

   • synrubbningar inklusive dubbelseende och suddig syn

   • sänkt blodkoagulation

   • förhöjd mängd lipider (fetter) i blodet

   • lågt antal röda blodkroppar

   • muskelsmärta

   • allergisk reaktion

   • ökning av bilirubin i blodet

   • inflammation i magen

   • uttorkning

   • allvarlig onormal hjärtrytm

   • torr hud

   • kärlkramp

   Sällsynta: förekommer hos upp till 1 av 1 000 användare

   • muskelryckning

   • muskelkramp

   • hallucination

   • högt blodtryck

   • svullnad (händer, fötter, anklar, läppar, mun, svalg)

   • lågt blodtryck

   • nedsatt njurfunktion (inklusive förhöjda laboratorievärden med avseende på njurarna, såsom urea och kreatinin)

   • inflammation i levern

   • inflammation i munslemhinnan

   • ringning/oväsen i öronen

   • gulsot (ögonvitorna eller huden gulnar)

   • nedsatt känslighet på huden

   • onormala drömmar

   • störd koncentrationsförmåga

   • svårigheter att svälja

   • förändringar av luktsinnet (inklusive förlorat luktsinne)

   • balansrubbning och dålig koordination (beroende på svindel)

   • delvis eller helt förlorat minne

   • hörselnedsättning inkl. dövhet (oftast övergående)

   • förhöjt urinsyravärde i blodet

   • känslomässig instabilitet

   • försämrat tal

   • svimning

   • muskelsvaghet

   Mycket sällsynta: förekommer hos upp till 1 av 1 0000 användare

   • inflammation i leder

   • onormal hjärtrytm

   • ökad känslighet på huden

   • känsla av avskildhet (inte vara sig själv)

   • ökad blodkoagulation

   • muskelstelhet

   • tydlig minskning av antalet speciella vita blodkroppar (agranulocytos)

   • Vidare har i mycket sällsynta fall följande biverkningar rapporterats vid behandling med andra kinoloner, vilket möjligtvis även kan uppträda under behandling med Moxifloxacin Krka:

   • Ökade natriumvärden i blodet

   • Ökade kalciumvärden i blodet

   • Nedsatt nivå av speciell typ av röda blodkroppar (hemolytisk anemi)

   • Muskelreaktioner med skada på muskelcellerna

   • Huden blir känsligare för solljus eller UV-ljus.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Moxifloxacin Krka ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Inga särskilda temperaturanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är moxifloxacin. Varje filmdragerad tablett innehåller 400 mg moxifloxacin (som hydroklorid).

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium samt magnesiumstearat i tablettkärnan, hypromellos 6 mPa•s, makrogol 4000, titandioxid (E171) samt röd järnoxid (E172) i filmdrageringen.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   De filmdragerade tabletterna är mörkrosa, bikonvexa, kapselformade tabletter med dimensionerna: längd 15,9 mm – 16,6 mm och tjocklek 5,8 mm – 7,0 mm.

   Moxifloxacin Krka finns i blisterförpackningar (OPA/Al/PVC-Al folie blister) med 5, 7, 10, 14, 25, 28, 30, 50, 70, 80, 100 eller 120 filmdragerade tabletter i en kartong.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   KRKA Sverige AB, Göta Ark 175 118 72 Stockholm, Sverige

   Tillverkare

   KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

   TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

   KRKA – FARMA d.o.o, V. Holjevca 20/E 10450 Jastrebarsko, Kroatien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-07-13


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Moxifloxacin Krka

  Filmdragerad tablett 400 mg 10 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 503941
  • Tillverkare: KRKA Sverige AB

  350,36 kr

  Jämförpris: 35,04 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?